Provinciale Zeeuwsche Courant Mussert en Max Blokzijl in de cel. hU'P V0°r NCderla"d( NEDERLAND LET OP UW SAECK De tribunalen beginnen naar buiten van hun werkzaamheid blijk te geven. Wij twijfelen er niet aan, of hun werk zal moeilijk zijn, maar met den noodigeri 'ernst en met een be sef van hooge verantwoorde lijkheid verricht worden. Het is in sommige Nederlandsche colleges gewoonte de werk zaamheden met geDed te ope nen. Dit is in overeenstemming met onzen godsdienstigen aard, en, waar het meer is dan een bloote ceremonie, bergt het eenen diepen zin. Wij weten niet, of de tribu nalen hun zittingen met gebed zullen openen, maar zoo er gens, dan zou het hier op zijn plaats zijn. Onervaren rechters, een ma terie, die onze gewone recht- banken gelukkig nooit te be handelen hadden, nieuwe wet ten, geen steun van traditie of bestaande jurisprudentie. Zoo ooit, dan is hier een ge- bed om voorlichting van het menschelijk oordeel door de Hoogste Macht gepast, opdat tegenover de goddelijke gerech tigheid, deze menschelijke en dus feilbare rechtspraak be staan moge, opdat geen men schelijke, al te zeer mensche lijke motieven bij het oordeel mogen meespreken. Wij hebben vertrouwen in den zin voor gerechtigheid van Nederlanders, geroepen over anderen recht te spreken, maar een gebed schijnt ons hier wel noodig, opdat wij niet in ver blinding oordeelen der wrake en niet der gerechtigheid spreken. Landverraders zijn nu een maal schadelijke dierën, voor wie geen medelijden, maar slechts gerechtigheid geldt. En waar deze landverraders door hun verderfelijke leeren, die zij zelfs nog met een schoonen schijn van weten schappelijkheid, of zelfs hoo- gere moraliteit wilden bedek ken, bijzonder gevaarlijk zijn, moet men ze onschadelijk ma ken. Maar zelfs den schade lijken coloradokever martelt mén niet, alvorens hem te vernietigen. En men zorge er voor, dat geen, ook maar eenigszins naar duitsch voor beeld zweemende methoden onze eer als volk van Hugo de Groot, van Vollenhoven, Modderman en zooveel andere lichten der rechtswetenschap mogen bezoedelen. Ons Neder landsche recht heeft altijd gehandeld volgens het begin sel, dat een beschuldigde, een verdachte van zware misdaad, nog geen veroordeelde is, dat de straf pas ingaat na de ver oordeeling en dat zoo'n be schuldigde of verdachte rech ten van verdediging heeft en volgens wettelijke rechten humaan te behandelen is. DE PRINSES VERTELT OVER HAAR KINDEREN. Een Anep-medewerker kon een gesprek met Prinses Ju liana voeren. De Prinses ver telde over haar dochtertjes: „Trix zit nu met haar Ne- derlandsch vriendinnetje in de eerste klas van een Cana- deesche school bij ons in de buurt, waar zij vóór de derde K s v/orden klaargestoomd. Irene volgt van haar derde jaar af een kleuterschool en 's middags volgt zij met haar klas het rooster van het eerste leerjaar. Zelf bereid ik hen door lessen in lezen en schrij ven van de Nederlandsche taal voor op het Lager Onderwijs hier te lande, ik hoop, dat ze daar gauw veel vriendinnetjes zullen maken". De Prinses vindt blijkbaar een dagelijkschen omgang van haar meisjes met Nederland sche kinderen zeer gevvenscht. ,,Haar Nederlandsche jaar- genooten", vervolgt H.K.H. „hebben, ondanks hun jeugdi gen leeftijd veel onder de be zetting geleden en onwillekeu rig is een groot gedeelte van hun gedachtenleven daar ook nog mee verweven. Uit ge sprekken met hun vriendinne tjes zullen Trix en Irene dan spoedig begrijpen, wat de jeugd hier in de afgeloopen jaren heeft meegemaakt". Weet u, waar Trixje dol op Natuurlijk op poppen, maar zij is het meest verdiept in haar spel, wanneer zij haar fantasie kan uiten in ver kleedpartijtjes, het verzinnen van verhalen en het maken van allerlei teekeningen. Ireentje blijkt meer sportief te zijn aangelegd. Aan de rin gen is zij haar makkertjes verreweg de baas. Margriet draaft en speelt den geheelen dag door ons huis. Zij probeert, op haar manier, zooveel mo gelijk de' „grooten" na te doen. Ik mis ze allemaal erg. Den laatsten tijd vroegen zij mij steeds: „Mamma, waneer mogen we nu naar Holland toe?" Dat zal hun grootste oogenblik zijn". DE VOEDSELTOEVOER NAAR W. NEDERLAND. De voedseltoevoer naar W. Nederland is in de afgeloopen dagen met kracht voortgezet. In Rotterdam kwamen 2 sche pen met elk 3000 ton voedsel enz. en 1 schip met 3000 ton kolen aan. Ook door de lucht en te land werd weer aange voerd. Dinsdag konden de men- schen hun eerste toewijzingen op hun bonkaarten afhalen. Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de kinderen en de minvermogenden. Zij krijgen een dubbel rantsoen chocolade. Kinderen beneden 7 jaar krijgen 1 ons rijst en een nalf pond havermout. (HN) Sjoerd de Vrij had op 10 Mei een vraaggesprek met Mussert en Max Blokzijl, ergens in een Huis van Be waring in Nederland. Anton Mussert, de zgn. lei der van het Nederlandsche volk en Max Blokzijl, zijn mi nister van propaganda, zitten nu in een cel. Mussert is de man, die meer dan ieder ander verantwoorde lijk is voor den smaad, die een handjevol Nederlanders op ons land geworpen hebben. Mus sert is zijn uniform nu kwijt en heeft een grijs colbertjasje aan, waarover een dikke win terjas. Op mijn vraag, zei Sjoerd de Vrij, of hij mij een onder houd wilde toestaan, ant woordde hij, dat hij het wel wilde doen, als net maar niet beteekende, dat hij dan niet voor het Tribunaal zou ko men, want hij wilde zich ver antwoorden voor het Neder landsche volk en de regeering. Hij had de regeering al een verzegeld pakket doen toeko men, waaruit zou blijken, dat hij zich volkonaen verantwoor den kon. Op de vraag, wanneer hij geweten had, dat de strijd verloren was, antwoordde hij, dat hij altijd vertrouwd had op het genie van den Führer, en dat pas, bij de mededeeling van Hitler's dood, hij geweten had, dat het nu niet lang meer zou duren. Op de vraag hoe zijn ver houding was met de Duit- schers hier te lande, zei hij, dat hij, wat dit betreft, het meest bedrogen was geweest, want zij lieten hem overal buiten en hielden hem niet op de hoogte. „Ik ben zeer teleur gesteld over deze verhouding", merkte hij op „en ik was blij te hooren, dat Seyss Inquart was gearresteerd".. Sjoerd de Vry vroeg hem, hoeveel malen hij Hitler in den oorlog had ontmoet? Mussert antwoordde, dat dit had plaats gevonden in 1940, 1941, 1942 en in December 1943. Hitier verzekerde hem steeds weer, dat Nederland een zelfstandige plaats zou innemen in het nationaal-socia- listische Europa, onder leiding van Duitschland. In Decem ber 1943 was Hitier zeer pes simistisch en hoopte hij op een tweespalt in het geallieer de kamp. Hitler was volgens Mussert een der grootste idealisten ter Wereld. Himmler was echter de voornaamste figuur, die de macht in handen had. Hij zeide binnenskamers geprotes teerd te hebben tegen de sme rige kliek van SS en SD. Hij altijd &eloofd in een Duitl scne overwinning. p-phf iS£J noemde Mussert een Ö<*ens le misdadigers. Vol- dikwijls tegen geprotesteerd. Hij kon dit n.l. niet openlijk doen. Seyss Inquart weet hier van, dat ik geprotesteerd heb. Hij kan dat bevestigen, zeide Mussert. - Voorts deelde Mussert mede, dat General-Kommissar Schmidt, die volgens hem, een groot vriend van de Nederlan ders was, niet uit den trein gevallen was, maar door Rau- ter vermoord werd. Sjoerd de Vrij viel hier Mus sert in de rede, want hij kon niet begrijpen, dat men den man, die honderden Nederlan ders had laten executeeren er- die een rol heeft gespeeld in de Jodenvervolging in Amster dam, een vriend kon noemen van de Nederlanders. „En toch is het zoo", zei Mussert. Mussert zei. dat wanneer er werkelijk gerechtigheid zal plaats vinden, dat hij dan vrij uit zal gaan. Hij noemde ons eenige keeren: „Kameraden", maar herstelde zich dan en noemde ons dan „Heeren", zei Sjoerd de Vrij. Bij