Provinciale Zeeuwsche Courant Provinciale Zeeuwsche Courant Voorbereidingen Woensdag 22 Augustus 1945 „De zwarte plek". Voorbereidingen Woensdag 22 Augustus 1945 „De zwarte plek". voor bezetting van Japan Binnen 10 dagen wordt de formeele 'overgave van Japan verwacht, hetgeen te Tokio zal plaats vinden, nadat land-, zee- en luchtstrijdkrachten in Japan zullen zijn geland. Frankrijk en Nederland zijn ook uitgenoodigd militaire ver tegenwoordigers naar de plechtigheid van de overgave te zenden. De commandant van de Ned.-Ind. strijdkrachten luit-gen. van Oyen is Dinsdag naar Manilla vertrokken orn vandaar met gen. Mac Arthur naar Tokio te reizen. De besprekingen met de Ja panners te Manilla hadden een koud karakter. De Japanners moesten vertellen welke ha vens en vliegvelden het meest geschikt zijn voor het uitvoe ren van de landingen. Met 25 bladzijden instructies zijn zij daarop naar Japan terug gekeerd. Intusschen worden alle voor bereidingen voor de landingen getroffen. Honderden mijn- vegers liggen gereed om hun werk aan te vangen. Aan de bezetting zullen ook 10.000 Australiërs deelnemen. Volgens een Japansch radio bericht zou een aanzienlijk deel van het Japansche leger niet accoord gaan met de bevelen tot .capitulatie, zoodat inci denten niet onmogelijk zouden kunnen zijn. De geallieerde troepen zijn echter op alles voorbereid en uitgerust met de beste en zwaarste wapens. Over het arrogant optreden van de Japanners die zich blijkbaar nog steeds niet bij de capitulatie kunnen neer leggen, bestaat hier en daar groot wantrouwen. Tsjang Kai sjek heeft den Japanschen bevelhebber in Chi na, Ohamoera, instructies ge geven omtrent het zenden van Japansche gedelegeerden. Oka_ moera heeft in een radiobood schap verklaard, de regelen voor het stellen van de for meele overgave te aanvaarden. De Japansche afgevaardigden zijn gisteren naar West-Honau vertrokken. In Mandsjoerije hebben de Japanneezen aan alle fronten den tegenstand gestaakt. De opperbevelhebber in Z-O. Azië heeft per radio aan de Japanners bevolen dat zij Don derdag een afgezant naar Ran goon moeten zenden met nauwkeurige opgaven over de positie van de troepen, bijzon derheden over de voorraden en de ligging van de mijnenvelden en de vliegvelden. „Staakt het vuren" op Java. Het onder Japansche con trole staande radiostation te Batavia heeft medegedeeld, dat de keizerlijke Japansche strijdkrachten op Java van het hoofdkwartier het bevel „staakt het vuren" hebben ontvangen. Zoolang dit noo- dig is, zullen de keizerlijke Japansche strijdkrachten, werd medegedeeld, de lei ding in handen houden om de rust en orde te verzeke ren. De bezetting van Ned.-Indië zullen Engelsche en Australi sche troepen op zich nemen. Portugal heeft verklaard dat het op het punt stond den oorlog te verklaren aan Japan, toen dit land capituleerde. Met de geallieerden was een plan uitgewerkt om gezamenlijk Portugeesch Timor op de Ja panners te heroveren. De troe pen waren reeds opgeleid en stonden gereed te vertrekken. Het werk der super-vliegende- forten. - De strategische luchtmacht der Ver. Staten deelt mede, dat 437 super-vliegende-forten tij. dens de operaties boven Japan verloren gingen. Zij opereerden van bases in Indië en in de Mariannen. Meer dan 600 be manningen werden gedurende deze periode gered. De super forten wierpen 169.421 ton bommen in 32.612 afzonderlijke vluchten af. Zij