Provinciale Zeeuwsche Courant Provinciale Zeeuwsche'Courant Nog geen officieel einde van den oorlog Dinsdag 14 Augustus 1940 Nog geen officieel einde van den oorlog Dinsdag 14 Augustus 1945 Het Witte Huis heeft mede gedeeld, dat geen bevel tot „Staak het vuren" op den Stillen Oceaan is gegeven, de oorlog duurt voort en het of- ficieele einde kan nog 2 of 3 dagen, ja zelfs nog wel langer op zich laten wachten. President Truman's perssecre taris legde er den nadruk op, dat de oorlog in den Stillen Oceaan niet voorbij is, voor dat de voorwaarden der over gave zijn onderteekend dooi de Japanners. President Tru man zou VJ-Day in een radio toespraak afkondigen, zoo spoedig dit mogelijk is na de onderteekening der overgave. Uit het hoofdkwartier van het commando in Z.O.-Azië is medegedeeld, dat de herbezet ting van Ned.-Indië hoofd zakelijk zal worden onder nomen door Britsche troepen, doch in overeenstemming met het commando in Z.O.-Azië zal de NICA een burgelijk be stuur op Sumatra mogen in stellen, zoodra dit eiland be zet is. Aan deze mededeeling wordt toegevoegd, de Neder landers hadden gehoopt, dat Nederlandsche troepen de her bezetting ten uitvoer zouden leggen, maar dat de schepen, die noodig zouden zijn ge weest voor het transport van voldoende troepen dringender noodig zijn voor de hand having van het goederen transport naar Europa. De Russische opmarseh. In het gisterenavond uitge geven Russische legerbericht wordt melding gemaakt van een snellen opmarseh in Man. tsjoerije over een lijn van 12 km. en de verovering van de stad Rasjin op Korea. 2 torpedobootjagers en 14 trans portschepen werden tot zinken gebracht. Doelen by Tokio ge bombardeerd. Admiraal Nimitz heeft in een communiqué medegedeeld, dat Amerikaansche vliegdek- toestellen aanvallen hebben ge- daan op militaire doelen in het gebied van Tokio, Maan dag bij het aanbreken van den dag. Het was de eerste actie van de marine waarvan melding is gemaakt sedert het Japan- sche aanbod werd gedaan. Zaterdag is een groot Ameri kaansche oorlogsschip, dat buiten Okinawa voor anker lag, getroffen door een Ja- pansche luchttorpedo. Verken ningsvliegtuigen brachten tus- schen 9 en 12 Aug. 5 kleine vrachtschepen en één logger tot zinken en beschadigden 6 vrachtschepen en 3 kleinere vaartuigen. Abonn.-pr.25 ct. p. w. 3 3.20 p. Kw. Adv.pr. 12 ct p mm., min. p. adv J 2 Bur. Vlissingen tel. 10, M'burg tel. 3521 en 3541, Goes tel. 2475, Terneuzeu DOODSTRAF TEGEN RETAIN GEËISCIIT. In het te Parijs gevoerde proces tegen maarschalk Pé- tain, heeft de openbare aan klager, Mornet, aan het eind van zijn requisitoir, de dood straf geëischt. De procureur vroeg zich af van welk soort verraad hier sprake was. Pétain heeft van Frankrijk gevraagd definitief de. nederlaag te aanvaarden en er in te berusten, om achter hem zich te scharen in de nieu we orde van een Europa onder Duitsche leiding. Hij wilde Frankrijk dienstbaar maken aan den vijand. Zijn bewind kon slechts steunen op het geweld van de Duitschers. Pétain heeft Frankrijk tegenover de wereld vernederd. Voorts wees de proc.-generaal op de vrij willige opoffering van 't strijd middel dat nog overbleef: de vloot. Spr. zag geen excuses of verzachtende omstandighe den. .(AA) De Spaansche regeering zou bereid zijn Leon Degrelle, de Belgische Mussert, aan de Belgische regeering uit te le veren, .