Provinciale Zeeuwsche Courant Provinciale Zeeuwsche'Courant Vrijdag 21 September 1945 Vrijdag 2i September 1945 e VERGADERING VAN DE Z.L.M. Woensdagmiddag hield de Z.L.M. haar eerste algemeene vergadering na de bevrijding ite Goes. Ongeveer 360 leden uit alle deelen van Zeeland waren aanwezig. De voorzitter, de heer ir. M. A. Geuze, verwelkomde o.m. de heeren van Bommel van Vloten, Philipse en Onder- dijk, leden van Ged. Staten, en den grifiier der Staten, dr. Teilegen. Spr. wees er op, dat men moet propageeren het idee van „stad en land gelijk". Men moet krachtig medewerken om den ook op landbouwgebied ontstanen achterstand in te halen. Spr. bepleitte verder het bevorde ren der coöperatie. De vergadering vereenigde zich met de ontwerp-begroo- ting 1945 en de contributie, regeling, van 2.50 per lid, verhoogd met 50 ct. per ha. in gebruik zljnden eigen grond en met 25 cent per ha. voor gepachten grond. Spr. zeide, dat men in verband met het feit. dat de Z.L.M. in 1943 100 jaar bestond, in 1946 een tentoonstelling hoopt te orga- niseeren, die speciaal naar vo ren zal brengen wat reeds ge daan is voor den wederop bouw, ook van de Z.L.M. Een gedenkboek is reeds samenge steld, maar moet nog worden gedrukt. Vervolgens sprak H. D. Louwes over de organisatie van den landbouw op econo- mlsch.technisch gebied. Spr. zette uiteen wat de Stichting voor den landbouw, waarvan hij waarnemend voorzitter is, tot doel heeft. Dit is het samen doen werken, zoowel van de drie centrale organisaties van landbouwers als die van land arbeiders. De stichting zal vooreerst in den overgangstijd de gezamenlijke belangen be hartigen. De stichting wil o.a. behandelen alles wat de ge zamenlijke werkers in den landbouw belang - moet inboe zemen: o.a. ook de sociale vraagstukken als loonen en arbeidsvoorwaarden, ook de regeling van de productie staat op het werkprogramma en naast de algemeene land bouwbelangen komt later ook landbouwindustrie op het pro gramma. Er zijn reeds goede resultaten verkregen. Dr. ir. P. Bakker Schut heeft daarna, evenals hij dit Dinsdagavond te Middelburg en Woensdagavond te Goes deed, voor de afd. Zeeland van het Comité voor Gebiedsuit breiding, gesproken over „Is annexatie» van Duitsch grond gebied gewenscht?," Spr. wees er o.a. op dat in het kabinet geen eenstemmig heid heerscht over dit vraag stuk. Men mag niet vergeten, dat thans ook de haat tegen Duitsehland een krachtig woordje medespreekt en ten slotte de volkwil het laatste woord heeft. Intusschen zal de regeering op een bepaald mo ment de beslissing moeten ne men. Men vergete niet dat de internationale veiligheid ook van groote beteekenis is! Amerika, Engeland en Frank rijk vereenigen zich er reeds mede, maar Rusland heeft nog eenige tegenkanting, wat zich ook wel zal oplossen. Men moet het alles alleen zien als een schadevergoeding. Gebiedsuitbreiding zal nood zakelijk zijn, als men emi gratie op groote schaal, die toch niet makkelijk zou kun nen, wil voorkomen.. De voorzitter heette nu den heer van Melle, wethouder van Goes, welkom aan de bestuurs tafel. De heer Bommel van Vlo ten verzekerde, dat het den Commissaris der Koningin zeer speet verhinderd te zijn, deze eerste vergadering van de herrezen Z.L.M. bij te wo nen. Spr. schetste de goede verstandhouding van het pro vinciaal bestuur en de Z.L.M. De heer van Melle getuigde van de groote belangstelling van het