Provinciale Zeeuwsche Courant Infanterie-bataljons naar Indië. Japansche delegatie in Manilla. De nieuwe toestand in Indië heeft ertoe geleid maatregelen te nemen om op korten ter mijn een zoo groot mogelijk aantal althans eenigszins ge oefende legermacht in Ned. Indië ter beschikking te heb ben, teneinde de gezagshand- having aldaar van de gealli eerden over te nemen en even tueel testen van weèrstand wellicht in den vorm van guerilla op te ruimen. De regeering is voornemens in September en October een tiental zoogenaamde lichte in fanterie-bataljons, tezamen on. geveer 8000 man, thans die nende onder den bevelhebber Nederlandsche strijdkrachten (B.N.S.), naar Indië te laten vertrekken. Daarop zullen vol gen eenige z.g. gezagsbatal- jons, samengesteld uit oorlogs vrijwilligers, die thans reeds zijn ingedeeld bij de troepen van den B.N.S. en derhalve eenigermate geoefend. In het begin van '46 zullen nog enkele lichte infanterie- bataljons worden uitgezonden en tenslotte bestaat het plan eenige gezagsbataljons te vor men uit oorlogsvrijwilligers die thans nog niet in dienst zijn. Het totaal zou dan 20 tot 25.000 man bedragen. De encadreering der ge noemde bataljons zal moeten worden versterkt of gevormd uit daartoe op te roepen re- serve-officieren De vorming en oefening der expeditionnaire macht, die, zooals bekend, in Engeland plaats heeft, zal inmiddels volgens het met de Engelsche autoriteiten overeengekomen schema blijven doorgaan, op dat wij ten spoedigste een goed geoefende, bewapende en ge encadreerde macht in handen krijgen voor het geval in Indië nog met kracht van wapenen zal moeten worden opgetreden, en mede ten einde de kern te vormen van het nieuwe Ne derlandsche leger. Half Dec. zullen nog 20.000 man oorlogs vrijwilligers naar Engeland worden uitgezonden. Tenslotte zullen bij de in Nederland en Duitschland blij vende troepen van de B.N.S. een aantal beroeps, en reser ve-officieren worden inge deeld, terwijl oudere van deze groepen noodig zijn voor de encadreering der gezagscom- pagnieën in Nederland onder den territorialen bevelhebber in Nederland. Nederlandsche nota inzake schadevergoeding. De Nederlandsche regeering heeft een nota gericht tot de vegeeringen van de V.S., Gr.- Brittannië, Sovjet-Rusland en Frankrijk, waarin de Neder landsche aanspraak op schade vergoeding van Duitschland formeel naar voren wordt ge bracht. De nota herhaalt het verzoek om zoo spoedig moge lijk restitutie van door de Duitschers uit Nederland ge stolen eigendommen, die als zoodanig kenbaar zijn. De nota zegt, dat de Ned. regeering de onbevredigenden toestand, die ■nog steeds en zonder noodzaak of rechtvaardiging t.a.v. vele gestolen goederen, van levend vee en andere Nederlandsche activa heerscht, niet kan aan vaarden. Ook wordt aanspraak gemaakt op een eerlijk en rechtvaardig aandeel van alle Duitsche binnenlandsche en buitenlandsche activa, welke voor herstelbetaling zullen worden aangewend. Voorts herhaalt de Neder landsche regeering', dat zij het recht voorbehoudt aan spraak te maken op aan grenzend Pruisisch grondge bied. Met het oog op de bewezen diensten en de zware verliezen, welke de Nederlandsche koop vaardijvloot gedurende den oorlog heeft geleden, maakt de regeering ook aanspraak op een eerlijk en rechtvaardig aandeel van alle schepen, die Duitschland zal overgeven. DE G.G. VAN NED.-INDIiÖ. ■De gouverneur-generaal van Ned.