Provinciale Zeeuwsche Courant Japan biedt overgave aan* Zaterdag II Augustus 1949 Russische legers trekken Mandsjoerije binnen. Capitulatie van Japan Japan heeft capitulatie aan- feboden. Wordt deze aanvaard, an zal het beperkt worden tot de 4 hoofdeilanden. Het land van de Rijzende Zon wordt hiermede tot een land van de Zoneclips en het lot van de wereld is in hoofd zaak voorloopig bepaald. Wel zal er nog- een geweldige mas sa werk gedaan moeten wor den ten einde een dragelijken toestand van vrede en uitein delijke welvaart te bereiken. Maar om met een van onze radio-verslaggevers te spreken „er komt schot in" en dit schot zou men in voetbaltaal een „geweldige schuiver" kun. nen noemen. Nederland heeft oeroude re laties gehad met Japan. Tij. dens de O.T. Compagnie waren wij de eenige Westerlingen, die in Japan werden toegelaten. Tijdens de Fransche overheer- sching bleef de Ned. driekleur steeds op Desima wapperen. Of de behandeling, die wij in Japan ondervonden steeds even eervol voor ons is weest, willen wij nu niet on derzoeken. Een feit is, dat Ne derland in 1866 deelnam aan de ontsluiting van Japan voor het wereldverkeer. Onze vice- admiraal de Casembroot hand haafde met den oorlogsbodem de „Medusa", de eer der Ne- derlandsche vlag. En nu in de afrekening met Japan, die het, gevolg is geweest van zijn on gebreidelde zucht tot expan sie, heeft weer een Nederland- sche vlootvoogd, heeft onze Doorman in heldhaftige zelf opoffering niet slechts onze eer hooggehouden, maar heeft hij in de Java-zee feitelijk een overwinning behaald, die al moesten hij en zijn mannen die met den dood bekoopen, ons land een moreel recht ge geven heeft om voort te be staan als onafhankelijke staat en als drager van het Neder- landsch imperium, met zijn in tegreerend deel Indonesië. „Ik val aan, volgt mij" is het sig naal geweest ♦oor den grooten aanval op Japan. Zij zijn hem gevolgd en Japan is versla gen. De nederlaag van Japan is een eerekrans voor Doorman en de Nederlandsche Jannen Van de Marine. EEREGRAFHOF VOOR NEDERLANDSCHE HELDEN. De opgravingen in de duinen bij Bloemendaal zijn beëindigd. Gevonden en geïdentificeerd werden 435 slachtoffers van den Sicherheitsdienst te Am sterdam, allen geëxecuteerd in Amsterdam en omliggende plaatsen. Verder werd op Westerveld de asch verzameld van meer dan 300 op last van den S. D. geëxecuteerde en daar gecre meerde personen. De meesten waren leden van het onder- grondsch verzet en afkomstig uit alle deelen des lands. Op initiatief van het na tionaal instituut is een comité gevormd, dat aan bekende ac- chitecten de opdracht heeft ge geven voor een ontwerp van een eeregrafhof, waarin het Nederlandsche volk aan zijn groote dooden een laatste rust plaats kan bereiden. (AA) Nationale feestdag. De regeering heeft besloten, dat 5 Mei, de dag waarop de Duitschers in Nederland capi tuleerden, voortaan een natio nale feestdag zal zijn. (AA) Beëindiging zomertijd. Naar ANP uit Den Haag meldt, is het de bedoeling van de regeering den zomertijd op 16 September a.s. te beëindi gen. MOBILISATIE VAN ARBEIDSKRACHTEN. Prof. Schermerhorn heeft gisteravond voor dè radio een causerie gehouden over het commissariaat noodvoorziening voor de verwoeste gebieden. De minister-president deelde mede, dat ongehuwden, die nog in grooten getale rondloopen en wachtgeld ge nieten, systematisch opgeroe pen zullen worden om te wer ken in de geteisterde gebieden. Zou het aantal ongehuwden voor dit doel onvoldoende zijn, dan zullen gehuwden worden opgeroepen. Voor den oogst hebben zich, volgens den min.-president 60.000 personen aangemeld, waarvan 10.000 geplaatst wer den. Zeer binnenkort zal 3 maal per week een vliegdienst ZwedenNederland gevlogen worden. (H.N.) Abonn.