Provinciale Zeeuwsche Courant Provinciale Zeeuwsche Courant Maandag 24 Septemberl945 Maandag 24 Sept6mb8rl945 Gespannen toestand in Batavia. Volgens verschillende berich ten van dagbladcorresponden ten uit Ned.-Indië en Austra lië zou er in Batavia een ge spannen toestand heerschen door het optreden van een zich noemende „regeering van de republiek Indonesië". Deze „re geering" bestaat uit verschil lende groepen Indonesiërs, die geleid worden door Soekarno en Mohammed Hatta. Feitelijk vormden deze Indo nesiërs guerilla groepen, die onder sterken Japanschen druk stonden, en werden gewapend om de geallieerden te bestrij den. Nu Japan ineen is gestort, keeren zij zich ook tegen hun voormalige vrienden. Batavia maakt thans een overgangsperiode door. Gealli eerde strijdkrachten voor de bezetting van Java zijn nog niet aangekomen- Dit zal waarschijnlijk eerst ongeveer 4 Oct. plaats vinden. Alleen zijn er geallieerde officieren en manschappen van de R.A.W.P. I., de organisatie welke hulp verleent aan krijgsgevangenen en geïnterneerde Europeanen, gearriveerd. Met de bezetting of het bestuur bemoeien deze geallieerden zich niet. Batavia, vevenals het overige deel van Java, staat nog onder de Ja- pansche bezettingsautoriteiten, terwijl ook het verkeer, het geldwezen enz. nog in Japan- sche handen is. De opstandige Indonesiërs, die zich geschaard hebben achter Soekarno en Hatta, ageeren nu zoowel te gen de Japanners als tegen de geallieerden, de Europeanen en tegen de vooraanstaande Indo nesiërs, die loyaal jegens Ne derland zijn gebleven. Het is begrijpelijk, dat en kele groepen jongere elemen ten, met inbegrip van velen, die vroeger met de Japanners hebben gecollaboreerd, thans de Japansche methodes begin nen na te doen. Men vergete ook niet, dat Batavia steeds een broeinest van Indonesische extremisten is geweest. Uit andere deelen van Java wordt gemeld, dat de Inonesiërs daar zeer hulpvaardig en vriende lijk jegens de Europeanen zijn. Er bestaat dan ook geen reden de situatie als critiek weer te geven. De Japanners, hoewel, krach tens een geallieerde instructie, nog de macht uitoefenend, ver liezen toch snel hun gewicht tegenover de inheemsche be volking. Reeds wordt melding gemaakt van roof van goede ren van Japanners. Wat nu de incidenten te Ba tavia betreft, deze beperken zich hoofdzakelijk tot het in gooien van ruiten, neerhalen van vlaggen e.d. De Japanners patrouilleeren door de straten en drijven met pantserwagens de menigte uit elkaar. Daarbij vallen wel eens slachtoffers. Tot nu toe zijn 5 Japanners en één Indo-Europeaan gedood. Soekarno en zijn volgelingen hebben o.a. een vergadering, die verboden was, toch gehou den. Tijdens deze bijeenkomst werd de fascistengroet ge-: bracht. Het is duidelijk, dat de op- itandige elementen slechts een zeer gering deel van Java's be volking uitmaken, zoodat zelfs het zwakste geallieerde bezet tingsleger alleen reeds door zijn aanwezigheid alle moge lijke moeilijkheden in de kiem zou smoren. Ernstige verschillen over Z.O. Europa. In den raad van ministers van buitenlandsche zaken te Londen is, volgens de „Obser ver", verschil van meening ontstaan over Z.O. Europa. De verschillen zouden hoofdzake lijk bestaan tusschen Rusland en de Westersche democratiën. Men spreekt zelfs van een cri- De geheele Britsche Zon dagspers wijdt pessimistische beschouwingen aan deze strub belingen, welke hun oorzaak vinden in fundamenteele ver schillen van inzicht. O.a. zou den Rusland en de voorlóopige Hongaarsche