gemeentebestuur van Goes in het werk der maat- De heer Zwagerman hield een warm pleidooi voor het toekennen van volledigen steun aan hen, die schade op liepen. De heer Ir. Herweijer deel de o.a. mede, dat een prijs vraag zal worden uitgeschre ven voor een goed type van boerderij in de deelen van Zeeland, waar herbouw plaats moet hebben. De heer Dorst kreeg gelegen heid enkele zaken betreffende het voedselcommissariaat toe te lichten. Lord Haw Haw ter dood veroordeeld. De Engelsche spreker voor radio Bremen, bij. de Engel- schen bekend staande als Lord Haw Haw, wiens eigen lijke naam William George is, is in Engeland wegens land verraad tot den strop veroor deeld. Voor den oorlog was hij leider van een Britsche orga nisatie van nationaal socia listen. Een week voor het uit breken van den oorlog ver trok hg naar Duitsehland. Hij werd aan de Deensche grens gearresteerd, Abonn.-pr. 25 ot. p. w. 3.20 p. kw. Adv.pr, 12 ct p mm,, min. p. adv 2.— Bur. VIlBsingen tel. 10, M'burg tel, 2077 en 2Ö24. Goes tel. 2475, Terneuzen Hoofdred. E. P. Zandljlc (met red. medew. van dr. W. H. Beekenkamp). Uitgever F. B. den Boer, Middelburg. Nummer 138 Druk fa. F. v. d. Velde Jr., VTfaslngen Komt er een Engelsche Zaterdag? De invoering van een vijf- daagsche werkweek, naar het voorbeeld van Engeland, schijnt bij de regeering ernstig in over weging te worden genomen, schrijft het Binnenhof. De mi nister van Sociale Zaken, W. Drees, heeft over deze materie in zijn brochure „Op de ken tering" o.m. het volgende ge schreven: „Vermindering op den duur tot 40 u. (b.v. 5 werk dagen van 8 u.) ligt in de lijn der ontwikkeling". Voorloopig acht de minister verkorting van den arbeidstijd, bijzondere omstandigheden daargelaten, nog niet verantwoord. Daar voor is de nood, waarin enkel door arbeid kan worden voor zien, te groot. Prof. Schermerhorn, blijkt volgens een uitlating tqdens een interview met een mede werker van het blad „Sport", eveneens een warm voorstan der van den vrijen Zaterdag te zijn. „Inderdaad", zoo ant woordde de minister-president op een vraag, „ben ik voor sportbeoefening op Zaterdag. Ik meen, dat de Zondag meer aan het familieleven gewijd moet zijn. Ik ben mij er echter wel van bewust, dat dit betee- kent, dat de geheele Zaterdag voor de sport moet vrij komen en dat wij daarvoor in ons land dus de „Engelsche Zaterdag" moeten verkrijgen." Mogelijk achtte prof. Scher merhorn dit zeker en wensche- lijk ook. Naar zijn meening hebben de menschen recht op twee dagen vrij in de week, waarvan er dan één aan aller lei dingen, zooals b.v. sport wedstrijden, en d" andere aan het familieleven gewijd zou kunnen zijn. Zoodra de gele genheid zich voordoet zal de minister-president deze materie in het parlement aan de orde stellen. WEER BRANDSPIRITUS. Van 1 October a.s. af zul len successievelijk de grossiers, handelaren en winkeliers weer met brandspiritus bevoorraad worden en wel voorloopig met 40 van hetgeen zij in 1939 afgenomen hebben. DE KONINGIN OP DEN GREBBEBERG. H.M. de Koningin heeft Woensdag in alle stilte een bezoek gebracht aan de be graafplaats op den Grebbe- berg. H.M. bezocht de graven van de gesneuvelden en de opgerichte monumenten voor de gevallenen van het 8e, 10e en 22e regiment infanterie. Voor het grootste monument dat van het 22e regiment, legde H.M. een margriet, voor zien van de Nederlandsche kleuren, die zij op haar man tel