Provinciale Zeeuwsche Courant Maandag 6 Augustus 1945 sprak Prinses Juliana over de radio. Prinses Juliana heeft een radiotoespraak gehouden, waarin zjj eenjge persoonlijke dingen wilde zeggen. In de eer- gte plaats deelde zij mede, dat de longontsteking van haar Moeder goed verloopt, zij heeft alweer eenige malen mogen opstaan en eenige besprekin gen kunnen voeren. De Prinses sprak haar hoop uit, dat na jaren van onafgebroken hard werken, druk en spanning nu een periode lang genoeg voor genezing en voor rust verwe zenlijkt zal kunnen worden. De Prinses dankte voor het groot- sche welkom bij den terugkeer in het Vaderland van alle kan ten ondervonden. Zij zeide, de kinderen niet overal te kunnen medenemen, omdat kinderen een rustig en geregeld leven moeten hebben, maar wel de gelijk zullen zij gebeurtenissen in ons nationale leven bijwo nen. Zij zullen een enkele maal 'n reisje maken om een indruk te krijgen van hun Vaderland en van zjjn verwoestingen Wij zullen ze allerminst verstop pen zeide de Prinses. Ze zijn dol op omgang met menschen en kinderen. De Prinses ver zocht met nadruk de kinderen niet te verwennen ze vrij te la ten in hun dagelijks leventje en ze niet te overweldigen met be langstelling en liefde. De kin deren voelen zich al heelemaal thuis en zijn verrukt over Ne derland. Bij de diepe vreugde van haar hereeniging in het Vaderland denkt men voortdu rend aan de velen naar wier thuiskomst tevergeefs wordt uitgezien en men beseft des te meer zijn verantwoordelijkheid tegenover dit alles om dan ook zijn uiterste krachten in te spannen en alles te geven voor den wederopbouw van ons Va derland zoo besloot de Prin ses. TREKVERBOD OPGEHEVEN De Militaire Commissaris voor de Provincie Zeeland deelt mede dat met ingang van Zaterdag 1.1. het trekver- bod is opgeheven. Voor het reizen in- en uit de Provincie Zeeland blijft 'n vergunning of een bewijs van vestiging ver- eischt. De ,,.lan van Galen" in Rotterdam. De nieuwe „Jan van Galen", de torpe'dobootjager, die de opvolger is van de gelijkna mige, die in de Mei-dagen van 1940 ten onder ging is te Rot terdam aangekomen. (AA) Het proces tegen Quise- ling begaat, op 20 Aug* ,(AA> UITBREIDING TREINVERKEER. Met ingang van Maandag 6 Aug. gaan er weer treinen rij den tusschen Amersfoort. Baarn, Hilversum en Amster dam. De busdiensten Amster damBaarnHilversum ver vallen, busdiensten worden ingelegd van Baarn naar Bilt- hoven en van Woerden naar Leiden. Het aantal reizigerstrei nen AmsterdamDen Haag Rotterdam wórdt eenigszins uitgebreid. Dagelijks zullen 2 sneltreinen den dienstonder- houden tusschen Nijmegen Geldermalsem, UtrechtAm sterdam. 2 stoptreinen zullen rijden van Nijmegen via Gel dermalsem naar Utrecht en te rug. De treindienst Utrecht GoudaRoterdamDen Haag vise versa wordt hervat. De busdiensten GoudaDen Haag en GoudaRotterdam verval len. Op Zondag zal het aantal treinen zeer ingekrompen wor den. (AA) Toontje krijgt zyn loontje. Naar „Het Binnenhof" me dedeelt, zal Mussert, behalve door een Nederlands Bijzonder Gerechtshof, ook door een buitenlandsche mogendheid ter verantwoording worden geroe pen. Duitschers die uit- ons land verwijderd worden. In opdracht van den mili tairen commissaris heeft het bureau van de vreemdelingen politie te Amsterdam een lijst met namen samengesteld van Duitschers, die men uit Nederland wil verwijderen. De POD heeft reeds 600 ar restaties verricht in Amster dam en randgemeenten. (AA) De eerste zitting. Het Gerechtshof in Den Haag zal op Dinsdag 21 Aug. zijn eerste zitting houden ter berechting van landverraders. BENZINE- EN RIJVERGUNNINGEN. Onlangs is gepubliceerd, dat benzine vermoedelijk het eer ste artikel zonder bon zal zijn. Dit heeft bij velen, geheel ten onrechte, de gedachte gewekt, dat nu op ruime schaal rijver gunningen voor personenauto's en motorrijwielen zullen wor den verstrekt. De beschikbaar gestelde hoeveelheid benzine zal echter.