(AA) Truman over de atoombom. In zijn radiotoespraak zeide president Truman o.a. nog het volgende: Wat wij Japan thans aandoen, zelfs met de nieu we atoombom, is slechts een klein deel van wat de wereld zou overkomen in een derden wereldoorlog. Dit is de reden, waarom de vereenigde volke ren besloten hebben dat ei geen volgende oorlog zijn zou. Wij kunnen nooit toestaan, dat welke aanvaller dan ook, in de toekomst sluw genoeg is om ons te verdeelen of sterk ge noeg is om ons te verslaan. De Japanneezen zullen spoedig 'n aantal andere militaire gehei men vernemen die te Berlijn overeengekomen zijn. Ze zullen ze uit de eerste hand verne men en ze niet op 'prijs stellen, Via Emden komen thans vele Nederlandsche binnen vaartschepen uit Duitschland terug. (HN) KERKNIEUWS Ned. Hcrv. kerk. Beroepen te Dinteloord P. P. J. Monster te Amersfoort. Bedankt voor Rotterdam- Vreewijk (toez.) P. W. Spruyt te Arnhem. 188e Jaargang Nummer 107 Hoofdred. E. P. Zand Ijk (met red. medew. van dr. W. H. Beekenkamp} Uitgever F. B. den Boer, Middelburg. Druk fa. F. v. d. Velde Jr., Vlissingen 24 UURSSTAKING IN DE HAVEN VAN ROTTERDAM. De havenarbeiders van Rot terdam hebben in een Zondag morgen gehouden vergadering een resolutie aangenomen, waarin zij vaststellen dat er op de laatste' ernstige waar schuwing aan den min.-pres. met het verzoek om in te grijpen en recht te doen in het conflict met de Scheep- vaartvereeniging Zuid, geen antwoord gegeven is. Zij leiden hieruit af dat van de zijde deV regeering geen steun is te verwachten. Besloten werd o.m. "'t protest tegen den gang van zaken op Maandag 13 Aug. het werk voor 24 uur te slaken en zelfstandig ver schillende verbeteringen in te voeren, zooals de 8-urige werk dag, handhaving. ploegen sterkte en benoeming van een groot aantal vertrouwensman nen,^ en den daadwerkelijken steun in te roepen van de geheele Nederlandsche arbei dende klasse. De regeeringsvoorlichtings- dienst meldt. Naar de regelen, gesteld bij het buitengewoon besluit ar beidsverhoudingen wordt in ar beidsgeschillen beslist door den rijksbemiddlaar. Als de zgn. eenheidsvakbeweging bereid heid had getoond zich bij een dergelijke arbitrage neer te leg gen zou ook met haar niet al leen overlegd maar ook onder handeld zijn. Zij heeft dit ech ter geweigerd én op een nade ren brief van de regeering hierover niet meer geantwoord. Het spreekt vanzelf, dat onder deze omstandigheden de re geering op open brieven niet ingaat. De regeering zal zich ook niet neerleggen bij de an archistische methode die de E. V.B. wil gaan toepassen door zelf willekeurig van de gelden, de regelingen af te wijken. De regeering doet een drinend be roep op de arbeiders zich niet verder op dit pad te begeven. Naap gemeld wordt verliep de staking rustig. Slechts een klein deel van de arbeiders is normaal aan het werk gegaan. Het ligt in de bedoeling van het commissariaat rechts herstel een blijvenden dienst te maken, ,(AA) Ingezameld blik wordt reeds benut. Dank zij de inzameling van biscuit- en chocoladeblikken kon het rijksbureau oude ma terialen en afvalstoffen aan N.V. Ned. Vruchtenconserven- fabriek Taminiau te Eist (Gld.) 20.000 blikken ter beschikking stellen, waardoor voorkomen werd, dat deze fabriek stil zou moeten worden gelegd. Dit be- teekent, dat 400.000 kg. jam door deze fabriek kon worden verpakt, aangezien elk blik een inhoud heeft van 20 kg. Verpliclrie aanmelding oorlogspleegkinderen. Bij beschikking van een mi nister van justitie is een commissie voor oorlogspleeg kinderen ingesteld. Volgens dit besluit wordt de aanmelding van oorlogspleeg