PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT De martelgang der Joden Zuid-Tirolbrandend probleem Japansch parlement saboteert de democratie. Britsche strafexpeditie tegen Bekassi. Geen besprekingen voor vertrek van Van Mook. De Lange Jan" komt weer op krachten. Hoofdredacteur O- Batllntijn (met redactloneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgever F. B. den Boer. Middelburg. Druk firma F. van de Velde Jr.. Vlissingen. Commissie van Bijstand W. 't Hooft te Goes. J. L. van Leeuwen, Da. M.'L. W. Schoch, Vlisslngen. B. A. van Verre. C. Zwagerman, M'burg. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKbNSCHE COURANT Zaterdag 15 Dec. 1945 188e Jaargang Nummer 311 ABONNEMENTSPRIJS 25 cent per week. f 3 20 pei kwartaal, franco per post. I 3-45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVER TENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum oer advertentie f 2 Walstraat 58-60, telefoon 10 (2 lijnen l Middelburg l.ondensche Kaai 29. teleloon 2077 en 2924 Goes Turlkade 15, telefoon 2475 Terneuren Nieuwediepsitaat 23 Fnstrek.-nine 359300 Middelburg. DE MILLIOENENNOTA Voor de millioenennota, waaruit wij gisteren een uit treksel publiceerden en van daag n.adere bijzonderheden laten' volgen, geldt hetzelfde als voor de nota over het re- geeringsbeleld: er is een grondige bestudeering noodig voor het vellen van een ge fundeerd oordeel. Reeds thans echter kan men vaststellen, dat dezelfde wer kelijkheidszin, welke de nota over het regeeringsbeleid ken merkte, ook deze millioenen nota karakteriseert. Er wordt een nuchter beeld gegeven van den desolaten stand onzer financiën en op duidelijke wijze wordt uiteen gezet, voor welke reuasach- tige uitgaven wjj staan. Bemoedigend ia ook dit beeld niet. De oorlogsjaren hebben ons 11 milliard ^dden gekost, het financieel beleid van de Nederlandsche regee ring te Londen leverde een tekort op van naar ruwe schatting een milliard gulden. De totale zichtbare staats schuld beloopt ruim 14 mil liard en het tekort op de be grooting voor het tweede half jaar 1945 beloopt f 1812 mil- ll°Het ztfn duizelingwekkende C^Akf wü ons bepalen tot deze begrooting van de maanden JuliDecember 1945, treffen intiisschen eenige feiten Op vallend is, dat de minister niet aarzelt om het tekort voor een vrij aanzienlek deel te wijten aan de personeeluit- gaven. Prof. Lleftinck geeft een verklaring voor dit feit, die zeer aannemelijk is en ook hier de zegswijze „Alles we ten is alles vergeven" weer doet opgaan. Eenigen tijd ge leden hebben wij gewaar schuwd tegen den omvang van ons ambtenarencorps. Het doet goed, thans ln deze mil lioenennota te kunnen lezen, dat de regeering doordrongen is van het gevaar, dat daar aan verbonden is en krach tige besnoelïngsmaatregelen heeft aangekondigd. Openlijk wordt toegegeven, dat het re- geeringsapparaat vaak in-ef- ficient functionneert. Waar dit zoo ronduit geconstateerd wordt, zal verbetering niet uitblijven. De personeelsuitga ven beloopen op deze begroo ting 345.5 millioen. Over een heel jaar zou dit 691 millioen zijn. Als men nagaat, tot welk een hoogte deze uitga, ven per hoofd der bevolking gestegen zijn, zal bezuiniging oo dezen post niet anders dan voldoening kunnen wekken. leder kan ln de millioenen nota nagaan, voor welke bijna ondraaglijke lasten de oorlog ons land heeft geplaatst. Het geraamde tekort spruit niet slechts voort immers uit de personeelsuitgaven, het heeft ook andere oorzaken, die zeer veel gewicht in de schaal werpen. Zoo iets, dan