regeering een overeenkomst van economische samenwerking voor den tijd van 5 jaar hebben gesloten, zonder dat Engeland of de Ver. Staten hiervan tevoren op de hoogte waren gesteld. Volgens de overeenkomst zal Rusland een gelijkwaardig partner van Hongarije worden in een mo nopolistische staatscontróle en exploitatie van Hongarije's groote industrieën, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en transportwezen,. In Hongarije zou door deze overeenkomst de politieke crisis zijn verscherpt. Men verwacht dat door deze aangelegenheid de oplossing van verschillende kwesties, welke op de agenda van dé Londensehe conferentie staan, niet vergemakkelijkt zal wor den. STTMSON AFGETREDEN. De Amerikaansche minister van oorlog Stimson, is afge treden. Tot zijn opvolger is benoemd de huidige plaatsver vangende minister van oorlog, Patterson, Abonn.-pr. 25 ct. p. w. 3.20 p. kw. Adv.pr. 12 ct p mm., min. p. adv 2.— Bur. Vlissingen tel. 10. M'burg tel. 2077 en 2924. Goes tel. 2475, Terneuzen Hoofdred. E. P. ZandUk (met red. medew. van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgever F. B. den Boer, Middelburg. Nummer 140 Druk fa. F. v. d. Velde Jr., Vlissingen DE ZUIVERING VAN HET OVERHEIDSPERSONEEL. De minister van binnenland- sche zaken, dr. L. J. F. Beel, heeft over de radio gesproken over de zuivering van 't Over heidspersoneel. De minister be lichtte de positie van de amb tenaren in den bezettingstijd. Hij noemde vier gronden van het Zuiveringsbesluit, nl.: on trouw; blijk geven van een nat.-soc. geestesgesteldheid't aannemen van een houding vóór of tijdens de bezetting, die gegronde redenen heeft voor de verwachting, dat niet een getrouwe medewerking aan den opbouw van het vaderland zal worden verleend, en ten slotte: het in ernstige mate te kort schieten in het betrach ten van de juiste houding in verband met de bezetting. "Een falen op een dezer punten heeft zuivering, dus oneervol ontslag tengevolge. Deze ele menten dienen uit het Neder- landsche ambtenarencorps ge- stooten te worden. Uitvoerig ging de minister vervolgens in op de houding van een bepaalde categorie ambtenaren die, hoewel niet onder genoemde punten van 't Zuiveringsbesluit vallende, des ondanks tekort is geschoten in haar plicht, die telkens lavee- ren, schipperen en bakzeil ha len en gebrek aan beginsel vastheid hebben getoond. Deze lieden dienen, volgens de regeering, niet langer deel uit te maken yan ons be stuursapparaat. Voorbereid wordt om ont slag zonder .het praedicaat eervol mogelijk te maken en de uitkeering van wachtgeld facultatief te maken. Een zoo danig ongevraagd ontslag heeft niet het verlies van pensioen aanspraak tengevolge. Tenslotte kent het zuive ringsbesluit nog de mogelijk heid van het opleggen van dis ciplinaire straffen: inhouding periodieke verhooging, verla ging in rang, berisping. Alles wordt er op gezet om. zoo eenigszins mogelijk, vóór het einde van dit jaar, tot een eindbeslissing in deze zaken te geraken, Binnenkort krijgen bijen houders 5 kg. suiker per volk DE GELDZUIVERING Volgens het staatsblad is het overdragen van zilveren, nikkelen, bronzen of zinken munten anders dan -tegen de nominale waarde dier munten, verboden, evenals het door versmelten, verminken of anderzins onttrekken van munten aan hun bestemming. Spoorwegen en geldzuivering. De spoorwegen en de reis- bureaux, welke spoorkaartjes verkoopen, nemen nog t.m. 2 Oct. a.s. oud geld in ont vangst. De plaatsbewgzen voor 3 t.m. 6 October kunnen op alle werkdagen