kinderen (o.p.k.) verplichtend gesteld. Onder o.p.k. worden in dit besluit verstaan, minder jarigen, over wie in verband met de oorlogsomstandigheden de ouderlijke macht of voogdij gedurende een termijn van tenminste 3 maanden niet is uitgeoefend, alsmede minder jarigen, wier identiteit niet vaststaat. Ieder, die het toezicht heeft op, of bij wign inwoont een minderjarige, die onder boven genoemde omschrijving van o.p.k. valt, is verplicht hiervan zoo spoedig mogelijk aangifte te doen. Ned. Ver. van Huisvrouwen hervat haar arbeid. De Ned. Ver. van Huisvrou wen, heeft het werk in het be lang van Nederlandsche huis vrouwen, dat zij sinds 1942 op bevel van de Duitsche macht hebbers heeft moeten staken, hervat. (AA) Surinaamsche troepen op Tarakan en te Balik Papan. Officieel is medegedeeld, dat Surinaamsche troepen thans zijn gestationneerd op Tara kan en te Balik Papan. (AA) Ir. C. Raming, een be kend N.S.B.-er, die directeur was van de Timtur-schoenfa- brieken te Waalwijk en die de geheele schoen- en leder, industrie controleerde, is ge arresteerd. .(AA) Dr. J. R. Callenbach. f In den ouderdom van 82 jaar is te Bilthoven overleden dr. J. R. Callenbach, em. predikant der Ned. Herv. kerk en in vroe ger jaren een vooraanstaande persoonlijkheid. Dr. Callen bach werd 5 Dec. 1862 te Nij- kerk o. d. Vel. geboren en was Lot zijn 19e jaar werkzaam in de uitgeverszaak van zijn va der. Hij studeerde aan de Rijks universiteit te Utrecht theolo gie, werd in 1892 candidaat en aanvaardde 28 Mei 1893 het predikambt te Yerseke. Na 4 jaar vertrok hij naar Doorn en in 1901 werd hij predikant te Rotterdam, waar de overle dene is werkzaam geweest tot aan zijn emeritaat dat hem 1 Mei 1936 eervol verleend werd. Vooral op zendingsgebied heeft dr. Callenbach een vooraan staande plaats ingenomen. Veel heeft dr. Callenbach, die een uitnemend kenner was van Revius, ook geschreven. Generaal Eisenhower brengt momenteel een bezoek aan Moskou. (AA) SPORT Onder geringe belangstel ling werd Zondag het tweede deel van de Zeeuwsche Athle- tiek-kampioenschappen op het van Nispenplein te vlissingen verwerkt, georganiseerd door .Marathon". Mede door het zware veld, werden geen bijzondere tijden gemaakt of prestaties gele verd. Alleen bracht M. Heij- stek (Achilles Middelburg) het Zeeuwsch record kogelstooten met een worp van 12.69 m. op zijn naam. De Vlissingsche boulevard loop. De voor den oorlog tradi- tioneele Roulevardloop wordt Zondag 26 Augustus gehou den door de Vlissingsche athletiekver. „Marathon". Dit wordt de 10e keer dat deze loop gehouden wordt. Men verwacht een flink aan tal deelnemers, terwijl ook Engelsche militairen aan de zen jubileum-Boulevardloop zullen meedoen. De afstand bedraagt 3600 m. voor heeren en 1200 m. voor junioren. PROVINCIENIEUWS De geldigheidsduur van de boterbonnen A 33A. B 33A, C 33A en M 33A is niet tot 15, maar tot 18 Aug. verlengd. De kring Walcheren van de Z.L.M. hield een algemeene vergadering te Middelburg, on der voorzitterschap van den heer M. Kleinepier. Na eenige discussie besloot men de hoofd bestuursleden provisioneel te verkiezen, daar er in de orga nisatie van de Z.L.M. mogelijk nog verandering komt en men op Walcheren met verschillen de moeilijkheden inzake de verkiezing te maken heeft. Ge kozen werden 4 bestuursleden, waarvan er, bij benoeming van een voorzitter één afvalt: de heeren W. de Buck, te Melis- lterke, A. W. Cevaal, Grijps kerke, M. Kleinepier, Middel burg en