-" hoofdzakelijk voor het vrachtvervoer worden ge bruikt. Er zijn nog geen voor uitzichten op ruimer uitgifte van rijvergunningen yoor per sonenvervoer. Op '15 October zullen in Denemarken algemeene ver kiezingen, worden gehouden. AboDn.-pr.25 et. p, w. ƒ3.20 p. Adv.pr. 12 ct p min., min. p. adv 2- Bui. ..aslngen tel. 10, M'burg tel. 3521 en 3541, Go i tel. 2475, Terneuzen 188e Jaargang Nummer 100 Hooldred. P. Zandïjk (met rea medew. van dr. W. H, Beelcenkamp) Uitgever F. B. den Boer, Middelburg. Druk fa. F. v. d. Velde Jr., Vllsslngen Katwijk helpt geteisterd Zeeland. Een dezer dagen is te Mid delburg aangekomen een schip bemand met" 9 padvinders. Het is afkomstig uit Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn en brengt 250 ton aan meube len, serviesgoed, beddegoed en dekens, lampen, spiegels,, on- derkleeding, kindenkleeren en handdoeken. Zelfs zuigfles- schen en een waschmachine ontbreken niet. Dit alles is dooi de bewoners van cle beide Kat wijken beschikbaar gesteld en door de padvindsters en zee. verkenners aldaar opgehaald. De organisatie van deze hulp van Noord aan geteisterd Zuid berustte bij het Nederlandscli Volksherstel, een instantie, die in het Noorden deze actie ter hand heeft genomen. Men had den menschen duidelijk ge maakt, wat het Zuiden noodigl had: alles! De padvinders wa ren met een geluidswagen door het dorp gereden en hadden propaganda gemaakt. Toen is men aan het ophalen gegaan. Drie dagen lang! Wagens vol! Zoo groot was de toevloed, dat registratie ten slotte onmoge lijk bleek. Dit is prachtig. Ongeloofelijk bijna, wanneer men bedenkt, dat Katwijk a. Z. zelf zwaar getroffen is. 800 huizen werden afgebroken, een zware muur en mijnenvelden kwamen er voor in de plaats. Het strand is „bepaald" en van de 18.000 inwoners werd een derde geëvacueerd. En toch hebben deze menschen weten te geven voor hun landgenoo- ten in het Zuiden, die nog meer moesten lijden. In Katwijk aari den Rijn is de actie nog aan den gang en slechts een gedeelte van het bijeengebrachte goed werd ver scheept. Het laden moest, door het plotseling beschikbaar komen van een schip, vrij snel ge schieden. De padvinderij heeft echter prachtig werk verricht en na een voorspoedige tocht door de binnenwateren, meerde het welkome schip aan een kaai van Middelburg. De goe deren werden overgedragen aan de Provinciale Zeeuwsche H.A.R.K. Zij zullen naar be hoefte over de verschillende gemeenten van de Zeeuwsche eilanden worden verdeeld. Hierbij za.1 men ook rekening houden met de thans niet in Zeeland aanwezige Zeeuwsche evacué's, voor wie hun portie bewaard zal worden. Natuurlijk is de padvinder- bemanning van het schip door haar Middelburgsche collega's van harte welkom geheeten. De Katwijkers zullen vandaag waarschijnlijk terugkeeren en gisteravond werd hun door de Middelburgsche padvinderij een afscheidskampvuur aangebo den. Onze hartelijke dank aan de inwoners van 'het zelf zoo ge troffen Katwijk, die zoo wisten te geven en in