het verlaten van de cel, ging Mussert's rechterhand omhoog, maar zijn lippen ble ven op elkaar. Ofschoon het niet de bedoe ling was om ook een bezoek aan Max Blokzijl te brengen, heeft Sjoerd de Vrij dit toch gedaan. Hij zag er uiterst ze nuwachtig uit, was zonder boord en das, zonder veters in zijn schoenen en had een af gezakte broek. Hij deelde me de, dat hij niet was gearres teerd, maar zich ter beschik king had gesteld van een of ficier van de Prinses Irene- Brigade en dat hij toen in deze gevangenis was terecht gekomen. Blokzijl hoopte, dat hij, on danks zijn hoogen leeftijd, toch nog in aanmerking zo" komen om nogmaals te worden ingezet voor den opbouw van Nederland. Hij zou met alles genoegen nemen, hoe klein het werk ook zou zijn. Persoonlijke aspiraties had hij niet- Hy deelde mede, dat hij geen po pulaire figuur was in de N. S.B. Wat Mussert betreft, deze noemde hij een eerlijk mensch, maar geen staatsman. Dikwijls was hij het niet eens met zijn beslissingen, maar hij had als leider de beslissingen te geven en Blokzijl had die op te vol gen. Max Blokzijl had tot het laatst toe geloofd in het V- wapen en hij had tot het laat ste toe gehoopt op een gun stige wending. Abonn.-pr.25 ct. p. w. 3.20 p, k\v. Adv.pr. 12 ct p mm., min p. adv 2— Bur. VHssingen tel. 10, M'bui'g tel, ZATERDAG 12 ME11945 3. P. ZandIJk (met red. dr. W. H. Beekenkamp Bouman. Uitg. MÉiB| 3521 en 3541, Goes tel. 2475,Tcrneuzen 188e Jaargang Nummer 33 den Boor. Druk Ia. F. v. d. Velde Jr Het drama van de Woeste Hoeve. Aan den grooten verkeers weg van Arnhem naar Apel doorn, daar waar een zijweg afbuigt naar Hoenderloo, ligt een buitencafé. genaamd „De Woeste Hoeve". Men zal zich herinneren, dat hier de aan slag op Rauter werd gepleegd, waarvoor zooveel onschuldige Nederlanders het leven moes ten laten. Een oorlogscor. van Anep-Aneta bezocht de plaats van den aanslag. Het was op 6 Maart 1945, 's avonds om 11 uur, dat de bewoners van de weinige hui zen in de omgeving mitrail leurs hoorden ratelen. Er werd nauwelijks acht op ge slagen, vertelde de bosch wachter van het nabijgelegen landgoed „Verena". Ook de. Duitsche soldaten, die de Woeste Hoeve bevolk ten, merkten niet, dat vlak voor hun deur een Duitsche auto met mitrailleurvuur werd bestookt. Eerst 's morgens om half zeven vond een passee- rende arbeider in een stil- staanden auto twee lijken en een zwaar gewonde. Hij waar schuwde de Duitsche bezetting in het café en toen nam het eigenlijke drama van Woeste Hoeve een aanvang. De Duit- schers begonnen de buurt te alarmeeren en wonnen infor maties in. Er werd over repressailles gesproken en een vreeselijken angst maakte zich van de be woners van het kleine gehucht meester. Het lot zou evenwel anders beschikken. Twee dagen na den aanslag, op Donderdag 8 Maart, arri veerden aan de Woeste Hoeve een aantal auto's en een auto bus, waaruit 117 burgers wer den geladen. Er waren grijs-' aard bij en jongens, arbeiders en intellectueelen, welgestel- den en armen, een heterogeen gezelschap samengezocht in de vele Duitsche gevangenissen in Nederland. Van allen waren de handen op den rug samengebonden met witte koorden. Zij werden op een rij gezet en moesten correct in de houding gaan staan, ook de invalide met het houten been, die zich onder hen bevond. En toen begon de Grüne Polizei haar beulswerk. In koelen bloede schoot zij 117 onschuldige menschen neer. De sporen van dit ongehoorde bloedbad zijn nog te zien in het mos langs den weg. Tevoren waren alle bewo ners van het gehucht in één huis in één kamer bijeenge dreven. Blijkbaar wenschte men geen ooggetuigen bij deze oorlogsmisdaad. Maar de men schen hebben de rauwe beve len, de knallende schoten en de hartverscheurende kreten der slachtoffers gehoord en zullen die nooit vergeten. Een jonge man onder de slachtoffers had den euvelen moed een ontvluehtingspoging te wagen. Met geboeide han den rende