droeg. De G.G. in vergadering van den ministerraad. De gouverneur-generaal van ,Ned, Indië, jhr. mr. Tjarda van Starkenborg Stachouwer, is korten tijd aanwezig - ge weest in de vergadering van den ministerraad. De minister president heeft den gouver. neur-generaal welkom gehee- ten en er op gewezen, hoeveel het koninkrijk aan hem ver schuldigd is voor de door hem aangenomen houding, welke voor ons land van historische beteekenis is geweest. NEDERLANDSCHE TROEPEN NAAR INDIË VERTROKKEN. Dinsdag is het eerste contin gent Nederlandsche troepen naar Indië vertrokken, n.l. het 2e bataljon 13 R. I. dat >n Oostende scheep ging naar En geland, waar het zijn tropen- uitrusting zal krijgen. Vandaag zullen nog twee bataljons vol gen. TWEE BELANGRIJKE WEKEN. Het ministerie van finan ciën wijst er nogmaals op, dat er bij de geldsaneering voor het publiek twee belang, rijke weken zijn welke men moet onderscheiden. In de eerste plaats de week van 19 t.m. 25 September waarin men bij den distributiedienst 10 per persoon aan oud bankpa pier kan inwisselen .egen nieuwe muntbiljetten en in de tweede plaats de zgn. „inle. veringsweek" van 26 Sept. t m. 2 Oct., waarin men zijn overgebleven biljetten (maxi mum 300), kan inleveren. 60 SIGARETTEN PER WEEK. Naar de Volkskrant ver neemt, heeft het Rijksbureau voor Tabak en Tabaksproduc ten opdracht gekregen maatre gelen te treffen, opdat in ln October wekelijks drie rantsoe- nen kunnen worden verstrekt. BELGISCH BLAD OVER GEBRUIK VAN NEDERLANDSCHE HAVENS „Het Laatste Nieuws" breekt een lans voor een overeen komst met Nederland wat be treft de Belgische oorlogsvloot. Geen enkel land, dat er vre delievende inzichten op na houdt, zoo schrijft het blad, kan er aanstoot aan nemen, dat de lage landen bij de Noordzee ook op militair ge bied tegen elkander aanleunen. Het moet thans mogelijk zijn, met Nederland een militaire overeenkomst te sluiten, waar door met instemming van Ne derland de mogelijkheid zou geboden worden Nederlandsche havens te gebruiken en met oorlogsschepen door de Schelde te varen. SCHOOLJEUGD HELPT HET KIND IN INDIË. Ook de schooljeugd zal haar aandeel hebben in de hulpverleening aan Indië. El- ken Maandagochtend zal n.l. aan de leerlingen van de ver schillende onderwijsinrichtin gen het offer van één cent worden gevraagd ten behoeve van de hulp aan het kind in Indië. Deze „Maandagochtend- cent"-actie gaat uit van het Indisch instituut te Amster dam in nauwe samenwerking met het Ned. Roode Kruis. Van Prinses Juliana mocht bericht worden ontvangen dat de drie Prinsesjes reeds hun eersten Maandagochtendcent voor het kind in Indië hebben geofferd. Verkiezing tydeljjke gemeenteraden. De datum voor welke de .te houden verkiezingen voor le den van de tijdelijke gemeen teraden moeten zijn geschied is vastgesteld op 22 Oct. a.s. De vuurtoren van Sche- veningen is weer in werking. NIEUWE BONNEN Brood: A101, E101 en C101 res. per bon 800 gram. Aardappelen: A40, B40, C40 Eer bon ys kg. •40, E40 per bon 1 kg. M 40 per' bon lVa kg. De geldigheidsduur van de bonnen A t.m. E 39 en M wordt verlengd tot 30 Sept. Melk: A40, B40 taptemelk per bon IV2 liter. C40 Melk 1% liter. D40A, D40B, D40C, E40A, E40B, E40C Melk per bon 2 liter. Margarine: A40B. B40B, C40B boter per bon 250 gr. M40B 125 gram. Chocolade: C100, D100, E100 res. 1 tablet. Rookartikelen: 51 Tabak 40 Eng, of Amer. sigaretten. Eieren: D104 en