het bijzonder aan cle wakkere zeeverken ners, die hun schip gelaveerd hebben tot bij de puinhoopen van Middelburg. i' S Donderdagavond hebben de Middelburgsche padvinders- en padvindstersgroepen de pad- vindersbemanning van het schip een afscheidskampvuur aangeboden op het Molenwater te Middelburg. Zang en grappige recreatie stukjes wisselden elkaar af. De burgemeester heeft de Kat- wrjksche padvindsters en zee verkenners bedankt voor het geen ze voor Zeeland gedaan hebben en hun verzocht den grooten dank van de Walcher- sche en Middelburgsche be volking aan de inwoners van Katwijk te willen overbrengen. Als aandenken werd den Kat wijkers een boekwerkje over handigd. De luchtvloot op Okina wa bestaat thans ui ongeveer 5000 toestellen. Meer dan 2000 geallieerde oorlogsbodems zijn thans in den Stillen Oceaan ter beschikking om aan den strijd tegen Japan deel te nemen. Op 83-jarigen. leeftijd is te Rome overleden de ver maarde Ital. componist Pietro Maseagni. Zijn bekendste werk is de opera Cavalleria Rusti- cana. De Amerikaansche onder zeeër Snoek", die in den Stil len Oceaan opei*eerde is over tijd en moet als verloren wor den beschouwd, ,(AA) BON «VOOR LEDER. Met ingang van 5 Aug. is bon 224- Algemeen geldig ver klaard voor het doen verrich ten van schoenreparaties met een hoeveelheid leder van 25 gr. De geldigheidsduur van dezen bon is onbeperkt. Zij kan dus met de reeds eerder aangewezen bonnen 107 en 148 of met in de toekomst aan te wijzen bonnen t.z.t. worden ingeleverd voor schoen reparaties. BERECHTING OORLOGSMISDADIGERS. De vertegenwoordigers van Gr. Brittannië, Ver. Staten, Frankrijk en Sovjet-Unie heb ben volledige overeenstemming bereikt over de procedure van berechting' der grbote oor logsmisdadigers. Het eerste proces zal eind October te Neu- renberg worden gehouden. De meeste oorlogsmisdadigers, die zich thans in Luxemburg be vinden zijn reeds aan een ver hoor ónderworpen. Er zal snel gevonnist worden. Het aantal groote Duitsche oorlogsmisda digers bedraagt ï'uim 50, onder hen bevinden zich Seyss In- quart en Goering. Dé Fransche verrader Ferdonnet, die voor radio Stuttgart jarenlang na- zie-propaganda heeft gemaakt is gefusilleerd. 7 (AA) Paarden voor Nederland. Naar Anep verneemt zullen binnen niet al te langen tijd enkele honderden mannen, die voor het grootste gedeelte uit Zeeland afkomstig zyn, per schip naar Candda vertrekken, om daar een groot aantal paar den men sprak van 3500 te gaan halen. De paarden die in de wijde vlakten van het groote land aan de andere zij de van den Oceaan een vrij lé ven hebben, zullen komen van ver verwijderde Canadeesche farms en in Quebec ingescheept worden. Aan het transport van de dieren zijn verschillende moeilijkheden verbonden. De drinkwatervoorziening baart wel de meeste zorgen. De mannen, die de paarden gaan halen, zullen, daar zij voor het geheele transport, dus niet voor de tocht over zee, maar ook voor de overbren ging van de paarden van de farms naar de haven de zorg hebben, een reis van enkele maanden hebben-, .(AA). NIEUWE BONNEN Geldig t.m. 18 Aug. A81 t.m. E 81, Reserve, inle veren bij afhalen bonkaarten 10e periode. Aardappelen A33, C33, D33, E33, M33 lVs kg. B33 1 kg. (geldig t.m. 11 Aug.) Vleesch zonder been, A33A t. m E33A 200 gr. M33A 100 gr. (geldig t.m. 11 Aug.) Koffie, A83, B83, C 83, Res., 100 gr. Zout, 213, Alg. 100 gr. Suiker. 