hij op het prikkel draad toe, dat: langs den weg gespannen was. Hij bleef er in hangen en werd lafhartig in den rug doodgeschoten. Men heeft de lijken van deze 117 Nederlandsche mar telaren zes uur lang langs den weg laten liggen. Er stond een bord bij: „Deze ter roristen zijn terechtgesteld wegens een aanslag op een weermachtsauto" en het was de Hollandsche SS, die alle passanten dwong, langzaam langs de lijken te loopen en er naar te kijken. In den avond werden de lijken gebor gen en in Uchelen begraven. Men graaft de lichamen nu op om te trachten hen te identi- ficeeren. Dit drama van de Woeste Hoeve is een der afschuwe lijkste oorlogsmisdaden ge weest, ooit in de geschiedenis gepleegd. Alle brandweermateriaal, met inbegrip van dekens, bed den van de stad Londen, dat nu overbodig is geworden, is overgedragen aan de „hulp voor Holland Raad", als deel van de groote actie in Londen (A.A.) EISENHOWER DANKT DE ONDERGRONDSCHE STRIJDERS. Generaal Eisenhower heeft een dagorder tot de onder- grondsche strijders van Frank rijk, .België, Nederland, Dene marken en Noorwegen gericht. Daarin zegt hij o.m.: „De Duitschers, die Uw land hebben bezet en uitgeplunderd, zijn nu door de geallieerden verdreven. Uw land is bevrijd. Voor een groot deel te danken aan de ondergrondsche strijd krachten die zich zoo dikwijls hebben opgeofferd, om den vij and te verslaan. Met bewon dering heb ik U gadegeslagen. U zijt gekerkerd en gefolterd. De strijd werd echter van jaar tot jaar voortgezet zonder dat men teneergeslagen werd door de ondervonden teleurstellin gen. Door velen is in het geheim gewerkt. Zij konden niet voor het oog hunner makkers op treden .Ik dank U voor de be wezen diensten, die U aan de volkeren hebt bewezen". (B.B.C.) 3 MILLIOEN AMERIKANEN KEEREN HUISWAARTS. In 9 maanden zullen 3.000.000 Amerikanen uit Europa terug- keeren. Er zullen er 400.000 blijven. De demobilisatie van die mannen, die niet meer voor den oorlog noodzakelijk zijn, zal zoo spoedig mogelijk plaats hebben. De Amerikaansche marine demobiliseert niet wan neer de oorlog met Japan nog niet klaar is. Truman heeft de dienstplichtwet verlengd tot 15 Mei 1946. (B.B.C.) De Amerikaansche lucht- operaties. Tusschen Mei 1942. toen de Amerikaansche luchtoperaties tegen Duitschland begonnen en midden April 1945, vernielden Amerikaansche luchtstrijd krachten 29.856 vijandelijke jagertoestellen en bommenwer pers. Zij verloren zelf 15.266 toestellen en wierpen 1.453.595 Amerikaansche tonnen bom men op vijandelijke doelen af. (AA) Hara-kiri-bommen. De Japanners gebruiken bij aanvallen op schepen Hara- Kiri-bommen. Deze worden ge lanceerd van grootere vlieg tuigen en bestuurd door één man. De bommen zien er uit als kleine éénpersoons vlieg tuigen van 5 m. lengte. (A.A.) Op Tarakan maakten de geallieerden nieuwe terrein winst. Zij naderen het tweede belangrijke petroleumgebied. (BBC) De Fransche generaal Weygand en de bekende ten nisspeler Borotra, zijn bij aan komst uit Duitschland in Frankrijk gearresteerd. (BBC) Italiaansche partisanen hebben de echtgenoote van Mus solini aan de geallieerden uit geleverd. Zij trahtte met haar twee kinderen uit Italië te ontsnappen. (A.A.) De krijgsraden te Meche- len, Gent, Kortrijk, Doornik en Brussel hebben 25 dood vonnissen wegens het plegen van onvaderlandsche handelin gen uitgesproken. (AA) Een Britsch postvliegtuig heeft den afstand van Groot- Brittannië naar Auckland in Nieuw-Zeeland (21.533' km.) afgelegd in 53 uur, 13 minuten. Een nieuw record. (A.A.) NOG DUITSCH VERZET IN TSJECHO-SLOWAKIJE. In Tsjecho-Slowakije hebben alle Duitschers nog niet geca pituleerd. Op enkele plaatsen bieden kleine groepjes nog verzet. In Praag bevinden zich nog scherpschutters in bepaaide deelen van de stad. Het verzet dat de Duitschers in Tsjecho-Slowakije tot het laatst toe zijn blijven bieden, heeft honderden slachtoffers onder de burgerbevolking