toont deze millioenennota op wel zeer overtuigende wijze aan, voor welk een ingewikkelde finan- cieele puzzle de regeering zich in de practijk gesteld ziet. Zeer, zeer ver verwijderd zijn wij van het ideaal eener slui tende begrooting. En het zal vele jaren duren, eer wij dit Ideaal weer zullen kunnen be naderen. Zoolang dat niet het geval Is, stelt het financieel beleid aan de regeering zeer hooge eischen en moet rekening worden gehouden met fcoene- menden belastingdruk op het Nederlandsche volk. Geen prettig vooruitzicht, maar tevens: harde, dwingen de noodzaak, die verre te verkiezen is boven een beleid, dat tot een financieel© de bacle zou voeren. HUIVERINGWEKKENDE DETAILS GEPUBLICEERD. 6 millioen slachtoffers. Boodschap van H.M. de Koningin. AAN DE BEVRIJDEN IN IN Dik. Oogenblikkelijk na de be ëindiging van de vijandelijk heden ln Azië, heeft H.M. de Koningin getracht zich met een boodschap te richten tot de uit de Aziatische kampen bevrijde landgenooten. Voorts heeft de Koningin tal van brieven beantwoord, die haar ter gelegenheid van haar ver jaardag uit onze overzeesche gebiedsdeelen hadden bereikt.' Naar later gebleken is, heb ben noch de boodschap, noch de brieven hun bestemming bereikt H.M. de Koningin heeft daarom kolonel dr. Doo- renbos, vertegenwoordiger van het Nederlandsche Roode Kruis in Ned. Indië, dien zij eenigen tijd geleden ln au diëntie ontving, boodschappen medegegeven, bestemd voor alle uit kampen in Indië of op het Aziatische vasteland be- vrijdèn, zoowel voor burgers als militairen, voor mannen, vrouwen en kinderen. De boodschappen, die kolo nel Doorenbos zoo veel mo gelijk ter kennis van onze landgenooten in Indië zal bren gen, bevatten een hartelijk woord van gelukwensch met de uiteindelijke bevrijding. Met weemoed gedenkend de velen, die het offer van hun leven gebracht hadden, betuigde de Koningin haar dankbare be wondering voor de trouw, den moed en de volharding, die de geïnterneerden hebben betoond. Het proces te Neurenberg In Neurenberg is Vrijdag de martelgang der Joden aan de orde gesteld. Reeds van af 1933 waren de nazi's bezig met hun uitroeiing, die echter pas in 1938 op zeer groote schaal werd ingezet. Wat tij dens den oorlog geschiedde gaat alle perken te buiten. Uit eheel Europa werden vanaf >ecember duizenden Joden naar Auschwitz, Theresien- stadt en Mau ithausen gezon den, w.o. 3000 Nederlandsche Joden, met de mededeeling, dal zij niet terug mcchten komen. Allen, die niet werken konden, werden vergast, de anderen moesten onder zoo onmensche- lijke omstandigheden werken, dat zij per dag bij honderden stierven. Menschenleveafl hadden ln deze kampen geen waarde. Menschen waren ln sommige gevallen voorwerpen, waar je mooie dingen van kon maken, bijv. van menschenhuid. En kele van deze voorwerpen wa ren in de rechtszaal als corpus delicti aanwezig, onder meer een door deze aartsbandieten geprepareerd vrouwenhoofd van een slachtoffer, dat opge hangen was. Het waren getui genissen, waaruit bleek, dat ae Duitschers tot alles in staat zijn geweest. In Maut hausen werden alle dooden in een „totenbuch" geregistreerd, dat volledig in handen der ge allieerden viel. Het was be houden van Januari 1939 April 1945. De aanklager leest de gegevens van slechts een dag voor. In twaalf uur tijd stierven 203 personen, allen als gevolg van hartziekte. Zij stierven ln alfabetische volg orde, aldus de aanklager er met korte tusschenpoos. Do cumenten. die in groote sta pels aan net tribunaal worden overhandigd, vermelden