t.m. 2 Oct. ge kocht worden bij de reisbu- reaux. Op de stations kan het publiek op Zondag 30 Sept. van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur eveneens voor die da gen kaartjes koopen. Men moet met gepast geld betalen. In geen geval zal bij aanbie ding van oud geld nieuw wor den teruggegeven. Voor onge bruikte plaatsbewijzen wordt na 25 Sept. geen restitutie verleend. Vereenigingen. In verband met het inwisse len van bankbiljetten, dienen penningmeesters van vereeni gingen bij de bankkantoren ten spoedigste machtigings- formülieren aan te vragen. Na onderteekening door het be stuur kunnen zij de onder hun beheer staande gelden bij de banken storten. Stortingen bij giro niet meer mogelijk. Het ministerie van financiën deelt mede: de ervaring der laatste dagen heeft uitgewe zen, dat bij handhaving van de tegenwoordige stortingsrege ling de postchèque- en giro dienst in de onmogelijkheid zou komen te verkeeren snel nieuw geld ter beschikking van de belanghebbenden .te stellen. De minister van fi nanciën heeft daarom bepaald, dat met ingang van Zaterdag 22 September bij de kantoren der posterijen geen stortingen op postrekeningen meer wor den aangenomen. De rekening houders hebben t.m. 25 Sep tember" nog de mogelijkheid een bankrekening te openen. Werkgevers zonder bank relatie. Het ministerie van financiën deelt mede: Er zijn werkge vers, die uiterlijk 22 Septem ber het bedrag aan nieuw geld moeten opgeven, dat zij voor de zoo spoedig mogelijk na 2 October uit te betalen loonen en salarissen noodig hebben, doch die niet over een bankrelatie beschikken. Deze kunnen een en ander ook op geven bij een spaarbank, waarbij zij een tegoed hebben, onverschillig of het hierbij gaat om de Rijkspostspaarbank of een particuliere spaarbank. Voor deze gevallen is de ter mijn, waarop zij de bedoelde mededeeling kunnen doen, ver lengd t.m. 25 Sept. Voor den, postchèque- en girodienst zal nog een regeling, worden be kend gemaakt. Uitbetalingen Rijksverzekeringsbank. Het bestuur der Rijksverze keringsbank beveelt alle be langhebbenden, zoowel rente trekkers ingevolge de invalidi- teits- en ouderdomswet als verzekerden krachtens de bei de ongevallenwetten ten zeer ste aan, de thans in hun bezit zijnde kennisgeving en van be taalbaarstelling van de R.V.B. vóór v26 September a.s. op de posterijen ter inning aan te bieden. Van dien datum af zal n.l. geen uitbetaling daarvan meer plaats vinden in verband met de geldzuivering. Ook zij, die gewoon zijn, hun rente over grootere tijdvakken tegelijk in ontvangst te ne men, wordt aangeraden thans hun rente uiterlijk Dinsdag 25 Sept. te innen. De winkels en de geldzuivering De regeering doet een be roep op de winkeliers, in ver band met de geldzuivering, al thans heden nog de winkels open te houden. Het publiek wordt verzocht het den win keliers niet onnoodig lastig te maken, opdat zij voldoende ge legenheid hebben hun geld op de banken te storten. ZON EN MAAN. Dinsdag komt de zon te 6.31 op en gaat te 18.33 onder. De maan te resp. 20.38 en 11.08. GELDIGHEIDSDUUR BONNEN AARDAPPELEN VERLENGD. De geldigheidsduur van de bonnen A t.m. E39 en M39 „Aardappelen" wordt ver lengd tot 30 Sept. De bonnen A40, B40 en C40 „Aardappelen" zijn slechts geldig voor het verkrijgen van 1 kg. per bon. Qp de bonnen A101, B101, C101 „Reserve" wordt 800 gr. brood verkrijgbaar gesteld. De bonnen D104 en E104 „Reserve" zijn aangewezen voor het.tijdvak van 17 t.m. 29 Sept. voor het koopen van 1 ei. Heden zyn er, voor