Provinciale Zeeuwsche Courant Het nieuwe ministerie. Vol belangstelling: hebben wij Woensdag, den 27en, 's avonds geluisterd naai: H.M, de Koningin, hoe Zij het nieu we ministerie bij het volk in leidde. Het was een soort troonrede, maar een heel bij zondere, want zij richtte zich via de radio rechtstreeks tot het volk en niet tot het volk via zijn vertegenwoordigers in Staten-Generaal. Wij zijn dankbaar ervoor, het was een verkwikkend en verheugend geluid, waarin al de energie van Haar, die vijf jaren bijkans onverdroten, on- vervaard den strijd voor de Bevrijding van het vaderland voerde, doorstraalde. Het was een woord en gebaar de Oranjetraditie waardig, Oranje aan het hoofd van het Neder- landsche volk, tezamen ver bonden in lief en leed, in strijd en in zegepraal Wat betreft het gesprokene door Min. Schermerhorn kun nen wij nog niets anders zeg gen, dan dat zijn woorden niet voorbehoudsloos onze in stemming hebben. Het nieuwe Kabinet is er geen van vol komen synthese: niemand zou dit mogen eischen, maar het kabinet heeft toch wel een breede basis. Het is het eerste, dat op geheel bevrijden Neder- landschen bodem is tot stand gekomen en het doet als Ne- derlandsch van geest aan, van den geest van Neerland en Nassauen, bezield met een geest van onafhankelijkheid en vertrouwen op Gods hulp bjj eigen inspanning aller krachten. Buitenlandsche Za ken is 'n belangrijk, in zekeren zin misschien het belangrijkst, departement. Daar blijft min. van Kleffens het bewind voe ren en hij zal zich geheel aan zijn omvattende en verant woordelijke taak kunnen wij den, want min. van Rooyen zal hem bij afwezigheid, hier in Nederland kunnen vervan gen. Op min. van Kleffens zal ook de belangrijke en delicate taak rusten van de zorg voor de teruggave der Nederland ontstolen goederen en voor de opeisching van Duitsch gebied, teneinde ons schadeloos te stellen voor de onherstelbare verliezen aan goederen en voor de baldadige en misdadige vernielingen, om ons door den afstand van Duitsch gebied in staat te stellen ons eigen be staan als onafhankelijke natie voort te zetten en voor de ergste armoede ons te bewa ren. Dit vraagstuk brengt allerhande onderhandelingen met de groote en kleine geal lieerden mede en omsluit vele en gecompliceerde kwesties van internen en externen aard. Ook impliceert dit een deel neming aan de bezetting van Duitschland. Eventueele an nexatie zal echter voorafge gaan worden door een raad pleging van het. Nederlandsche volk. Ook daartoe zal de in stelling van een soort volks vertegenwoordiging, al is het maar een Noodparlement, noodzakelijk zijn. Maar daarbij zal ook komen een Voorlich tingsdienst, om nauwer con tact te onderhouden tusschen kabinet en volk en. om het volk werkelijk „in te lichten". De bedoeling is dus niet een ,,propaganda"-ministerie te stichten, om op Goebbelsche manier zekere maatregelen aan het volk als zijn eigen wenschen te suggereeren, zoo dat het tenslotte verontwaar digd vraagt, waarom de re geering niet reeds lang ge daan heeft, wat die regeering toch zoo gaarne allang had gewild. Natuurlijk zal het een streven van het kabinet zijn, te komen tot een herstel van de democratische vertegen woordiging des volks, als reeds hierboven gezegd. Daardoor vindt dus ook een uitschakeling plaats van M. G. en van locale adviescommissies, die in onverantwoordelijkheid han delende de betrekking tusschen regeering en volk vertroebelen en onder een nevelgordijn werkzaam zijn, waardoor voor allerlei corruptie de deur open kan staan. Dat een derde deel van de leden van een toekomstig par lement zullen worden aange wezen uit of door de „illega liteit" gdeft wel een garantie, dat die heeren van vreemde, smetten vrij zullen zijn, maar brengt het gevaar mee van een politiek, die nog al sterk door sentiments- en ressentiments factoren zou kunnen worden beheerscht. De Staten-Gene- ïaal als noodparlement zou ten ook een aantal der leden fan vóór Mei 1940 (gezuiverd) Jnoeten