dui zenden details, o.a. hoe gevan. genen naast den kerstboom werden opgehangen. Het is onnoodig de schanddaden door nog meer aanhalingen in het licht te stellen. Alle middelen tot vernietiging werden in de kampen toegepast. Alle laag heden, waartoe nazi-misdadi gers in staet waren, begingen zq hier. De feiten zijn zoo overstelpend, dat geen gede tailleerd beeld te geven is. Streicher, Frick, von Neu- rath, Hess, Goerlng en Frank, alsmede Rosenberg, waren de voornaamste schul digen. In Nederland was Seyss Inquart de verantwoor delijke man. Aangrijpender dan alle ge tallen en gereleveerde ver schrikkingen was de vertoo ning van een korte op de S.S. buitgemaakte smalfilm, die scènes van de verdrijving van Joden uit het ghetto laat zien, scènes die zich duizenden ma len in heel Europa afspeel den. Men ziet hoe vrouwen naakt het ghetto verlaten moeten en hoe zij alvorens op transport te gaan, geslagen en mishandeld worden. Oude mannen storten neer, huilende gebroken menschen strompelen voorbij, eindeloos gemarteld voordat de dood tenslotte ver lossing zal brengen. Een der treurigste hoofd stukken uit de geschiedenis der menschheid Is hiermede voor het gerechtshof opgetee- kend, maar de omvang dei- vernietiging, die zes millioen menschen, wier eenige mis daad was. dat zq uit Joodsche ouders waren geboren, het leven kostte, is van dien aard dat elke gerechtelijke straf er bij ln het niet verzinkt. Een witboek van de martelingen Het lid der Eerste Kamer, de heer van Rappard, heeft aan den voorzitter van den Raad van ministers de vol gende vragen gesteld: Acht de regeering het niet gewenscht, dat een Witboek wordt samengesteld, waarin een nauwkeurige beschrijving wordt gegeven van de marte lingen, folteringen en mishan delingen, waaraan sommige Nederlanders door Duitschers en N.S.B.'ers hebben blootge staan gedurende den bezet tingstijd? Zoo ja, is de regeering be reid daartoe een commissie te benoemen, bestaande uit drie bekwame juristen, die het recht zal hebben getuigen on der eede te hooren, opdat aan de vergetelheid zal worden ontrukt, op welke barbaar - sche en wreede wijze zoowel Duitschers als N.S3.'ers te genover Nederlanders zijn op getreden? Het wereldgebeuren De zelfmoord van Van Genechten. Naar aanleiding van het feit, dat prof. mr. Robert van Genechten Donderdagmorgen in de cellenbarak te Scheve, ningen zelfmoord heeft ge pleegd, deelt het hoofd der sectie n, A. C. van den staf M.G., mede: dat van Genech ten om 7 uur op de gebruike lijke wijze een kom melk werd gebracht. Er wa3 aan hem toen niets bijzonder te bemer ken. In zijn cel werden eenige brieven aangetroffen, o.m. aan den procureur-fiscaal bij het Bijzonder gerechtshof te Gravenhage en aan den raads man. Uit deze brieven blijkt, I dat van Genechten tot het in zicht was gekomen, dat hij gedurende de oorlogsjaren ge faald heeft en dat hij liever zichzelf het leven wilde bene men, dan een executie-peleton af te wachten. Aan den pro cureur-fiscaal deelde hjj o.a. mede dat hij het door hem ingediende beroep in cassatie introk. Van Genechten was op 25 October 1895 te Antwerpen geboren. Na den vorigen oor log werd h(j in België bij ver stek ter dood veroordeeld. In 1930 verwierf hij de Neder landsche nationaliteit. Hij gaf op zonder godsdienst te zijn, doch bezocht in den laatsten tijd de R.K. godsdienstoefe ningen in de gevangenis. Het vonnis in Dachau. Van de 40 beschuldigden in het te Dachau gevoerde pro ces tegen Duitsche oorlogs misdadigers zijn er 36 ter dood veroordeeld. Eén