-Indië, jhr. Tjarda van Starkenborg St. schouwer, is door een medische eenheid, die per parachute was neergela ten, aangetroffen in een krijgs gevangenkamp, 100 mijl ten N. van Moekden (Mandsjoerije), onder vele hooge geallieerde officieren en bestuursambtena ven. Jhr. Tjarda van Starken borg Stachouwer wordt op speciaal verzoek van H.M. de Koningin uit Mandsjoerije ge- evacueerd. De medici onder vonden geen tegenstand van de Japanneezen en vonden de omstandigheden veel beter dan zij hadden verwacht Volgens het Rcode Kruis in het Verre Oosten bevinden zich er naar schatting 5000 Neder landsche krijgsgevangenen en 'burger-geïnterneerden in Ja pan en 40 tot 50.000 in Insu- linde. Er moet rekening mee worden gehouden, dat van het totaal aantal ongeveer een vierde is bezweken. (AA) Wijziging vennootschaps belasting in voorbereiding. Bij de regeering zijn maat regelen in voorbereiding om ter zake de heffing van ven nootschapsbelasting de moge lijkheid te openen, giften aan Nederlands Volksherstel en dergelijke instellingen van de winst af te trekken. Staatsloterij. De trekkingen van de laat ste twee klassen van de loo- pende Staatsloterij zullen spoe dig plaats hebben. (AA) Verbinding ArnhemNijmegen Van heden af zullen Cana- deesche vrachtauto's een auto- dienst voor passagiers onder houden tusschen Nijmegen en Arnhem, aansluiting gevend op de spoorverbinding Utrecht Arnhem. Om 't anderhalf uur zal een auto van de resp. stations vertrekken. (AA) GEHEIMZINNIGE DUITSCHE DUIKBOOT, Op 10 km, van de Argën- tijnsche haven Mar del Plata heeft een patrouillevaartuig een Duitscho duikboot, de U 977, ontmoet. Het patrouille vaartuig nam 5 officieren en 84 manschappen der nazi-be manning aan boord. Dit ver schijnen van een Duitsche duikboot, 15 weken na de ca pitulatie van Duitschland, is evenzeer een mysterie, als de aankomst in een Argentijnsche haven, ruim een maand gele den van een anderen Duitschen onderzeeër. Men onderzoekt thans of clandestien passagiers zijn ont scheept, waar de brandstof voor de langdurige vaart van daan is gekomen en waarom geen gevolg is gegeven aan het bevel van Doenitz, zich naar de naastbijzijnde geal lieerde haven te begeven. I DE BERECHTING VAN LANDVERRADERS. De minister-president, prof. ir. W. Schermerhorn, heeft Vrijdag in de serie wekeUjk- sche ministerieele radiotoe. spraken „Op de brug" mede gedeeld, dat nog in September voor het bijzondere gerechts hof in Den Haag de processen tegen een aantal leidende N.S. B.-figuren zullen worden ge veerd, naar alle waarschijn lijkheid o.a. tegen Max Blok zijl en Van Genechten. Voorts verklaarde de minis ter, dat nu de winter voor de deur staat, verschillende kam pen, die als winterverblijf on geschikt zijn, worden ont ruimd en gedeeltelijk worden overgebracht naar andere kampen. In verband hiermede zullen op korten termijn al diegenen worden uitgeschift, waarvoor termen tot vrijla ting zij het voorwaardelijk, in afwachting van hun berech ting in overweging kan worden genomen. REGEERINGS- DIRECTOR IAAT VOOR MOTORVOERTUIGEN. Binnenkort zal een regee- ringsdirectoraat voor motor voertuigen worden ingesteld. Dit heeft tot taak op korten termijn eenheid te brengen in het beheer van en controle op de in den lande aanwezige mo torvoertuigen, zulks met het doel 't regeeringsapparaat en 't bedrijfsleven zoo goed moge lijk te doen functionneeren. Het stelt zich in de eerste plaats voor zorg te dragen dat voor de meest urgente gevallen auto's beschikbaar komen. Daartoe beschikt het over de mogelijkheid om de auto's wel ke in het buitenland zijn aan gekocht, overgenomen van ge allieerde legerinstanties en af komstig uit den oorlogsbuit, in de in ons land achtergebleven dumps toe te wijzen en straks ook een herverdeeling toe te passen van de auto's die vrij zullen komen wanneer M. G. en B. S. zullen zrjn ontbonden. EEN MEMORANDUM VAN PROF. GERBRANDY. De regeeringsvoorlichtings- dienst deelt mede: De ministerraad heeft beslo ten het verzoek tot prof. mr. P. Gerbrandy te richten om een uitvoerig memorandum sa men te stellen, omtrent het beleid van de opeenvolgende Nederlandsche regeeringen te Londen, tijdens de bezettingsja ren. Ook de periode de Geer zou hierin dus begrepen zijn. Prof. Gerbrandy heeft reeds met de samenstelling van het memorandum een aanvang ge