verwoestten het grootste gedeelte van de industrieele productie-capaci teit van 59 steden. (AA) Duitsche munitie wordt in zee geworpen. In Rotterdam zelf en ook in de omgeving van de stad wordt nog steeds veel Duitsche mu nitie aangetroffen, welke on geschikt is voor gebruik door de geallieerde legermachten. In een zoo dicht bevolkt land als het onze is het echter niet mogelijk deze munitie op te blazen zonder dat schade zou worden aangericht aan parti culiere bezittingen. De munitie zal echter door de Duitschers zelf onschadelijk moeten wor den gemaakt. Te dien einde is het s.s. „Polona" met een groo. te lading van deze springstof aan boord den Nieuwen Wa terweg uitgestoomd. Eenmaal in open ze© is de lading onder toezicht van geallieerde sol daten over boord gezet. .(AA) Abonn.-pr.25 ct. p. w. ƒ3.20 p. kw Adv.pr. 12 ct p mm., min. p. adv 2 Bur. Vlissingen teL 10, M'burg tel, 3521 en 3541, Goes tel. 2475, Terneuzen Jaargang Ni Hoofdred. E. P. Zandljk (met red. medew. van dr. W. H. Beekenkamp) Uitgever F. B. den Boer, Middelburg. 113 Druk la. F. v. d. Velde Jr., Vlissingen Volkshuisvesting. De dagelijksche besturen van het Nederlandsche insti tuut voor volkshuisvesting en stedebouw, den nationalen woningraad, algemeenen bond van woningbouwverenigingen, en de architecten-studiegroep voor woningarchitectuur, heb ben zich tot de regeering ge wend met een adres over de volkshuisvesting. In dit adres wordt o.m. met klem gewaar schuwd tegen toepassing op ruime schaal van de nood woning. Zij dringen aan op zoo sterk mogelijke beperking van de noodwoning die steeds tot extra-kosten voert en blijkens de ervaring na den vorigen oorlog ïanger bestendigd dreigt te blijven dan de opzet was. Het adres geeft de voorkeur aan maatregelen tot herver deeling van den aanwezigen voorraad en wil de noodwoning slechts in aanmerking doen komen, als deze maatregelen te kort schieten en dan nog alleen voor gezinnen die om dringende redenen ter plaatse moeten wonen. Het adres wijst op de be- teekenis van woningen voor de lichamelijke volksgezond, heid; voor de geestelijke volks- gezondheid; voor het eerher stel van de menschelijke per soonlijkheid en het gezins leven. De bekende radio- en film- tenor Joseph Schmidt, die naar Zwitserland was uitgeweken, is te Montreux op 38-jf leeftijd overleden. PETROLEUM VOOR KOOKDOELEINDEN. Van 16 t.m. 31 Augustus zijn de onderstaande bonnen gel dig voor petroleum: KF 34 van de kaart U 505, per bon 8 liter, en de bonnen 111 en 112 van de kaart U 506, per bon 2 liter. S-jarigei Generaal de Gaulle is per vliegtuig.naar Washington ver trokken. (AA) te Utrecht is opgericht: „De Bond van Nederlandsch Post-, Telefoon- en Telegraaf Perso neel". Het s.s. Eemland is als eerste schip van den Kon. Holl. Lloyd na de bevrijding in Am sterdam aangekomen. (HN) Een voorraad gïfgasmunitie die verzonden werd naar het Verre Oosten voor het geval dat Japan met gifgas zou be ginnen, zal in zee worden ge worpen, ,(AA) Het Friesche stamboekvee. Het Friesche stamboekvee is den oorlog goed doorgekomen. De getroffen gebieden zullen, hiermee zooveel mogelijk wor den geholpen. Gelderland zal als eerste provincie binnen kort 400 stuks krijgen. (HN) Het onderduikersoord groepjes over de Belgische grens gesmokkeld en van België uit verder naar Enge>- land gebracht. Het gebeurde wel, dat piloten -vier tot zes weken moesten wachten in