Provinciale Zeeuwsche Courant Proviiciale Zeeuwsche Courant N.W. BRABANT ERNSTIG GETEISTERD. N.W. BRABANT ERNSTIG GETEISTERD. De menschen komen terug ia Willemstad. Zij hadden geen vroolijke thuiskomst, want aan den oever van het breede Hollondsch Diep von den zij achter de vriendelijke wallen niet veel meer terug, dan puin en vernieling. Er is geen huis, dat in bewoonbaren staat door de maanden, dat het hier granaten regende, hcengekomen. Leege huizen zonder vensters, zonder daken, zonder deuren, wrakken van geschut en van in den strijd gebleven tanks. Willemstad staat niet op zichzelf. Heel de Noord Westhoek van Brabant maakt deel uit van den gordel van verwoesting, die het Noorden en het Zuiden van ons land scheidt. Rijdt door alle plaat sen van dezen rijken hoek van Brabant en overal zult gc de oorlogswonden zien openlig gen. Moerdijk is zoo ongeveer weggevaagd. Zevenbergen, dat in de afgeloopen jaren moei zaam weer hersteld was van de groote vernieling, die in 1940 door Duitsche bommen werd aangericht, heeft zijn mooie groene marktplein met de trotsche oude kerk en het fraaie raadhuis verloren. Het oude stalje Klundert is t.en offer gevallen aan de boni' men; het mooie oude centrum van het stadje is met den grond gelijk gemaakt. Zoo kan men doorgaan, want ge kunt hier nergens rijden zon der de sporen van den oorlog in dit land geslagen, te zien. De torens der oude kerken, die eens de vaste punten \va- i en aan den einder van de vette polders, zijn er niet meer. Er is in heel dit land zoo ongeveer geen kerk ge spaard gebleven. Daarmee is onherstelbare schade aan ons cultuurbezit toegebracht. Ont zettend groot is ook de mate- rieele schade, die aan boeren stand is toegebracht. Bij tientallen van de fraaie groote boerderijen, die eens dit land een week rig aanzien hebben gegeven, door de Duitschers uit zuiveren vemielingswaan afgestookt. De overvloedige oogst, die dit land vorig jaar heeft opgeleverd, is daarmee ten deele aan de vernietiging prijsgegeven. Groote massa's kostbaar voedsel zijn door de ir-'udaties op het land verlo ren gegaan. Thans zijn er uit gestrekte velden, waar het on kruid opschiet. Daarnaast werken de ooeren weer, maar zij hebben zooveel hulpmidde len verloren, dat zij dit jaar niet meer dan een halve oogst verwachten# Na den aftocht der Duit schers waren ook de groote complexen der suikerfabrieken van Zevenbergen en Stam persgat niet veel meer dan ruïnes. Er wordt reeds met man en macht aan gewerkt om ze weer bedrijfsklaar te maken. In de „Dinteloord", die gold als een der best ge outilleerde suikerfabrieken op het vasteland, werken al een half jaar 300 man aan het herstel. Gelukkig is de vitale uit rusting van het bedrijf niet onherstelbaar vernield. Wel vertoonen de machtige instal ls. -s, waarmede de fabriek is uitgerust, de sporen van gra naat- en bominslagen, maar veel is er reeds hersteld. De stroopfabriek is reeds weer in werking en in het najaar zul len de suikerkristallen weer vloeien over de machtige transportbanden. Ook in Ze venbergen is de herbouw van de suikerfabriek reeds een flink stuk gevorderd. Abonn.-pr.25 ct. p. \v. 3.20 p. Kw Adv.pi-. 12 ct p mm., mill. p. adv 2—, Bur. Vi~ _,~n tel. 10. M'burg tel. 35?' cn 3541, Goes te). 