maakt. (AA) REGISTRATIE EN TAXATIE OORLOGSSCHADE Aanmeldingen voor registra tie en taxatie van oorlogs schade aan goederen zullen nog t.m. 31 Oct. 1945 door de Schade-enquête-commissies in ontvangst worden genomen. BINNENSCHIPPERS BLIJVEN AAN 'T WERK. De particuliere schippers te Rotterdam zonden een tele gram aan den minister-presi dent, waarin zij zich bereid verklaren, om, uitsluitend in het landsbelang, gevolg te ge ven aan den oproep van de regeering om voorshands te gen de vex-laagde tarieven rei zen te accepteeren. Daarbij wordt gerekend op het initia tief en de volle medewerking der regeering om onverwijld te komen tot redelijke vrachtta rieven en bevrachtingsregelen. (AA) WACHTGELDER MAG PASSENDEN ARBEID NIET WEIGEREN. In een beschikking van den minister van sociale zaken, betreffende de wachtgeldrege lingen, is bepaald, dat de werk nemer, aan wien wachtgeld wordt uitgekeerd, op straffe van verlies van het wachtgeld verplicht is, op aanwijzing van den directeur van het gewes telijk arbeidsbureau passen den arbeid te verrichten. Het spreekt vanzelf, dat een wachtgelder, die passenden arbeid weigert, ook geen aan spraak kan maken op werkloo- zenuitkeering, in welken vorm ook. (AA) Levenslang voor Pétain. Generaal de Gaulle heeft bet doodvonnis van maarschalk jPétain veranderd in levenslan- Ige gevangenisstraf. (AA) Abonn.-pr.i!5 ct. p. w. ƒ3.20 p. kvv. Adv.pr. 12 ct p mm,, min. p. adv 2 Bur. Vliflaingen tel. 10, M'burg tel. 3521 en 3541, Goes tel. 2475, Terneuzen Maandag 20 Augustus 1S45 18Se Jaargang Nummer 111 Hoofdrad, 1 medew. vun Uitgever I'\ Druk fa. F. 1. P. Zandijk (met red. dr. W. H. Beelcenlcamp) B. den Boer, Middelburg. i\ d. Velde Jr., Vllsslngcn Prins Bernhard bij Breskens „gevangen genomen". Tijdens de gevechten bij Breskens, waaraan naast de Canadeesche troepen ook Ne- derlantische eenheden deelna men, v/as de Canadeesche lui tenant Viau op verkenning uit gezonden, zoo vertelde „Je Maintiendrai". Hierbij werd in het voorterrein een man ge vangen genomen in een volko men bemodderd Engelsch uni- form zonder kenteekenen, niet in het bezit van legitimatie papieren. Uit zijn spreken was op te maken, dat men niet met een Engelschman, Amerikaan of Canadeesch te doen had. Onder scherpe bewaking werd de gevangene naar den com mandopost en oen bevelvoeren den kolonel gebracht. Deze keek den gevangene a sprong in de houding en bracht den militairen groet. De ge vangene bleek Z.K.H. Prins Bernhard te zijn, die alleen op verkenning uitgegaan was. Toen Lt. Viau zijn verontschul digingen aan wilde bieden, complimenteerde de Prins hem voor zijn volkomen correct en militair juist optreden. STAATSCOMMISSIE VOOR ANNEXATIE-VRAAGSTUK. De regeeringsvoorlichtings- dienst meldt, dat de regeering meent, dat het vraagstuk der annexatie van Duitsch gebied door Nederland nog niet rijp is voor het doen van een voor stel, doch wel voor het doen instellen van een zakelijk on derzoek naar de verschillende aspecten daarvan. Bij dit onderzoek zal in de eerste plaats de vraag worden gestold, of annexatie moreel geoorloofd, juridisch rechtma tig en politiek (sociaal-econo- miscn-cultureel) verantwoord zou zijn. Voorts of annexatie doelma tig on uitvoerbaar is. En ter. slotte hoe groot een eventueel te snnexeeren gebied zou moe ten zijn. Thans is de regeering over gegaan tot het instellen van een staatscommissie, die op korten termijn een duidelijk omlijnd, zakelijk en zedelijk mfurdeerd voorstel zou moe ien deen. (AA) WEERINGERMEERPOLDER IN NOVEMBER WEER DROOG? De stoomgemalen Leemans te Den Oever en Lely te Me- demblik werken thans weer j en nacht op volle kracht om het water uit den Wie- ringermeerpolder weg te pom pen. De Leemans verwerkt 1000 m3 water per minuut, de Lely 1800. Het water daalt pp het oogenblik iy2 cm. per dag. Bovendien zullen binnenkort nog een drietal hulpgemalen in werking komen met een to taal vermogen van 2400 m3 water per minuut. Men hoopt omstreeks 15 November den polder geheel droog gemalen te hebben. .