de schuilkelders, voor zij konden worden weggebracht. In to taal heeft de organisatie Poels gedurende de Duitsche bezetting meer dan 300 En gelsche en Amerikaansche pi loten onderdak verleend en naar Engeland doen terug- keeren. Bovendien werden ruim 100 Fransche krijgsgevange nen, die uit Duitsche kampen waren gevlucht, naar Frank rijk teruggevoerd, terwijl tal van onderduikers, waaronder verscheidene joden werden schuilgehouden. De organisatie Poels had relaties met de O.D., die zorgde voor bonnen ten behoeve van de velen, die op de boerderij van Poels werden schuilgehouden. Tal van raz zia's werden door de Duitschers ondernomen, daar zij een ver moeden hadden dat er op de boerderij van Poels dingen ge beurden, die zij niet mochten zien. Maar ondanks intensief zoeken hebben zij de schuil plaatsen niet gevonden. Wel werden verscheidene leden van de organisatie in den loop van de vier jaren bezet ting gevangen genomen en ge dood of naar concentratiekam pen gevoerd. Zoo kwamen om het leven de eigenaar van de boerderij J. G. Poels, pastoor H. J. Vullinghs, die vooral in de beginperiode veel piloten over de grens bracht, F. A. F. de Bruyn, in de ondergrond- sche wereld bekend als Al- phons, H. Driessen, pastoor J- Ai dadelijk na den verrader lijken overval in Mei 1940 be gonnen op de boerderij „De zwarte plek" in het Limburg- sche gehucht America, de eige naar J. P. Poels en diens zoon A. Poels met hun verzet tegen de Duitschers zij ver stopten een aantal Nederland sche militairen. Weldra werd ,De zwarte plek" een oord van onderduikers. Schuilkel ders werden gemaakt die werden voorzien van electrisch licht en van radiotoestellen. Daar werden de onderduikers ondergebracht, die weer mee hielpen nieuwe schuilkelders te maken. Zg organiseerden onder leiding van den jongen Poels over vallen; zij formeerden zich tot een knokploeg, die weldra ook pilotenploeg werd. Want toen in 1941 een Engelsche piloot met een parachute in de buurt van de boerderij was ge daald, werd hij in een schuil kelder ondergebracht. Weldra volgden er meer piloten, dank zij het feit, dat de organisatie zich wijd vertakte tot plaats jes zelfs, in welker omgeving regelmatig Engelsche en Ame rikaansche vliegtuigen werden neergeschoten en waarbij telkens vele piloten zien wisten te redden met behulp van de parachute. Leden van de or ganisatie brachten deza piloten naar de boerderij waar zij van burgerkleeding werden voor zien, valsche persoonsbewijzen en andere papieren verkregen, werden gevoed, dank zij moe der Poels en waar zij werden voorbereid voor hun terugkeer naar Engeland. De organisatie had nauwe contacten met de Belgische JPI witte brigade en loopend, per J. Nans, G. H. Ahout, F. Mi- fiets, in boerenkarren of inlchels, M. v. d. Einden, N. van auto's werden de piloten in Oosterhout» C. Noordermeer, Het leger in vredestijd. In Londen raamt men, dat i den oorlog ongeveer een millioen man onder de wape nen gehouden zullen moeten worden. Vóór den oorlog telde het Britsche leger 200.000 man. Een officieuze Amerikaansche stem zegt, dat de Ver. Staten een leger van minstens 3 mil lioen man en een vloot met een bemanning van 500.000 koppen in vredestijd noodig zal hebben, ondanks de uitvinding van de atoombom. (AA) Proces tegen Quisling. Bij de behandeling van het oroces wegens hoogverraad, roof en moord tegen Quisling, ontkende deze het hem ten laste