bevatten. Dit zou wel een waken zijn voor het afbre ken van den draad der conti nuïteit van heden en verleden, maar uit welke vezels zal die draad tenslotte blijken te be staan? Uitlatingen, zooals wij die in „Trouw" nog al eens lazen, maken ons wel wat on gerust. Ook ten opzichte van zekere maatregelen van binnen- landsch bestuur doet het kabi net een nieuw geluid hooren, dat wij echter vroeger al eens meer meenen gehoord te heb ben. Het betreft de oprich ting -an lichamen uit den boezem van het volk voortge komen. Met zekere eventueel verordenende bevoegdheid. Wij hebben met opzet gesproken van lichamen en niet van „corporaties", omdat ons een corporatieve staat nu eenmaal niet bekoren kan en „verorde nende bevoegdheid", die dan zou berusten bij wat natuurlijk belanghebbenden zijn, lijkt ons wel wat veel op 'een wetge ving binnen de wetgeving, wat misschien een middel kan zijn tot snelle afdoening van za ken, maar waarbij het alge meen belang wel eens in het gedrang zou kunnen komen. Binding en samenbundeling schijnen thans mode-woorden j; ELM. DE KONINGIN IN DE BETUWE. Woensdag heeft H.M. de Koningin een onofficieel be zoek aan de Betuwe gebracht. Te Tiel werd zij hartelijk verwelkomd door de bevolking. (HN) DE STAAL- EN IJZERINDU STRDE. Voor de gieterijen welke orders hebben van de mijnen, spoorwegen enz. is de aanvoer van grondstoffen verzekerd. draadnagelindustrie krijgt grondstoffen uit België en ook voor de buizenindustrie is er goede hoop. De zinkindustrie te Budel produceert weer bladzink dat wordt gedistri bueerd voor herstelwerk enz. (HN) COLLABORATEURS GEARRESTEERD. In Rotterdam zijn vele col laborateurs gearresteerd. Op twee na zijn het allen beruch te weermachtsleveranciers. Onder hen bevinden zich de 3 directeuren van Wilton-Feijen- oord, de slooper J. Lekkerker- ker, die een groot deel van Den Haag voor de Duitschers sloopte, de directeuren van de Aannemersmij. H. P: Voormo len, de aannemer L. Beider, die verdedigingswerken op Walcheren bouwde, E. Blok en C. v. d. Schouten, van de Rijnscheepvaart mij., die aan Duitschland schepen verkocht voor de voorgenomen invasie. In Enschede werden om de zelfde reden de fabrikanten G. Rörink en G. en J. H. We vers gearresteerd. Ook werden in Twente meisjes die omgang hadden gehad met Duitschers en waren vrijgelaten, opnieuw gearresteerd omdat zij zich niet aan hun belofte hadden gehouden zich niet in te laten met de geallieerde militairen. (HN) Aanteekening van brieven weer toegestaan. Thans is het aanteekenen van brieven en briefkaarten weer toegestaan in het binnen- landsch- en het buitenlandsch- postverkeer voorzoover dit laatste naar zgn. niet-vijande- lijk gebied is opengesteld. Drukte op vliegveld Valkenburg. Het vliegveld Valkenburg nabij Den Haag, dat indertijd door de Duitschers moest wor den opgegeven in verband met de sabotage door Nederland- sche ingenieurs, wordt thans door de R.A.F. gebruikt, om voedsel van Denemarken naar ons land te brengen, zoo wordt officieel meegedeeld. Met de hulp van Nederlandsche bur gers en dezelfde ingenieurs is het thans voor dé tweede maal in gereedheid gebracht. Het wordt gebruikt voor het ver voer van belangrijke autoritei ten en verplichte personen zoo wel als voor het transport van voedsel. Verschillende honder den vliegtuigen stijgen er dage lijks op. (AA) In Rotterdam kan weer elec- triciteit aan particulieren worden gegeven. Zij, die aan gesloten zijn, mogen voorloo- pig kw. per dag gebrui ken. (HN) Te Amsterdam is df Euterpestraat, waar de puin hoop van het gebouw van den Sicherheitspolizei staat, omge doopt in Gerrit van der Veen- straat ter eere en nagedachte nis van den kunstenaar en ver zetsleider Gerrit van der Veen, die reeds zwaar verwond zijnde door den S. D. werd vermoord. De Rotterdamsche politie heeft een groote razzia te gen den zwarten handel gehou den. De beruchte Rubroek- straat werd plotseling afgezet door 375 agenten en 40 recher cheurs die van 34 auto's en 4 autobussen gebruik maakten. Binnen enkele uren waren hon derden woningen doorzocht. 