ge- eischt. De Russen zijn nu be gonnen de laatste weerstands nesten op te ruimen. Op de eilanden in de Dode- canesos (Oostelijk deel Middel- landsche Zee) waar de Engel- schen zijn geland, bevonden zich ongeveer 20.000 Duit schers. (B.B.C.) VERZENDING BRIEF KAARTEN VRIJ. Van heden af kunnen op de gewone wijze briefkaarten dus geen brieven aan ieder gewenscht adres in Nederland worden verzonden. Int. Gerechtshof te Den Haag. Te San Francisco is beslo. ten, dat het nieuwe Interna tionale Gerechtshof te Den Haag zal worden gevestigd. Vier broers in concentratie kampen gestorven. Van de familie Slaats te Waalwijk zijn vier zoons, on geveer tegelijkertijd in drie verschillende concentratiekam. pen in Duitschland overleden. Enkele weken voor de bevrij ding werd een aanslag ge pleegd op een beruchten N.S. B.'er te Waalwijk. Als gevolg hiervan werden ongeveer 20 bewoners gearresteerd. Zes werden er vastgehouden, n.l. vader Slaats met vier zoons en een zekere van Loon. Zij werden naar Gorinchem ge bracht. waar vader Slaats vrij gelaten werd. De vier broers, resp. 34, 22, 19 en 16 jaar oud, werden via het beruchte kamp in Amersfoort naar het con centratiekamp Neuengamme bij Hamburg overgebracht. Hier stierf Julius, de jongste, tengevolge van de martelin gen. Een paar weken later be zweek ook de oudste, Her man. Intusschen was Gerard naar Bergen-Belsen en Georg naar Meppen overgebracht. De laatste liet in Januari het leven en Gerard een maand later. Ook de 19-jarige Kees van Loon is in een dezer gru welijke kampen gestorven, meldt het V.V. Luitenant-generaal jhr. W. RÖell is door het Fransche leger uit een kamp bij Con- stanz bevryd. Hij was als po litieke gevangene ter dood veroordeeld. (AA) Tinus Csendarp, de be kende Nederlandsche hardloo- per, de snelste blanke sprin ter op de Olympiade te Ber- lijn, is in Den Haag gesneu veld. Osendarp was den laat sten tiid lid van de SS. In een kelder van de rijke*., selarij te Berlijn heb ben de Russen vier half ver koolde lijken gevonden. Men zal nagaan of Hitier hier bij is, (B.B.C.) In de door de Duitschers bezette landen zijn meer dan 4 millioen Joden vermoori\ Slechts 1.382.000 Joden zijn in deze landen nog in leven, tegen bijna 6 millioen, die er vóór den oorlog woonden. (A.A.) KORTE PREDIKATIE HEER, HOOR! Onze vreugde was uitbundig deze week. Het kon niet op. Wat is er gezongen en gespron gen. Geen enkele viering van een verjaardag of jubileum in verband met Oranje haalde in de verste verte met- deze na tionale, ja internationale ont spanning. Wal ging alles gauw, onge dacht gauw. Elk elk uur dring! het meer tot ons door, dat de allen adem benemende strik voor heel ons i'olk rondom Ko ningin Wilhelmina en voor ge heel Europa inderdaad gebro ken IS. Houden wij nu de biddende handen niet langer gevouiven" Het zou ons niet tot eer strekken. Zeker morgen niet. Want, de ■naam van den Zondag tusschen den Hemelvaartsdag en het Pinksterfeest is: Exaudi, een- naam, ontleend aan Psalm 27, waar een bevoorrecht, hart stochtelijk mensch, zich be wust van toekomstige drei ging, bidt: HoorHeere! mijn stem, als ik roep en wees mij genadig, en antwoord mij. ,jNog beeft uw hart en schreit uw ga/nsch gezicht Neem dezen dag uw wonden niet te licht. Heer, hoor! Wij blijven bidden. Heer, hoor naar de weduwen. Hoor naar de geiconden. Hoor naar de 'dolenden. Hoor naar de stervenden. Heer, hoor naar elke harte- uitroep uit den dieptenood van heel de wereldkerk en heel de volkerenzee. Gij belooft de zending en de leidmg van uw Heiligen Geest en de wachtende gemeente op \aarde ziet uit en roept uit: Kom, Heilige Geest, kom Schepper, daal neer! B. PROVINCIENIEUWS REGISTRATIE VAN MOTORRIJTUIGEN. De Chef Staf Militair Ge zag heeft een Verordening uit gevaardigd, krachtens welke alle motorrijtuigen en alle on- derdeelen van motorrijtuigen opnieuw dienen te worden ge registreerd. In verband hier mede