deze week, geen bonnen bekend ge maakt. PROVINCIENIEUWS De Commandant der Marine te Vlissingen maakt bekend, dat in strijd met het ingezon den artikel van de Besturen der Visschersvereenigingen „Draagt Elkanders Lasten" en de afdeeling „Zeelandia" te Arnemuiden, de ramp van de „Arm 35" zich heeft voltrok ken buiten het Oostgat en in ver boden vis'c hg e- b i e d. Er bestaat geen enkele re den om het Oostgat in de vaargeul niet te bevaren vof er niet in te visschen, voor" zoo ver dit yoor de visscherij is vrijgegeven. De twee sleepbooten „Bor neo" en „Siberië" van dé ree- derij P. Smit te Rotterdam, d:e te Kiel zijn teruggevonden, zijn in ons land teruggekeerd en zullen nu ter beschikking worden gesteld van de werk zaamheden voor de droogma king van Walcheren. De politie te Middelburg heeft proces-verbaal opge maakt tegen den 17-jarigen J. R., die op verschillende tijd stippen uit het overstroomde gebied goederen heeft gesto len, zooals vloerkleeden, de kens, lakens, een. bedsprei, een kussensloop, een theedoek, 2 petroleumstellen en een tafel kleed. Wegens heling van een gedeelte dezer goederen is voorts proces-verbaal opge maakt tegen M. R. v. d. A. en J. T., beiden eveneens -te Mid delburg woonachtig. Voor het examen algemeene handelskennis (middenstands diploma) slaagde de heer P. J.' Sterjnen te Middelburg. Tot waarnemend burgemees ter van Goes Ms benoemd jhr. mr. Sandberg tot Essenburg, burgemeester van Krabben- dijke. Het aantal bouwvakarbei ders dat te Vlissingen komt om werkzaam te zijn bij den wederopbouw neemt gestadig toe. Zoowel groote aannemers van buiten onze stad, die hun arbeidskrachten medebrengen, als ook particuliere patroons in de bouwnijverheid, betrekken steeds meer arbeiders van bui ten. Deze week wordt weer een groote plóeg verwacht en de barakken van het Zwitsersch dorp worden al meer bevolkt. Vele werkkrachten van bui ten hebben zich hier reeds met terwoon gevestigd. Wanneer de drooglegging van Vlissingen een feit is geworden, zal er echter nog een groote behoefte zijn aan werkkrachten en ma teriaal, daar zeer veel hersteld moet worden. Zeker is wél, dat wanneer onze stad weer ten volle be woond kan zijn, het vooroor- logsche inwonertal zeer spoe dig bereikt zal zijn, ja zelfs be langrijk overschreden zal wor den. KERKNIEUWS Zondagavond heeft ds. W. B. A. Smits in de Oostkerk té Middelburg zijn intrede gedaan bij de Ned. Herv. gemeente al daar, na in den ochtenddienst bevestigd te zijn door ds. van Voorst Vader. Ds. Smits had tot tekst ge kozen Joh. 14 vs. 9. Hij zeide, dat wij dreigen Jezus Christus kwijt te raken uit ons leven. Wij weten geen weg meer met de problemen. Wij willen thans de groote hand kennen, die al les over deze wereld uitstort. Wij zijn te vergelijken met rei zigers in de woestijn. Wij zijn er doorheen gekomen en wij ontwaren dat wij nog in de woestijn zijn. Daar ver achter den horizon moet het land lig gen en wij zijn nog op weg. Toon ons den Vader en het is ons genoeg. Wij leven in de schaduw van het kruis, tot op dezen dag, waar geen plaats schijnt voor God en voor het geloof. De kerk leeft in een hoekje. Er is geen sprake van een triomftocht. De storm van den oorlog is voorbij, maar het land zien wij nog niet De vra gen zijn nog niet opgelost. Het groote leven gaat langs de kerk heen. Toon ons den Va der. Laat dan zien, dat Hij er nog is. Wij hopen op een won der. In de schaduw van het kruis zoeken wij de laatste ze kerheid. Nu geeft Jezus Christus het antwoord: „Ben Ik dan zoo langen tijd met U en hebt gij Gespannen toestand in Batavia. Volgens verschillende berich ten van dagbladcorresponden ten uit Ned.