der be schuldigden is veroordeeld tot -levenslange gevangenis straf en drie anderen beschul digden tot elk 10 jaar gevan genisstraf. Onder de ter dood veroordeelden bevindt zich dr. Schilling, die tijdens het pro ces heeft toegegeven, dat hij gevangenen gebruikte voor medische experimenten. Nieuwe wending in Iraansche kwestie. Een dezer dagen is gemeld, dat verscheidene thans door de geallieerden bezette Ita- liaansche gebieden zullen wor den ontruimd en daarbij werd medegedeeld, dat Alto Adlge, waarop Oostenrijk aanspraak maakte en het Val d' Aosta, waarop Frankrijk rechten deed gelden, beide weer Ita- liaansch worden. Hier en daar is de veron derstelling geuit, dat daar mede vooruitgeloopen werd op de beslissingen van de vredes conferentie. In officieele Britsche krin gen spreekt men catego risch tegen, dat de geallieerde beslissingen tot ontruiming van Noord-Italië beslissingen omtrent den toekomstigen status van Zuid-Tirol zou im- pliceeren. De hangende grens kwesties zullen pas beslist worden b$j het sluiten van den vrede. Officieele stemmen uit Oos tenrijk blijven nadruk leggen op het stellig voornemen der Oostenrijksche regeering haar rechten op Zuid-Tirol te ver dedigen. Deze houding ls trouwens begrijpelijk. Zuid-Tirol, na den vorigen oorlog noodgedwon gen aan Italië afgestaan, is een gebied met zuiver Oosten, rrjksche bevolking. Aan alle pogingen van Mussolini om dit gebied te ver-Italiaan- schen heeft het prachtig weer stand geboden. De kans is dan ook wel zeer groot, dat dit gebied 'weer Oostenrijksch zal worden. Zou dit niet het geval zfln, dam zou er onrecht geschie den. In de Iraansche kwestie ls een nieuwe wending gekomen, doordat de regeering van Iran nu officieel tot Enge land, de V. S. en Rusland het verzoek heeft gericht om de bezettingstroepen zoo spoedig mogelijk terug te trekken. Zij motiveert dit verzoek met de opmerking, dat de aanwe zigheid der troepen een be lemmering vormt voor de re- geering om orde en rust te handhaven en de verliezen, die Iran in den oorlog heeft ge. leden, te herstellen. Bovendien heeft Iran aan de Big Three verzocht om Iran aanwezig te laten zijn op de conferentiéfe. In Moskou als daar de Iraansche kwestie zou worden besproken. Of Byrnes, Bevin en Molotof daarin toe zullen stemmen, is aan twijfel onderhevig. Er zal trouwens wel niet voldoende tijd zijn om nog een Iraansche delegatie naar Moskou te la ten komen, Ten slotte dient hier mel ding. te worden gemaakt van merkwaardig nieuws over Ja pan. Elders in dit nummer vindt men een bericht, dat de leidende Japansche persoon lijkheden zich zooveel moge. iyk terugtrekken uit 't open bare leven uit vrees als oor logsmisdadiger gearresteerd te zullen worden. Nu blijkt, dat ook het parlement door deze vrees wordt beheerscht. Alle afgevaardigden trachten zich schoon te wasschen. Te gelijkertijd evenwel verzetten regeering en parlement zich tegen de democratiseering van Japan en wel door alle voorstellen, die daartoe strek ken, te torpedeeren. Het ver loop der zittingen wordt daardoor tot een politieke klucht, want weliswaar wil de massa der bevolking de democratie, maar het parle- ment moet om die te verwer kelijken democratische wets voorstellen aannemen. En daar komt niets van. In 10 dagen ttfds ls men er niet ln geslaagd om ook maar een enkel wetsvoorstel te. laten aannemen Uitgeplunderd Nederland. Minister Mansholt heeft In de Wieringermeer het woord gevoerd en ondermeer gezegd: Nederland behoort naast Rusland wel tot de meest, zwaar getroffen