heeft de Militaire Com missaris voor de provincie Zeeland bekend gemaakt, dat deze registratie dient te ge schieden vóór 17 Mei. Overtreding van de verplich ting tot registratie zal als een misdrijf strafbaar zijn. Niet geregistreerde motorrij tuigen en onderdeelen kunnen worden in beslag genomen en verbeurd verklaard. Walchersclie kinderen naar Engeland. Dinsdag is opnieuw een 5G-tal Walchersche kinderen naar Engeland vertrokken. Na eenigen tijd wachten in een der zalen van de Ambachtsschool te Middelburg, waar de luid ruchtige schaar zich had ver zameld, kwam een comforta bele autobus voor en vertrok vol goeden moed en zingend een nieuwe lichting voor En geland. Dinsdagavond had in de Nieuwe kerk te Vlissingen een herdenkingsbijeenkomst plaats, georganiseerd door den Vlis- singschen Jeugdraad. Er be stond hiervoor groote belang stelling. De heer H. J. Vlierman opende de bijeenkomst met te herinneren aan het groote ge voel van blydschap en dank baarheid, dat allen door stroomde toen de blijde mare van den vrede ons bereikte. Hierna werd gezongen „Het Zeeuvvsch Volkslied" en „Wilt hed ennu treden", waarna ds. L. H. W. Schoch het woord voerde en een eere-saluut bracht aan de helden van koopvaardij, marine, lucht- en landmacht, die hun leven heb ben gegeven voor de vrijheid van ons vaderland. Eveneens bracht spr. hulde aan de ve len, die door hun onder- grondsch werk ons land heb. ben gediend, en aan hen, die in concentratiekampen enz. hebben vertoefd, of door het vuurpeleton werden neerge schoten. Spr. sprak de hoop uit, dat ook de Vlissingsche jeugd de opoffering van deze helden zich bewust mag zijn. Vervolgens sprak de heer F. Vrind, die wees op hetgeen vrijheid feitelijk zeggen wil. Het mag geen losbandigheid zijn. Er zal in ons vaderland veel gebouwd moeten worden in geestelijken en materieelen zin.. Ook de jeugd heeft hierin een taak, welke spr, nader aantoonde. De heer J. J. Laernoes sprak tenslotte over „de Moeder dei- Oranjes". Met trots kon spr. verklaren, dat ook de Vlissing sche jeugd zich in de bange oorlogsjaren prachtig heefi gehouden, wat naast God te danken is aan de fiere hou ding en het voorbeeld dei- moeders. Spr. stond daarna stil bij de stammoeder dei- Oranjes, Juliana van Stolberg, die. van zoo gi'ooten invloed is geweeset op het lot van ons. land en va*n haar grootei zoon, den Vader des Vader lands. Haar geest bleef voort leven tot in onze Prinses Ju liana toe. De toespraflc enwerden afge wisseld met het zingen van vaderlandsche liederen, terwijl het plechtig samenzijn met 2 coupletten va nhet „Wilhel" mus" werd besloten. Op de Noorder-Begraafplaats te Vlissingen, ditmaal door (1e inundatie danig ontredderd, werden voor den 5en achter eenvolgenden keer op den lOen Mei door wethouder Knoop bloemen gelegd namens het Ned. Roode Kruis op de gra ven van de Nederlanders en van de geallieerde strijders, die hun leven lieten in den strijd voor onze vrijheid. In de cantine van de Kon. Marine in de Palingstraat te Vlissingen werd Dinsdag een feestavond gegeven, waarin het gezelschap „De Leeuwe riken" uit Nieuw- en St. Joos- land met een revue voor het voetlicht kwam. Met bijzonder aardige en goed gespeelde schetsen, en zang, zijn de exe cutanten erin geslaagd, den talrijken bezoekers eenige ge zellige uurtjes van gezonden humor te bezorgen. De avond werd besloten met een dansje. N. dag te Middelburg. Hemelvaartsdag is de dag, waarop de Ned. Meisjesclubs, beter bekend onder den na.am Driehoeksclubs, hun jaarlijk- sche N.M.C.