225 arrestaties werden ver richt. Mudzakken Belgische shag, veel Engelsche sigaretten groote geldsbedragen, meestal in schoenen en kousen verborgen, vielen de politie in handen. (AA) De Chef Staf van het Mil. Gezag heeft in een speciale be kendmaking zijn afkeuring uit gesproken over de slappe hou ding van het hoogleerarencorps te Groningen tijdens de bezet-1 ting. (AA) Met de „Edam" zijn 90 Chevrolet-trucks in Rotterdam, aangekomen, de eerste van een groote order. (H.N.) Te Amsterdam wordt streng opgetreden tegen den ruilhan del. 50.0,00 sigaretten en vele kostbare voorwerpen werden door Ned. en Canad. politie in beslag genomen. (A.A.) De oud-burgemeester vr.n Eindhoven, de N.S.B.-er dr. H. A. Pulles, is bij Valkenburg gearresteerd. (AA) te zijn, maar wij meenen, dat „fasces" zoo'n zelfde beteeke- nis heeft en fasces en facsisme zijn taalkundig nauw verwant, hoe staat dat echter op poli tiek gebied? Dit wil nu geenszins nog zeggen echter, dat wij de nieuwe regeering van fascisti sche neigingen verdenken, maar de antecedenten van eenige der nieuwe bewinds lieden doen ons toch besluiten tot een houding voor voorzich tig afwachten. Het zou ge vaarlijk kunnen zijn te veel aan een hoera-stemming toe te geven. Het parool blijft dus voor ons „afwachten de din gen, die daar komen zullen met de bedoeling te steunen, wat ons goed zal dunken en omgekeerd te bestrijden, wat ons verkeerd zou schijnen, maar met vertrouwen voorloo- pig in de goede bedoelingen". Hoojdred. E. t» ZanmjH (mei rto 18Se Jaargang DE REDE VAN MIN.-PRES. SCHERMERHORN Ter aanvulling op de reeds gepubliceerde radiorede van den minister-president, prof. W. Schermerhorn, geven wij hier nog. enkele punten die van belang geacht kunnen worden. Zoo verklaarde de minister-president over de houding der voormalige ille galiteit tegenover de zgn. le gale wereld o.m.: Wij ontmoe ten hier de poging der illega liteit om de krachten die daar in tijdens de bezetting en on derdrukking werden gewekt, thans ook maatschappelijk tot gelding te brengen. Dit houdt echter gevaren in, omdat, in dien voor dezen drang geen juiste wegen worden gebaand de neiging zal ontstaan de illegaliteit dien invloed te verschaffen langs staat kundige» weg, welk mid del op den duur ondoeltref fend moet geacht worden. Het staatkundig leven voltrekt zich naar andere gezichtspunten dan die welke gelden bij de selectie van persoonlijkheid en karakter, van durf en onbuig zaamheid, zooals die zich in de wereld van he$ verzet heeft geopenbaard. En toch ligt in die verzetswereld een voor ons volksleven bij uitstek vrucht bare scheiding der geesten en zal het noodzakelijk zijn deze groep op de plaats te bren gen, waar zij het bevruchtende werk kan volvoeren, dat nood zakelijk is. Aangaande den toestand in den landbouw verklaarde prof. Schermerhorn dat de regeering snel een einde zal maken aan heL feit, dat velen die in den landbouw thuis behooren, nog niet regelmatig werken, terwijl de verzorging van gewassen- en vee hier en daar ook veel te wenschen overlaat. Ten behoeve van den steun bij de financiering van het economisch herstel komt de oprichting van overheidswege in aanmerking van een natio nale herstel financierihgs maatschappij, die in de ere- dietbehoeften die de particu- liere banken niet kunnen ver vullen, zal kunnen voorzien. Voor de werkers zal een mi nimum levensstandaard zijn te waarborgen, waarbij 'inzonder heid rekening is te houden met de prijzen der gedistribu eerde goederen. In bedrijven, die door gebrek aan grond, stoffen nog niet kunnen wer ken, moeten wachtgeldrege lingen en werkloosheidsuitkee- ringen zijn, doch geen wacht geld mag meer worden uitge keerd aan hen, die redelijken arbeid weigeren, onder welk voorwendsel dan ook. Geallieerde invoer in ons land. Naar aanleiding van gele verde critiek op het vervoeren van voedsel en kléeding naar