gelegde. Hij werd er ech ter o.a. van beschuldigd reeds in 1939 bij Hitier te hebben aangedrongen Noorwegen bin nen te vallen. Met Duitsch geld kocht hij een scheepvaart-mij., met welks schepen soldaten naar de Noorsche kust werden gebracht en daar tot den inval werden verstopt. (HN) Er bestaan plannen om in de komende jaren de Nederland sche havens in te schakelen voor het kolenvervoer uit het Roergebied naar Engeland, Frankrgk. Italië enz. Aan vankelijk lag het in de bedoe ling dit vervoer geheel over Hamburg te doen geschieden. Ook Antwerpen krijgt een deel. (AA) ZON EN MAAN Donderdag komt de zon te 6.36 op en gaat te 20.48 onder. De maan te resp. 21.20 en 6. (13.43 V.M.) HOOGWATER VLISSINGEN. Donderdag 2.39 ein 14.50, resp. 2.07 en 2.04 m. 4- N.A.P. V. van Heugter en veldwach ter Sarren, allen helden, die hun leven lieten voor de goede zaak. Maar de anderen zetten het werk onvermoeid voort on der de bezielende leiding van den nu 29-jarigen L. A. Poels, die er zelfs in slaagde benzine en olievoorraden aan te leg gen, die afhandig waren ge maakt van de Duitschers. Verscheidene malen kwam men tot de ontdekking, dat col laborateurs van de organisatie afwisten en hun wetenschap aan de Duitschers wilden mee- deelen. Dan werden er korte metten gemaakt. Nederlandsche echte vaderlanders vernietigden dan de slechte, om hun moeilijk werk te kunnen voortzetten voor de geallieerde overwin ning, die eens komen moest. PROVINCIENIEUWS LEDEN VAN GED. STATEN BENOEMD. De minister van binnenland- sche zaken heeft benoemd tot leden van Ged. Staten van Zee land: J. Ramondt te Schoon- dijke, mr- dr. A. J. J. M. Mes te Heinkenszand en L. Onder- dijk te Middelburg. Door geheel Zeeland is gis. teren door den C.C.D., de ma rechaussees en verdere ambte naren bij alle manufacturiers een onderzoek ingesteld naar voorraden. Zaterdagmiddag waren ar beiders te Waarde bezig een hoop kaf te verbranden. De vlammen sloegen echter over op een klamp stroo van Jan Bom, die geheel afbrandde. Maandagmiddag had te Waarde onder groote belang stelling de plechtige teraarde bestelling met militaire eer plaats van J. L. van Fraassen, die vorige week op droeve wijze te Rotterdam bij zijn dienst om het leven kwam.i De kist was gedekt met de Nederlandsche vlag en ook eenige kransen. Nadat de kist boven de groeve was geplaatst, losten de militairen en 8-tal saluutschoten. Aan de groeve spraken luitenant Bom en veld prediker v. d. Vegte. Vervol gens sprak een ouderling der Geref. Gemeente. Hij dankte namens de familie allen, die in de laatste ure van den over ledene en tijdens zijn begrafe nis, blijk van meeleven en be langstelling hadden gegeven. Maandagavond vergaderde te 's-Gravenp,older de Oranje- vereeniging, die opnieuw werd geconstitueerd. Voorzitter werd de heer J, Vermue, secretaris- penningmeester Th. de Klerk, bestuursleden W. L. 'Hart- hoorn, F. Nijsse en M. Antho- nisse. Door de feestcommissie 1945 werd het nog aanwezige kasgeld aan de vereeniging overgedragen. Besloten werd op 31 Aug. kinderfeesten te organiseeren. In de te Nisse gehouden raadsvergadering werden tot wethouders gekozen de heeren Johs. v. Liere en G. Nieuwen - huijse Dz. Tot afgevaardigde naar de vergadering van de N.V. Waterleiding Mij. Zuid- Beveland werd gekozen Johs. v. Liere en tot zijn plaatsver vanger de heer J. Vermue. In een vergadering van den tijdelijken gemeenteraad van Rilland-Bath werden als wet houders gekozen de heeren L. A. Boonman en B. Meeuw- sen. voor bezetting van Japan Binnen 10 dagen wordt de formeele overgave van Japan verwacht* hetgeen te Tokio zal plaats vinden, nadat land-, zee- en luchtstrijdkrachten in Japan zullen zijn geland. Frankrgk en Nederland zijn ook uitgenoodigd militaire ver tegenwoordigers naar de plechtigheid van de overgave te zenden. De commandant van de Ned.