(AA) NIEUWE BONNEN geldig tot 25 Augustus. Aardappelen: A35, B35, C35, M35 per bon 1% kg. D35, E35 per bon 1 kg. Vleesch zonder been: A35A, B35A, C35A, D35A, E35A, M35A, A35B, B35B, C35B, D35B Vleesch, per bon 100 gram. E35B Vleesch wordt niet aangewezen. Geldig tot 1 Sept. Koffie: A8S, B88, C88 Res. per bon 100 gram. Zout: 225 Alg. 100 gram. Suiker: A92, B92, C92 Res. per bon 400 gram; D92, E92 per bon 500 gram. Jam: 226 Alg. 250 gram. Peulvruchten: A86, B86, C86 Res. per bon 250 gram. Kaas: 227 Alg. 100 gram. Vermicelli of puddingpoeder: 228 Alg. 50 gr. Het publiek dient er rekening mee te houden dat in den loop van de volgende week pudding feleverd kan worden op ërmicelli bon 228 Alg. Vervangingsmiddelen: 234 Alg. 1 rantsoen. Pruimen of rozijnen: 235 Alg. voorinleveringsbon. Inleve ren vóór 25 Aug. '45. De bon 204 Alg. waarop nog niet is afgeleverd dient even eens voor dezen datum bij de winkeliers te worden in geleverd. Eng. bloem: 229 Alg. 70 gr.; 230 Alg. 140 gr. Eng. Huishoudzeep: D86 Res. ca. 112 gr. E86 Res. ca. 225 gr. Rijst: E85 Res. 250 gr. Gortmout of havermout of gerstegries 231 Alg. 250 gr. Kindermeel: D89 Res. 250 gr. Indien geen kindermeel voorradig is, kan hierop rijstebloem worden geleverd. Rijstebloem: E89 Res. 250 gr. Eipoeder: 232 Alg. 140 gr. Thee: A90, B90, C90 Res. 25 gr, per bon. In Zeeuwsch Vlaanderen kan op bon 229 Alg. ook 55 gr. wafels of 100 gr. gebak wor den gekocht. HAVENSTAKING IN ROTTERDAM OPGEHEVEN. Da eenheidsvakbeweging te Rotterdam heeft besloten de havenstaking op te heffen. Het bestuur adviseerde zijn leden liet werk te hei-vatten, mede omdat gebleken is, dat de ge- heele bevolking sterke anti pathie tegen deze staking koesterde. Ook waren er troe-, pen aangekomen en men vrees de, dat de hel wel eens over de stakers zou kunnen losbarsten, zoo verklaarde men. Vader en land gedood. In de Liesboschlaan te Breda stak het 2-jarig meisje C. M. uit Hoeven, vlak voor een auto den weg over. De vader wilde het kind nog grijpen. Beiden werden door den auto gegrepen en op slag gedood. De Japansche afgevaardig den die in het hoofdkwartier van generaal Mac Arthur de capitulatievoorwaarden in ontvangst zullen moeten ne. men, zyn Zaterdag uit Japan per vliegtuig naar een eilandje nabij Okinawa vertrokken. Vandaar zijn ze Zondag met een Amerikaansch vliegtuig naar Manilla gebracht en al daar aangekomen. De Japan sche delegatie bestond uit 16 personen. De besprekingen zouden heden beginnen. Ondanks het aanvaarden van het capitulatie aanbod van Japan door de geallieerden is de strijd op alle fronten nog niet gestaakt. De keizer heeft nu drie capitulatie-delegaties, bestaande uit leden van de keizerlijke familie per vlieg tuig uit Tokio naar China, Mandsjoerije en het „Zuiden" gezonden om een beroep te doen op de Japansche soldaten om de wapenen neer te leg gen. In China heeft generaal Okamoera de Japansche troe pen bevel gegeven het vuren te staken. De Japanneezen in Weewak op Nieuw Guinea hebben den strijd gestaakt. Australische officieren heb ben een ontmoeting gehad met Japansche marine-officieren op de eilanden Moesjoe en Kairoeroe bij Weewak om de voorwaarden der overgave te bespreken. De Japanneezen verklaarden echter dat zij niets konden ondernemen zon der bevel van luit. gen. Asasji, den commandant van het Jap^ 18de leger, die in zijn gebied den tegenstand voortgezet heeft. Op Bougainville heeft de Japansche commandant bevel gegeven de gevechten te sta ken. In Mandsjoerije hebben de Japanneezen volgens een Sov jet-communiqué aan de meeste fronten den tegenstand opge heven. Sovjet parachutisten hebben Charbin, Moekden en andere steden bezet. Een per soonlijk gezant van den keizer is op weg naar Birma voor