PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT PROCLAMATIE. Radiorede van H. M. de Koningin EINDE VAN DEN OORLOG IN EUROPA ZEER NABIJ. - «iÓNNEMENTSPRIJS: 25 cent per week, J 3.20 per kwartaal. Losae nummers 5 cent. ADVERTENTIE PRIJS 12 cent per mm., minimum per advertentie 2Kleine adver tenties (maximum 5 regels) 60 cent. Bureaux gevestigd te VLISS1NGEN: Wal straat 58-60, telefoon 10 (2 lij nen) MIDDELBURG Londenscha Kaai 29, telefoon 3521 en 3541; GOES: Turf kade 15, telefoon 2475; TERNEUZEN: Nleuwediepstraat 23. Hoofdredacteur: E. P. Zandijk (met redactioneele medewerking van dr. W. H. Beekenkamp en dr. P. J. Bouman). Redacteuren: M. Geerse, C. de Voogd, J. P. Ph. Doorenbos, R. F. H. L. Sondag, T. Keiler. MAANDAG 7 MEI 1945 188ste Jaargang Nummer 30 Uitg.F. B. den Boer, Middelburg. Druk Fa F. van de Velde Jr., Vlissingen Commissie van Bijstand: W. 't Hooft te Goes, J. L. van Leeuwen, Ds. M. L. W. Schoch te Vlissingen, B. A. van Verre, C. Zwagerman te Middelburg. Ingezetenen van Zeeland. Juicht, ingezetenen van Zee land, juicht en jubelt, maar al. lereerst en bovenal dankt God en geeft Hem eer Dit zij ons aller stemming, nu het lang verbeide bericht van de bevryding van geheel ons vaderland ons heeft be- reikt. De duur bevochten vic torie is behaald, het juk der slavernij is afgeworpen, ons vaderland is weer vrij en wij mogen ons wederom verheu gen over de aanwezigheid in ons midden van Hare Majes teit, onze geëerbiedigde Ko ningin en onze beminde Prin ses Juliana, Ondanks allen rouw, alle el lende en alle leed, welke door de gruweldaden van den vij and en door het oorlogsgeweld over ons zijn gebracht, welt er uit het diepst van ons hart op een golf van innige dankbaar heid en onuitsprekelijke vreug de. Mogen de jubeltonen, wel ke wij aanheffen, allereerst voortspruiten uit onze dank baarheid jegens God, Die in de oorlogsjaren ons Schild en Be trouwen is geweest, onze vasté Burg, Die den vijand thans als kaf heeft doen ver dwijnen. Onze gevoelens van oprech te dankbaarheid gaan ook uit tot alle militaire strijdkrach ten, die met grooten helden moed de overwinning hebben bevochten, alsmede tot alle burgers, die op eenigerlei wijze door hun optreden of door hun ne onverzettelijke, standvastige houding daartoe hebben bijge dragen. Ik houd er mij van over tuigd, dat onze dankbaarheid niét alleen tot uiting zal ko men in de kerkelijke bijeen komsten, welke alom zullen worden gehouden, maar dat zij ook onze vreugdevolle, blijde stemming in huis en op straat zal beheerschen. Bij onze overwinningsvreug de zal ons medegevoel met de velen, die in rouw en droefenis zijn wegens het offer, dat zij hebben gebracht en met hen, die nog in spanning verkeeren omtrent het lot van familie leden en vrienden, die .nog niet zijn teruggekeerd, niet mogen verzwakken of zelfs maar een oogenblik worden terzndege- steid. Van harte hoop ik, dat zij, die zoo zwaar getroffen zijn of die nog in angstige span ning zijn, onze feestvreugde zullen billijken, ja misschien eenigermate daarin zullen kunnen deelen. Met het oog naar Boven is dat mogelyk. U allen, ingezetenen van Zeeland, bied ik mijne hartelij ke gelukwenschen aan met on ze bevrijding. In het bijzonder denk ik hierbij aan de eerst he den bevrijde inwoners van Schouwen en Duiveland, zoo wel hen, die nog op dit eiland verblijven en aldaar zulke moeilijke maanden zullen heb ben doorgemaakt, als aan hen, die wegens de inundatie naar elders zijn geëvacueerd. Tenslotte:"laat ons beseffen, dat onze vrijheid ons ook den plicht oplegt om in onderlinge waardeering en saamhoorig- heid met de uiterste toewij ding en kan het zijn met dub bele krachtsinspanning blij moedig het werk te verrich ten, waartoe een ieder onzer is geroepen en aldus mede te arbeiden aan den opbouw van onze zoo zwaar geteisterde provincie. Leve de Koningin, leve het Koninklijke Huis! Leve het vaderland, leve Zeeland! Middelburg, 5 Mei 1945. De Commissaris der