-Indië en Austra lië zou er in Batavia een ge spannen toestand heerschen door het optreden van een zich noemende „regeering van de republiek Indonesië". Deze „re geering" bestaat uit verschil lende groepen Indonesiërs, die geleid worden door Soekarno en Mohammed Hatta. Feitelijk vormden deze Indo nesiërs guerilla groepen, die onder sterken Japanschen druk stonden en werden gewapend om de geallieerden te bestrij den. Nu Japan ineen is gestort, keeren zij zich ook tegen hun Voormalige vrienden. Batavia maakt thans een overgangsperiode door. Gealli eerde strijdkrachten voor de bezetting van Java zijn nog niet aangekomen.. Dit zal waarschijnlijk eerst ongeveer 4 Oct. plaats vinden. Alleen zijn er geallieerde officieren en manschappen van de R.A.W.P. I., de organisatie welke hulp verleent aan krijgsgevangenen en geïnterneerde Europeanen, gearriveerd. Met de bezetting of het bestuur bemoeien deze geallieerden zich niet. Batavia, evenals het overige deel van Java, staat nog onder de Ja pansche bezettingsautoriteiten, terwijl ook het verkeer, het geldwezen enz. nog in Japan sche handen is. De opstandige Indonesiërs, die zich geschaard hebben achter Soekarno en Hatta, ageeren nu zoowel te gen. de Japanners als tegen de f;eallieerden, de Europeanen, en egen de vooraanstaande Indo nesiërs, die loyaal jegens Ne derland zijn gebleven. Het is begrijpelijk, dat en kele groepen jongere elemen ten, met inbegrip van velen, die vroeger met de Japanners hebben gecollaboreerd, thans de Japansche methodes begin nen na te doen. Men vergete ook niet, dat Batavia steeds een broeinest van Indonesische extremisten is geweest. Uit andere deelen van Java wordt gemeld, dat de Inonesiërs daar zeer hulpvaardig en vriende lijk jegens de Europeanen zijn. Er bestaat dan ook geen reden de situatie als critiek weer te geven. De japanners, hoewel, krach tens een geallieerde instructie, nog de macht uitoefenend, ver liezen toch snel hun gewicht tegenover de inheemsche be volking. Reeds wordt melding gemaakt van roof van goede, ren van Japanners. Wat nu de incidenten te Ba tavia betreft, deze beperken zich hoofdzakelijk tot het in gooien van ruiten, neerhalen van vlaggen e.d. De Japanners patrouilleeren door de straten en drijven met pantserwagens de menigte uit elkaar. Daarbij vallen wel eens slachtoffers. Tot nu toe zijn 5 Japanners en één Indo-Europeaan gedood. Soekarno en zijn volgelingen hebben o.a. een vergadering, die verboden, was, toch gehou den. Tijdens deze bijeenkomst werd de fascistengroet ge bracht. Het is duidelijk, dat-de op standige elementen slechts een zeer gering deel van Java's be volking uitmaken, zoodat zelfs het zwakste geallieerde bezet tingsleger alleen reeds door zijn aanwezigheid alle moge lijke moeilijkheden in de kiem ;ou smoren. Efnstige verschillen over Z.O. Europa. In den raad van ministers van buitenlandsche zaken te Londen is, volgens de „Obser ver", verschil van meening ontétaan over Z.O. Europa. De verschillen zouden hoofdzake lijk bestaan tusschen Rusland en de Westersche democratiën. Men spreekt zelfs van een cri sis. De geheele Britsche Zon dagspers wijdt pessimistische beschouwingen aan deze strub belingen, welke hun oorzaak vinden in fundamenteele ver schillen van inzicht. O.a. zou-, den Rusland en de voorloopige Hongaarsche regeering een overeenkomst van economische samenwerking voor den tijd