het overhandigen van de be velen inzake de overgave. Uit Morotai wordt gemeld dat hoewel thans officieel al le nieuws geblokkeerd is, er hoe langer hoe meer aanwij zingen zijn, dat de Japan ners op de verschillende Ned. Indische eilanden geen instructies ontvangen heb ben tot overgave of indien die wel het geval is, niet be- - reid zyn de keizerlyke be velen op te volgen. Het is nog onbekend wie aanvoerder der troepen zal zijn welke op Java zullen lan-' den. Japansche troepen ver zetten zich tegen de Ameri kanen die Zaterdag op een eiland in de Koerillen zijn ge land. Amerikaansche vliegtui gen beschoten. Tot drie maal toe zyn Amerikaansche B-32 bommen werpers, tijdens verkennings vluchten boven Japan, door Japansche jagers aangevallen. De eerste maal werden vier bommenwerpers boven Tokio aangevallen. Eén bommenwer per werd zwaar beschadigd en twee Japansche jagers neergeschoten. De tweede i maal werden twee Amerikaan sche jagers vernietigd. Een fotograaf aan boord van een Amerikaansch toestel werd ge dood en twee andere inzit tenden gewond. NEDERLAND EN DE OVERGAVE VAN JAPAN. De regeeringsvoorlichtings- dienst te Londen deelt mede, dat terstond na het bekend worden van het bericht der capitulatie van Japan door de Nedeiiandsche regeering de noodige stappen zijn gedaan bij de regeeringen van de lan den welker strijdkrachten in de onmiddellijke omgeving van Nederlandsch-Indië aanwezig zijn, teneinde er voor zooveel noodig aan te herinneren, dat Nederland naar behooren dient te worden gekend in alles wat de overgave van Japan betreft. Nederlandsche geïnterneerden te Sjanghai vrijgelaten. In het gebied Van Sjanghai (China) zijn Britsche, Ameri kaansche en Nederlandsche geïnterneerden dcor de Japan neezen vrijgelaten. Bijzonder heden omtrent den persoonlij ken welstand van de geïnter neerden zijn nog niet bekend. PROVINCIENIEUWS Het comité „Walcheren moet droog'' bericht, dat de heer mr. v. d. Hoeven als secretaris afgetreden en dat tot secre taris is benoemd de heer L. A. van Westen. bankier, Dam Z.zMiddelburg. Na een kortstondige ziekte is in het St. Josephziekenhuis te Vlissingen in den leeftijd van 52 jaar overleden de heer P. C. Nonnekes, die vele jaren secretaris van de Ver. voor bijzonder lager onderwijs op Geref. grondslag en penning meester van den Chr. Bestu renbond is geweest. Tot voor kort was hij ook bestuurslid van de Ned. Ver. v. Chr. Tech nici, afd. Vlissingen en diende hij de Geref. kerk als diaken, In een Vrijdagavond gehou den vergadering van den bond van buurtv. „Oranje en Vlis singen" deed de voorzitter de heer A. Schout mededeeling van het door het hoofdbestuur vastgestelde feestprogramma voor 31 Augustus a.s., dat na bespreking werd goedge keurd.. Om 7.30 wordt begonnen met een réveille waaraan de 14 buurtvereenigingen deel nemen. Om 10 uur gaat de Kon. Marine met muziek dooi de stad; waarschijnlijk sluit de landmacht zich hierbij aan. Vervolgens défilé in het Bel- lamypark. Aan de ringrijderij nemen 51 personen deel, die in 2 banen zullen rijden. Ver moedelijk begint men reeds om 7 uur, daar de ringrijders ook aan den optocht later op den dag deelnemen. Het kin derfeest voor kinderen van 614 jaar belooft attractio- neel te worden. Verder staan op het programma 2.304 uur kanowedstrijd in Spui- boezem; 5 uur muzikale op tocht met de buurt- en jeugd verenigingen, de ringrijders en zoo mogelijk de verschil lende aardige groepen. De stoet wordt geopend door 2 herauten te paard. Reeds nu wordt een dringend beroep ge daan op de burgerij om niet met den optocht mede te loopen. Voorts van 89.30 concert op de tent in Bellamypark en tegelijkertijd volksdansen naast de muziektent. Na half tien wordt besloten met de tra- ditioneele muzikale wandeling. De woningbouwvereen. „Ge meenschappelijk Belang" te Vlissingen hield haar jaarlijk- sche ledènvergadering, welke