2475. TePneuzeri Maandag 4 Juni 1945 .oSe Jaargang Hoofdred. E. P. Zan^ijb (met rei. medew. van dr. W. H. BeeKenkamp en dr. P. J. Bonman. Uitg. P. B. Nummer 4S den Boer. Druk fa. F. v. d. Velde Jr H.M. de Koningin heeft met ingang van 1 Juni mej. J. C. M. M. Geldens tot haar par ticulier secretaresse en tot haar particulier secretaris de heer M. Constam benoemd. Correspondentie aan het secre tariaat kan gericht worden naar Haven 4, Breda. Mej. Geldens werd in 1902 geboren. Zij volgde de R.K. Kweekschool te Mook en de R.K. school voor Maatscli. Werk te Amsterdam. Zij stichtte de afd. kinderpolitie te Nijmegen en bleef daar tot 1943 toen zg gearresteerd werd, omdat zrj weigerde een Joodsch transport te begelei den. Na haar vrijlating werkte zij geheel illegaal. De heer Constam werd in 1914 geboren en studeerde ge> schiedenis aan de Gem. Uni versiteit te Amsterdam. Hij behaalde in 1940 zijn docto raal examen. In 1942 werd hij om zijn werk onder de studen ten en als voorzitter van de Ned. Chr. Studentenvereeni- ging gearresteerd als gijzelaar en verbleef in de kampen te Haren en St. Michiels-Gestel. Prinses Juliana heeft Za terdag een bezoek aan Nijme gen gebracht. (AA) Minister van Kleffens is Zaterdag uit San Francisco naar Europa vertrokken. (A.A.) Naar het 1ste Canad. le ger mededeelt waren tot 29 Mei btjna 50.000 Duitschers uit Nederland weggevoerd. ,(AA) DE VOEDSELTOESTAND. Volgens B. U. P. hebben SKAEF-autoriteiten te Den Haag verklaard dat met geal lieerde hulp, regeeringsaankoo- pen en binnenlandsche produc- Nederland thans verzekerd van voldoende voedsel om tot einde December het be- staanspeil te behouden. Wel licht zal reeds voor het einde van het jaar het land in staat zijn iets van zijn eenmaal groo- ten export van groente en fruit te hervatten, doch geen spra ke zal zijn van export van melk, boter of andere zuivel producten. De SHAEF-autori- teiten waarschuwden echter dat men uit deze feiten niet mag afleiden, dat alles roos kleurig is. In W.-Nederland wordt de roedselvoorziening eiken beter. Aardappelen en brood blijven echter nog schaarsch. Men krijgt vrij veel biscuits en af en toe Zweedsch wittebrood. Zieken krijgen extra rantsoe nen. De brandstoffenvoorzie. ning is nog slecht. De men sehen hebben geen brandstof fen, zoodat men voor warm eten op de centrale keuken is aangewezen. In Den Haag zal het nog 2 a 3 maanden duren voor er gas is. (HN en AA) DE NEDERLANDSCHE VLOOT VERLIEZEN. Ten aanzien van de Ned. vlootverliezen in dezen oorlog kunnen wij nog melden dat de ze bestaan uit 5 torpedoboot- jagers, 4 onderzeeërs, 1 mij- nenlegger, 1 mijnenveger en 2 kruisers, nl. de „Java" en de „De Ruyter". (A.A.) Voedsel van Seyss verdeeld. Op bevel van luit. gen. Foul- ckes, bevelhebber van het le Canad. legercorps, werd een groote hoeveelheid voedsel, ontdekt in het huis van Seyss- Inquart, onder de 50 armste families van Hilversum ver deeld. (AA) Rauter gearresteerd. De S.S. beul van Nederland, Rauter, is in Duitschland ge vangen genomen. (A.A.) Het tweede Nederlandsche schip is in Rotterdam aange komen, nl. het 8500 ton meten de s.s. „Stad Vlaardingen", geladen met rijst ;<H.N.) ORDE IN SÏRIË HERSTELD De orde in Syrië is nu vol ledig hersteld. In Beiroeth is een gezamenlijk Britsch- Fransch hoofdkwartier ge vormd. Sinds de Engelsche troepen Damascus en andere plaatsen binnentrokken, is geen schot meer gelost. De taak der troepen is politie werk om de orde te herstel len. Britsche troepen bewa ken alle Fransche inrichtin gen, terwijl de Fransche troe. pen geheel in hun garnizoenen zijn teruggetrokken. De schade die door de re cente oorlogshandelingen in Damascus is aangericht, is aanzienlijk. Bij het bombarde ment moeten 400 personen zijn gedood, 100 worden ver mist en 500 zijn gewond. NIEUW OFFENSIEF OP NIEU W-GUINE A Geallieerde vliegtuigen heb ben doelen op Borneo en Oki nawa gebombardeerd. 