gebieden van Europa, hetgeen ook uit de cijfers van het aan tal dooden blijkt. Het meest valt thans op, dat de bodem in 1945 totaal uitgeput bleek, terwijl tot 1944 nog be vredigende oogsten konden worden binnengehaald, hetgeen apr. aan de hand van cijfers aantoonde. Tegenover ander half millioen varkens in 1939 yva.ren er in 1943 nog slechts 700.000. Van de anderhalf mil lioen koeien resteeren nog 1.2 millioen en het aantal kippen, dat in 1939 32 millioen be- Oorlogsmisdadigers gearresteerd Britsche troepen hebben Donderdag een strafexpeditie gehouden tegen het dorp Be kassi, op 20 km. van Batavia- waarvan de geheele bevolking verantwoordelijk ls gesteld voor den moord op de inzit tenden van een Brltsch Da kota vliegtuig, enkele weken geleden gepleegd. Alle huizen van Indonesische bewoners werden in brand ge stoken, een derde van de plaats werd verwoest. De In donesiërs werden gevangen genomen. De verantwoordelijkheid van deze expeditie heeft de geal lieerde opperbevelhebber op zich genomen. Er heeft geen overleg over plaats gehad tus- schen de Nederlanders en de Britten. Sjarifoedin, de republikein- sche minister van voorlich ting, heeft verklaard, dat hij niet verwacht dat er bespre kingen zouden plaats vinden tusschen den beer van Mook en de Indonesiërs voor het vertrek van heer van Mook naar Nederland. 43 OORLOGSMISDADIGERS GEARRESTEERD. Van de 204 oorlogsmisdadi gers op Java zijn er tot dus ver 43 gearresteerd. Het zijn bijna allen Japanners en Ko- réanen en bovendien één of Over salarissen gesproken. Elmer Davis, tijdens den oorlog hoofd van den Inlich tingendienst van het departe ment van oorlog der V. S. wordt weer radiocommentator Hij verdient met het houden van 3 speeches van 15 mi nuten per week ruim 10-000 gulden per week. De Ameri- kaansche rtdiospreker Win- chell verdiSB met één Zon- dagavondspeeïh 12.000 gulden, de radiospreker Pearson 15.000 gulden! twee Indonesiërs. Generaal Itosji imamoera, de voormalige opperbevelheb ber van het Japansche leger in het Zuid-Westen van den Stillen Oceaan, wordt er van beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor den moord op 500 Engelsche officieren en solda- ten. Lult. kolonel Anami wordt beschuldigd van het veroor zaken van den dood van 1500 Nederlanders, Engelschen Australiërs op Ambon, Flores en andere eilanden in den In- dischen archipel door yer- waarloozing en uithongering. Andere Japanneezen worden ervan beschuldigd geïnterneer de meisjes gedwongen te heb ben in Japansche bordeelen te gaan en vrouwen en kinderen te hebben gemarteld. WAT SJARIR WEL. Sarir heeft op een pers- erentle verklaard, dat het het beste is, dat de groote mogendheden zoo snel moge lijk zijn regeering erkennen. Deze zal dan zelf de rust her stellen. De „gouverneur" van Su matra, Amir, heeft medege deeld, dat hij achter Sjarir staat. Toen men hem vroeg naar den moord op een Britschen brigade-majoor en een ver. pleegster, deelde hij mede, dat dit een „vergissing" was ge weest. Men had den majoor nl. voor een Nederlander aan gezien...... DE „ORANJE" VIA SE- MARANG NAAR NE DERLAND. Het hospi'taalschip „Oranje", dat hedenmiddag Batavia ver laten heeft met bestemming naar Nederland, zal Semarang aandoen, waar ongeveer 1200 personen wachten op repatri- eering. DE RESTAURATIE VAN TOREN EN KERKGEBOUW. KORTE PREDIKATIE DE HERAUT. Wij moeten ons haasten t De dagen korten nog steeds. En het is kort dag. Wij gaan niorgen de Se Adventsweek in- et. dan nog 2 dagen en het Kerstfeest is er. Morgen is het de