Duitschland, heeft de Shaef Mission to the Netherlands een verklaring afgelegd. De geallieerde politiek een be paalde hoeveelheid voedsel en kleeding door de Duitsche krijgsgevangenen uit Neder land te laten meenemen, werd geleid door het inzicht, dat de Duitschers verplicht moes ten worden om in eigen be hoefte te voorzien totdat de Duitsche burgerlijke autoritei ten deze zorgen konden over nemen en teneinde de gealli eerde voorraden hiervoor niet behoeven te gebruiken. Zij moesten echter 2 contröles te Den Helder en Delfzijl passee- ren, waar veel in beslag werd genomen. In totaal hebben de 120.000 Duitschers 2500 ton voedsel en 2000 ton kleeding en uitrustingsstukken meege nomen. Hiertegenover wordt opgemerkt dat van af de be vrijding van Nederland boven de rivieren tot aan 22 Juni door de geallieerden werd in gevoerd: 186.500 ton voedsel, 102,000 ton kolen, 39.500 ton olie en benzine. Voorts werd van de Duitsche voorraden in Nederland overgedragen: 19.100 radiotoestellen, 21.500 fietsen, 4500 paarden, 1900 personenauto's, 1400 vracht auto's, 50 autobussen, 20; trailers, 25 tractors, 20 ambu lances. De sectie voorlichting van M.G. merkt nog op dat er 7000 paarden voor het vervoer zijn meegenomen. 2000 hiervan zullen voor de bezettingstroe pen voorloopig noodig zijn, de 5000. andere kunnen binnenkort worden terugverwacht. (HN) In de duinen bij Den Haag is een graf van politieke gevangenen ontdekt. Bij de landverraders die de opgravin gen moesten verrichten was o.m. van Geelkerken, plaats vervangend leider der N.S-B. - Op den Dam te Amster dam is een eerehal geopend ter herdenking van de gevallen strijders. Op het terrein van het Wilhelminagasthuis al daar heeft een huldiging plaats gehad van het Canadeesche be vrijdingsleger, waarna alle ge sneuvelden werden herdacht, met name degenen die tot het ziekenhuispersoneel hebben behoord. (AA) - Samenwerkende fabrikan tenkringen hebben in een re quest bij den minister van wa terstaat en wereldopbouw aan gedrongen op een snelle brug- verbinding bij Hedel en Vianen. daar de veerverbindingen on voldoende zijn en het verkeer over Arnhem te tijdroovend en te veel benzine vergt. (AA) Er wordt hard gewerkt aan den Westkappelschen nooddijk. We maakten gisteren een tocht naar Westkapelle. We zagen de werkzaamheden voor het dichten van het gat in den dijk en ook de resultaten. Op timistisch gestemd zijn we te ruggekeerd. Niet omdat wij zekerheid hebben gekregen dat het hier voor den winter dicht zal komen, daarvoor heeft men met teveel onberekenbare factoren te maken maar wij bespeurden in vergelijking met l'/j maand geleden, flik ken vooruitgang. Over een ta melijke lengte is reeds de voet van den nooddijk gereed ge komen. Alle beschikbare West- kappelsche dijkwerkers aange vuld met grondwerkers van elders, zijn aan den gang. Het herstellen van woningen, puinruimen e.d. ligt zoo goed als stil. De nooddijk is nul hoofdzaak. Zooals men weet is het de bedoeling rond het gat een nooddijk te maken, van onge veer het punt waar vroeger de dijkmolen stond, met een boog loopende naar den duinkant, ter hoogte van den destijds dooi de Duitschers gebouwden luisterpost. Deze nooddijk zal ongeveer 1000 meter lang zijn. Eerst worden twee rijen paaltjes in den grond gesla gen, waartusschen rijshout wordt gevlochten. Hierachter wordt het zand tot een diepte van 1 meter weggraven, waarna aangevoerd door kip karren, de klei wordt gestort. De klei wordt met stroo en daarop weer rijsbeslag verste vigd. Er ontstaat dus als het ware een miniatuurdijkje, dat de teen van den drjk wordt. Want een 50 nieter achter waarts was een dragline bezig een zoogenaamde perskade op te werpen, een muur van klei, welke het hier te spuiten zand in fatsoen houdt. Tusschen deze perskade en den reeds genoemden teen van den dijk zal door een zandzui ger zand worden gespoten, dat het lichaam van den dijk zal worden. Op deze wijze krijgt men dus een nooddrjk, welke ongeveer 45 meter breed wordt en van den voet van den dijk af zelfs 60 meter. Van den teen van den dijk. welke 3 meter -f N.A. P., de helft van de te ver krijgen hoogte ligt en die natuurlijk eveneens ongev. 