170 Amer. bommenwerpers van vliegdekschepen bombardeer den voor de tweede maal in 24 uur Kioesjoe. Op Okinawa werd na de verovering van Naga en Syuri nieuwe ter reinwinst gemaakt. Op Nieuw- Guinea is O. van Weewak een nieuw offensief ingezet. Bij de bombardementen op Tokio werd meer schade aan gericht dan bij de aardbeving in 1923. De min. president prof. Gerbrandy heeft Vrijdag met den gezant Jhr. Michiels van Verduyn te Londen een af scheidsbezoek aan Churchill gebracht. Hij bracht den dank van de Ned. regeering over voor alles wat Engeland ge daan en beteekend heeft voor het Nederlandsche volk. Za terdagavond heeft prof. Ger brandy voor de radio het En gelsche volk in gelijken geest toegesproken. (HN) Pontveer te Tholen hersteld. Voor het vervoer van wa gens en kleine auto's is het een heele verbetering, dat het over zetten te Tholen thans weer geschiedt met een platte gier- pont. Het veer vaart op werk dagen van 's morgens 6 tot 's avonds 9 uur en 's Zondags van 8 tot 8 uur. Maximum ge wicht 7000 Kg. »(AA) NIEUWE BONNEN aan te melden bij de instantie, door welke de subsidie is ver leend resp. de financiering nor maliter plaats vindt of wel indien de aanmelding bij be doelde instantie feitelijk on mogelijk mocht zijn bij het Financieele College, p.a. Staf Mil. Gezag, Sectie V, te velde. Bij de aanmelding dienen alle voor de aanvrage der sub sidie resp. financiering ge bruikelijke stukken, zoomede een copie der stukken, waarop de laatst ontvangen subsidie Geldig t.m. 9 Juni. werd verleend, te worden over- Vleesch A24A t.m. E24A. 125 gelegd, terwgl bovendien een vleesch; M24A, 100 gr. nauwkeurige. gespecificeerde vleesch. strekt van eventueel van ande- opgavc dient te worden ver ren dan de subsidieerende of Boter C24A. D24A, E24A bo ter 250 gr. Margarine A24A, B24A. boter 250 gr. Vermicelli of puddingpoeder 159 Algemeen 50 gr. ZUID-BEVELAND EN WALCHEREN. Ontbijtkoek: bon 150 Alg. is verlengd t.m. 9 Juni. VOOR WALCHEREN. Petroleum. De bonnen 115, 215, 315,, 415 en 515 van de bonkaart extra Walcheren, geven tot uiterlijk 17 Juni a.s. recht tot het koopen van 1 L. petroleum. Venters kunnen zich be voorraden door de bonnen op geplakt op opplakvellen aan te bieden bij den leverancier. financierende instantie tijdelijk ontvangen gelden, voor zoover deze nog niet aan de geldge vers werden terugvergoed. De aanmelding en de over legging der verlangde stuk ken, moeten tijdig, volledig en in duplo geschieden. Tenslotte worden alle instanties, bij wel ke aanmeldingen als hierbo ven bedoeld, binnenkomen, uit- genoodigd een exemplaar van de aanmelding en van de daar- bij overgelegde stukken aan het Financieel College te doen toekomen. HOOGWATER VLISSINGEN Dinsdag 5 Juni 10.23 en 22.44, resp. 1.74 en 1.49 m. N.A.P. ZON EN MAAN. Dinsdag komt de zon te 5.24 op en gaat te 21.53 onder. De maan resp. te 3.07 en 14.10. Zondagmiddag is te singen een brandje ontstaan in een patates-friteskraam aan den Spuiboezem. Door de brandweer was het brandje spoedig gebluseht. Vermoede lijk door onvoorzichtigheid van kinderen is het brandje ontstaan. Een van de belha mels is door de politie ingere kend. Huisvestingscommissie te Goes Ook Goes heeft veel zorgen over het probleem der huis vesting. De bevolkingsaanwas en het greot aantal evacuees hebben er toe geleid, dat voor ongeveer 1000 gezinnen geen eigen woning beschikbaar is. Op nieuwbouw of noodvoor zieningen zal in Goes de eerste jaren niet gerekend kunnen worden. Daarom zal gedurer.