-pr.25 ct. p. vv. ƒ3.20 p. Kw. Adv.pr. 12 ctp mm min. p. adv J 2—. Bur. Vlissingen tel. 10. M'burg tel 3521 en 3541, Goes tel. 2475, Terneuzer lSSe Jaargang Nummer 105 Hoofdred. i raetlew, van Uitgever F. Druk fa. F. P. Zandljk (met red. dr. W. H. Beekenkamp.) B. den Boer, Middelburg. d. Velde Jr., Vlissingen We staan aan den vooravond van den vrede. De Japansche regeering heeft zich bereid ver klaard, de verklaring van Potsdam van 26 Juli, die de onvoorwaardelijke capitulatie van Japan eisclit, te aanvaarden, mits de rechten van den keizer ge handhaafd zouden blijven. De oorlog tegen Japan na- waarna zij naar hun land zul- De Russische troepen zijn over een breed front de grens van Mandsjoerije overgetrok ken in de omgeving van Mand- sjoeli en op een punt 125 km. ten Z.W. van Wladiwostok. Ondanks den sterken tegen stand van de Japanners, die tot tegenaanvallen overgingen, slaagden de Sovjets er in on geveer 20 km. op te rukken. Zelfs werden op verschillende glaatsen de rivieren Amoer en 'essoeri overgestoken. De Bussen veroverden de stad Mandsjceli en het spoorweg station van den Trans Siberi sch en spoorweg aldaar. De Sovjet-luchtmacht heeft reeds verschillende aanvallen uitgevoerd, o.a. op de steden Rasjin en Gensan in Noord DE ATOOMBOM OP NAGASAKI. Over de schade, welke de op Nagasaki geworpen atoom- bom heeft veroorzaakt, zjjn nog geen nadere mededeelin-, gen verstrekt. Nog steeds han gen zware rookwolken boven de stad, die een hoogte van 7 km. bereiken. Het is onmo gelijk gebleken foto's te ma ken van de resultaten van de atoombom. 1 De omvang van de door de atoombom in Hirosjima ver oorzaakte verwoestingen blijkt uit een foto, welke door den Amerikaanschen minister van oorlog is gepubliceerd: totaal vernietigd: spoorwegstations, gasfabrieken, electrische en telefooncentrales, de olieop slagplaats in vlammen, het intendance-depot voor 85 verwoest, 2 bruggen geheel vernield, 7 zwaar beschadigd en 6 onbruikbaar. (AA) Klokken uit Zeeland. Nabij Urk is een schip ge licht, dat geladen bleek te zijn met klokken, waarvan ver schillende uit de 15e en 16e eeuw, meest afkomstig uit Zeeland en W. Noord-Brabant. KERKNIEUWS In vgfde zitting van de alge- meene synode der Ned. Herv. kerk werd benoemd in de va cature-prof. J. Korff te Leiden, tot kerkelijk' hoogleeraar dr. K. H. Miskotte. pred. te Am sterdam, vroeger te Kortgene. Naar aanleiding van een brief van het P. K. van Gelder land over opheffing van urgen- tïeraad en'urgentiecommissies en noodmaatregelen werd be sloten de commissies op te heffen en overigens deze zaak over te brengen naar de syn. commissie ter afdoening.^ Geref. kerken. Ds. H. Scho ling hoopt Zondagmiddag 16 Sept. afscheid te nemen van zijn gemeente te Arnemuiden en Zondag 23 Sept. intrede te doen te Kamperland. Ds. A. Koning, Geref. pred. te St. Laurens, heeft de benoe ming tot hulpprediker te Goes aangenomen. De Generale Synode der Geref. kerken die Woensdag te Utrecht vergaderde, onder voorzitterschap van prof. dr. J. C. Berkouwer, benoemde tot zesden hoogleeraar aan de theologische hoogeschool te Kampen ds. G. Brillenburg Wurth, predikant te Rotter dam-Zuid, vroeger te Oost- en West-Souburg en droeg hem :>p het onderwijs in de ethiek m in de methode van evange- .isatie.- Korea en op Charbin, Kirin, Hailar en Chimussur in Mand sjoerije. Vrijdag werd het Russische offensief voortgezet in de rich ting van Charbin. Er werden door de Sovjets vorderingen van 2060 km. gemaakt. De Japansche tegenstand werd gebroken. In de kustprovincies ver overden de Sovjets, na ver woede veldslagen, stormender hand, het zwaar verdedigde punt Pogranitsjnaja. Ook Khailor, een belangrijk ver keersknooppunt ten O. van het Dalainormeer, werd bezet. De republiek Buiten Mongo lië heeft eveneens den oorlog aan Japan verklaard. (AA) TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN IN ZEE LI WSCH-VLA ANDEREN. Er is in Zeeuwsch-Vlaande- ren een belangrijk tekort aan arbeidskrachten, zoowel