1000 m. lang wordt is thans aan den kant van 't dorp, bijna 300 meter gereed. In ruim 2 weken tijd is deze voet van den nooddijk tot stand gekomen. Aan de andere zijde, aan den duinkant, is 30 40 meter van den voet van den dijk gereed gekomen. Er loopen ook twee diepe geulen landinwaarts. Hierin moet een 20-tal zinkstukken worden gestort, waarvan er reeds vijf zijn bezonken. Elk zinkstuk is 600 vierk. meter groot. In een van de geulen heeft een baggermolen een plaats gemaakt voor den zandzuiger welke spoedig verwacht wordt. De laatste weken komt ook meer materiaal aan. Groote landingsbooten voeren dit aan, zooals rijshout, spoormateriaal enz. Ook aan de aansluiting voor den definitieven dijk wordt ge werkt. Deze zal meer landin waarts komen te liggen dan den oorspronkelijken dijk. Het herstel van het overige deel van den Westkappelschen dijk is eveneens een groote karwei. Immers, buiten het groote gat zijn nog ongeveer 70.000 m2 glooiing door de bommen vernield of ernstig beschadigd. De Westkappelaars zijn ook hier hard aan den ar beid om deze glooiing te ma ken. Basaltblok naast basalt blok werd geplaatst. Dit ge schiedt in een verbazend vlug tempo. Eén man plaatst gemid deld 20 m2 basaltsteen per dag. Hard werken de dijkwer kers en wat ons vooral trof: met geestdrift. Zij achten het blijkbaar een eer dit groote werk mede tot een spoedig en goed einde te helpen brengen. Bravo mannen. Walcheren ver trouwt op jullie. G. KORTE PREDIKATIE NIEUWE MENSCHEN. De aftocht van het onttoa- pende Duitsche leger uit ons land beteekende voor heel on ze Nederlandsche samenleving een totale ommekeer. Daar zijn wij het over eens. Een nieuwe tijd is aangebroken. Wij zien de wereld met andere oogen dan toen wij onzen hals moeslen buigen onder het ons opgelegde lieerschersjuk. Een nieuwen weg willen wij op. Een nieuwen geest begeeren wij. Toch en het is goed du punt eerlijk aan te stippen toch is het nieuwe nooit heele- ■inaal nieuw! Behalve degenen, die nu ge vangen zitten, zijn dezelfde menschen, met wie wij vroege? optrokken, de nieuwe periode mei ons ingegaan. Sympa thieën en antipathieën doen zich na 5 Mei in dezelfde ma te gelden. De tegenwind, die ons vroeger remde en deed sputterensteekt nu nog op. Ergernissen, die ons een paar jaar geleden dwars zaten, spoo ken, voordat wij er erg in heb ben, weer rondom ons. Al zeg gen wij: er komt een nieuwe tijd, icij hebben pas viat aan dien nieuwen tijd, als er ook nieuwe menschen zijn Nieuwe menschen!' Dat worden wij alleen in de sfeer van Jezus. Die 12 jonge- gen, die Jezus bij zich riep en bij zich hield, werden andere menschen. Jezus zei heel kort af: volg mij. En dit volgen werd een zegen. Nieuwe menschen! Wij moeten maar niet gaan zitten wachten totdat de we reld er anders zal gaan uitzien dan zij tot nog toe deed. Dat ts hopeloos. Hoopvol is het volgen van Jezus. Door dat volgen wordt ons leven rijk en onze omgeving beter. Tijdens dat volgen v:orden wij al luisterend en gehoorzamend nieuwe men schen. Wie in Christus is, is een nieuw mensch. Want wat er in de wereld vioed', toch is het God, die wint, en in een elk, die Hem behoort, het nieuwe Rijk begint. B. Afscheid Burgemeester Van Woelderen Gisteren nam Burgemeester van Woelderen afscheid van de oud-leden van den Raad, de Wethouders en van de Hoof den van Dienst in de Burge meesterskamer, welke op een voudige, doch keurige wijze met palmen en bloemen was versierd. Allereerst voerde de Burgemeester het woord. Hij zeide o.m.: Na 26 jaar hier in het ambt te zijn geweest, zult U allen wel begrijpen wat er in mij omgaat. Afscheid nemen is als het ware sterveneen stuk vah mijn leven heb ik doorgebracht in het mij zoo dierbare Vlissin- gen. Spr. had niets liever wil len doen dan nog eenige jaren hier te werken, om