- een aantal jaren met os noodzakelijkheid van inwoning gerekend dienen te worden. Het is billijk, dat de hieruit voortvloeiende lasten dan ook regelmatig worden verdeeld, zoodat ieder op zijn beurt naar zijn mogelijkheden meehelpt om deze moeilijkheden te bó ven te komen. Teneinde met ieders belan gen rekening te zullen kunnen houden hebben B, en W. een huisvestingscommissie inge steld, waarin de verschillende bevolkingsgroepen zijn verte genwoordigd. Deze commissie, die driemaal per week zittir.g zal houden, heeft ten doel op te treden als raad van advies ter voorlichting van liet ge meentebestuur en voorts als beroepsinstanties. tot wie men zich kan wenden als men meent dat te zware plichten Vli izijn opgelegd. Ook de inge kwartierde!! kunnen KERKNIEUWS Ned. Nerv. kerk. Beroepen te Leiden (toez.) H. J. F. Wesseldrjk te Eindho ven. PROVINC1ENIEUWS Subisidieering en financiering van de vereenigingen e.d. De Sectie Voorlichting van het Militair Gezag deelt mede: Alle vereenigingen, stichtin gen en andere instellingen in Zeeland, welke van overheids wege subsidie genieten of op 10 Mei 1940 genoten, dan wel van overheidswege worden of werden gefinancierd, worden uitgenoodigd zich vóór 1 Juni him be langen bij de commissie voor dragen. In de commissie hebben zit ting, mevr. GossesKamphui zen en de heeren A. Vingerling, W. A. Beliën en L. van Hoek. Een vijfde lid zal nog worden aangewezen. De wild. burgemeester van t,,„, «lot Kruiningen heeft tot vertrou- SSjSmï A'enEmannen die een Iflèt van seling uit het bouwvallig- pand op den hoek Walstraat-Riool- straat te Vlissïngeii een ge deelte van een zijgevel naar be neden. Een persoon werd door de vallende steenen licht ge wond. Op 11 December is te Den Haag op 82-jarigen leeftijd overleden de heer W. K. Kuiler. De overledene was ge boren te Middelburg, die al daar een lange reeks van-jaren onderwijzer bij het openbaar lager onderwijs is geweest. Ook was de thans overledene gedurende vele jaren directeur van de Volkszangschool van de Ver. „Uit het Volk-Voor het Volk" en ook leider van de eerste klasse van de zangschool der Zangver. „Tot Oefening en Uitspanning". Vrijdag is des avonds nachts te Middelburg apotheek van Pienbroek en te Vlissin- gen apotheek Ockenburg, St. Jacobsstraat, geopend. personen moet voordragen wel ke een tijdelijke gemeenteraad zullen kiezen, benoemd de hoe ren H. Almekinders, J. de Bat. B. P. Burkink, J. H. J. Polèy en Westdijk. In verband met het K.B. voorziening tijdelijke gemeen teraden heeft de burgemees ter van Ovezande een college van vertrouwensmannen inge steld, bestaande uit de volgen de heeren: A. van 't West ein de, J. Vermeide, M. Som mij er, C. Westerweele en Joh. Goen- se. Donderdagmiddag stortte, door nog onbekende oorzaak, in de omgeving van Oostburg een Amerikaanseh vliegtuig neer. Het stond onmiddellijk in lichte laaie. Hoewel het red dingswerk terstond met kracht werd aangepakt, kwamen toch alle 7 inzittenden om het le ven. De lijken werden naar het ziekenhuis te Oostburg I