E104 res. 1 ef}?er bon. De regeling ten aanzien van de bonnen D103 en E103 res. is op deze bonnen van overeen komstige toepassing. Het rijksbureau voor tabak en tabaksproducten deelt me de, dat de detailprijs der Amerikaansche sigaretten vastgesteld is op 1.20 per pakje. PROV1NC1ENIEUWS Droeve plechtigheid. Woensdagmiddag had te Ellewoutsdqk met militaire eer de begrafenis plaats van wijlen mej. A. van Doorn, in leven Marva 3e kl., die Zondag te Arnemuiden op zoo droevi ge wijze om het leven kwam. Bij deze plechtigheid waren aanwezig een detachement van de Kon. Ned, Marine en een afdeeling Marva's on der commando van den len luit. ter zee Scheltema de Heer. Zeer vele kransen, w.o. één van de marine en één van Marva, dekten de baar. Onder groote deelneming van de bevolking vertrok de droeve stoet, begeleid door treurmuziek van de marine, van het sterfhuis naar den doodenakkef', waar de kist, ge dekt door de Ned. vlag en de muts van de overledene, door matrozen grafwaarts werd ge dragen. Nadat over het graf een vuurpeleton der marine enkele salvo's had gelost werd het woord gevoerd door overste Quant, commandant der ma rine te Vlissingen, die wees op het tragische van dit verschei den. Het ideaal van dit jonge meisje, mede te mogen wei-ken aan den opbouw van ons land eu van N. O.-Indië, is helaas niet vervuld. Overste Quant sprak woorden van deelneming tot de treurende familie. Mevr. Schokking, hoofd der marine vrouwen-afd. herdacht mej. Van Doorn als eerste vróuw, die bij de marine het leven liet. Met verlof op weg naar huis, heeft God haar weg> genomen. Zij had een schoone taak aangedurfd en spr. dankt de ouders dat zij hun kind voor dit werk wilden afstaan. Spr. hoopte dat de familie over dit graf heen mag zien naar de zalen van het eeuwige licht. Ds. van Burgeier, Ned. Herv. predikant te Ovezande, wees er op, dat hier wordt ge treurd, maar niet als zonder hoop, Gods trouw reikt tot over het graf. Spr. eindigde met het „Onze Vader" en het uitspreken van de Geloofsbe lijdenis. De burgemeester van Elle woutsdük, de heer Oele, dank te namens de burgeqj, voor de laatste eer door de marine bewezen, terwijl tot slot de vader van de overledene allen dank zegde voor de deelneming bij dit groote .verlies betoond. Diep ontroerd verlieten allen den dopdenakker. Men schrijft ons: Mobilisatie, oorlog, bezetting, verplaatsing van groote groe pen der bevolking, sterke rant soeneering van levensmiddelen, minder hygiënische toestanden door samenwoning e,a., hebben de tuberculose sterk doen toe nemen. Ook de sterftecijfers vertoonen een duidelijke toena me en zijn sedert 1940 verdub beld. De tuberculosebestrijding zal dus zeer intensief -ter hand genomen moeten worden. Financieele middelen zullen moeten worden gevonden om' dit zoo doeltreffend mogelqk te organiseeren. Op 22 September zal voor het eerst weder te Middelburg en Vlissingen de Emmabloem- collecte ten bate der tubercu* losebestrijding worden gehou den. Laat ieder iets voor dit goede doel geven. GLAS VOOR VLISSINGEN. Te Vlissingen is een schip aangekomen met 2000 vierkan te meter tuindersglas, een ge schenk van Leidschendam voor de gemeente Vlissingen. Dit glas wordt gratis aan de Vlis- singsche bevolking beschik baar gesteld. Per woning zal 2 m2 glas worden verstrekt. Zij die voor dit glas in aanmerking wenschen te komen, moeten zich hiervoor aanmelden bij de Vlissingsehe