voor de industrie als voor den land bouw. Alleen de landbouw heeft een tekort van 1500 man. Teneinde hierin te voorzien heeft men nu ongeveer 600 ge- interneerden uit de kampen te Sluis en Groede in den land bouw te werk gesteld. Door deze onvrijwillige medewer king is het gelukt om de poot- aardappelen tijdig te rooien wat van zelfsprekend van zeer veel belang is voor de aardap pelteelt 1946. Verder is het aan M. G. ge lukt om ook nog de beschik king te krijgen over 800 Duit- sche krijgsgevangenen voor verschillende werkzaamheden ten bate van den wederopbouw en den landbouw in West-Z.- Vlaanderen. Het ligt in de be doeling om in de buurt van Oostburg een groot kamp voor deze gevangenen in te rich ten en een kleiner in Oost—Z.- Vlaanderen, zoodat in totaal 2000 krijgsgevangenen te wérk gesteld zouden kunnen worden. Aangezien voor de inrich ting van deze kampen nog geen vergunning is verleend, en geen voldoende transport beschik baar is om al deze gevangenen dagelijks heen en weer te ver voeren naar het Belgische kamp waar zij nu zijn onder gebracht, kan nu nog geen grooter aantal worden benut om te helpen dit zwaar getrof fen gebied weer wat op orde te brengen. Regeering neemt zorg voor het perswezen over. Na overleg tusschen de re geering en den Staf Militair Gezag is met ingang van 1 Aug., op verzoek van de re geering, de behandeling van alle zaken het perswezen be treffende, overgedragen aan de ministers van binnenland- sche Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Met de behandeling van deze materie heeft de regeering be last dr. C. Beekenkamp, gede tacheerd op het ministerie van binnenlandsche zaken. De regeering heeft haar er kentelijkheid betuigd \voor het vele en belangrijke werk, dat ten dezen door de betrokken Sectie van het Militair Gezag is verricht. Voortaan zal dus het Mili tair Gezag geen enkele be moeienis meer hebben met de perszaken en draagt het gee nerlei verantwoordelijkheid meer voor desbetreffende maatregelen en beslissingen. dert nog onverwacht en snel zijn einde. De afgeloopen week is er een geweest van histo rische beteekenis, waarin ge beurtenissen van buitenge wone strekking hebben plaats gevonden, welke van groot be lang zijn geweest om den af schuwelijken oorlog spoedig te doen beëindigen. De atoom bom en de Russische oorlogs verklaring hebben Japan den genadeslag gegeven. De Japan sche regeering moest nu toch wel inzien dat, zoo zij zou doorvechten, het land zijn al- geheele vernietiging tegemoet zou gaan. Vrijdagmiddag tegen 2 uur deelde radio Tokio in een En gelsche uitzending mede, dat Japan het aanbod tot over gave deed. Er werd aan toege voegd, dat de Japansche re geering oprecht hoopt, dat overeenstemming kan worden bereikt en dat zij vurig wenscht, dat een duidelijke aanwijzing in die richting te gemoet gezien kan worden. Het Zweedsche ministerie van buitenlandsche zaken deelde gisteravond mede, dat Japan de bemiddeling van dit Zweedsche departe ment had gevraagd, om een nota, waarin dit capitulatie aanbod is vervat, te over handigen aan de Britsche en aan de Sovjetregeering. De Japansche gezant te Bern overhandigde een der gelijke nota aan de Zwitser- sche regeering om door te sturen aan de regeeringvan de Ver. Staten en van China De aan Japan gestelde eischen. Japan aanvaardt dus de, tij dens de conferentie te Pots dam, door de Ver. Staten, En geland en China gemeenschap pelijk gestelde eischen, inhou dend, dat Japan alle verover de gebieden zal ontruimen, dat de Japansche strijdkrachten ontwapend zullen worden, len worden teruggevoerd dat in Japan algemeene ver kiezingen zullen worden ge houden. om d® democratie ge legenheid te geven zich uit te spreken. De geallieerden zouden dan eenige belangrijke strategische punten in Japan bezetten om toezicht te houden op de nako ming van de overeenkomst. Het