druk was bezocht. De uitge brachte verslagen stonden in het teeken der vele moeilijkhe den welke de vereeniging door het oorlogsgeweld heeft onder vonden. Het herstel der wonin gen in de Verk. Quakkelaarstr. heeft echter reeds goeden voortgang en ook voor de nu nog in het water staande wo ningen worden voor het herstel voorbereidingen getroffen. Tot voorzitter werd gekozen de heer J. Marijs en als be stuursleden werden herkozen de heeren W. L. de Bree en W. de Ridder en als commissaris de heer H. Ch. V. Sorel. De voorzitter bracht hulde aan den wegens ziekte afgetre den voorzitter, den heer Chr. Steketee, die deze functie meer dan 25 jaar heeft vervuld en zijn beste krachten in het be lang der volkshuisvesting heeft gegeven. In een geanimeerde bijeen komst van het ambtenaren corps van den dienst van Gemeentewerken te Vlissingen, waai'bij ook vele overige ge meente-ambtenaren aanwezig waren, benevens het College van B. en W., werd Donderdag middag de heer C. Ouwehand, directeur van gemeentewerken, gehuldigd, in verband met zijn 25-jarig ambtsjubileum. Namens de ambtenaren van den dienst sprak de heer J. Moll den directeur in zeer har telijke woorden toe. Spr. wees op het groote aandeel van den jubilaris in de uitbreiding van Vlissingen, een levens werk dat thans zwaar bescha digd is, maar met de bezielen de kracht van den jubilaris beter en fraaier zal worden opgebouwd. Het was steeds een genoegen met hem samen te werken in het belang van de volkshuisvesting. Er was een loyale en kameraadschap-; pelijken omgang van den di recteur met het personeel. Als blijk van waardeering bood spreker namens het gemeente- personeel een fraaie antieke klok aan.. Namens het college van B. en W. sprak wetli. Knoop over de sympathieke wijze van samenwerking tusschen het college en den dienst van ge meentewerken, in het bijzon der met den directeur. Voorts sprak namens het overig© gemeentepersoneel de heer A. van Dijk. De heer C. Ouwehand heeft hierna allen dank gezegd voor hun medewerking in de afge- loopen periode. Spr. hoopte dat deze in de toekomst mag worden bestendigd. De zaal in het stadhuis was feestelijk versierd. Er was eer. prachtige bloemenhulde, o.m. van het college van B. en W.,' van den oud-burgemeester Van Woelderen, begeleid van een persoonlijk schrijven van het ambtenarencorps en van vele b-drijven en diensten te Vlis singen. Zaterdagmiddag had in het kantoorgebouw der K.M. „de Schelde" te Vlissingen de uit reiking plaats der diploma's aan de geslaagde leerlingen der opleiding volgens het leer lingenstelsel aan deze maat schappij. De directeur, de heer Arie Smit, gaf o.a. een over zicht van de geschiedenis van het leerlingenwezen op „de Schelde". Tot op heden zijn 700 leerlingen-overeenkomsten afgesloten. Verder wees hij op het groote belang van prac- tisch en theoretisch onderricht. Vooral in scheepsbouw en plaatwerkerij is groot geb-Mk aan jeugdige arbeidskrachten. De heer C. Wagenvoorde reikte vervolgens met een toe passelijk woord de diploma's uit aan C. J. W. Dupon, S. van Reems en J. Wanjon, bankwer kers. H. Harting. Ch. Kars, J. C. Lommers, F. Stroo en P. W. Stroo, metaaldraaiers J. J- de Groot en C. Vinke, kopersla gers, G. M. Boucherie, plaat werker, W. J. Stroo, modelma ker, J. Grijp, J. de Nooijer en G. Toerse, scheepsbeschieters. De heer Wagenvoorde feli citeerde leerlingen en ouders met de verkregen goede resul taten. Spr. bracht ook dank aan de leermeesters. Hierna was er gelegenheid het werk te bezichtigen. Ds. M. L. W. Schoch, pre dikant dér Ned. Herv. gemeen te te Vlissingen is dezer dagen herinnerd aan het reeds vroe ger op hem uitgebrachte be roep naar de Ned. Herv. kerk in Indië. Vrijdagavond werd te Mid delburg onder groote belang stelling het laatste van de vier zomerconcerten voor de Z.V.U. gegeven. Het dankbare ap plaus, dat na de pianosoü van den heer