schilderspatroons. Zeer binnenkort wordt nog een partij van 2000 m2 voor de VERGADERING VAN DE Z.L.M. Woensdagmiddag hield de Z.L.M. haar eerste algemeene vergadering na de bevrijding •te Goes. Ongeveer 350 leden uit alle deelen van Zeeland waren aanwezig. De voorzitter, de heer ir. M. A. Geuze, verwelkomde o.m. de heeren van Bommel van Vloten, Philipse en Onder- dijk, leden van Ged. Staten, en den grifiier der Staten, dr. Tellegen. Spr. wees er op, dat men moet propageeren het idee van „stad en land gelijk". Men moet krachtig medewerken om den ook op landbouwgebied ontstanen achterstand in te halen. Spr. bepleitte verder het bevorde ren der coöperatie. De vergadering vereenigde zich met de ontwerp-begroo- ting 1945 en de contributie- regeling, van 2.50 per lid, verhoogd met 50 ct. per ha. in gebruik zijnden eigen grond en met 25 cent per ha. voor gepachten grond. Spr. zeide, dat men in verband met het feit. dat de Z.L.M, in 1943 100 jaar bestond, in 1946 een tentoonstelling hoopt te orga-- niseeren, die speciaal naar vo ren zal brengen wat reeds ge daan is voor den wederop bouw, ook van de Z.L.M. Een gedenkboek is reeds samenge steld, maar moet 'nog worden gedrukt. Vervolgens sprak H. D. Louwes over de organisatie van den landbouw op econo- misch-technisch gebiea. Spr. zette uiteen wat de Stichting voor den landbouw, waarvan hij waarnemend voorzitter is, tot doel heeft. Dit is het samen doen werken, zoowel van de drie centrale organisaties van landbouwers als die van land arbeiders. De stichting zal vooreerst in den overgangstijd de gezamenlijke belangen be hartigen. De stichting wil o.a. behandelen alles wat de ge- zamenlqke werkers in den landbouw belang moet inboe zemen: o.a. ook de socigle vraagstukken als loonen ai'beidsvoorwaarden, ook de regeling van de productie staat op het werkprogramma en naast de algemeene land bouwbelangen komt later ook landbouwindustrie op het pro gramma. Er zijn reeds goede resultaten verkregen. Dr. ir. F. Bakker Schut heeft daarna, evenals hij dit Dinsdagavond te Middelburg en Woensdagavond te Goes deed, voor de afd. Zeeland van het Comité voor Gebiedsuit breiding, gesproken over „Is annexatie» van Duitsch grond gebied gewenscht?." Spr. wees er o.a. op dat in het kabinet geen eenstemmig heid heerscht over dit vraag stuk. Men mag niet vergeten, dat thans ook de haat tegen Duitsehland een krachtig woordje medespreekt en ten slotte de volkwil het laatste woord heeft. Intusschen zal de regeering op een bepaald mo ment de beslissing moeten ne men. Men vergete niet dat de internationale veiligheid ook van groote beteekenis is! Amerika, Engeland en Frank rijk vereenigen zich er reeds mede, maar Rusland heeft nog eenige tegenkanting, wat zich ook wel zal oplossen. Men moet het alles alleen zien als een schadevergoeding. Gebiedsuitbreiding zal nood zakelijk zijn, als men emi gratie op groote schaal, die toch niet makkelijk zou kun nen, wil voorkomen.. De voorzitter heette nu den heer van Melle, wethouder van Goes, welkom aan de bestuurs- tafel. De heer Bommel van Vlo ten verzekerde, dat het den Commissaris der Koningin zeer speet verhinderd te zijn, deze eerste vergadering van de herrezen Z.L.M. bij te wo nen. Spr. schetste de goede verstandhouding van het pro vinciaal bestuur en de Z.L.M. De heer van Melle getuigde van de groote belangstelling van het gemeentebestuur van Goes in het werk der maat- schappg. De heer Zwagerman hield een warm pleidooi voor het toekennen van volledigen steun aan hen, die schade od liepen. De heer Ir. Herweger deel de o.a. mede, dat een prijs vraag zal worden uitgeschre ven vo9r een goed type van boerderq in de deelen van Zeeland, waar herbouw plaats moet hebben. De heer Dorst kreeg gelegen heid enkele zaken betreffende het voedselcommissariaat toe te lichten. Abonn.