-Ind. strijdkrachten luit-gen. van Oyen is Dinsdag naar Manilla vertrokken om vandaar met gen. Mac Arthur naar Tokio te reizen. De besprekingen met de Ja panners te Manilla hadden een koud karakter. De Japanners moesten vertellen welke ha vens en vliegvelden het meest geschikt zijn voor het uitvoe ren van de landingen. Met 25 bladzijden instructies zijn zij daarop naar Japan terug gekeerd. Intusschen worden alle voor bereidingen voor de landingen getroffen. Honderden mijn- vegers liggen gereed om hun werk aan te vangen. Aan de bezetting zullen ook 10.000 Australiërs deelnemen. Volgens een Japansch radio bericht zou een aanzienlijk deel van het Japansche leger niet accoord gaan met de bevelen tot .capitulatie, zoodat inci denten niet onmogelijk zouden kunnen zijn. De geallieerde troepen zijn echter op alles voorbereid en uitgerust met de beste en zwaarste wapens. Over het arrogant optreden van de Japanners die zich blijkbaar nog steeds niet bij de capitulatie kunnen neer leggen, bestaat hier en daar groot wantrouwen. Tsjang Kai sjek heeft den Japanschen bevelhebber in Chi na, Ohamoera, instructies ge- Jeven omtrent het zenden van apansche gedelegeerden. Oka_ moera heeft in een radiobood schap verklaard, de regelen voor het stellen van de for meele overgave te aanvaarden, De Japansche afgevaardigden zijn gisteren naar West-Honau yertrolcken. In Mandsjoerije hebben de Japanneezen aan alle fronten den tegenstand gestaakt. - De opperbevelhebber in Z.O. Azië heeft per radio aan de Japanners bevolen dat zij Don derdag een afgezant naar Ran goon moeten zenden met nauwkeurige opgaven over de positie van de troepen, bijzon derheden over de voorraden en de ligging van de mijnenvelden en de vliegvelden.. „Staakt het vuren" op Java. Het onder Japansche con trole staande radiostation te Batavia heeft medegedeeld, dat de keizerlijke Japansche strijdkrachten op Java van het hoofdkwartier het bevel „staakt het vuren" hebben ontvangen. Zoolang dit noo dig is, zullen de keizerlijke Japansche strijdkrachten, werd medegedeeld, de lei ding in handen houden om de rust en orde te verzeke ren. De bezetting van Ned.-Indië zullen Engelsche en Australi sche troepen op zich nemen. Portugal heeft verklaard dat het op het punt stond den oorlog te verklaren aan Japan, toen dit land capituleerde. Met de geallieerden was een plan uitgewerkt om gezamenlijk Portugeesch Timor op de Ja panners te heroveren. De troe pen waren reeds opgeleid en stonden gereed te vertrekken, Het werk der super-vliegende forten. De strategische luchtmacht der Ver. Staten deelt mede, dat 437 super-vliegende-forten tij dens de operaties boven Japan verloren gingen. Zij opereerden van bases in Indië en in de Mariannen. Meer dan 600 be manningen werden gedurende deze periode gered. De super forten wierpen 169.421 ton bommen in 32.612 afzonderlijke vluchten af. Zij verwoestten het grootste gedeelte van de industrieele productie-capaci teit van 59 steden. (AA) Duitsche