Japansche rijk zou moe ten worden ingekrompen tot de vier voornaamste eilanden van het moederland. De wa penindustrie moet vernietigd worden en de andere industrie zal bevorderd worden om de geallieerden schadeloos te kun nen stellen. i De geallieerde bezettingsle. gers zullen teruggetrokken worden, zoodra een vredelie vende regeering is gevormd. De Japansche regeering wees deze voorwaarden op 27 Juli jl. van de hand. Maar nu de atoombom en de Russische oorlogsverklaring is gevolgd, verklaart zij zich bereid de bovenstaande eischen wel te aanvaarden. Evenwel met deze restrictie, dat de rechten van den Japan schen keizei*, ah souverein heerscher niet zul len worden aangetast. Het Japansche aanbod tot overgave houdt dus nog gesn onvoorwaardelijke ca pitulatie in. Het is thans de groote vraag, welke houding de geallieerden zullen aan nemen tegenover keizer Hi. rohito. In de verklaring van Pots dam wordt gezegd, dat alle invloeden en machten, welke den wereldvrede bedreigen, zullen moeten verdwijnen. Valt Hirohito ook onder de ze formuleering? Zoo ja, dan zal de door Ja pan gestelde capitulatie-voor waarde wat betreft de rechten van den keizer, niet aanvaard kunnen worden. Een definitieve beslissing door de geallieerden over het Japansche capitulatie aanbod wordt dan ook pas in den loop van heden ver wacht. Het is bekend, dat in China, en in mindere mate in de Westersche democratieën en de Sovjet-Unie, een sterke nei ging bestaat tegen het aan de macht laten van het Japansche keizershuis. Vooral in Tsjoeng- king, de Chineesche hoofdstad, is men er diep van overtuigd, dat het keizershuis de directe bron van het fascisme is. Het blijft mogelijk, dat een eisch tot abdicatie van den huidigen keizer een uitkomst uit de moeilijkheden zal geven. Hoewel de oorlog in het Verre Oosten nu waarschijnlijk spoedig een einde zal nemen, is het nog niet gezegd,dat ook de vijandelijkheden op alle fronten zullen worden ge. staakt. Het is zeer goed mo gelijk, dat de Japansche strijd krachten, bijv. in Mandsjoerije of Ned.-Indië, die onder leiding staan van onafhankelijke gene raals, zullen doorvechten. Het zou kunnen zijn, dat de Ja pansche militairen, waaronder zich vele fanatici bevinden, het feit van de capitulatie niet willen aanvaarden. Hoe dit ook moge zijn, de groote strijd loopt toch ten einde. Indië en het Japansche capitulatie-aanbod. De bevrijding van Ned.-Indië staat, nu Japan heeft aange boden te capituleeren, voor de deur. We behoeven niet te zeggen van welk een groote beteekenis dit voor ons land is. Onze langenooten in Indië en de Indonesiërs zullen be vrijd worden van het Japan sche juk, de vrijheid wordt herkregen, geen slavernij meer. Indië staat op het pimt bevrijd te worden. Minister-president prof. ir. W. Schermerhorn, deelde gis teravond mede, da": reeds maatregelen getroffen zijn voor een snelle voorbereiding van' het burgerlijk bestuur in In dië. De onverwachte capitula tie zal een verschuiving van de plannen noodig maken, ter wijl er ook een andere be stemming zal moeten worden gegeven aan de oorlogsvrijwil ligers. Nederland gaat weer rooken. Naar het rijksbureau voor tabak mededeelt, ligt het in de bedoeling dat vermoedelijk op 30 Aug. over heel Nederland een bon zal worden bekend gemaakt, welke recht zal ge ven op, naar keuze, een rant soen sigaren, sigaretten of tabak. Men hoopt in de periode van September tot en met Decem ber geregeld twee rantsoenen in de 14 dagen aan te kunnen wijzen. Het is begrijpelijk, dat het slagen van deze rantsoeneering in sterke mate afhankelijk is van het tempo waarin de aanvoer kan geschieden. Nederland is voor den in voer van ruwe tabak geheel afhankelijk van het buiten land. Verder is het niet zeker of voldoende scheepsruimte voor het transport hiervan be schikbaar gesteld zal worden. Het is dus niet uitgesloten dat er vertragingen