Z. Maljaars, Oostka- pelle. Als plaatsvervangers werden aangewezen de heeren P. Brasser, Kleverskerke, A. de Buck, Grijpskerke, P. Lam- pert, Biggekerke, C. A. Polder dijk, Nw.. en St. Joosland. Bij de rondvraag werden tenslotte verschillende bezwaren en moeilijkheden van de landbou wers i.v.m. de huidige om standigheden naar voren ge bracht. De vergadering was Vlissingen is door de ge meente Leiden geadopteerd. In die gemeente heeft een Comi té, bestaande uit de heeren J. P. v .d. Blom, voorzitter, J. v. Meizen, penningmeester en W. C. A. v. Kerkhof, secretaris, reeds een inzameling van goe deren gehouden Deze goederen zijn Woensdag jl. bij monde van genoemde eomitéleden aan Vlissingen aangeboden en door het gemeentebestuur dankbaar aanvaard. In den loop van deze week zullen deze goederen reeds naar hier worden afgezonden. Begunstigd door prachtig weer, gaf Zaterdagmiddag te Vlisslngien de band van de 52e Lowland Division een uitvoe ring. Na al wat over dit karakteristiek Schotsche corps is geschreven, kunnen wij over de vermelding der prestaties kort zijn. Deze waren in één woord schitterend. Van het Beursplein af werd afgemarcheerd en tot de Paul Krugerstraat toe stond een dubbele rij van opgetogen toe schouwers. Rond het afgeba kende terrein van de Nieuwe Markt, waar de uitvoering plaats vond, stond een com pacte menigte, terwijl alle ra men en daken in den omtrek bezet waren en ook het ge bouw van de R.H.B.S. honder den toeschouwers bevatte. Het enthousiaste publiek gaf door luide bijvalsbetuigingen uiting aan zijn dankbaarheid voor het genotene. Op de tribune waren met het college van B. en W. mede aan wezig kolonel Tissot van Pat tot en oud-burgemeester Van Woelderen. Met het prachtige weer en tijdens den vacantietijd trekt het strand steeds veel be zoekers. Vele vacantiegangers kwamen gisteren Vlissingen een bezoek brengen. Op de boulevards en het strand heerschte een ongewone groote drukte. Woensdagavond geeft de muziekvereeniging „Crescendo" te Middelburg haar 2e concert op de tent op het Molenwater. Donderdagmorgen werd door een deputatie, bestaande uit de heeren Ds. Reus en Roelse in de raadzaal van het ge meentehuis te Oostkapelle een blijvend aandenken aan de ge meente overhandigd van de Westkappelaars, die langen tijd de gastvrijheid genoten van de bevolking van Oost kapelle. Ds. Reus memoreerde de woelige Octoberdagen en de goede en liefderijke ontvangst van de Westkappelsche vluch telingen door de bevolking van Oostkapelle. Nooit werd een klacht van beteekenis gehoord. In al die maanden leetde men tezamen in goede harmonie, o.m. in kerken, scholen, win kels, enz. hetgeen een blijven de band zal blijven in de harten van de beide bevol kingen. Hierna werd door een inwoner van Westkapelle de houtsnede van J. Melse in lyst aangeboden. De wnd. burgemeester, F. C. de Roo, dankte voor de stoffelijke waardeering. De bevolking van Oostkapelle heeft met alle liefde en toe wijding de zwaar beproefde bevolking van Westkapelle ontvangen en onderdak ver leend, en is dankbaar dat zij dat heeft kunnen doen. In Grijpskerke en Arnemui- den zyn door de Prijzencontrö- le twee bakkers bekeurd die er bij den verkoop van brood rare practijken op na hielden. De een verkocht Zeeuwsch tarwe brood voor 3.50 per 2000 gr. en witbrood voor 5 per 2000 gram. Een bakker te Arne- muiden verkocht den laatsten tijd 800 gram wittebrood waar. voor de ltoopers dan 3 inplaats van 2A-bonnen moesten inle veren. Hij verkocht zoo