dag van den herautVoordat Jezus komt, komt de heraut, Johan nes de Dooper. Nog juister is het, hem den laatsten heraut te noemen. Hij is de mandie op de grens van het Oude en het Nieuwe Testa ment staatbehoort nog tot het Oude en is meer dan al de profeten van het Oude Tes tament, maar tegelijk is hij minder dan de minste in het Koninkrijk van het Nieuwe Testament, want hy staat er voir en niet er in. Hij is de laatste voorbode. Zijn verschijning is als het morgenrood. De morgen daagt. En als het licht van den nieu wen dag onoverwinnelijk door breekt, is het morgenrood van self verdwenen.. Zoo is Johannes, de woestijn prediker. En hy spreekt het volk zoo doordringend toedat het volkomen toegerust is om zijn Heer te ontvangen en bo vendien eensgezind en gehoor zaam is. Vooral gehoorzaam. Wie verstijft in eigen ongehoor zaamheid, kan geen Kerst feest vieren. Alleen door te hooren naar den klaroenstoot van den heraut overwinnen wij in een ingespannen worsteling eigen natuurlijke stroefheid en ontrouw. Bedenk echter: er is haast bij De heraut gunt ons geen langen bedenktijd. De Koning komt. Wie nu niet hoort en ge hoorzaamt, kan het wélkomst- lied van het KerstfeestWees welkom mij, o eed'le gast niet meezingen. B. Er zjjn nu reeds heel wat seizoenen over den verbrokkel, den trans van Middelburgs Ab- dij'toren heengegaan. We zijn langzamerhand gewoon ge raakt aan het kleine nooddax- je op den massieven torenromp; aan een verwoesten toren bij een verwoeste stad. Onze oo- gen zoeken niet langer de wij zerplaten, die na den brano, verbogen bij de balustrade neerhangend, halsstarrighet fatale uur aangaven. Ze zijn trouwens ook sinds lang op geruimd, evenals het puin aan den torenvoet, waartusschen, gebarsten, de groote klok lag. Maar achter de schutting, die men om de bouwvallen van toren en aangrenzende kerken had opgericht, zyn de werk zaamheden verder gegaan. Inwendige vernlewing. Btj den brand kwam het klokkenspel en een deel van de torenspits dwars door de vloe ren heen, beneden :n den to renromp terecht en heeft daar liggen uitbranden. De zware muren, die bij den beganen grond ongeveer 2l/z meter dik zijn, moeten van binnen dan ook grondig gerestaureerd worden. Geheel gerestaureerd werden reeds het torenportaal, d.l. de onderste ruimte in den toren, de eerste kamer daar. boven en het traptorentje. Ter versteviging werden bovendien betonnen vloeren aange bracht. Pas wanneer de toren romp weer constructief goed zal zgn, zal men een nieuwe spits kunnen aanbrengen. De ze zal ongeveer den ouden vorm hebben en evenals de oorspronkelijke van hout zijn, met een bedekking van koper platen. Ook de oude hoogte van 87 meter (de huidige be draagt 54 meter) zal dan weer bereikt worden. De „Trouwkerk' Het meer dan 12 meter hoo ge toi-enportaal stond oudstijds in verbinding met de Koor kerk, die met een der zijmu ren tegen den toren aan staat. De boog is nu opnieuw open- net een even hoogen spitsboog gebroken en de verbinding hersteld. En wanneer het zon licht door de hooge ramen van het roodsteenen torenpor taal valt, maakt deze gewel dige boog met zijn zuiver pro fiel een onbeschrijflijke in druk: een hymne in steen! Het gedeelte van de Koor kerk, aansluitend bij dezen nieuw gemaakten doorgang, zal van de rest van de kerh door een muur worden afge sloten, maar verbinding krij gen met de Nieuwe Kerk, die in het verlengde van de Koor- meer speciale diensten worden gebruikt. „Trouwkerk" wordt dit gedeelte, dat dus oorspron kelijk achter den preekstoel van de