Koningin in Zeeland, QUARLES VAN UFFORD. H. M. de Koningin heeft Zaterdagavond over Herrij zend Nederland een radiorede gehouden. H. M. zeide: Mannen en Vrouwen van Nederland, Onze taal kent geen woor den voor hetgeen in ons aller hart omgaat in deze uren der bevrijding van geheel Neder land. Eindelijk zijn wij weer baas op eigen erf en in eigen haard. Verslagen is de vijand .van Oost tot West en van Zuid tot Noord. Verdwenen zijn het vuurpeleton, de gevangenis en het martelkamp. Voorbij is de druk, de U nimmer rust laten de gedachte van vervolging, welke U 5 jaar heeft gekweld. Voorbij is de verschrikking van den hongersnood. Ik breng dank mede namens ons geheele volk, aan onze bondgenooten en hun strijdkrachten voor de bevrij ding en de redding uit den greep van den hongerdood. Hulde aan de binnenlandsche strijdkrachten die hun uiterste krachtsinspanning gaven en nog geven, waarvoor geen of fers te groot waren, die ge bracht moesten worden voor de bevrijding van ons land. Hulde aan hen die buiten Ne derland streden hetzij te land, ter zee en in de lucht. Van zelfsprekend reken ik hierbij de varende en strijdende koop vaarders en visschers en dege nen wier strijd en ontbering nooit bekend zullen worden omdat er geen getuigen of overlevenden zijn die ons hier van kunnen vertellen. Hulde aan allen, die waar ook en hoe ook, hetzij door offers brengend of zich dagelijks in groot ge vaar te hegeven, ons dezen dag thans doen beleven. In zeer bijzondere mate gaan on ze gedachten uit naar hen die dezen dag niet mogen beleven. Wg deelen de smart van de genen die hen betreuren. Wg leven mee met hen die in on zekerheid verkeeren omtrent het lot van hen die hun lief zijn. Vervuld van diepen eer bied en bewondering, breng ik hulde voor het verzet dat gij in al die jaren zoo schitterend hebt volbracht. Ons allen wacht een groote taak. waarmee wij, nu wg ge lukkig vereend en tezamen zijn, terstond een aanvang moeten maken. Onze druk is over, wij hebben onszelf terug gevonden, onze volkskracht is opnieuw ontwaakt en wij zul len hiervan nu het bewys moe- ten leveren. Ons evenwichtig karakter en stuwende krachten zullen daden moeten stellen. Laten wij allen de handen in een slaan, gedreven door In nerlijke kracht, onzen plicht verstaan en niet achterblijven op den weg van hen die wij in hooge eere houden en die ons voorgingen. Den weg die zij met him bloed hebben ge wrocht. Rijksgenooten in Oost en West. Ook voor U is deze vrij heidsdag een historische feest dag. Het is ons allen een groo te voldoening te weten hoe in nig gij met ons medeleeft Meer dan ooit zijn wij in den geest vereenigd met onze rijks genooten in Ned. Oost Indië, die nog zoo bitter onder den zwaren druk van den vijand moeten lijden. Moge ook voor hen, me. de door onze krachten, spoedig nu de bevrijding aanbreken. In de ontwikkeling van de krijgs verrichtingen der laatste maan den, mogen wij ongetwijfeld een gunstig voorteeken zien Laten Mij thans den blik ge richt houden op den Allerhoog ste opdat Nederland zal her rijzen en zijn hooge roeping in de wereld moge vervullen. NIEUWE BONNEN WALCHEREN, ZUID- EX NOORD-BEVELAND. Geldig tot 12 Mei. Aardappelen: A20, B20, C2ü D2C, E20, M20, l'/s kg.; Vleesch: A20A, B20A, C20A D20A, E20A, M20A, 100 gr'. A20B, B20B, C20B, D20B, E20B, 25 gram. Margarine: A20A, B20A „Bo ter" 125 gr. Natuurboter: C20A, D20A, E20A „Boter" 125 gr. VOOR NOORD-BEVELAND. Natuurboter: Op de bonnen, aangewezen voor margarine, moeten de inwoners van N.