overgebracht. De menschen komen terug in Willemstad. Zij hadden geen vroolijke thuiskomst, want aan den oever van het breede Hollondsch Dien von den zij achter de vriendelijke wallen niet veel meer terug, dan puin en vernieling'. Er is geen huis, dat in bewoonbaren staat door de maanden, dat het h.?.r granaten regende, is heengekoinen. Leege huizen zonder vensters, zonder daken, zonder deuren, wrakken van geschut en van in den strijd gebleven tanks. Willemstad staat niet op zichzelf. Heel de Noord Westhoek van Brabant maakt deel uit van den gordel van verwoesting, die het Noorden en het Zuiden van ons land scheidt. Rijdt door alle plaat sen van dezen rijken hoek van Brabant en overal zult ge de oorlogswonden zien openlig gen. Moerdijk is zoo ongeveer weggevaagd. Zevenbergen, dat in de afgeloópen jaren moei zaam weer hersteld was van de groote vernieling, die er in 1940 door Duitsche bommen werd aangericht, heeft zijn mooie groene marktplein met de trotsche oude kerk en liet fraaie raadhuis verloren. Het oude stalje Klundert is ten offer gevallen aan de bom men; het mooie oude centrum van het stadje is met den grond gelijk gemaakt. Zoo lean men doorgaan, want ge kunt hier nergens rijden zon der de sporen van den oorlog in dit land geslagen, te zien. De torens der oude kerken, die eens de vaste punten wa ren aan den einder van de vette polders, zijn er niet meer. Er is in heel dit land zoo ongeveer geen kerk ge spaard gebleven. Daarmee is onherstelbare schade aan ons cultuurbezit toegebracht. Ont zettend groot is ook de mate-' rieele schade, die aan boeren stand is toegebracht. Bij tientallen van de fraaie groote boerderijen, die eens dit land een week, .rig aanzien hebben gegeven, door de Duitschers uit zuiveren vemielingswaan afgestookt. De overvloedige oogst, die dit land vorig jaar heaft opgeleverd, is daarmee ten deele aan de vernietiging prijsgegeven. Groote massa's kostbaar voedsel zijn door ue inundaties op het land verlo ren gegaan. Thans zijn er uit gestrekte velden, waar het on kruid opschiet. Daarnaast werken de ooeren weer, maar zg hebben zooveel hulpmidde len verloren, dat zij dit jaar niet meer dan een halve oogst verwachten: Na den aftocht der Duit schers waren ook de groote complexen der suikerfabrieken van Zevenbergen en Stam persgat niet veel meer dan ruïnes. Er wordt reeds met man en macht aan gewerkt om ze weer bedrijfsklaar te maken. In de „Dinteloord", die gold als een der best ge outilleerde suikerfabrieken op het vasteland, werken al een half jaar 300 man aan het herstel. Gelukkig is de vitale uit rusting van het bedrijf niet onherstelbaar vernield. Wel vertoonen de machtige instal- lac.es, waarmede de fabriek is uitgerust, de sporen van gra naat- en bominslagen, maar veel is er reeds hersteld. De stroopfabriek is reeds weer in werking en in het najaar zul len de suikerkristallen weer vloeien over de machtige transportbanden. Ook in Ze venbergen is de herbouw van de suikerfabriek reeds een flink stuk gevorderd. H.M. de Koningin heeft met ingang van 1 Juni mej. J. C. M. M. Geldens tot haar par-, ticulier secretaresse en tot haar particulier secretaris de heer M. Constam benoemd. Correspondentie aan het secre tariaat kan gericht worden naar Haven 4, Breda. Mej. Geldens werd in 1902 geboren. Zij volgde de R.K. Kweekschool te Mook én de R.K. school voor Maatsch. Werk te Amsterdam. Zij stichtte de afd. kinderpolitie te