per dar; pl.m. 25 witte brooden. Dergelijke knoeiers hebben we niet noodig. uc jicci Het Witte -Huis heeft mede gedeeld, dat geen bevel tot „Staak het vuren" op den Stillen Oceaan is gegeven, de oorlog duurt voort en het of- ficieele einde kan nog 2 of 3 dagen, ja zelfs nog wel langer op zich laten wachten. President Truman's perssecre taris legde er den nadruk op, dat de oorlog in den Stillen Oceaan niet voorbij is, voor dat de voorwaarden der over gave zijn onderteekend door de Japanners. President Tru man zou VJ-Day in een radio toespraak afkondigen, zoo spoedig dit mogelijk is na de onderteekening der overgave. Uit het hoofdkwartier van het commando in Z.O.-Azië is medegedeeld, dat de herbezet ting van Ned.-Indië hoofd zakelijk zal worden onder nomen door Britsche troepen, doch in overeenstemming met het commando in Z.O.-Azië zal de NICA een burgelijk be- .stuur op Sumatra mogen in stellen, zoodra dit eiland be zet is. Aan deze mededeeling wordt toegevoegd, de Neder landers hadden gehoopt, dat Nederlandsche troepen de her bezetting ten uitvoer zouden leggen, maar dat de schepen, die noodig zouden zijn ge weest voor het transport van voldoende troepen dringender noodig zijn voor de hand having van het goederen transport naar Europa. De Russische opmarseh. In het gisterenavond uitge geven Russische legerbericht wordt melding gemaakt van een snellen opmarseh in Man- tsjoerije over een lijn van 12 km. en de verovering van de stad Rasjin op Korea. 2 torpedobootjagers en 14 trans portschepen werden tot zinken gebracht. Doelen bij Tokio ge bombardeerd. Admiraal Nimitz heeft in een communiqué medegedeeld, dat Amerikaansche vliegdek- toestellen aanvallen hebben ge daan op militaire doelen in het gebied van Tokio, Maan dag bij het aanbreken van den dag. Het was de eerste actie van de marine waarvan melding is gemaakt sedert het Japan- sche aanbod werd gedaan, Zaterdag is een groot Ameri kaansche oorlogsschip, dat buiten Okinawa voor anker lag. getroffen door een Ja- pansche luchttorpedo. Verken ningsvliegtuigen brachten tus- schen 9 en 12 Aug. 5 kleine vrachtschepen en één logger tot zinken en beschadigden 6 vrachtschepen en 3 kleinere vaartuigen. DOODSTRAF TEGEN PETAIN GEËISCHT. In het te Parijs gevoerde proces tegen maarschalk Pé tain, heeft de openbare aan klager, Mornet, aan het eind van zijn requisitoir, de dood straf geëischt. De procureur vroeg zich af van welk soort verraad hier sprake was. Pétain heeft van Frankrijk gevraagd definitief de nederlaag te aanvaarden en er in te berusten, om achter hem zich te scharen in de nieu. we orde van een Europa onder Duitsche leiding. Hij wilde Frankrijk dienstbaar maken aan den vijand. Zijn bewind kon slechts steunen op het geweld van de Duitschers. Pétain heeft Frankrijk tegenover de wereld vernederd. Voorts wees de proc.-generaal op de vrij willige opoffering van 't strijd middel dat nog overbleef: "de vloot. Spr. zag geen excuses of verzachtende omstandighe den. (AA) De Spaansche regeering zou bereid zijn Leon Degrelle, de Belgische Mussert. aan de Belgische regeering uit te le veren. (AA) Truman over de atoombom. In zijn radiotoespraak zeide president Truman o.a. nog het volgende: Wat wij Japan thans aandoen, zelfs met de nieu we atoombom, is slechts een klein deel van wat de wereld zou overkomen in een derden wereldoorlog. Dit is de reden, waarom de vereenigde volke ren besloten hebben dat er geen volgende oorlog zijn zou. Wij kunnen nooit toestaan, dat