- Beveland natuurboter betrek ken. WALCHEREN EN ZOID-BEVELAND. Natuurboter. De bonnen C19A Boter" moeten als voor- inleveringsbon vooraf bij den detaillist worden ingeleverd. De detaillist kan zich met deze bonnen rechtstreeks bij den grossier bevoorraden. VOORINLEVERING S- BONNEN. Kindermeel: D43, E43 Res. 250 gr. Gortgries: B43, C43 Res. 250 gr. Kinderdrankpoeder: D37 E37 Res. 300 gr. Vermicelli of puddingpoeder: 135 Alg. 50 gr. Eeierpoeder: 139 Alg. ya rts. Bovenstaande voorinleve- ringsbonnen dienen door de consumenten bij den winkelier te worden ingeleverd in de week van 6 t.m. 12 Mei. De bon 139 Alg. kan uitsluitend worden ingeleverd bij die han delaren, die kruideniers- en grutterswaren voeren, alsmede bij zuivelhandelaren. De bon kan derhalve niet worden aan genomen door bakkers, ban. ketbakkers, slagers, drogisten en chocolateriebedrijven. ZEEUWSCH-VLAANDEREN. van 7 t.ni. 12 Mei. Brood: A t.m. E20A, M20A, A t.m. E20B, 400 gr. D en E20 Beschuit, uitsluitend 100 gr. Brood (geen beschuit). Melk: C, D, E20 1% l. ge stand. melk. (1 1. gestand, melk is 1 blikje geconden seerde volle melk.) Taptemelk: A en B20 1% 1- taptemelk. Aardappelen: A t.m. E20, M20 1% kg. Vleesch: A t.m. E20A, M20A 100 gr.; A t.m. E20B, 25 gr.; (125 gr. vleesch m. been is 90 gr. vleesch in blik, is 125 gr. visch in blik, is 250 gr. groente en vleesch in blik (Stew), is 90 gr. bacon (spek). Margarine: A20A Boter, 125 gr. marg. of 100 gr. vet. Boter: B, C, D en E20A, 125 gr. boter. „Herrijzend Nederland" zal vanaf Dinsdag 3 uur namen en adressen geven van poli tieke gevangenen, die bevrijd zijn uit de Duitsche concen tratiekampen. (AA) Men ga niet op reis naar het Noorden. De algeheele bevrijding van ons vaderland heeft vanzelf sprekend allerwege groote blijdschap gewekt. Wij weten, dat onze landge- nooten boven de rivieren thans weer in vrijheid kunnen ade men. Het is heel goed te begrij pen, dat allen, die familieleden in het pas bevrijde gebied heb ben, zich verheugen over hun verlossing en dat zij willen trachten zoo spoedig mogelijk met hen in contact te komen. Toch moet hiertegen een woord van ernstige waarschu wing worden gesproken. In het Noorden heersehen ernstige toestanden; de bevolking is ondervoed en het is een eerste vereischte, dat op ruime schaal voedsel wordt aangevoerd. Ook dienen de wegen te worden gerepareerd en de ver. nielde communicatiemiddelen te worden hersteld. De hulpverleening dient voorrang te hebben boven het bevredigen van de overi gens zeer begrijpelijke be. hoefte aan het herstel van het contact met de familieleden. Het is dan ook het uitdruk, kelijk bevel der Geallieerde autoriteiten, dat de wegen vrij blijven. Dit is allereerst in het belang onzer pas bevrijde landgenooten. Men ga dus niet op reis naar het Noorden, daar dit toch op een -teleurstelling uit loopt; er zal een strenge con trole plaatsvinden. In zeer dringende gevallen zal een vergunning tot reizen naar het bevrijde" gebied wor den verstrekt. Dit betreft al leen die reizen, welke noodza- kelgk zijn voor de voortzet ting van den oorlog en die, welke het economisch herstel van Nederland vereischt. Aanvragen kuunnen worden ingediend bij Sectie III A, Staf Militair Gezag, Breda. GELUKWENSCHEN AAN H. M. DE KONINGIN. De Militaire Commissaris voor de provincie Zeeland, zond het volgende telegram aan H. M. de Koningin: Bied U, mede namens offi cieren. onderoficieren en man schappen en burgerpersoneel bij mijn Commissariaat, op dit historisch moment in onze va. derlandsche geschiedenis mijn eerbiedige gelukwenschen aan. Onze gedachten gaan op "dit moment ook uit naar het nog niet bevrijde gedeelte van Uw Rijk in Azië. Wij hopen, dat ook voor hen het uur der be vrijding spoedig moge aanbre ken. De Kapitein-Luitenant ter Zee, w.g. C. W. Slot. En aan den Chef Staf Mili tair Gezag Bied U mede ^namens offi cieren, onderofficieren en mi litairen en burgerpersoneel bij mijn Commissariaat, mijn har telijke gelukwenschen aan met Nederland's verlossing van den bezetter. Ik moge U verzoeken bij gaande gelukwenschen wel aan de Koningin te willen doorzenden. De M.C. Zeeland, De Kapitein-Luitenant ter Zee. w.g. C. W. Slot. DE VOEDSELVOORZIENING VAN W. -NEDERLAND. Zaterdag werd weer 1100 ton voedsel door de lucht naar W. Ntderland vervoerd. Ook met vrachtauto's werd aange voerd. Zondag werden de voedselleveringen voortgezet. Het is de bedoeling de