-dag vieren. De groep Middelburg begon den dag met 'n specialen liturgi sche:- kerkdienst, waarin ds. Schoch uit Vlissingen voor- Hierop volgde een marsch van de ruim 200 Driehoek meisjes door de stad. Daar dit jaar het vieren van den dag buiten onmogelijk was, werden volksdans, wedstrijden, zingen en voordrachten in de groote zaal van het Schuttershof te Middelburg gehouden, waar ook de gemeenschappelijke maaltijd plaats had ên def avonds de taptoe werd gezon gen. Concert Z.V.U. Op Vivtory-dag gaven Jo Juda en Mr. Johan Abbing hun tweede recital in Middel burg. De indrukwekkende Folia van Corelli, de zangerige Séré- nade mélancholique van Tschaikowsky en Romanza Andaluzza van de Serasate, de virtuoos-gespeelde Caprices van Paganirii omlijstten het hoogtepunt van het program ma: de vioolsonate van César Franck. En al was het daarbij jammer, dat de spanning tus schen tweede en derde deel werd verbroken door te vroeg tijdig handgeklap van het enthousiast gehoor, het was een sublieme vertolking, waar voor violist en pianist een ovatie hadden in ontvangst te nemen van een bewogen en dankbaar gehoor. Vor het eerst weer „schoone" muziek in Middelburg. B.V.A.R. T-e Domburg heeft Maan dagavond het fanfarekorps zich doen hooren en werden op het strand vreugdevuren ont stoken. Het gemeentebestuur zal een doorhonderden inwo ners geteekend adres van ge- lukwensch verzenden aan H. M. de Koningin. Op Hemelvaartsdag 10 Mei, werd des voormiddags in de Hervormde kerk een plechtige dienst gehouden, waarin ver schillende voorgangers spra ken. Het gemengde zangkoor .Looft den Heer" verleende zijn medewerking. In Arnemuiden wapperden van heel veel woningen de va derlandsche driekleur en groot, zoowel als klein, liep met Oranje versierd op de borst op straat. In de Ned. Herv. kerk werd Zondagmorgen een bid- en dankdienst gehouden in ver- eeniging met de Ned. Herv. Gem. en de Gereformeerde kerk, waarin voorgingen de heeren B. Ventevogel, ouder ling Ned. Herv. Gem. en ds. H. Scholing, Geref. predikant. Toen iemand deze week zich op den berm van den Nieuwlandschen weg te Mid delburg begaf (hij meende een laars te zien liggen) trapte hij op een mijn met het nood lottig gevolg, dat hem een voet werd Woensdag is nabij den Sloe- dam een auto omgeslagen, waarbij het 4-jarig zoontje van de familie de V. uit Goes deerlijk aan een oog werd ver wond. .De dokter uit Arnemui den verleende de eerste hulp en adviseerde overbrenging naar het ziekenhuis St. Joanna e Goes. Daar ble.sk, dat de jongen het verwonde oog zal moeten missen. Donderdagavond gaf de Goesche Oratorium-vereeni- ging, onder leiding van den heer Jan Kousemaker, in het Schuttershof te Goes een uit voering ten bate van de H.A. R.K. Behalve het orkest werk ten aan het programma mede een kinderkoor en een soliste. Hoofdzakelijk werden nationa le en religieuse liederen ten gehoore gebracht. Een tweetal sprekers vertolkte de blijd schap over de bevrijding, maar wezen ook op de plichten, die op ons allen nu rusten. Te Goes werd op Hemel vaartsdag een samenkomst gehouden van jongens-, meis jes-, zang- en andere jeugd- vereenigingen uit de vry-evan- gelische kringen. Des morgens had in het kerkgebouw een wijdingssamenkomst plaats, terwijl des middags gedurende eenige uren door de talrijke aanwezigen genoten is var. zang, muziek, voordracht en 'n tooneelstukjs. Te Kloetinge werd op het uur der capitulatie, op het ~e«->°entehuis en den toren de ■- :-.ir»<»ur weheschen en tege- -'-^rtHri jcionk van den toren. door leden van de muziek "ereomging „Excel sior", het volkslied, ge volgd, door koraalmuziek, over het vlaggende dorp. In den loop van den morgen werden onder aanwezigheid van den burgemeester, den plaatselijken militairen Commandant en de wethouders bloemen gelegd op het graf van een gesneuvelden Canadees. Woensdag is de bevrijding zeer opgewekt gevierd. Vooral in de avonduren toen de mu- ziekvereoniging „Excelsior" het vreugdevuur begeleidde en ook op het dorp de vreugde ondersteunde. Het corps moest het nu doen met een ter be schikking gestelde groote trommel, omdat de Duitschers die der vereeniging hebben vernield. Er werden twee col lecten gehouden met ongeveer 150 opbrengst en Excelsior is uit den brand. Zaterdag j.l. vergaderden te Borssele de leden van de