welke aanvaller dan ook, in de toekomst sluw genoeg is om ons te verdeelen of sterk ge noeg is om ons te verslaan. De Japanneezen zullen spoedig 'n aantal andere militaire gehei men vernemen die te Berlijn overeengekomen zijn. Ze zullen ze uit de eerste hand verne men en ze niet op prijs stellen. Via Emden komen thans vele Nederlandsche binnen vaartschepen uit Duitschland terug. (HN) KERKNIEUWS Ned. Hcrv. kerk. Beroepen te Dinteloord P. P. J. Monster te Amersfoort. Bedankt voor Rotterdam- Vreewijk (toez.) P. W. Spruyt te Arnhem. Abonn.-pr.: 25 ct. p. w. J 3.20 p. kW. Adv.pr. 12 ct p mm., min. p. adv 2 Bar. Vlissingen tel. 10. M'burg tel. 3521 en 3541, Goes tel. 2475, Terneuzen 188e Jaargang Nummer 107 Hoofdred. E. P. Zandljk (met red. medew. van dr. W. H. Beekenkamp) Uitgever F. B. dén Boer, Middelburg^ Druk fa. F. v. d. Velde Jr., Vlissingen 24 UURSSTAKING IN DE HAVEN VAN ROTTERDAM. De havenarbeiders van Rot terdam hebben in een Zondag morgen gehouden vergadering een resolutie aangenomen, waarin zij vaststellen dat er op de laatste ernstige waar schuwing aan den min.-pres. met het verzoek om in te grijpen en recht te doen in het conflict met de Scheep- vaartvereeniging Zuid, geen antwoord gegeven is. Zij leiden hieruit af dat van de zyde der regeering geen steun is te verwachten. Besloten werd o.m. uit protest tegen den gang van zaken op Maandag 13 Aug. het werk voor 24 uur te staken en zelfstandig ver schillende verbeteringen in te voeren, zooals de 8-urige werk dag, handhaving, ploegen- sterkte en benoeming van een groot aantal vertrouwensman nen, en den daadwerkelijken steun in te roepen van de geheele Nederlandsche arbei dende klasse. De regeeringsvoqclichtings- dienst meldt. Naar de regelen, gesteld bij het buitengewoon besluit ar beidsverhoudingen wordt in ar beidsgeschillen beslist door den rijksbemiddlaar. Als de zgn. eenheidsvakbeweging bereid heid had getoond zich bij een dergelijke arbitrage neer te leg gen zou ook met haar niet al leen overlegd maar ook onder handeld zijn. Zij heeft dit ech ter geweigerd én op een nade ren brief van de regeering hierover niet meer geantwoord. Het spreekt vanzelf, dat onder deze omstandigheden de re geering op open brieven niet ingaat. De regeering zal zich ook niet neerleggen bij de an archistische methode die de E, V.B. wil gaan toepassen door zelf willekeui-ig' van de gelden de regelingen af te wijken. De regeering doet een drinend be roep op de arbeiders zich niet verder op dit pad te begeven. Naar gemeld wordt verliep de staking rustig. Slechts een klein deel van de arbeiders is normaal aan het werk gegaan. Het ligt in de bedoeling van het commissariaat rechts herstel een blijvenden dienst te maken, .(AA) Ingezameld blik wordt reeds benut. Dank zij de inzameling van biscuit- en chocoladeblikken kon het rijksbureau oude ma terialen en afvalstoffen aan N.V. Ned. Vruchtenconserven- fabriek Taminiau te Eist (Gld.) 20.000 blikken ter beschikking stellen, waardoor voorkomen werd, dat deze fabriek stil zou moeten worden gelegd. Dit be- teekent, dat 400.000 kg. jam door deze fabriek kon worden verpakt, aangezien elk blik een inhoud heeft van 20 kg. Verplichte aanmelding oorlogspleegkinderen. Bij beschikking van den mi nister van justitie is een commissie voor oorlogspleeg kinderen ingesteld. Volgens dit besluit wordt .de aanmelding van oorlogspleeg kinderen (o.p.k.) verplichtend gesteld. Onder o.p.k. worden in dit besluit verstaan, minder jarigen, over