van 5 jaar hebben gesloten, zonder dat Engeland of de Ver. Staten hiervan tevoren op de hoogte waren gesteld. Volgens de overeenkomst zal Rusland een gelijkwaardig partner van Hongarije worden in een mo nopolistische staatscontrole en exploitatie van Hongarije' groote industrieën, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en transportwezen. In Hongarije zou door deze overeenkomst de politieke crisis zijn verscherpt. Men verwacht dat door deze aangelegenheid de oplossing van verschillende kwesties, welke op de agenda van de Londensehe conferentie staan, niet vergemakkelijkt zal wor den. STIMSON AFGETREDEN. De Amerikaansche minister van oorlog Stimson, is afge treden. Tot zgn opvolger is benoemd de huidige plaatsver vangende minister van oorlog, Patterson. Abonn,-pr. 25 ct. p. w. 3.20 p. kw. Adv.pr. 12 ct p mm., min. p. adv 2, Bur. Vlissingen tel. 10, M'burg tel. 2077 en 2924. Goes tel. 2475, Terneuzen 188e Jaargang Nummer 140 Hoofdred. E. P. Zandijk (met red. medew. van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgever F. B. den Boer, Middelburg. Druk fa. F. v. d. Velde Jr., Vlissingen DE ZUIVERING VAN HET OVERHEIDSPERSONEEL. De minister van binnenland- sche zaken, dr. L. J. F. Beel, heeft over de radio gesproken over de zuivering van 't Over heidspersoneel. De minister be lichtte de positie van de amb tenaren in den bezettingstijd. Hij noemde vier gronden van het Zuiveringsbesluit, nl.: on trouw; blijk geven van een nat.-soc. geestesgesteldheid; 't aannemen van een houding vóór of tijdens de bezetting, die gegronde redenen heeft voor de verwachting, dat niet een getrouwe medewerking aan den opbouw van het vaderland zal worden verleend, en ten slotte: het in ernstige mate te kort schieten in het betrach ten van de juiste houding in verband met de bezetting. Een falen op een. dezer punten heeft zuivering, dus oneervol ontslag tengevolge. Deze ele menten dienen uit het Neder- landsche ambtenarencorps ge- stooten te worden. Uitvoerig .ging de minister vervolgens in op de houding van een bepaalde categorie ambtenaren die, hoewel niet onder genoemde punten van 't Zuiveringsbesluit vallende, des ondanks tekort is geschoten in haar plicht, die telkens lavee- ren, schipperen en bakzeil ha len en gebrek aan beginsel vastheid hebben getoond. Deze lieden dienen, volgens de regeering, niet langer deel uit te maken van ons be stuursapparaat. Voorbereid wordt om ont slag zonder het praedicaat eervol mogelijk te maken en de uitkeering van wachtgeld facultatief te maken. Een zoo danig ongevraagd ontslag heeft niet het verlies van pensioen aanspraak tengevolge. Tenslotte kent het zuive ringsbesluit nog de mogelijk heid van het opleggen van dis ciplinaire straffeninhouding periodieke verhooging, verla ging in rang, berisping. Alles wordt er op gezet om, zoo eenigszins mogelijk, vóór het einde van dit jaar, tot een eindbeslissing in deze zaken te geraken. Binnenkort krijgen bijen houders 5 kg. suiker per volk DE GELDZUIVERING Volgens het staatsblad is het overdragen van zilveren, nikkelen, bronzen of zinken munten anders dan tegen de nominale waarde dier munten, verboden, evenals het door versmelten, verminken of anderzins onttrekken van munten aan hun bestemming. Spoorwegen en geldzuivering. De spoorwegen en de reis- bureaux, welke spoorkaartjes verkoopen, nemen nog t.m. 2' Oct. a.s. oud geld in ont vangst. De plaatsbewijzen voor 3 t.m. 6 October kunnen op alle werkdagen t.m. 2 Oct. ge kocht worden bij de reisbu reaus. Op de