in de af levering zullen ontstaan. Het is zelfs mogelijk, dat soms de bonnen niet op den normalen tijd aangewezen kun nen worden. Mocht dit het geval zijn, dan zal er echter steeds naar gestreefd worden, dat het totaal van de gedis tribueerde rookartikelen gelijk zal blijven. Dat een regelmatige distri butie mogelijk za! worden, is vooral te danken aan het feit, dat onze regeering reeds vóór de capitulatie een hoeveelheid van 10.000 ton tabak heeft aangekocht ten behoeve van de drie tabakverwerkende in dustrieën van ons land. Voorts zijn deviezen beschikbaar ge steld om verder tabak aan te koopen. De tabak voor sigaretten werd tot nog toe uit Rhodesia aangevoerd. De sigarettenfa- brieken in het Westen van ons land zullen dezen zomer weer regelmatig gaan werken. De kerftabak-industrie zal ook een eenheidsproduct leve ren dat vermoedelijk onder den naam „Libra" in den han del zal worden gebracht. Import van rooktabak en sigaretten zal voorloopig niet in belangrijke mate plaats kunnen hebben. De bcnoodigdc scheepsruimte kan beter wor den besteed en bovendien is het een landsbelang om eigen industrieën zooveel mogelijk aan den gang te houden. De sigarenindustrie is thans zoover op dreef, dat er thans weer ongeveer 60 fa brieken in het Zuiden des lands aan het werk zijn. Een moeilijkheid in de sigarenin dustrie is evenwel het dek blad, dat uit Indië moet ko men. De sigarenindustrie zal vermoedelijk voorloopig op een capaciteit werken van ca. 20 van haar productie van vóór den oorlog. (AA) Op 16 Augustus a.s. zal de opening van de marineweek te Rotterdam door Prins Bern- hard geschieden. (HN) KORTE PREDIKATIE ONZE ZIEKEN. In één der "bedehuizen onzer provincie buiyen vanavond en kele menschen het hoofd. Zij trekken zich daar een oogen- blik in stilte terug en willen bidden Voor wie Voor onze ziekenI Voor u, die dit nummer van de krant op bed leest. Als wij gezond en normaal ijn en 52 weken van het jaar kunnen werken, hebben wij er geen idee van wat onze zieken, speciaal de chronische zieken, missen. Wie niet te kampen heeft met eigen lichamelijke zwakheid, vindt het vrij onzin nig en overbodig om zich het lot van onze zieken aan te trekken. Wie houdt er nu op Zaterdagavond een gebeds dienst van een half uur voor patiënten, alleen voor patiën ten Het Evangelie denkt er an ders over. Het Evangelie weegt eiken nood. Het Evangelie spreekt van erbarming. Jezus begon altijd weer met elke zie ke en elke ziekte ernst te ma ken. Er is een fijn boekje van Dr. Delhez, getiteld: „De kunst van ziek zijnen één van Nora van Duyn: „Onze zieken en wif'. Maar er is ook een boek over Jezus en onze zieken. Dat is het Nieuwe Testament. Dat is het boek met het wondere woord der eeuwige liefde: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Laat het tl, zieken, tot een bron vantroostmoed en ge duld zijn, dat er vanavond en morgen in duizend kerken aan u gedacht en voor u gebeden wordt. En laat het vooral tot u al len, v;aar u ook ligt en hoe erg het ook met u is, doordringen, dat God met u te doen heeft en zijn antivoord, vol me- dedoogen, spreekt na al uw angstig vragen. Kent u de regels uit „Het nieuwe getijde" van D. A. Vorst er? Gij zult niet. vragen welk doel Hij heeft, alleenig dragen 't licht, dat- Hij geeft 't hart zal niet beven dat heeft verstaan voor Hem te leven en te vergaan. B. PREDIKBEURTEN Ministerie van buitenL zaken. Naar wij vernemen zal het ministerie van buitenlandsche zaken, dat nog te Londen ver toeft, in de tweede helft van Augustus naar Nederland te- rugkeeren. ZON EN MAAN. De zon komt Zondag te 6.18 op en gaat te 21.11 onder; Maandag te resp. 6.19 en 21.09. De maan komt Zondag te 10.56 op en gaat te 23.14 on der; Maandag te 12.03 en 23.30. Walcheren. Ned. Berk. kerk: Oostka- pelle 10 ds. Don, 7 cand. Va- leton, 2 (Duinbeek) ds. Don; Nieuwland 10 ds. Waarden- burg, 1 jeugdd.; Vrouwenpol. der 2 cand. Valeton; Arne- muiden 10, 2 en 7 dr. Hoov- kaas; Kleverskerke 2.30 d"s. Waardenburg; Domburg 10 ds. Nicolaï, 7 ds. Don (jeugdd.): Zoutelande 9.30 en 7 ds. Oost hoek; Meliskerke (Herv. en Geref.) 