wie in verband met de oorlogsomstandigheden de ouderlijke macht of voogdy gedurende een termijn van tenminste 3 maanden niet is uitgeoefend, alsmede minder jarigen, wier identiteit niet vaststaat. Ieder, die het toezicht heeft op, of bij wien inwoont een minderjarige, die onder boven genoemde omschrijving van o.p.k. valt, is verplicht hiervan zoo spoedig mogelyk aangifte te doen. Ned. Ver. van Huisvrouwen hervat haar arbeid. De Ned. Ver. van Huisvrou wen, heeft het werk in het be lang van Nederlandsche huis vrouwen, dat zij sinds 1942 op bevel van de Duitsche macht hebbers heeft moeten staken, hervat. (AA) Surinaamsche troepen op Tarakan en te Balik Papan. Officieel is medegedeeld, dat Surinaamsche troepen thans zijn gestationneerd op Tara kan en te Balik Papan. (AA) Ir. C. Raming, een be kend N.S.B.-er, die directeur was van de Timtur-schoenfa- brieken te Waalwyk en die de geheele schoen- en leder industrie controleerde, is ge-' arresteerde (AA) Dr. J. R. Callenbach. t In den ouderdom van 82 jaar is te Bilthoven overleden dr. J. R. Callenbach, em. predikant der Ned. Herv. kerk en in vroe. ger jaren een vooraanstaande persoonlijkheid. Dr. Callen bach werd 5 Dec. 1862 te Ny- kerk o. d. Vel. geboren en was tot zijn 19e jaar werkzaam in de uitgeverszaak van zijn va der. Hij studeerde aan de Rijks universiteit te Utrecht theolo gie, werd in 1892 candidaat en aanvaardde 28 Mei 1893 het predikambt te Yerseke. Na 4 jaar vertrok hij naar Doorn en in 1901 werd hij predikant te Rotterdam, waar de overle dene is werkzaam geweest tot aan zijn emeritaat dat hem 1 Mei 1936 eervol verleend werd. Vooral op zendingsgebied heeft dr. Callenbach een vooraan staande plaats ingenomen. Veel heeft dr. Callenbach, die een uitnemend kenner was van Revius, ook geschreven. Genei-aal Eisenhower brengt momenteel een bezoek aan Moskou. (AA) SPORT Onder geringe belangstel ling werd Zondag het tweede deel van de Zeeuwsche Athle- tiek-kampioenschappen op het van Nispenplein te Vlissingen verwerkt, georganiseerd door „Marathon". Mede door het zware veld, werden geen bijzondere tijden gemaakt of prestaties gele verd. Alleen bracht M. Heij- stek (Achilles Middelburg) het Zeeuwsch record kogelstooten met een worp van 12.69 m. op zijn naam. De Vlissingsche boulevard loop. De voor den oorlog tradi- tioneele Boulevardloop wordt Zondag 26 Augustus gehou den door de Vlissingsche athletiekver. „Marathon". Dit wordt de 10e keer dat deze loop gehouden wordt. Men verwacht een flink aan tal deelnemers, terwyl ook Engelsche militairen aan de zen jubileum-Boulevardloop zullen meedoen. De afstand bedraagt 3600 m. voor heeren en 1200 m. voor junioren, V 2's DIE VAN ONDER WATER WORDEN AFGESCHOTEN. Amerikaansche steden zou den vanaf zich onder water be vindende onderzeebooten met V2's beschoten kunnen worden, ii.dien de plannen, waaraan Duitsche geleerden dag en nacht in het geheim aan het werk waren, nog bijtijds ten uitvoer waren gebracht Dr. Heinrich Determann en veer tien assistenten experimenteer den aan en op het Toplitz- meer, in de Oostenrijksche ber gen, met een nieuwe uitvin ding. volgens welke het moge lijk was van een diepte van 100 meter onder den water spiegel raketten van het type der beruchte V.2's af te schie ten, die hun tocht in de lucht konden voortzetten. De Amerikanen interesseer den zich er natuurlijk voor, zy arresteerden dr. Determann en zijn medewerkers en vonden bovendien vrij veel materiaal. Geheime formules en andere papieren waren intusschen echter al vernield. De belang rijkste instrumenten hadden de Duitschers in het water laten zinken. „Wie weet?" verklaarde dr Determann, „misschien ligt Duitschlands overwinning wel op den bodem van dit meer". Een tjesteidienst per vliegtuig. Teneinde de bladen in het Noorden, Oosten en Zuiden des lands vlugger dan tot dusver mogelyk was, van nieuwskopij te voorzien, heeft het Alg. Ned. Persbureau A.N.P.