Nijmegen *en bleef daar tot 1943 toen zij gearresteerd werd, omdat zij weigerde een Joodsch transpórt te begelei den. Na haar vrijlating werkte zij geheel illegaal. De heer Constam werd in 1914 geboren en studeerde ge schiedenis aan (le Gem, Uni versiteit te Amsterdam. Hij behaalde in 1940 zijn docto raal examen. In 1942 werd hij om zijn werk onder de studen ten en als voorzitter van de Ned. Chr. Studentenvereni ging gearresteerd als gijzelaar en verbleef in de kampen te Haren en St. Michiels-Gestel. Prinses Juliana heeft Za terdag een bezoek aan Nijme gen gebracht, (AA) Minister van Kleffens is Zaterdag uit San Francisco naar Europa vertrokken (A.A.) Naar het 1ste Canad. le ger mededeelt, waren tot 29 Mei bijna 50.000 Duitschers uit ■Nederland weggevoerd. (AA) Bur. Vi.. tel. 10. M'burg tel. 35?' en 3541, Goes tel. 2475. Terneuzer. i.se Jaargang Hooidrcd. E. P. Zandyfc (met rea. medew. van dr. W. U. BeekenKamp en dr. P. J. Bouman. Uitg. F. B. Nummer 4S den Boer. Druk fa. F. v. d. Velde Jr DE VOEDSELTOESTAND. Volgens B. U. P. hebben SHAEF-autoriteiten te Den Haag verklaard dat met geal lieerde hulp, rege-eringsaankoo ?en en binnenlandsche prodpc- ie Nederland thans verzekerd is van voldoende voedsel om tot einde December het be- staanspeil te behouden. Wel licht zal reeds voor het einde van het jaar het land in staat zijn iets van zijn eenmaal groo- ten export van groente en fruit te hervatten, doch geen spra ke zal zijn van export van melk, boter of andere zuivel producten. De SHAEF-autori teiten waarschuwden echter dat men uit deze feiten niet mag afleiden, dat alles roos kleurig is. In W.-Nederland wordt de voedselvoorziening eiken dag beter. Aardappelen en brood blijven echter nog schaarsch. Men krijgt vrij veel biscuits en af en toe Zweedsch wittebrood. Zieken krijgen extra rantsoe nen. De brandstoffenvoorzie. ning is nog slecht. De men schen hebben geen brandstof fen, zoodat men voor warm eten op de centrale keuken is aangewezen. In Den Haag zal het nog 2 a 3 maanden duren voor er gas is. (HN en AA) DE NEDERLANDSCHE VLOOTVERLIEZEN. Ten aanzien van de Ned. vlootverliezen in dezen oorlog kunnen wij nog melden dat de ze bestaan uit 5 torpedoboot- jagers. 4 onderzeeërs. 1 mij- ne iiegger, 1 mijnenveger en 2 kruisers, nl. de „Java" en de „De Ruyter". (A.A.) Voedsel van Seyss verdeeld. Op bevel van luit. gen. Foul- ckes, bevelhebber van het le Canad. legercorps, werd een groote hoeveelheid voedsel, ontdekt in het huis van Seyss- Inquart, onder de 50 armste families van Hilversum ver deeld. (AA) Rauter gearresteerd. D£ S.S. beu] van Nederland, Rauter, is in Duitschland ge vangen genomen. (A.A.) -Het tweede Nederlandsche schip is in Rotterdam aange komen, nl. het 8500 ton meten de s.s. „Stad Vlaardingen", geladen met rijst. .(H.N.) ORDE IN SYRIË HERSTELD De orde in Syrië is nu vol ledig hersteld. ïn Beiroeth is een gezamenlijk Britsch- Fransch hoofdkwartier ge vormd. Sinds de Engelsche troepen Damascus en andere plaatsen binnentrokken, is geen schot meer gelost. De taak der troepen is politie werk om de orde te herstel len. Britsche troepen bewa ken alle Fransche inrichtin gen, terwijl de Fransche troe pen geheel in hun garnizoenen zijn teruggetrokken. De schade die door de re cente oorlogshandelingen in Damascus is aangericht, aanzienlijk. Bij het bombarde ment moeten 400 personen zijn gedood, .100 worden ver mist en 500 zijn gewond. NIEUW OFFENSIEF OP NIEUW-GUINEA. Geallieerde vliegtuigen heb ben doelen op Borneo en Oki nawa gebombardeerd. 