Koorkerk lag, in de wandeling genoemd. Overblijfselen van de oude Abdijkerk. De Koorkerk zelf werd niet zwaar beschadigd. Een gedeel te van de gewelven werd ver nield, doordat er een stuk van den toren doorheen viel. Hierbij is een zeer mooi boogfries, dat van nog ouder datum dan de geweiven bleek te zijn, bloot gekomen. Bij het hersteller, van het gewelf zal men het echter weer aan het oog moe ten onttrekken. Dit fries be kroonde het zeer oude muur- gedeelte aan de Abdijzijde, dat o.m. ook stukken van vroeger polycroomwerk vertoonde, er deel uitmaakte van de oor spronkelijke Abdijkerk, waar van de fundamenten vrij vol ledig zijn opgegraven. Het ligt in de bedoeling deze oude frag menten in de nissen, voor zoo ver mogelijk, weer tot hun recht te doen komen. Herstel van de Nieuwe kerk. Het hoofdwerk is op het oogenblik wel de restauratie van de Nieuwe kerk. Hier werd de geheele westelijke ge vel, die bij den brand was blij ven staan, maar te zwak bleek, opnieuw opgetrokken. Ook de oude zuilen ip de kerk, eveneens door den brand ver pulverd, werden grootendeels vernieuwd en hoog in de lucht worden ze verbonden door nieuwe ranke bogen- die straks net gewelf zullen dragen. Ook bij deze restauratie zul len verschillende verbeteringen op aesthetisch gebied worden aangebracht. Zoo worden bijv. de ramen aan de Walzijde naar beneden, tot oji de zgn. water lijst, verlengd. Ook de partij bij den hoofdingang, waar men o.m. de fundamenten van de oude Abdijkerk terugvond, zal in eenigszins gewijzigden vorm worden herbouwd. Hervatting effectenhandel. Vermoedelijk zal de effec tenhandel 2 Januari a.a. wor den hervat. Het ü&i 1° de ^e- doeling, eerst den handel te hervatten in binneniandsche obligaties en pandbrieven. Wie dergelijke fondsen wenscht te verkoopen moet onder op gave van de betrokken num mers der effecten zich wen den tot de Vereeniging voor den Effectenhandel. Na ont vangst van de vergunning vindt de verkoop plaats. De verkooper wordt voor de op brengst gecrediteerd op ge blokkeerde rekening. Aankoo- pen kunnen geschieden ten laste van geblokkeerde reke ningen. Gelten en bokken vrij. Het houden van bokken en geiten is thans aan ieder toe gestaan. Ook de handel in er. het vervoer van deze dieren is vrijgegeven. Het slachtverbod voor geiten en bokken en hel vervoerverbod van bokken- en geitenvleesch zijn gehandhaafd Ontheffing hiervan kan wor den aangevraagd bij de plaat selijke bureauhouders. Balalingen voor oorlogs- molestyerzekeringen De overboeking van voor schotpremies, heffingen, om slagen, naheffingen of voor schotten daarop wegens mo- lestschade ten laste van een geblokkeerde rekening van verzekerden tegen molestseha de kan voortaan ook geschie den op een geblokkeerde reke ning van een vertegenwoordi ger van öe molestverzekerings- maatschappij. Repatrieerenden aangekomen. droeg, is teruggeloopen op 4[kerk ligt, en deze ruimte zal I millioen. als afzonderlijke kerk voor De restauratie van de kerk gebouwen geschiedt door de inspectie Kunstbescherming en staat onder leiding van de ar chitecten H. van der Kloot Meyburg uit den Haag en ir. A. Rothuizen uit Middelburg. De Lange Jan is gemeentebezit en wordt door don Amster- damschen architect Jan de Meyer verbouwd. Ep hoewel in dezen tijd natuurlijk het gebrek aan geschikte werkkrachten groote moeilijkheden oplevert, vordert de herbouwing gestaag Een herrezen Lange Jan zal als eertijds de spil vormen het herrezen Walcheren. Donderdag arriveerde te Rotterdam de Batavier H' met 81 repatrieerenden