-pr. 25 ct. p. w. 3.20 p. kw. Adv.pr. 12 ct p mm min. p. adv 2. Bur. Vlissingen tel. 10, M'burg tel. 2077 en 2924. Goes tel. 2475, Terneuzen 188e Jaargang Hoofdred. E. P. Zandijk (met red. medew. van dr. w. H. Beekenkamp). Uitgever F. B. den Boer. Middelburg. Nummer 138 Druk fa. F. v. d. Velde Jr.Vlissingen Lord Haw Haw ter dood veroordeeld. De Engelsche spreker voor radio Bremen, bij de Engel- schen bekend staande als Lord Haw Haw, wiens eigen- lqke naam William George is, is in Engeland wegens land verraad tot den strop veroor deeld. Vóór den oorlog was hij leider van een Britsche orga nisatie van nationaal socia listen. Een week voor het uit breken van den oorlog ver trok hij naar Duitsehland. Hij werd aan de Deensche grens gearresteerd. Komt er een Engelsche Zaterdag? De invoering van een vijf- daagsche werkweek, naar net voorbeeld van Engeland, schijnt bij de regeerir^g ernstig in over weging te worden genomen, schrijft het Binnenhof. De mi nister van Sociale Zaken, W. Drees, heeft over deze materie in zijn brochure „Op de ken tering" o.m. het volgende ge schreven: „Vermindering op den duur tot 40 u. (b.v. 5 werk dagen van. 8 u.) ligt in de lijn der ontwikkeling". Voorloopig acht de minister verkorting van den arbeidstqd. bijzondere omstandigheden daargelaten, nog niet verantwoord. Daar voor is de nood, waarin enkel door arbeid kan worden voor zien, te groot. Prof. Schermerhom, blijkt volgens een uitlating tijdens een interview met een mede werker van het blad „Sport", eveneens een warm voorstan der van den vrijen Zaterdag te zijn. „Inderdaad", zoo ant woordde de minister-president op een vraag, „ben ik voor sportbeoefening op Zaterdag. Ik meen, dat de Zondag meer aan het familieleven gewijd moet zqn. Ik ben mij er echter wel van bewust, dat dit betee ken,t, dat de geheele Zaterdag voor de sport moet vrij komen en dat wij daarvoor in ons land dus de „Engelsche Zaterdag" moeten verkrijgen." Mogelijk achtte prof. Scher merhorn dit zeker en wensche- lijk ook. Naar zijn meening hebben de menschen recht op twee dagen vrij in de week, waarvan er dan één aan aller lei dingen, zooals b.v. sport wedstrijden, en de andere aan het familieleven gewijd zou kunnen zijn. Zoodra de gele genheid zich voordoet zal de minister-president deze materie in het parlement aan de orde stellen. WEER BRANDSPIRITUS. Van 1 October a.s. af zul. len successievelijk de grossiers, handelaren en winkeliers weer met brandspiritus bevoorraad worden en wel voorloopig me'. 