naar zijn krachten mede te werken aan den wederopbouw van het zoo vernielde Vlissingen. Spr. heeft steeds getracht stipt constitutioneel en strikt rechtvaardig te zijn. Hij sprak als zijn overtuiging uit, dat Vlissingen ook in de toekomst er weer boven op zal komen en een mooie toekomst tegemoet gaat. Als aandenken overhandigde spr. ten slotte een fraai en kunstzinnig geschilderd por tret van hem zelf en hij hoop te dat dit portret alsnog een plaats zal krijgen in de raads zaal van het nieuwe stadhuis als aandenken van een man, die met zijn ervaring en groote liefde zgn geboorteplaats heeft gediend (applaus). Wethouder Verhagen aan vaardde namens het gemeente bestuur met gjooten dank dit mooie geschenk, dat de eeuwen zal voortduren en hij gaf de verzekering, dat het portret reeds een plaats zal krijgen in de raadszaal van hettegen woordige stadhuis. Spr. bracht in het kort naar voren hetgeen de scheidende burgemeester van Vlissingen heeft gedaan en hij herinnerde aan zijn onverwoestbaar stre- ven voor de haven van Vlissin gen, de Badplaats, het Nolle- bosch en zoovee andere zaken. Gij zeteldet niet in hoogte, maar was voor ieder te spre ken en toonde U een waar „burgervader" aldus spr. De heer W. P. Edelman wees als oudste raadslid op de groo te ontroering, die hem en heel de burgerij beving bij de tij ding dat de burgemeester óp medisch advies zijn ontslag had gevraagd, Spr. dankt voor de aangename wijze waarop de burgemeester steeds de verga deringen van den raad leidde. Vlissingen zal burgemeester van Woelderen nooit vergeten. Hierna sprak de heer van Oorschot, die er op wees, dat lüj met den heer Sorel de eeni ge is die als raadsleden den heer van Woelderen als burge meester hebben zien komen. Het was sur. een behoefte den heer van Woelderen te danken voor de onpartijdige wijze waarop hij steeds de vergade ringen van den raad heeft ge leid. Dc heer C. Ouwehand, di recteur van Gemeentewerken, dankte namens de hoofden van dienst voor de hartelijke sa menwerking. De heer A. Schout sprak na mens de Wethouders woorden van waardeering'en hoopt, dat God den scheidenden burge meester nog een lange periode van rust mag schenken. Tenslotte dankte de burge meester met bewogen stem voor de vele gesproken harte lijke woorden en hij gaf nog maals de verzekering, dat hij met onverbrekelijke banden aan Vlissingen verbonden zal blijven. IN DUITSCHE CONCENTRATIEKAMPEN. Eenigen tijd geleden zgn twee Middelburgsche jongens. Barend de Groot en Frans Blommaert, uit Duitschland teruggekeerd, waar zij ieder afzonderlijk in een groot aan tal concentratiekampen ge vangen hebben gezeten. Hier bij v/aren groote en bekende „Lager", zooals Dachau, en Oranienburg, maar ook kleine en misschien nog meedoogen- loozer „buiten-commando's",! die in een oneindig aantal over Duitschland vespréid waren. Het is een wonder, dat deze jongens zijn teruggekomen. En wanneer we in het volgen de iets vertellen, van wat ze- beleefden, kan dit slechts een zwak beeld geven, van wat zij in werkelijkheid hebben onder gaan. Met nog drie anderen ver trokken de Groot en Blom maert in December 1941 als Engelandvaarders uit Middel burg. In Brugge werden ze echter gepakt en maakten in de gevangenis aldaar, voor het eerst kennis, met wat ze later in navolging van de Russische medegevangenen de „Lager- Dolmesker" zouden noemen, de gummistok. Moedig hielden ze echter alle vijf, naar afspraak vol, dat ze hierheen gekomen waren met het doel naar Frankrijk te smokkelen. De Duitschers schijnen echter naar Middelburg getelefoneerd te hebben; in elk geval wisten ze plotseling, dat ze met En gelandvaarders te doen hadden. De vijf jongens werden daarop terug naar Middelburg transporteerd, waar ze 7 maanden in het Huis van Be waring bleven, waar overigens voor hen gedaan werd, wat moge-lijk was. 7 Augustus 1942 werden ze overgebracht naar 't doorgangskamp Amersfoort, een gemeen kamp, zooals een der jongens opmerkte. Zij be gonnen van