munitie wordt in zee geworpen. In Rotterdam zelf en ook in s omgeving van de stad wordt nog steeds veel Duitsche rau. nitie aangetroffen, welke on- geschikt is voor gebruik door de geallieerde legermachten. In een zoo dicht bevolkt land als het onze is hel echter niet mogelgk deze munitie op te blazen zonder dat schade zcu worden aangericht aan parti culiere bezittingen. De munitie zal echter door de Duitschers zelf onschadelijk moeten wor den gemaakt. Te dien einde is het s.s. „Polona" met een groo te lading van deze springstof aan boord den Nieuwen Wa terweg uitgestoomd. Eenmaal in open zee is de lading onder toezicht van geallieerde sol daten over boord gezet. (AA) Abonn.-pr.: 25 ct. p. w. 3.20 p. Kw Adv.pr. 12 ct p mm., min. p. adv 2- Bur. Vlissingen tel. 10, M'burg tel. 3521 en 3541, Goes tel. 2475, Terneuzen Hoofdred. E. P. Zandtjk (met red medew. van dr. W. H. Beekenkamp) Uitgever F. B. den Boer, Middelburg. _3Se Jaargang Nummer 113 Druk fa. F. v. d. Velde Jr., Vlissingen Volkshuisvesting. De dagelijksche besturen van het Nederlandsche insti tuut voor volkshuisvesting en stedebouw, den nationaler. woningraad, algemeenen bond van woningbouwverenigingen, en de architecten-studiegroep voor woningarchitectuur, heb ben zich tot de regeering ge wend met een adres over de volkshuisvesting. In dit adres wordt o.m. met klem gewaar schuwd tegen toepassing op ruime schaal van de nood woning. Zij dringen aan op zoo sterk mogelijke beperking van de noodwoning die steeds tot extra-kosten voert en blijkens de ervaring na den vorigen oorlog ianger bestendigd dreigt te blijven dan de opzet was. Het adres geeft de voorkeur aan maatregelen tot herver deeling van den aanwezigen voorraad en wil de noodwoning slechts in aanmerking doen komen, als deze maatregelen te kort schieten en dan nog alleen voor gezinnen die om dringende redenen ter plaatse moeten wonen. Het adres wijst op de be- teekenis van woningen voor de lichamelijke volksgezond heid; voor de geestelijke volks gezondheid; voor het eerher stel van de menschelijke per soonlijkheid en het gezins leven. De bekende radio- en film. tenor Joseph Schmidt, die naar Zwitserland was uitgeweken, is te Montreux op 38-jarigen leeftijd overleden. (VV) Generaal de Gaulle is per vliegtuig naar Washington ver trokken. (AA) te -Utrecht is opgericht: „De Bond van Nederlandsch Post-, Telefoon- en Telegraaf Perso neel". - Het s.s. Eemland is als eerste schip van den Kon. Holl. Lloyd na de bevrijding in Am sterdam aangekomen. (HN) Een voorraad gifgasmunitie die verzonden werd naar het Verre Oosten voor het geval dat Japan met gifgas zou be ginnen, zal in zee worden ge worpen, .(AA) PETROLEUM VOOR KOOKDOELEINDEN. Van 16 t.m. 31 Augustus zijn de onderstaande bonnen gel dig voor petroleum: KF 34 van de kaart U 505, per bon 8 liter, en de bonnen 111 en 112 van de kaart U 506, per bon 2 liter. Het Friesche stamboekvee. Het Friesche stamboekvee is den oorlog goed doorgekomen. De getroffen gebieden zullen hiermee zooveel mogelijk wor den geholpen. Gelderland zal als eerste provincie binnen kort 400 stuks krijgen. (HN) Het onderduikersoord Al dadeujk na den verrader lijken overval in Mei 1940 be gonnen op de boerderij „De zwarte plek" in het Limburg- sche gehucht America, de eige naar J. P. Poels en diens zoon L. A. Poels met hun verzet tegen de Duitschers zij ver stopten een aantal