40 van hetgeen zij in 1939 afgenomen hebben. DE KONINGIN OP DEN GREBBEBERG. H.M. de Koningin heeft Woensdag ir\ alle stilte een bëzoek gebracht aan de be graafplaats op den Grebbe- berg. H.M. bezocht de graven van de gesneuvelden en de opgerichte monumenten voor de gevallenen van het 8e, 10e en 22e regiment infanterie. Voor het grootste monument dat van het 22e regiment, legde H.M. een margriet, voor zien van de Nederlandsche kleuren, die zq op haar man tel droeg. De G.G. in vergadering van den ministerraad. De gouverneur-generaal van Ned. Indië, jhr. mr. Tjarda van Starkenborg Stachouwer, korten tijd aanwezig ge weest in de vergadering van den ministerraad. De minister president heeft den gouver neur-generaal welkom gehee- ten en er op gewezen, hoeveel het koninkrqk aan hem ver schuldigd is voor de door hem aangénomèn houding, welke voor ons land van historische beteekenis is geweest. NEDERLANDSCHE TROEPEN NAAR INDIË VERTROKKEN. Dinsdag is het eerste contin gent Nederlandsche troepen naar Indië vertrokken, n.l. het 2e bataljon 13 R. I. dat Oostende scheep ging naar En geland, waar het zijn tropen- uitrusting zal krqgen. Vandaag zullen nog twee bataljons vol gen». TWEE BELANGRIJKE WEKEN. Het ministerie van finan ciën wqst er nogmaals op, dat er bij de geldsaneering voor het publiek twee belang rijke weken zijn welke men moet onderscheiden. In de eerste plaats de week van 19 t.m. 25 September waarin men bij den distributiedienst 10 per persoon aan oud bankpa pier kan inwisselen tegen nieuwe muntbiljetten en in de tweede plaats de zgn. „inle- veringsweek" van 26 Sept. 4. m. 2 Oct., waarin men zqn overgebleven biljetten (maxi- |mum 300) kan inleveren. 60 SIGARETTEN PER WEEK. Naar de Volkskrant ver neemt, heeft het Rqksbureau voor Tabak en Tabaksproduc ten opdracht gekregen maatre gelen te treffen, opdat in ln October wekelijks drie rantsoe nen kunnen worden verstrekt, BELGISCH BLAD OVER GEBRUIK VAN NEDERLANDSCHE HAVENS „Het Laatste Nieuws" breekt een lans voor een overeen komst niet Nederland wat be treft de Belgische oorlogsvloot. Geen enkel land, dat er vre delievende inzichten op na houdt, zoo schrijft het blad, kan er aanstoot aan nemen, dat de lage landen bij de Noordzee ook op militair ge bied tegen elkander aanleunen. Het moet thans mogelijk zqn, met Nederland een militaire overeenkomst te sluiten, waar door met instemming van Ne derland de mogelijkheid zou geboden worden Nederlandsche havens te gebruiken en met oorlogsschepen door de Schelde te varen. SCHOOLJEUGD HELPT HET KESD IN INDIË. Ook de schooljeugd zal haar aandeel hebben in de hulpverleening aan Indië. El- ken Maandagochtend zal n.l. aan de leerlingen van de ver schillende onderwijsinrichtin gen het offer van één cent worden gevraagd ten behoeve van de hulp aan het kind in Indië. Deze „Maandagoch'end- cent"-actie gaat uit van het Indisch instituut te Amster dam in nauwe samenwerking met het Ned. Roode Kruis. Van Prinses Juliana mocht bericht worden ontvangen dat de drie Prinsesjes reeds hun eersten Maandagochtendcent voor het kind in Indië hebben geofferd. Verkiezing tijdelijke gemeenteraden. De datum voor welke de 4e houden verkiezingen voor le den van de tqdelqke gemeen teraden moeten zijn geschied is vastgesteld op 22 Oct. a.s. De vuurtoren van Sche- veningen is weer in werking. NIEUWE BONNEN Brood: A101, B10I en C101 res. per bon 800 gram. Aardappelen: A 40, B40, C40 per bon kg. D40, E40 per bon 1 kg. M 40 per bon l^-> kg. De geldigheidsduur van de bonnen A t.m. E 39 en M 39 wordt verlengd tot 30 Sept. Melk: A40, B40 taptemelk per bon iy> liter. C40 Melk 1% liter D40A, D40B, D40C, E40A, E40B, E40C Melk per bon 2 liter. Margarine: A40B, B40B, C40B boter per bon 250 gr. M40B 125 gram. Chocolade: C100, D100, E100 res. 1 tablet. Rookartikelen»: 51 Tabak 40 Eng. of Amer. sigaretten. Eieren: D104 en E104 res. 1 ei per bon. De regeling ten