uit Indië. Voorts was nog binnen gekomen de „Mecklenburg" met 250 Ned. kinderen en een §root aantal Ned. militairen en e „Oranje Nassau" met Ned. marinemannen, die hun kerst- verlof in Nederland zullen doorbrengen. De opbouw van Zeebrugge. Van de 1700 m. aanlegkaden die door de Duitschers vernield werden zijn reeds meer dan 1000 m. hersteld. Thans werkt men ijverig aan den wederop bouw der gaanderij die naar den vuurtoren leidt op het einde van de pier. De grond- vesten van den vuurtoren zelf zijn reeds gelegd. In Januari zal men de baggerwerken aan de reede aanvangen. Men zal alsdan kunnen beschikken over Nederlandsche en Deen- sche baggerschepen. Alle op de pier gevestigde bedrijven zullen hun plaatsen opnieuw innemen. Het zeekanaal BruggeZee- brugge is nu reeds toegangke- van|lijk voor de schepen van 12 voet diepgang. Vernietiging van Duitsche duikbooten. Naar de Times» meldt is de R.A.F. begonnen met de uit voering van een vernietigings- irogramma van Duitsche duik- ïooten. Engeland is thans in het bezit van 110 Duitsche duikbooten, waarvan er 36 bestemd zijn om gebruikt te worden als doelen voor lucht aanvallen, waarbij verschillen de nieuwe wapens zullen wor den beproefd. De vernietiging van deze duikbooten vindt plaats op 120 mql Noord-noord, west van de Iersche kust, Koffiesmokkelarij op Dultschland. Te Nieuwenhagen in Lim burg werd- een auto aange houden waarin 200 kg. koffie frauduleus werd vervoerd, be stemd voor zekeren A. v. d. L., zoon van een bekende smokkelaarsfamilie uit Roo sendaal, die in samenwerking met zijn broer, P. v. d. L., uit Roosendaal, de koffie naar Duitschland smokkelde. In verband met deze affaire is de heer J. de K. uit Roosen daal en aldaar procuratiehou der bij de koffiebranderij en maalderij, v. d. B.. gearresteerd. Hij .heert bekend de koffie voor 30 per kg. te hebben verkocht. TWEEDE KAMER. De Tweede Kamer heeft Donderdag het wetsontwerp inzake de goedkeuring der overeenkomsten van Bretton Woods z.h.s. aangenomen. Byrnes In Europa. Op zijn reis naar Moskou is de Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken, Byrnes, Donderdagmiddag op het vliegveld Orly bij Parijs aangekomen. BELASTINGBETALING Teneinde een bij sommigen be staand misverstand uit den weg te ruimen, vestigt het ministerie van fi nanciën er nogmaals de aandacht op. dat na vrijwillige zekerheidsstelllng bij een ontvanger der directe belastin gen niet alle belastingen uit het al dus gevormde depot door verrekening kunnen worden voldaan. Hiervoor ko men alleen in aanmerking: 1. na de vrijwillige zekerheidsstel ling opgelegde aanslagen ten name van den deposant of van zijn erfge namen ln: a) de Inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting; b) de vermogensbelasting, geheven van natuurlijke personen van licha men; c) de onderneraingsbeiasting; d) mogelijk nog ïn te voeren be lastingen welke voor eenmaal zullen worden geheven; e) verplichte zekerheidsstelling, op gelegd krachtens het „besluit zeker heidsstelling belastingen" (degeen, die vrijwillig gedeponeerd heeft, be hoeft dus niet dubbel te deponccrcn. indien hem later een verplichte de poneering mocht worden opgelegd); 2. hetgeen de erfgenamen verschul digd mochten worden aan successie recht of recht van overgang. In verband met den beperkten omvang van de Prov. Zeeuwsche Crt. is het ons ook dit jaar niet mogelijk om Nieuwjaarsadvertenties sn dankbetuigingen in ons blad op te nemen. Directie Prov. Zeeuwsche Crt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1