Nederland sche militairen. Weldra werd ,De zwarte plek" een oord van onderduikers. Schuilkel ders werden gemaakt die werden voorzien van electrisch licht en van radiotoestellen. Daar werden de onderduikers ondergebracht, die weer mee hielpen nieuwe schuilkelders te maken. Zij organiseerden onder leiding van den jongen Poels over vallen; zij formeerden zich tot een knokploeg, die weldra ook pilotenploeg werd. Want toen in 1941 een Engelsche piloot met een parachute in de buurt van de boerderij was ge daald, werd hij in een schuil kelder ondergebracht. Weldra volgden er meer piloten, dank zg" het feit, dat de organisatie zich wijd vertakte tot plaats jes zelfs, in welker omgeving regelmatig Engelsche en Ame rikaansche vliegtuigen werden neergeschoten en waarbij telkens vele piloten zich wisten te redden met behulp van de parachute. Leden van de or ganisatie brachten deze piloten naar de boerderij waar zij van burgerkleeding werden voor zien, valsche persoonsbewijzen en andere papieren verkregen werden gevoed, dank zij moe der Poels en waar zij werden voorbereid voor hun terugkeer naar Engeland. De organisatie had -nauwe contacten met de Belgische witte brigade en loopend, per fiets, in boerenkarren of in auto's werden de piloten in groepjes over de Belgische grens gesmokkeld en van België uit verder naar Enge land gebracht. Het gebeurde wel, dat piloten vier tot zes weken moesten wachten in de schuilkelders, voor zij konden worden weggebracht. In to taal heeft de organisatie Poels gedurende de Duitsche bezetting meer dan 300 En gelsche en Amerikaansche pi loten onderdak verleend en naar Engeland doen terug- keeren. Bovendien werden ruim 100 Fransche krrjgsgevange- nen, die uit Duitsche kampen waren gevlucht, naar Frank rijk teruggevoerd, terwijl tal van onderduikers, waaronder verscheidene joden werden schuilgehouden. De organisatie Poels had relaties met de O.D., die zorgde voor bonnen ten behoeve van de velen, die op de boerderij van Poels werden schuilgehouden. Tal van raz zia's werden door de Duitschers ondernomen, daar zij een ver moeden hadden dat er op de boerderij van Poels dingen ge beurden, die zij niet mochten zien. Maar ondanks intensief zoeken hebben zij de schuil plaatsen niet gevonden. Wel werden verscheidene leden van de organisatie in den loop van de vier jaren bezet ting gevangen genomen en ge dood of naar concentratiekam pen gevoerd. Zoo kwamen om het leven de eigenaar van de boerderij J. G. Poels, pastoor H. J. Vullinghs, die vooral in de beginperiode veel piloten over de grens bracht, F. A. F. de Bruyn, in de ondergrond- sche wereld bekend als Al- phons, H. Driessen, pastoor J. J. Nans, G. H. -A-hout, F. Mi- chels, M. v. d. Einden, N. van Oosterhout, G. Noordermeer, Het leger in vredestijd. In Londen raamt men, dat na den oorlog ongeveer een millioen man onder de wape nen gehouden zullen moeten worden. Vóór den oorlog telde het Brïtsehe leger 200.000 man. Een officieuze Amerikaansche stem zegt, dat de Ver. Staten een leger van minstens 3 mil lioen man en een vloot met een bemanning van 500.000 koppen in vredestijd noodig zal hebben, ondanks de uitvinding van de atoombom. (AA) Proces tegen Quisling. Bij de behandeling van het iroces wegens hoogverraad, roof en moord tegen Quisling, ontkende deze het hem ten laste gelegde. Hij werd er ech ter o.a. van beschuldigd reeds in 1939 bij Hitier te hebben