hieruit ieder af zonderlijk hun tocht, tusschen- door prikkeldraadversperrin gen en machinegeweren, opge jaagd door bloedhonden en Kapo's ziek van honger én uit putting, ploeterend in ijskou- den regen en natte sneeuw, on der bombardementen, karwats- siagen én het getreiter van de bewakers, in de schaduw var een altijdrookend cremato rium. „Als we dat allemaal ge weten haddenzeiden de jongens, hadden ze dezen bijna onmenschelgken tocht niet kunnen volbrengen. PREDIKBEURTEN Walcheren, Ned. Herv. kerk: Domburg: 1.30 ds; Reus (H.D.); Oostka- pelle: 1*0 en 7, Duinbeek: 2 ds. Don; Serooskerke: 2 ds. Vale- ton; Kleverskerke: 2.30 «Sh. Beekenkamp; Arnemuiden: 10 en 2 ds. Hooylcaas; Souburg: 3 ds. Spijkerboer (H.D.), "3 kinderdienst. Geref kerk: Vlissingen: 9 en 2.30 ds. Smeenk; Arnemui den: 9 dr. Hommens, 2.30 leesd. Evng. Luth. kerk: Middel burg: 10 ds. Nolte; Vlissingen: 10 da. de Boer. Chr. Geref. kerk: Middel burg: 10 (H.Av.) en 3 prof. Wisse; Vlissingen: 9.30 en 5 ds. Nieuwenhuyze. Geref. gem.: Middelburg: 9.30, 2 en 6 ds. Verhagen, Wo. 7.30 ds. v. d. Berg; Arnemui den: 9.30. 2 en 6 leesd., Do. 8 ds. v. d. Berg; Vlissingen: Zat. 3.30 ds. Verhagen, Zo. 9.30, 2.30 en 6.30 leesd., Do. 7.30 ds. Visser. Geref kerk in H.V..: Middel burg: 9 ds. Breukelman. Waalsche gem.: Middelburg 7.30 da. dr. Bakker. Leger des Heils: Middel burg: 10 en 7.30 maj. Kooistxa, 4 openl. samenk Dam; Vlissin gen: 9 30 en 7 C. C. Gerstel. Herst. Apost. Gem,: (Molen straat) 10 en 4,30 ds. de Vries. HOOGWATER VLISSINGEN. Zondag 6.47 en 19.03, resp 1.98 en 1.74 m. -f- N.A.P.! Maandag resp. 7.43. 19.58, 1.92 en 1.65 m. N.A.P. KERKNIEUWS Geref. kerken. Tweetal te Rotterdam-Zuid (vac. H. W. H. v. Ar^el) J. C. Gilhuis te Katwijk aan Zee en J. C. Hagen te Zwrjndrecht. DE VERJAARDAG VAN PRINS BERXHARD. Z.K.H. Prins Bernhard heeft zijn eersten verjaardag na de bevrijding in het Westen van ons land doorgebracht. In een door hem zelf bestuurde jeep heeft de Prins een tocht ge- nraakt en verschillende steden bezocht, waar hij overal met groot enthousiasme is ontvan gen. Een bezoek w$rd gebracht aalx Utrecht, Rotterdam, Delft, Den Haag, Haarlem, Alkmaar- en Amsterdam. In Delft heeft Prins Bernhard een krans, met op het lint een goudenW met kroon, gelegd op het graf van Willem van Oranje, den Vader des Vaderlands, in de Nieuwe Kerk aldaar. (H.N.) Annexatie. De oud-commissaris der Ko ningin in Groningen, mr. J. Linthorst Homan, heeft een belangrijke regeeringsopdracht, verband houdende met het an. nexatïeprobleem, aanvaard. Hij' was ook aangezocht gezant in Zweden of Zwitserland te wor den, maar heeft gemeend zgn land beter te kunnen die- nen4 door genoemde functie te aanVaarden. AA Officieele publicaties De distributiekring Middel burg maakt bekend dat een partij kinderhemdjes beschik baar is in de leeftijden van 1 Lm. 14 jaar. Daarvoor kunnen in aanmerking komen die ge zinnen van 5 of meer personen met kinderen beneden 15 jaar voorzoover de maten voorradig zijn. Aanvraagformulier-en kun nen worden afgehaald op hei distributiekantoor Zuidsingel, afd. Textiel en wel die gezin nen waarvan de achternamen beginnen met de letters A tra L. van 8.1512.15 u., en zij wier achternamen beginner met Ivl t.m. Z, van 2.154.15 uur. Stamkaarten van geheele gezin medebrengen. PROVINCIEN1EUWS Het Tribunaal. Bij Kon. besluit zijn benoemd m het Tribunaal voor het Ar rondissement Middelburg: tot voorzitter mr. M. Vlaming, .dvocaat en ^rocuieur, Levens wnd. burgemeester van Yer- seke; plaatsverv. voorzitters jhr. mr. T. A. J. W. Schorer te Middelburg; tot leden: B. A. Hesselink te Middelburg, P. Meliefste te Middelburg, C* juwehand te Vlissingen, M. A. van Popering te Vlissingen; J. C. van 't Westeinde te 's-Heer Abtskerke. Secretaris is mr. C. M. Kegge, advocaat en pro cureur te Goes. De secretarie van het Tribu- aaal wordt gevestigd te Goes. Proclamatie van burgemeester- Van Woelderen. In een proclamatie tot de VlissLngsche bevolking ver klaart burgemeester Van Woelderen dat hij op medisch auvies om gezondheidsredenen en wegens het overschrijden der leeftijdsgrens aan H. M. de Koningin met ingang van 1 Juli a.s. eervol ontslag heeft verzocht. Gaarne had hij nog eenige jaren voor de Vlissing sche belangen willen strijden maar zooals de scheidende ver klaart, wilt hij de bevolking ..nu een mogelijk aftakelings proces van den burgemeester oesparen". Verder verklaart burgemees ter Van Woelderen dat het hem nooit heeft gespeten, in de 26 jaren dat hij burgemees ter zijner geboorteplaats v.