10 ds. Vreugdenhil, 2.30 leesd.; Biggekerke 2 dhr. Wigman; Valkenisse 11 ds. Oosthoek; Souburg nm. 2 ds. L. C. Spijkerboer, bevestiging van ouderlingen en diakenen kinderdienst nm. 2 uur. Geref. kerken: Vlissingen 9 en 2.30 ds. Smeenk; Arne muiden 10 en 2.30 ds. Scho ling. Ev. Luth. kerk: Middel burg 10 ds. Nolte; Vlissin gen 10 da. de Boer. Chr. Geref. kerk: Middel burg 10 en 3 prof. Wisse: Vlissingen 9.30 en 5 leesd. Herst. Apost. gem.: Vlis singen 10 en 4.30 ds. de Vries. Leger des Heils: Vlissin gen 9.30 en 7 leider Gerstel; Middelburg 10 en 7.30 maj. Frese, 4 openluchtsamenkomst, koijnst. Geref. gem.: Vlissingen 9.30, 2.30 en 6.30 leesdienst; Middelburg 9.30, 2 en 6 lees dienst; Di. 7.30 ds. Honkoop; Arnemuiden 9, 2.30 en 6 lees dienst. Doopsgez. gem.ï Middel burg geen dienst. Geref. kerk (H.V.) 10 dhr. Petermeier. Officieele publicaties B. en W. van Vlissingen brengen ter kennis dat voor kinderen beneden den leeftijd van 2 jaar op Dinsdag 14 Aug. des nam. 14 uur in het S't. Joseph ziekenhuis aan de Van Dishoeckstraat gelegenheid be staat tot kosteloos inenten en herinenten tegen de pokken. Men wordt verzocht alsdan het trouwboekje mede -te brengen. BEKENDMAKING. Het Hoofd van Plaatselijke Politie, als bedoeld in artikel l van de Vreemdelingenverordening, in de gem. Middelburg, gezien art- 4 van voor noemde verordening, vordert er. zulks onverminderd de bijzondere vor deringen, die, ingevolge dat artikel, door de daartoe bevoegde ambtenaren kunnen worden gesteld, dat alle vreemdelingen, die hun •oon- .of verblijfplaats hebben crtoevèn in de gem. Middelburg zicli in persoon, voorzien van hunne identiteitspapieren bij hem aanmel den aan het Bureau van Politie te Middelburg, Lange Giststraat 40, en wel: zij, wier familienaam begint met de letters A t.m. G, op Maandag 13 Augustus; zij, wier familienaam begint met de letters F t.m. S, op Dinsdag 14 PROVINCIENIEUWS De geldigheidsduur der bon nen A33A, B33A, C33A „bo ter" rechtgevende op het koo. pen van 250 gr. margarine er M33A voor 125 gram, is ver lengd tot 15 Aug. Een dezer dagen werd te Middelburg gepakt de 24 jarige N. I. V., die op 27 Juli was ontsnapt uit het kamp te Vught, waar hij als sympathi- scerend lid van de N.S.B. was geïnterneerd. De Middelburg- sche politie kreeg er lucht van, dat V. -ich in het huis van' zijn ouders in de Eigen- haardstraat bevond en om singelde 's nachts met 6 man de woning. Eén van de inspec teurs, die de achterzijde van het huis bewaakte, hoorde ge ritsel en riep „Halt of ik schiet!", waarop het verder stil bleef. Het geheele huis werd doorzocht en daarna, vanuit een naburige woning, de omliggende platte daken aan een onderzoek onderwor pen. V., die doodstil in een goot was blijven liggen, kreeg het toen te benauwd en sloop zijn huis weer binnen, echter niet zoo zacht of hij werd ge hoord. Het huis werd opnieuw onderzocht en V. werd van onder een bed te voorschijn gehaald. Hij is, Middelburger zijnde, na dit avontuur dit maal in het Militair Hospitaal geïnterneerd. In de buitenhaven te Vlis. singen kreeg een werkman bij het verrichten van werkzaam heden een duw van een vracht van een hijschkraan, waar door de man van een 6 meter hoogen kademuur viel op een daar liggend schip. Met enkele gebroken ledematen is de man weggebracht. Vrijdagavond is te Vlissin gen gearriveerd een groote autobus van de Amsterdam, sche gemeentetram met pas sagierende marine-mannen van Hr. Ms. „Heemskerck". In de afgeloopen vijf oor logsjaren heeft de Vlissing- sche T.B.C.