stations kan het publiek op Zondag 30 Sept. van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur eveneens voor die da gen kaartjes koopen. Men moet met gepast geld betalen. In geen geval zal bij aanbie ding van oud geld nieuw wor den teruggegeven. Voor onge bruikte plaatsbewijzen wordt na 25 Sept. geen restitutie verleend. Vereenigingen. In verband met het inwisse len van bankbiljetten, dienen penningmeesters van vereeni gingen bij de bankkantoren ten spoedigste machtigings formulieren aan te vragen. Na onderteekening door het be stuur kunnen zij de onder hun beheer staandé gelden bij de banken storten. Stortingen bij giro niet meer mogelijk. Het ministerie van financiën deelt mede: de ervaring der laatste dagen heeft uitgewe zen, dat bij handhaving van de tegenwoordige stortingsrege ling de postchèque- en giro. dienst in de onmogelijkheid zou komen te verkeeren snel nieuw geld ter beschikking van de belanghebbenden -te stellen. De minister van fi nanciën heeft daarom bepaald, dat met ingang van Zaterdag 22 September bij de kantoren der postergen geen stortingen op postrekeningen meer wor den aangenomen. De rekening houders hebben t.m. 25 Sep tember nog de mogelijkheid een bankrekening te openen. Werkgevers zonder bank relatie.. Het ministerie van financiën deelt mede: Er zijn werkge vers, die uiterlijk 22 Septem- ber het bedrag aan nieuw geld moeten opgeven, dat zij voor de zoo spoedig mogelijk na 2 October uit te betalen loonen en salarissen noodig hebben, doch die niet over een bankrelatie beschikken. Deze kunnen een en ander ook op geven bg een spaarbank, waarbij zij een tegoed hebben, onverschillig of het hierbij gaat om de Rijkspostspaarbank of een particuliere spaarbank Voor deze 'gevallen is de ter mijn, waarop zij de bedoelde mededeeling kunnen doen, ver lengd t.m. 25 Sept. Voor den postchèque- en girodienst zal nog een regeling worden be kend gemaakt. Uitbetalingen Rijksverzekeringsbank. Het bestuur der Rijksverze keringsbank beveelt alle be langhebbenden, zoowel rente trekkers ingevolge de invalidi- teits- en ouderdomswet als verzekerden krachtens de bei de ongevallenwetten ten zeer. ste aan, de thans in hun bezit zijnde kennisgeving en van be- taalbaarstelling van de R.V.B, vóór 26 September a.s. op de posterijen ter inning aan te bieden. Van dien datum af zal n.l. geen uitbetaling daarvan meer plaats vinden in verband met de geldzuivering. Ook zij, die gewoon zijn, him rente over grootere tijdvakken itegelijk in ontvangst te ne men, wordt aangeraden thans hun rente uiterlijk Dinsdag 25 Sept. te innen. De winkels en de geldzuivering De regeering doet een be roep op de winkeliers, in ver band met de geldzuivering, al thans heden nog de winkels open te houden. Het publiek wordt verzocht het den win keliers niet onnoodig lastig te maken, opdat zij voldoende ge. legenheid hebben hun geld op de banken te storten. ZON EN MAAN. Dinsdag komt de zon te 6.31 op en gaat te 18.33 onder. De maan te resp. 20.38 en 11.08. GELDIGHEIDSDUUR BONNEN AARDAPPELEN VERLENGD. De geldigheidsduur van de bonnen A t.m. E39 en M39 „Aardappelen" wordt ver lengd tot 30 Sept. De bonnen A40, B40 en C40 „Aardappelen" zijn slechts geldig voor het verkrijgen van 1 kg. per bon. Qp de bonnen A101, B101, CÏ01 „Reserve" wordt 800 gr. brood verkrijgbaar gesteld. De bonnen D104 en E104 „Reserve" zgn aangewezen voor het tijdvak van 17 t.m. 29 Sept. voor het koopen van 1 ei. Heden zijn er, voor deze week, geen bonnen bekend ge maakt. KERKNIEUWS Ds. Hooykaas