-as, niet meer naar andere ambten, te hebben gesolliciteerd. Niet tegenstaande alle tegenslagen heeft hij zijn idealen voor de toekomst van Vlissingen, door jt-enlange ambtelijke ervaring zelfs gerijpt, ongeschonden be waard. Het blijft de vaste overtui ging van burgemeester Van Woelderen, dat de kansen van Vlissingen onveranderd gun stig zijn. Het hangt hoofdza kelijk van de bekwaamheid en energie der Vlissingers af, of de geboden kansen benut wor den. Nu sinds 1897 pas voor de tweede maal een burge meester wordt benoemd, is het de hartewensch van burge meester Van Woelderen dat een voortreffelijke keuze wordt gedaan. De scheidende burgemeester besluit zijn proclamatie met woorden van dank aan raads leden. in het bijzonder wethou ders en genr. secretaris, hoof den van dienst, gemeenteperso- neel en in het algemeen aan de geheele bevolking voor de geschonken medewerking en vertrouwen, terwgl hij zich in aller vriendschap blijft aanbe velen. Op het Van Nispenplein te ■Vlissingen hebben de Vlissing sche combinatie en de Royal Engineers de vele toeschou wers een spannende partij te zieri gegeven. In de eerste mi nuten wisten de Engelschen reeds de leiding te nemen, waarna zij zelfs een 2—0 voorsprong wisten te bereiken. Met de rust was de stand 21. De Vlissingers wisten nog drie maal te scoren tegen de EngeL schen eenmaal, zoodat het ein de kwam met een 43 over winning voor de Vlissingsche combinatie. De wedstrijd werd opgeluis terd door muziek van „Ons Genoegen". Na afloop van den voetbal wedstrijd op het Van Nispen plein te Vlissingen marcheerde gisteravond „Ons Genoegen", omstuwd door een grocte me nigte, naar het Beursplein, waar ook de harmonie „St. Caecilia" stond opgesteld. De beide muziekkorpsen brachten een serenade aan burgemeester van Woelderen, die met echt- genoote en dochter voor het Beursgebouw deze serenade in ontvangst nam. De directeuren en voorzitters der beide vereenigingen wer den door den heer van Woel deren dank gebracht voor de attentie en hij wees op de 26- jarige samenwerking. De bur gemeester besloot met een driewerf hoera op den bloei van Vlissingen. Na het spelen van het Wil helmus en het Zeeu.vsche Volkslied werd nog een mu zikale wandeling door de stad gemaakt. Te Middelburg organiseerde de vereeniging „Uit het Volk- Voor het Volk" ter gelegenheid van den verjaardag van Prins Bernhard een muzikale wan- deilng door de stad waaraan medewerking verleenden liet Middelburgsch Muziekkorps en de signaalfdeeling van „Achil les". Voor de woningen van den Commissaris der Koningin en van den wnd. burgemeester werd het Wilhelmus gespeeld. Van heden tot en met vol- ;ende week Vrijdag is des avonds en 's nachts en den ge- heelen Zondag te Middelburg apotheek Van der Harst, en te Vlissingen Fa. v. Ockenburg, St. Jacobsstraat, geopend. - Twintig S.S.-bewakers van de beruchte uitmoordings- kamp Bergen-Belsen zijn door typhus aangetast bij het begra ven van de door hen verhon gerde gevangenen. (AA). De Amerikaansche lucht bombardementen hebben 300 km2 van het Japansche in dustriegebied vernield. In Ame rika zullen in de komende 12 maanden 150 millioen brand bommen worden vervaardigd. De koningskwestie in Bel gië is nog niet opgelost. De 20.000 dokwerkers te Antwer pen die dag en nacht werken voor de geallieerden, zullen het werk neerleggen als Ko ning Leopold terugkeert.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1