170 Amer. bommenwerpers van vliegdekschepen bombardeer den !voor de tweede maal in 24 uur Kioesjoe. Op Okinawa werd na de verovering van Naga en Syuri nieuwe ter reinwinst gemaakt. Op Nieuw- Guinea is O. van Weewak een nieuw offensief ingezet. Bij de bombardementen op Tokio werd meer schade aan gericht dan bij de aardbeving in 1923. De min. president prof. Gerbrandy heeft Vrijdag met den gezant Jhr. Michiels van Verduyn te Londen een af scheidsbezoek aan Churchill gebracht. Hij bracht den dank van de Ned. regeering over voor alles wat Engeland ge daan en beteekend heeft voor het Nederlandsche volk. Za- terdagavond heeft prof. Ger brandy voor de radio het En gelsche volk in gelijken geest toegesproken. (HN) Pontveer te Tliolen hersteld. Voor het vervoer van wa gens en kleine auto's is het een heele verbetering, dat het over zetten te Tholen thans weer geschiedt met een platte gier- pont. Het veer vaart op werk dagen van 's morgens 6 tot 's avonds 9 uur en 's Zondags ;van 8 tot 8 uur. Maximum ge wicht 7000 Kg, (AA) NIEUWE BONNEN Geldig t.m. 9 Juni. Vleesch A24A t.m. E24A. 125 gr. vleesch; M24A, 100 gr. vleesch. Boter C24A. D24A. E24A bo ter 250 gr. Margarine A24A. B24A. boter 250 gr. Vermicelli of puddingpoeder 159 Algemeen 50 gr. ZUID- EN N. BEVELAND Ruhniugsbon Engelsche biscuits. Ten einde de nog voorradige Engelsche biscuits te ruimen is bon 14. 214, 314. 414 en 514 van de noodbonkaart Zeeland aangewezen voor 250 gram biscuits per bon. Geldig t.m. 9 Juni. De detaillisten dienen op de ze bonnen de nog voorradige biscuits af te leveren. Voor zoover hun voorraad voor hun klanten onvoldoende is kunnen zij zich met bovengenoemde bónnen, opgeplakt op opplak vellen, bij den grossier bevoor raden. In het algemeen zal dus deze bon vooraf bij den win kelier moeten worden ingele verd. De detaillisten worden aan geraden niet meer biscuits in voorraad te nemen dat zij be slist noodig hebben. NOORD-BEVELAND. Natuurboter. De bonnen A t.m. E24A zgn verlengd t.m. Juni. ZUID-BEVELAND EN WALCHEREN. Ontbijtkoek: bon 150 Alg'. is verlengd t.m. 9 Juni. N.- EN Z.-BEVELAND. Fstroleum. De bonnen 15, 215, 315, 415 en 515 van de noodkaart voor speciaie doel einden geven tot uiterlijk 17 Juni a.s. recht tot het koopen van 1 I petroleum. Venters kunnen zich be voorraden door de bonnen op geplakt op opplakvellen aan te bieden bg den leverancier. ZON EN MAAN. Dinsdag komt de zon te 5.24 op en gaat te 21.53 onder. Dc maan resp. te 3.07 en 14.10. PROVINCIENIEUWS Huisvestingscommissie te Goes Ook Goes heeft veel zorgen over het probleem der huis vesting. De bevolkingsaanwas en het groot aantal evacuees hebben er toe geleid, dat voor ongeveer 1000 gezinnen geen eigen woning beschikbaar is. Op nieuwbouw of noodvoor zieningen zal in Goes de eerste jaren niet gerekend kunnen worden. Daarom zal geduren de een aantal jaren met de noodzakelijkheid van inwoning gerekend dienen te worden. Het is billijk, dat de hieruit voortvloeiende lasten dan ook regelmatig worden verdeeld, zoodat ieder op zgn beurt naar zijn mogelijkheden meehelpt om deze moeilijkheden te bo ven te komen. Teneinde met ieders belan gen rekening te zullen kunnen houden hebben B. en W. een huisvestingseommissie inge steld, waarin de verschillende bevolkingsgroepen zijn verte genwoordigd. Deze commissie, die