aanzien van de bonnen D103 en E103 res. is op deze bonnen van overeen komstige toepassing. Het rqksbureau voor tabak en tabaksproducten deelt me de, dat de detailprijs der Amerikaansche sigaretten vastgesteld -is op 1.20 per pakje. PROVINCIENIEUWS Droeve plechtigheid. Woensdagmiddag had te, Ellewoutsdqk met militaire eer de begrafenis plaats van wijlen mej. A. van Doorn, in leven Marva 3e kl., die Zondag te Arnemuiden op zoo droevi-i ge wijze om het leven kwam. Bq deze plechtigheid waren aanwezig een detachement van de Kon. Ned. Marine en een afdeeling Marva's on der commando van den len luit. ter zee Scheltema de Heer. Zeer vele kransen, w.o. één van de marine en één van de Marva, dekten de baar. Onder gróote deelneming van de bevolking vertrok de droeve stoet, begeleid door treurmuziek van de marine, van het sterfhuis naar den doodenakker, waar de kist, ge dekt door de Ned. vlag en de muts van de overledene, door matrozen grafwaarts werd ge dragen. Nadat over het graf een vuurpeleton der marine enkele salvo's had gelost werd het woord gevoerd door overste Quant, commandant der ma rine te Vlissingen, die wees op het tragische van dit verschei den. Het ideaal van dit jonge meisje, mede te mogen werken aan den opbouw van ons land en van N. O.-Indië, is helaas niet vervuld. Overste Quant sprak woorden van deelneming tot de treurende familie. Mevr. Schokking, hoofd der marine vrouwen-afd. herdacht mej. Van Doorn als eerste vrouw, die bij de marine het leven liet. Met verlof op weg naar huis, heeft God haar weg. genomen. Zij had een schoone taak aangedurfd en spr. dankt de ouders dat zij hun kind voor dit werk wilden afstaan. Spr. hoopte dat de familie over dit graf heen mag zien naar- de zalen van het eeuwige licht. Ds. van Burgeier, Ned. Herv. predikant te Ovezande, ,wees er op, dat hier wordt ge treurd, maar niet als zonder hoop, Gods trouw reikt tot over het graf. Spr. eindigde met het'„Onze Vader" en het uitspreken van de Geloofsbe lijdenis. De burgemeester van Elle woutsdqk, de heer Oele. dank te namens de burgerij, voor de laatste eer door de marine bewezen, terwql tot slot de vader van de overledene alien dank zegde voor de deelneming bij dit groote verlies betoond. Diep ontroerd verlieten allen den doodenakker1. Tot wnd. burgemeester van Goes is met ingang van 24 Sept. benoemd jhr. mr. W.. C. Sandberg tot Essenburg, bur gemeester van Krabbendijke, aar de heer de Roo, wnd. .urgemeester. in verband met zijn drukke werkzaamheden ontslag uit dit ambt heeft genomen. Hij zal echter wel ud blqven van het college var, B. en W. De centrale keuken te Goes zal van Zondag a.s. af ook in de soepkokerij op de Kleine Kade een uitdeelpost hebben. De afd. Goes van de Z.V.U.- organiseert dezen winter cur sussen in de Nederlandsche en de Engelsche taal. Deze cur sussen staan onder bevoegde leiding. GLAS VOOR VLISSINGEN. Te Vlissingen is een schip aangekomen met 2000 vierkan te meter tuindersglas, een ge schenk van Leidschendam voor de gemeente Vlissingen. Dit glas wordt gratis aan de Vlis singsehe bevolking beschik baar gesteld. Per woning zal 2 ni2 glas worden verstrekt. Zij die voor dit glas in aanmerking wenschen te komen, moeten zich hiervoor aanmelden bij de Vlissingsehe schilderspatroons. Zeer binnenkort wordt nog een partij van 2000 m2 voor de Vlissingsehe bevolking ver wacht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 3