Kuiler tot een ovatie aangroeide dwong de uitvoe renden tenslotte tot een toe gift. Voor mej. van de Garde waren er bloemen. Onderduikers en gerepatri- eerden te Middelburg hebben hun terugkeer gemeld met een revue in het Schuttershof ge titeld „D'r op of d'r onder". In zijn openingswoord herdacht de heer J. G. Vereist de geval lenen, zij die „er onder" waren gegaan. Het gedeelte van het pro gramma voor de pauze, ver zorgd door een groep ex-arbei- ders uit Leipzig, gaf in een reeks waarschijnlijk natuurge trouwe tafereelen het leven in het „Lager" weer, zij het ook van de meer humoristische zij de. Bovendien werden enkele impressies door een vaardigen snelteekenaar uitgebeeld. Na de pauze traden de ex- onderduikers op, die in ver scheidene tooneelstukjes het illegale leven deden herleven. Dit tweede gedeelte van den avond stond onder leiing van den heer A. Vos. Het program ma werd aangevuld met orgel- soli en gemeenschappelijk ge zang. Dr. Hommes sprak het slot woord voor dezen geslaagden avond. TELEFOONDIENST. Het hoofd van het Telefoon district te Breda maakt be kend. dat eerstdaags aan alle aangeslotenen ih Middelburg en omgeving een nieuwe tele foongids zal worden toege zonden. welke van kracht wordt met ingang van 28 Augustus 1945. In verband met technische maatregelen, verband houden de met den wederopbouw van het telefoonnet in Nederland, zijn aan di© aangeslotenen in Middelburg, die tot dusver een telefoonnummer hadden boven de 2999, nieuwe nummers toe gekend moeten worden. Het publiek wordt verzocht tijdig van deze nieuwe num mers kennis tenemen en zoo- noodig hun relhtie6 terzake in te lichten. Deze nieuwe nummers gaan dus in op 28 Augustus 1945. Woensdagmiddag arriveerde aan de loskade te Souburg een motorschip, geladen met goe deren, afkomstig uit Poortu- ;aal, de gemeente die Souburg leeft geadopteerd. Dat de be woners daar geen moeite en offers hebben ontzien bleek wel toen men begon om het schip te lossen. Tallooze wa genvrachten met goederen heeft men er uit gehaald, die in een gebouw zijn opgeslagen waaruit ze straks door de H.A.R.K. zullen gedistribueerd worden onder de Souburgers. Tafels, stoelen, kasten, ledi kanten. kachels enz. enz. Enkele heeren die meege komen waren hebben denzelf den avond en den volgenden morgen per roeiboot een tocht door Souburg gemaakt en, hebben zich kunnen overtui gen dat er door het water veel vernield is. En dat er straks velen erg dankbaar zullen zijn voor de vele gaven, daarvan kan men in Poortu- gaal verzekerd zyn. Zoo behoort de luchtbescher mingsdienst weer tot het ver leden. Alleen de brandweer blijft in functie, die de Soubur gers die hiervan gebruik kun nen maken, per roeiboot van en naar hun woningen brengt. Wij hopen echter, hoe hulp vaardig en welwillend zij zich ook steeds toonen. dat toch ook zij spoedig „met groot verlof" mogen vertrekken. Toen Donderdagavond een motorrijder met op de duo een dame door de Kanaalstraat te Souburg reed, sloegen plot seling de vlammen uit den motor. Hoewel deze gedoofd konden worden liep de motor schade op. De capitulatie van Japan is door de Domburgsche burgerij met de Pionierstroepen zeer opgewekt gevierd. Woensdag middag werd een défilé ge houden en kon men in den avond cabaret gaan beluiste ren. Donderdag werd de heele dag gewijd aan sport, volks spelen, een gecostumeerde voetbalwedstrijd, zang en mu ziek. Met een dansje is de prettige dag beëindigd. In de Noodkerk te Zoute- lande werd onder leiding van ds. W. Oosthoek een dank dienst gehouden voor den al- gemeenen vrede. De opkomst was groot. Na afloop hield de organist, de heer D. v. Vliet te Alphen a.d. Rijn, tijdelijk hier vertoevende, een orgel concert ten bate van de restau ratie van het zwaar getrof fen kerkgebouw. Aan dit conr eert verleenden hun mede werking mevr. Schoenmaker, sopraan en dhr W. Verhage, piston. Het