coöp. weegbruggen „Monsterweg" en „Witte Pauw". Bij rekening en verantwoording bleek over het boekjaar 1944—1945 een ver lies van 155.70. In plaats van den heer P. Dekker, werd tot bestuurslid benoemd de heer J. Rottier. Tot commis- -lid werd C. van Liere be noemd. Het weegloon werd verhoogd en op 0.15 en 0.20 gebracht. De wegers werden herbenoemd en hun salaris verhoogd. Na het bevrijdingsbericht was de gemeente Kruiningen één vlaggenzee. In de Ned. Herv. kerk werd een dank stond voor alle gezindten ge houden, waarin ds. Mortier en ds. Koolstra het woord voer den. Des avonds gaf E.M.M. een concert op de Markt. Vele volksliederen werden door de vele belangstellenden meege zongen. Daarna ging het in optocht naar het Engelsche legerkamp, waar het Wilhel mus en het Engelsche volks lied werden gezongen. Den commandeerenden Britschen officier werd door de 6-jarige Janni le Clercq in Zuid-Beve- landsch costuum, een bouquet bloemen aangeboden. Harte lijke woorden van hulde en dank werden gesproken door dokter J. Nieuwénhuize. De Juliana-collecte bracht te Zuidzande 1056 en te Ka- pelle 3462 op: Viel Zaterdagavond te Ter- neuzen het concert dat „De Vereenigde Werklieden" op de tent op de Markt gaven, let terlijk in het water, zoodat ontijdig werd gestopt. Maan dagavond is de schade ruim schoots ingehaald. Omstuwd door een in feestroes verkee- rende menigte, werd een marsch door Terneuzen ge maakt. Tegen half 11 's avonds begonnen de talrijke schepen, in en buiten de havens, met het geven van een „fluitcon cert". De zoeklichten speelden ditmaal een verrukkelijk spel, het vuurwerk was niet van de lucht, de jeugd danste en zong dat het eeri lust- was) Ook Aardenburg gaf uiting van zyn onuitsprekelijke blydschap over de bevrijding van het gansche vaderland. Na 3 jaren gedwongen rust maakte „Aardenburgsche fan faren" des avonds een muzi kale wandeling door de met vlaggen rijk versierde straten, gevolgd door een groote me nigte. De muziekvereeniging „Vero nica" te Zuidzande, gaf in sa menwerking met een tooneel- groep twee geslaagde uitvoe ringen, waarvan de opbrengst 'bstemd is voor het Ned. Roode Kruis. Toen een aantal arbeiders te Zuidzande in het land aan het werk was, ontplofte op eeni gen afstand van hen plotseling een projectiel (waarschijnlijk een mijn, afkomstig van zgn. Rommel-asperges). Een arbei der werd licht gewond. De muziek- en tooneeluit- voeringen van de muziekver eeniging „Nut en Genoegen" te YVaterlaudkerkje in Maart en April in de gemeenten Wa terlandkerkje, IJzendyke en Oostburg gegeven, hebben in totaal een netto-bedrag opge bracht van ruim 4500. Het programma bestond telkens uit muzieknummers en de op- voerir- van „Onder één dak", tooneelspel van J. Fabricius. Genoemd bedrag is geheel af gedragen voor „Zuid helpt Noord" aan het Roode Kruis. De opbrengst van de Roode Kruis collecte te Schore ge houden bedraagt 375. KERKNIEUWS In verband met een techni sche storing is het ons niet mogelijk deze week de pre dikbeurten op te nemen. De president-directeur van de - msterdamsche Maatsch. voor Jongemannen, (A.M.V.J.) dr. J. Eijkman, is overleden. A!s zendingsman in hart en nieren, wars van alle stichte lijke schijn, heeft hij in en vanuit het bekende Hotel aan het Leidsche Bosc-hie te Am sterdam mei zijn irilichtingen en plaatsingsbureaux, met zijn informatiecursus over' ïndië, stuliekringen, bijbelkringen, bibliotheek, orkest, koor, pad- vindersgroepen en niet in het minst met de Zondagochtend jeugddiensten in het Amster- damsch Lyceum, het Koloniaal Instituut en in het Centraal Gebouw voor den arbeid van de kerk in de moderne we reld nieuwe wegen gewezen. In den zomer van 1940 schreef hij een brochure: „Wij bouwen verd? Juist op den dag der capi tulatie verscheen het eerste nummer van he tnieuwe Her vormde Gemeenteblad: „De Hervormde Kerk". Het bevat

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1