-vereeniging haar activiteit niet of ternauwer nood kunnen ontplooien. De bevolkingsafname van Vlissin gen door vrijwillige en ge dwongen evacuaties, troffen zoowel bestuursleden als le den, waardoor er een kern overbleef die te klein en finan cieel te weinig krachtig was om het werk naar b'ehooren voort te zetten. Op 1 Nov. 1944 trof de vereeniging een bijzonder zware slag door het overlijden van de penning- meesteresse, mevrouw C. W. BlankertSutterland, die al tijd de ziel van het werk was. Daar echter door de 9lechte voedings- en hygiënische toe standen van de laatste jaren de t.b.c. in ons land aanzienlijk is toegenomen, is op initiatief van oud-burgemeester C. A. van Woelderen de vereeniging weer opnieuw leven ingebla zen. Een nieuw bestuur is gevormd, bestaande uit: dr. J. A. van Kooten, arts, voor zitter; mevr. C. P. C. Schreu- derJorissen, secretaresse, Nieuw.endijk 12; dhr. J. An- driessen, penningmeester, Kas teelstraat 44a; dhr. T. Borsje dhr. M. van Poelje; dhr. G. A. de Rijke; dhr. J. L. Ver hagen. Het bestuur verzoekt het werk der vereeniging financieel te steunen, hetzij door lid te worden, terwijl zij, die reeds lid waren, zich opnieuw kun nen opgeven, daar de beschei den van de vereeniging door den oorlog vernietigd zijn. Zr. E. H. J. Bout, directrice van- het Chr. ziekenhuis „Bethesda" te Vlissingen, heeft, tegen 1 October a.s., wegens vertrek naar Deri Haag, eervol ontslag als zoo danig aangevraagd. Onder voorzitterschap van dr. J. J. Wolters hield de Ver een. tot Stichting en Instand houding van een Chr. Zieken huis „Bethesda" te Vlissingen haar algemeene ledenvergade ring- De voorzitter wekte in zijn openingswoord allen op, hun steun aan het ziekenhuis te blijven verleenep. „Bethesda' zal steedsblijven een positief christelijk ziekenhuis. De secretaris, de heer F. van de Velde, bracht het jaarver slag uit, hetgeen geheel stond in het teeken der moeilijkheden op Walcheren in het vorig jaar. Het ziekenhuis heeft bij de beschieting der stad veel ge leden. Bij de evacuatie werd haast het geheele personeel el ders ondergebracht. Het m .Bethesda" aanwezige' radium werd naar een veilige plaats overgebracht. Het aantal ver pleegde patiënten liep belang rijk terug. De pensionafdeeling blijft in een zeer groote behoefte voor- j. wier familienaam begint met de letters T t.m. Z, op Woensdag 15 Augustus, telkens van 9 tot 12 ol eau 2 tot 5 of van 7 tot 9 uur. Onverminderd de andere maatre gelen. welke kunnen worden getroffen ten aanzien van den vreemdeling, die cornocnuien aanmeldingsplicht nie: nakomt, wordt deze, als schuldig aan overtreding ingevolge art. 25. eerste lid van liet Besluit op den bijzonderen t van beleg, gestraft met heclite- van ten hoogste 1 jaar of geld boete van ten hoogte 2000. Deze bekendmaking is niet van toepassing op; vreemde burgerlijke ambtenaren, i vijandelijke onderdanen zijnde, die in liet in bijzondcren staat van beleg verkeerende gebied moeten ver blijven of dit moeten verlaten, mits oorzien van een' diplomatiek visum, verleend door een daartoe bevoeg den Ncdcrlandschen diplomatieken ambtenaar: 2. de personen, die beliooren tol de geallieerde strijdkrachten of mei toestemming van de militaire over heid onderdeelefl van die strijdkrach- v<Tjro7Hli>n of volgen. zien en er zijn vele aanvragen tot opname. De afdeeling werd tijdelijk naar Doetinchem over gebracht. Het ledental bedroeg op 31 Dec. 1944 209, w.o. verschillen de diaconieën, en 159 dona teurs. De 2e penningmeester, de heer C. Kamermans, bracht het financieel verslag uit, dat een tekort aangaf van ongeveer 25.722. Er is echter nog te vorderen ongeveer 18.000. Ondanks de ongustige balans, is spr. zeer optimistisch ge stemd voor de toekomst van „Bethesda". Het tekort kan grootendeels worden aange vuld; er is o.a. een krachtig vernieuwingsfonds, en de finan- cieele moeilijkheden hoopt het bestuur te boven te komen. Tot bestuursleden werden herkozen de heeren A. van de