aangedrongen Noorwegen bin nen te vallen. Met Duitsch geld kocht hij een scheepvaart-mij., met welks schepen soldaten naar de Noorsche kust werden gebracht en daar tot den inval werden verstopt. (HN) Er bestaan plannen om in de komende jaren de Nederland sche havens in te schakelen voor het kolenvervoer uit het Roergebied naar Engeland, Frankrijk, Italië enz. Aan vankelijk lag het in de bedoe ling dit vervoer geheel over Hamburg te doen geschieden. Ook Antwerpen krijgt een deel. (AA) ZON EN MAAN Donderdag komt de zon te 136 op en gaat te 20.48 onder. De maan te resp. 21.20 en 6. (13.43 V.M.) HOOGWATER VLISSINGEN. Donderdag 2.39 en 14.50, resp. 2.07 en 2.04 m. -j- N.A.P. V. van Heugter en veldwach ter Sarren, allen helden, die hun leven lieten voor de goede zaak. Maar de anderen zetten het werk onvermoeid voort on der de bezielende leiding van den nu 29-jarigen L- A. Poels, die er zelfs in slaagde benzine en olievoorraden aan te leg gen, die afhandig waren ge maakt van de Duitschers. Verscheidene malen kwam men tot de ontdekking, dat col laborateurs van de organisatie afwisten en hun wetenschap aan de Duitschers wilden mee- deelen. Dan werden er korte metten gemaakt. Nederlandsche echte vaderlanders vernietigden dan de slechte, om hun moeilijk werk te kunnen voortzetten voor de geallieerde overwin ning, die eens komen moest. PROVINCIENIEUWS LEDEN VAN GED. STATEN BENOEMD. De minister van binnenland- sche zaken heeft benoemd tot leden van Ged. Staten van Zee land: J. Ramondt te Schoon- dijke, mr- dr. A. J. J. M. Mes te Heinkenszand en L. Onder- dijk te Middelburg. Door geheel Zeeland is gis teren door den C.C.D., de ma rechaussees en verdere ambte naren bij alle manufacturiers een onderzoek ingesteld naar voorraden. WALCHEREN. Voorinleveringsbon voor vlsch (zoute haring). De bennen 122, 222, 322, 422 en 522 van de bonkaart Extra Walcheren geven recht tot het koopen van kg; visch (zou te haring). Deze. bonnen moeten ingele verd worden bij de erkende visehhandelaren vóór of op a.s. Vrijdag 24 Augustus. Deze dienen de bonnen opgeplakt op opplakvellen in te leveren op a.s. Maandag 27 Augustus bij een der volgende grossiers: Fa. Hoek, Fa. Verburg, Fa. Roose, allen wonende te Middelburg. Aflevering der visch zal plaats hebben van 27 Aug. t.m. 1 Sept. In een gecombineerde ver gadering, Maandag j.l. te Middelburg gehouden, hebben de Landbouw Jongeren Ge meenschap en de Christ. Jonge Boeren- en Tuindersorganisatie op Walcheren de mogelijkheid tot samenwerking dezer orga nisaties onder het oog gezien. Na een korte inleiding van den heer M. Ton, voorzitter van de C.J.B. en T. org., zette de heer J. Poppe het standpunt van de C.J.B. en T. org. uit een in een rede getiteld „Waarom Christelijke organi satie ook nu Na de pauze verduidelijkte de heer J. P. Lindenberg in antwoord hierop doel en stre ven van de L.J.G., waarop een levendige discussie volgde. Het bleek hierbij wel, dat be zwaren van principiëelen aard bij een eventueele fusie in den weg zouden staan, samenwer king op cultuurtechnisch-ter- rein zou echter goed mogelgk zijn. In volgende gecombineerde vergaderingen zal men deze mogelijkheid nader kunnen bespreken. Op veler verzoek zal met ingang van Zaterdag a.s. door het gasbedrijf te Middelburg op Zaterdag en Zondag in plaats van 11.30—12.30 gas worden verstrekt van 1213 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1