driemaal per week zitting zal houden, heeft ten doel op te treden als raad van advies ter voorlichting van het ge meentebestuur en voorts als beroepsinstanties, tot wie men zich kan wenden als men meent dat te zware plichten zgn opgelegd. Ook de in ge- kwartierden kunnen hun be langen bij de commissie voor dragen. In de commissie hebben zit ting, mevr. GossesKamphui zen en de heeren A. Vingerling, W. A. Beliën en L. van Hoek. Een vijfde lid zal nog worden aangewezen. Het plan te Goes opgewor pen om particuliere pakketten voor familie en kennissen in Den Haag te verzamelen en over te brengen is een groot succes geworden. Reeds Vrij dag was men ver over de 300 pakketten en Zaterdagmorgen heeft het steeds storm geloo- pen, zoodat heele rijen men schen t stonden te wachten om hun goede gaven af te geven. Het resultaat was, dat ruim 700 colli's in verschillende auto's werden ingeladen en naar de residentie vervoerd, waar zij zeker zeer welkom zijn geweest. Ook Goes heeft genoten van de goede muziek van het En gelsche militaire muziekkorps van Oxford Bucks. De uitvoe renden hadden na ieder num mer een dankbaar applaus in ontvangst te nemen. Besloten werd met het Wilhelmus en God save the King. De wncL burgemeester van Kruiningen heeft tot vertrou wensmannen die een lijst van personen moet voordragen wel_ ke een tijdelijke gemeenteraad zullen kiezen, benoemd de hee ren H. Almekinders. J. de Bat. B. P. Burkink, J. H. J. Poley en Westdijk. Donderdagmiddag' had op het kruispunt Rijks- en Nisseweg te Kruiningen een aanrijding plaats tusschén een auto, een motorrijwiel en een wielrijder. Laatstgenoemde, de 88-jarige Goetheer uit Wolf aartsdijk, sloeg tegen den betonweg, waardoor een hevig bloedende hoofdwond ontstond. Na ver bonden te zijn, kon G. per auto thuis worden gebracht. In verband met het K.B. voorziening tijdelijke gemeen teraden heeft de' burgemees ter van Ovezande een college van vertrouwensmannen inge steld, bestaande uit de volgen de heeren: A. van 't Westein de, J. Vermeule, M. Sommijer, C. Westerweele en Joh. Goen- In het kader van de ..Zeeuw sche Hulp Boven de Rivieren" werd te Ovezande een voedsel- inzameling gehouden voor Noord-Nederland. In één dag- werden broodbonnen, tarwe en meel bijeengebracht voor bijna 2000 brooden van diverse grootte. Bovendien een hoe veelheid peulvruchten en ande re levensmiddelen. Woensdag vierde Driewe gen het bevrijdingsfeest. De Nederlandsche driekleur en i'e mooi versierde straten zetten heel het dorp in feesttooi. Het programma begon met kranslegging op de graven van de geallieerde bevrijders, die in en om het dorp begra ven zijn. Ds. Fransen, voor zitter van het feestcomité, voerde daarbij het woord. Des middags volgde een op tocht van versierde wagens enz. Het verdere deel van den dag werd gevuld met volks spelen opgeluisterd met mu ziek. Dnderdag werd het feest voortgezet en kreeg de school jeugd een beurt. Tot slot volg de een geeostumeerde koi-fbal- wedstrijd. Donderdagmiddag stortte, door nog onbekende oorzaak, in de omgeving' van Oost burg een Amerikaanseh vliegtuig neer. Het stond onmiddellijk in lichte laaie. Hoewel het red dingswerk terstond met kracht werd aangepakt, kwamen to.ch alle 7 inzittenden om het le ven. De lijken weiden naar het ziekenhuis te Oostburg overgebracht. In de afgeloopen week zgn te Oost burg bij het mijnen-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1