gebodene vïei zeer in den smaak. Te Nieuw- en St. Joosland worden pogingen in het werk gesteld om te komen tot op richting eener Alg. Nieuw- landsche Sportclub in overleg met den Ned. Herv. Jeugdraad en de Nieuwlandsche Korfbal vereniging „S.I.W.". Het Comité „Walcheren Moet Droog" ontving van Mej. Maatje Faasse, een een voudige dochter van West- kapelle, een gedichtje „Wat eens ons lieflijk dorpje was", dat in den boekhandel alge meen verkrijgbaar is gesteld voor den prijs van 25 cent. De opbrengst komt geheel ten bate van de ontspanning van de arbeiders aan de dijken. SPORT De talrijke toeschouwers hebben Zaterdagavond op het Van Nispenplein te Vlissingen kunnen genieten van een spannenden en doelpuntenrij- ken wedstrijd tusschen een Vlifesingsch en een Middel- burgsch elftal, waarbij de ploegen goed tegenelkaar wa ren opgewassen en waarbij de Middelburgers over het alge meen beter combineerden. Er was zoo weinig krachtsverschil dat een gelijk spel de ver houding beter had weergege ven. De Vlissingsche voor hoede waarin v. d. Velde op de linksbuitenplaats vervan gen was door A. Leijnse van De Zeeuwen, was doortasten der dan de Middelburgsche. Daar Huibregtse veelal als stoppenspil fungeerde en ook de kanthalfs te veel achter bleven, beheerschte Outermans gemakkelijk het middenvele. De backs waren van gelijke kracht. In de Middelburgsche voorhoede was de Ruijter goed op dreef, terwijl de Steur hier de zwakste was. Moens heeft alle gelegenheid gehad zijn ta lenten te toonen en daarbij heeft Vrouwe Fortuna hem vaak een handje moeten hel pen. Het opstellen van Bou cherie is wel voor verbetering vatbaar. Voor rust doelpuntte v. d. Schraaf, terwijl de Ruijter 2 goals maakte (1—2). Na rust bracht Leijnse den stand ge lijk, Hendrikse maakte er 3 2 van en v. d. Weel zorgde voor den gelijkmaker (33). Weer doelpuntte Hendrikse (43) en maakte v. d. Weel gelijk (4—4). Tenslotte be nutte Smit een strafschop (5-4). Officieele publicaties Donderdagavond kwam de luchtbeschermingsdienst in het gymnastieklokaal te Souburg voor een afscheidsavond bijeen. De bijeenkomst die in een'zeer gezellige sfeer werd doorge bracht, werd geopend door het hoofd van den dienst, den heer J. Minderhoud, die verschillen de feiten uit de afgeloopen jaren memoreerde. De burge meester, de heer Stemerding, bracht in een toespraak dank aan de verschillende dienster voor het verrichte werk. Ver der werd de avond gevuld met een tooneelstuk. terwijl bij zonder vermeld dient te worden het duo-Faasse dat op bijzon dere geestige wijze allerlei dingen betreffende den lucht beschermingsdienst op rijm uitbeeldde. Verder was aan wezig Jimmy Speake uit Mid delburg en de band van Baby den Toonder. Na afloop was er gelegenheid tot dansen. De Distributiedienst kring Vlissingen maakt bekend, dat van Dinsdag 21 Aug. t.m. Donderdag 30 Aug. de uitrei king zal plaats hebben van: nieuwe bonkaarten 10e periode 1945. Medegebracht moet worden de nieuwe stamkaarten en de afgeknipte bon A, B, C, D of E 81 Reserve van de bonkaart 9e periode. Uitgereikt wordt te Vlissin gen: Dinsdag 21 Aug.: A. C. D: Woensdag 22 Aug.: B; Don derdag 23 Aug.: E, F, G; Vrij dag 24 Aug.: H, I, J; Zaterdag 25 Aug.: K; Maandag 27 Aug.: L, M, N; Dinsdag 28 Aug.: O, P, Q. R; Woensdag 29 Aug.: S, T, U, V; Donderdag 30 Aug.: W, X, Y. Z. Oost- en West-Souburg: Zelf- verzorgers: Maandag 20 Aug. Niet-zelfverzorgersWoens dag 22, Donderdag 23 en Vrij dag 24 Augustus. De uitreiking te Vlissingen vindt plaats in het kantoor van den Distributiedienst. Bella mypark 43, (achterzaal), loket, ten 14 en 16. iederen werkdag van 912 uur en van 24 uur: 's Zaterdags van 912 uur. Te Souburg geschiedt zij op de bekende uren in het Ge meentehuis- HOOGWATER VLISSINGEN. Dinsdag 21 Aug. 1.14 en 13.31, resp. 1.58 en 1.68 m. 4- NA.P.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1