Sande, ds. J. Kroon en J. Jasperse. In de vacature-ds. J. J. Hiet- kamp werd gekozen ds. M. L. W. Schoch. De voorzitter, deelde nog me de, dat zoo spoedig mogelijk „Bethesda" weer in gebruik zal worden genomen en alle krach ten zullen worden ingespannen om „Bethesda" weer tot bloei te brengen. De voorzitter richtte ten slotte tot ds. Smeenk het woord, die wegens zijn a.s. ver trek naar Breda, voor het laatst de ledenvergadering bij woonde. Het spijt allen zeer dat hij heengaat, doch we moe ten erin berusten. Ds. Smeenk zeide, dat zijn besluit hem zeer zwaar geval len is, doch dat de nood van de roepende gemeente den door slag gaf. Hierna eindigde ds. Smeenk niet dankgebed. De raden van overleg te Middelburg en Vlissingen hebben aan den dienst Lan delijk Herstel voor de pro vincie Zeeland een schrijven gericht, waarin zij verzoeken een regeling te treffen voor diegenen, die tengevolge der inundatie-maatregelen moes ten evacueeren uit hun eigen woning en hierdoor in min der gunstige positie komen, daar zij hun lasten moeten bljjven betalen en tevens ook huur voor het gedeelte van het gebouw, dat zij nu be wonen. Tot op heden ont vingen* zij geenerlei vergoe ding, hoewel de gewone las ten voor hun eigen pand doorgaan, waardoor zij on billijk zwaar belast worden Velen van hen behooren tot de economisch zwakken. Om deze reden verzoeken bovengenoemde raden ten spoedigste aan deze getrof fenen een uitkeering te doen, opdat ook in liet dragen dei- oorlogslasten billijkheid en gerechtigheid geschiede. Van heden tot en met vol gende week Vrijdag is des avonds en 's nachts en den geheelen Zondag te Middel burg de apotheek van der Harst geopend en te Vlissin gen de apotheek van fa. van Ockenburg, St. Jacobsstraat. Het H.A.R.K.-Comité heeft te Nieuw- en St. Joosland circa 411 stuks boven- en on dergoederen beschikbaar ge steld voor de 2000 inwoners. Deze door de H.A.R.K. be schikbaar gestelde goederen worden onder alle inwoners verdeeld. Voorrang hebben: gerepatrieerden en oorlogsge- dupeerden, die de vorige maal niets ontvingen, noch van de distributie of anderszins. Te Arnemuiden vergaderde de reeds eenigen tijd geleden opgerichte Christelijk Histo rische Unie. In het bestuur werden gekozen de heeren J. Dekker, voorzitter, J. Schee- Ie,penningmeester, A. Kluif hout, secretaris, C. Joosse, vice-voorzitter en A. Janse, alg. adjunct. Op last van het Militair Ge zag is te Hansweert een villa gevorderd voor de jeugdzorg van het M.G. Het ligt in de bedoeling dat in de villa kin deren van N.S.B.-ers onderge bracht worden. HOOGWATER VLISSINGEN. Zondag 5.39 en 17.45, resp. 2.01 én 1.98. m.; Maandag 6.15 en 18.22 resp. 1.89 en 1.86 m. -L N.A.P. SPORT Het bestuur van de afd. Zee land van den N.V.B. ontving een uitnoodiging van 199 Coy R.A.S.C. voor het spelen van een voetbalwedstrijd tusschen een Zeeuwsch Elftal en het kampioenselftal van de gealli eerde competitie in het district Antwerpen-Mechelen. Dit elf tal won o.m. een wedstrijd te gen het in de Eere-afdeeling van den Kon. Belg. Voetbal bond uitkomende elftal van de R.F.C. „Beerschot". Het bestuur der afd. Zeeland ïs in overleg getreden met de Technische- en Keuze Commis sie en zal in den loop van de volgende week beslissen over het al of niet aanvaarden der uitnoodiging. Het dagelijksch bestuur heeft reeds gunstig ge adviseerd. Een aardig slot van de gehouden voetbalcompetitie vormt de plaatselijke ontmoe ting tusschen Zeelanöia en Middelburg op Zaterdag a.s. Slechts door minstens gelijk te spelen kunnen de groen zwarten de laatste plaats nog ontloopen, aangezien R.C.S. 'n beter doelgemiddelde heeft dan Zeelandia. Toch vreezen we dat ze de roode lantaren zullen moeten dragen. In een pittig gespeelden voetbalwedstrijd tegen een En- gelsch marine-elftal won Vlis singen met 30.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1