-Aneta te 's-Gravenhage het yliegtuig in geschakeld Dank zij de medewerking van de regeering en van de mi litaire autoriteiten is het mo gelijk gebleken, een dagelijk- schen „besteldienst" per Vlieg tuig in het leven te roepen, welke dienst ervoor zorgt, dat de bladen tot in de vërste hoe ken van het land op een snelle wijze het nieuws van het A.N. P. ontvangen. Gevlogen wordt met lichte Auster-toestellen, welke het groote voordeel heb ben, dat zy op de kleinste vlieg velden, zelfs op flinke sport terreinen, kunnen landen. De Auster-toestellen zullen dagelyks een morgen- en een middagroute vliegen en daarby de volgende plaatsen aandoen: Apeldoorn, Enschede. Gronin gen, Leeuwarden, Nijmegen, Venlo, Maastricht, Eindhoven, Bergen op Zoom, Axel ei} Ar- nemuiden. Een transport van 150 Nederlandsche kinderen is voor een vacantie van 3 maanden naar Denemarken vertrokken. PROVINCIENIEUWS Een dure paardenstaart. Ook voor „paardenstaart"* haren is er een prijsvoorschrift. Dit schrijft voor, dat een be paald soort paardenhaar maar 3,20 per kg. mag kosten. Een opkooper verkocht dit haar voor niet minder dan 27.50 per kg., wat hem in aanraking bracht met de Prrjzencontróle. Proces-verbaal volgde en een hoeveelheid haar werd in be slag genomen. Zoowel Zaterdag- als Zon dagavond was de groote zaal van de Prins van Oranje te Goes uitverkocht, toen daar de cabaret-revue „Tusschen licht en donker" werd opgevoerd door het gezelschap Van Ostade. De aanwezigen hebben zich goed geamuseerd. Er is gul gelachen. De uitvoering was goed verzorgd. Maandagmorgen was de werkman de P. uit Borssele werkzaam op de hooipersery van de fa. Timmermans aan den 's-Heer Hendrikskinderen- dijk te Goes. Toen het vochtige gras niet voldoende in de pak- machine ging en de P. het er met zijn hand in wilde duwen liep de machine, niettegen staande de stroom was uit geschakeld, nog even door, met het droevig gevolg dat de rechterhand van de P. werd afgeslagen. De P. is naar het ziekenhuis Oostwal vervoerd. Vrijdagavond was de heer J. v. K. uit Kapelle te Ter- neuzen behulpzaam bij het laden van paarden, toen een der dieren hem zulk een trap gaf, dat hij naar het zieken huis moest worden overge bracht. Het Comité „Walcheren Moet Droog" ontving van Mej. Maatje Faasse, een een voudige dochter van West kapelle, een gedichtje „Wat eens ons lieflijk dorpje was", dat in den boekhandel alge meen verkrijgbaar is gesteld voor den prijs van 25 cent. De opbrengst komt geheel ten bate van de ontspanning van de arbeiders aan de dijken. Donderdagmorgen werd door een deputatie, bestaande uit de heeren Ds. Reus en Roelse in de raadzaal van het ge meentehuis te Oostkapelle een blijvend aandenken aan de ge meente overhandigd van de Westkappelaars, die langen tijd de gastvrijheid genoten van de bevolking van Oost kapelle. Ds. Reus memoreerde de woelige Octoberdagen en de goede en liefderijke ontvangst van de Westkappelsche vluch telingen door de bevolking van Oostkapelle. Nooit werd een

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1