provisioneel geschorst. Naar wij vernemen is ds. Hooykaas, Ned. Herv. predi kant te Arnemuiden, door het classicaal bestuur van Mid delburg op 17 Sept. provisio neel geschorst, in afwachting ■van de beslissing van het pro vinciaal kerkbestuur. De dien sten in de Ned. Herv. Kerk te Arnemuiden worden thans waargenomen door de ringpre- dikanten. Intrede ds. W. B. A. Smits. Na in den morgendienst be vestigd te zijn door ds. Van Voorst Vader, heeft Zondag avond ds. W. B. A. Smits, ge komen van Deil, zijn intrede gedaan als predikant bij de Ned. Herv. Kerk te Middel burg. Ds. Smits had tot tekst zijner predikatie gekozen Joh. 14 vers 9. Beide diensten was de Oostkerk geheel gevuld. Op een drietal voor predi kant bij de Geref. kerk te Arnemuiden komen voor: ds. A. J. Radder te Ottoland, can. didaat C. van Rij, hulppredi ker te Amsterdam en ds. J. A. Tiemens te Aardenburg. Ds. G. Smeenk, Geref. pre dikant te Vlissingen, is voor nemens Zondag 21 October afscheid te nemen van zijn gemeente aldaar en Zondag 4 November intrede te doen bij de Geref. kerk van Breda. NAAR INDIË VERTROKKEN Het 2e bat. 14e reg. infan terie is Vrijdag naar Indië ver trokken. De troepen vertrok ken naar Oostende om daar scheep te gaan naar Engeland. Zij zullen daar ongeveer 14 da gen blijven voor het ontvangen van tropenuitrusting e-d. Daar na wordt de reis naar Indië aanvaard. PROVINCIENIEUWS Jhr. Sandberg tot Essenburg wnd. burgemeester van Goes. Vrijdagavond vergaderde de tijdelijke gemeenteraad van Goes. Afwezig de heer Vinger ling. De heeren M. Franken en F, C. Schog werden be- eedigd. In plaats van den heer Van der Hout, die als raadslid bedankte, werd tot lid van de grondbedrijfscommissie be noemd de heer Schog. Bij de ingekomen stukken kwam o.a. de mededeeling ter tafel van den Commissaris dei- Koningin inzake de benoeming tot wnd. burgemeester van jhr. mr. Sandberg tot Es senburg. In verband daarme de -zeide de heer de Roo, dat hij liever gewacht "zou hebben met bedanken, totdat hij de taak aan een vasten burge meester kon overdragen. Dit zal echter nog wel eenigen tijd duren. Spr.'s werkzaamheden maken het hem moeilijk nog langer aan te blijven als wnd. burgemeester. Vastgesteld werd een ver ordening volgens welke een ieder die van plan is een in aanbouw zijnde of bestaande woning te verhuren, verplicht is om aangifte te doen, zoodra de woning te huur of onbe woond is. Het is verboden een gebouw tot woning in gebruik te nemen of te geven, zonder dat aangifte is gedaan of bin nen twee weken, nadat die aangifte bg den burgemeeester is binnengekomen. Het voorstel om gebruik -te maken van de bg de wet ge stelde bevoegdheid om het aantal wethouders van twee op drie te brengen, werd zon der h.s. aangenomen. Er zal nu goedkeuring van Ged. Sta ten moeten worden afgewacht om ;ot de benoeming van een derden wethouder te kunnen overgaan. Wat de gasvoorziening, spe ciaal te Goes en omgeving be treft, maken wij er nog op at tent, dat men zich bij recla mes over het toegekende gas- rantsoen moet vervoegen op het kantoor der gasfabriek, onder overlegging van deugde lijke bewijzen, waarbij steeds de rantsoenkaart moet worden medegebracht. Voor de bevrijdings- en schoolwandelingen van resp. 20 en 15 km., die de wandel- sportvereen. „de Amateur" te Goes Zaterdag jl. organiseer de, hadden zich ongeveer 350 deelnemers aangemeld. Het slechte weer was oorzaak, dat slechts een kleine 200 op de Markt aanwezig waren. Of-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1