214 Alg. 500 gr. lam, 215 Alg. 250 gr. Peulvruchten, 216 Alg. 250 gr, Kaas, 217 Alg. 100 gr. Vermicelli, 218 Alg. 100 gr. Vervangingsmidd 219 Alg. 1 rants. Gebak, 220 Alg. 1 rants. Lucifers, 221 Alg. 1 doosje. Eenbeidszeep en Huishoud zeep, 222 Alg. 1 stukje en ca- 225 gr. Ryst, D83, E83 Res. 250 gr- Gortmout of gortgries. A87 Res. 250 gr. B87, C87 Res. 250 gr. Kindermeel, D87 Res. 250 gr. Rijstebloem, E87 Res. 250 gr. Eipoeder, A33B t.m. E33B, vleesch 70 gr. Eng. bloem, 220 Alg. 70 gr. A91, B91, C91 Res 70 gr. D91. E91 Res. 210 gr- Kinderdrank, D88, E88 Res. 300 gr. Kinderbiscuits, D82, E82 Res. 150 gr. Itoffiesurrogaat, A82, B82, C82 Res. 125 gr. Toelichting: Bon 220 Alg. aangewezen voor Gebak geeft recht op het koopen van 55 gr. wafels of 100 gr. gebak of 70 gr. bloem (naar keuze). Kinderdrank kan voorzoover voorradig op de genoemde bon nen worden afgeleverd. Pruimen en rozijnen. Dege nen, die bon 204 Alg. niet heb ben kunnen besteden, moeten dezen bon als voor-inleverings. bon bjj den winkelier inleveren. De winkelier moet de bonnen waarop hij niet heeft afgele verd, afzónderlijk opgeplakt, en met een afzonderlijk ont vangstbewijs bij den distribu- tiedienst inleveren in de week van 13 t.m. 18 Aug. a.s. Rijst, De aangewezen bon nen mogen uitsluitend worden aangenomen door die winke liers. die rijst in voorraad heb ben. Het is niet toegestaan om dezen bon in te nemen zonder direct rijst af te leveren. PROVINC1ENIEUWS Ten einde te bereiken, dat een ieder het hem toekomend rantsoen thee ontvangt, moe ten de nog niet gehonoreerde bonnen A 75, B 75 en C 75 Re serve, aangewezen voor 't koo pen van 25 gram thee, door het publiek vóór of op S Aug. a.s, bij een winkelier worden inge leverd tegen ontvangstbewijs. De detaillisten dienen deze bonnen vóór 11 Aug. a.s, in te leveren op het Distributiekan toor. Bootdienst Vlissingen Bresken s. Woensdag a.s. zal de boot- dienst tusschen Vlissingen en Breskens aanmerkelijk worden verbeterd. Op werkdagen zul len, zoowel van Vlissingen als van Breskens acht afvaarten plaats hebben. Des Zondags worden vier diensten heen en weer uitgevoerd- Verdronken. Het roeibootje dat verbin ding onderhoudt over het gat te Westkapelie is tegen een draad gevaren, waardoor het b; >tj. omkantelde. De twee roeiers geraakten te v/ater. De roeier P. vond den dood in de golven, terwijl de andere roeier W. de boot weer wist te bereiken. Zaterdagmorgen is op het motorschip „Kana" dat gela den was met rijshout, olie en benzine vöor de „Droogmaking Walcheren" brand ontstaan door een defect aan de motor. Doorspoedig optreden van de brandweer was de brand echter vlug onder de knie en bleek de schade zeer gering. Het bestuur der Vereen, voor Beroepskeuze te Vlissingen be sloot, aangezien door de ge wijzigde tijdsomstandigheden een zoodanig bureau geen le vensvatbaarheid meer heeft, dit op te heffen. De nog in kas zijnde gelden ad. 189, zullen worden afgedragen aan de af- deeling bloedtransfusie van het Vlissingsche Roode Kruis. Zaterdagavond rukte de brandweer te Vlissingen met een tweetal spuiten uit op een brandmelding in de Kasteel straat. Op een open teiTein tusschen de woonhuizen was een hoop krullen en zaagsel aan het branden gegaan. Met eenige emmers water heeft de brandweer het vuur gedoofd. Kinderen en lucifers zijn hier aan weer niet vreemd geweest. Onder zeer groote belang stelling der bevolking heeft Zaterdagavond de uitvoering van de groote band van cle 52e Lowland Division op de 1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1