levens- middelenconvooien op te voe ren tot 2500 ton per dag. (BBC) WIJZIGING VAN HET TRmüNAALBESLUIT. Geruchten dat de werking van het Tribunaalbesluit zou worden ingeperkt is, naar de minister van Justitie mede deelt, onjuist. Wel zullen wij zigingen in dit besluit worden aangebracht om een snelle en doeltreffende behandeling van zaken te bevorderen. (R.O.) VERPLICHTE REGISTRATIE VAN ARBEIDSKRACHTEN. De Chef Staf Militair Ge- ig heeft bepalingen vastge steld. ter verkrijging van een overzicht over alle beschik bare arbeidskrachten, zoowel mannelijke als vrouwelijke. Daartoe is een zg. registratie plicht ingevoerd, krachtens welke alle mannelijke Neder- la- 'ers en Nederlandsche on derdanen. geboren in een dei- jaren 18851929 en alle onge- huv e vrouwelijke Nederlan ders en Nederlandsche onder danen. geboren in een der ja ren 19001929 zich bij eer sten oproep moeten doen re- gi reeren bij het gemeentelijk Arbeidsbureau. RÜGEN VEROVERD. Stalin maakte Zondag de verovering van het eiland Rü- gen in de Oostzee door Russi sche troepen bekend. In Tsjecho-Slowakije veroverden de Russen in een tangbeweging- het belangrijke verkeersknoop punt Olomouc, 208 km. Z.O. van Praag. Generaal Jerimen- ko's troepen beschieten de bui tenste verdedigingswerken van de stad na een snellen op- marsch van Moraska Ostrawa. (AA) Churchill zal 10 Mei een radiorede houden, ter herden king dat hg 5 jaar geleden tot minister-president werd ge kozen. (BBC)| Reuter meldde gister- avond uit het geallieerde hoofdkwartier, dat men spoedig nieuwe historische gebeurtenissen verwachtte, misschien zelfs over .enkele uren, hoogstens over één In diplomatieke kringen te Londen werd hedenmor gen verklaard, dat de on voorwaardelijke overgave van Duitschland onmiddellijk voor de deur staat. Chur. chili wacht in Londen op de meileileeling van de capitu latie. De weerstand iu Noorwe gen en Tsjecho-Slowakije staat op het punt volkomen ineen te storten. De onvoorwaardelijke over gave van de Duitsche troepen in Nederland is tbans ook for meel een feit. Zondag is in de Landbouw Hoogeschool te Wa- geningen het capitulatie-docu ment door den Duitschen be- velhebber in West Nederland, generaal Blaskowitz, onder- Reeds Zaterdag had in hotel „De Wereld" te Wageningen een ontmoeting plaats tus- schen den bevelhebber van het lste Canadeesche legercorps, den opperbevelhebber der Ned. Binnenlandsche Strijdkrachten, Prins Bernhard en generaal Blaskowitz. Er moesten toen aan het protocol nog enkele clausules worden toegevoegd. In geheel Wageningen was evenwel geen schrijfmachine te vinden, zoodat de onderteeke- ning tot Zondag moest wor den uitgesteld. Blaskowitz werd Zaterdag reeds te kennen gegeven, dat alle Duitsche troepen moesten blijven waar zij zijn. Hun per soonlijke wapens mochten zij behouden. Na het binnentrek ken van de geallieerden moes ten de Duitschers zich naar gebieden van concentratie be geven en hun wapens inleve ren. De Duitschers moesten voorts de ongeveer 600 Neder landsche SS-mannen, die in dertijd uit de gevangenissen werden gerecruteerd, ontwape nen, en weer achter slot en grendel zetten. De overige landverraders-SS-mannen, dienden ontwapend te worden. De Duitschers moesten toezien, dat zij niet onderduiken of burgerkleeren aantrekken. Ver der werd den Duitschers op gedragen alle springladingen uit dijken, sluizen en van de bruggen te verwijderen. Bij zijn vertrek uit Wage, ningen had generaal Blas kowitz een proclamatie van H.M. de Koningin en een van den opperbevelhebber der N.B.S. bij zich. Hij had eloofd zorg te dragen voor publicatie en verspreiding. De 49ste Britsche divisie zal het Zuidelijk deel van de zgn vesting Holland binnentrekken, terwijl het lste Canadeesche legercorps het Noordelijk deel zal bezetten. LANDVERRADERS BIEDEN" NOG VERZET. Gisteravond werd gemeld, dat de Nederlandsche S.S.- troepen en sommige af deelin gen Duitsche valschermjagers Zaterdag toch nog verzet wa ren jjlijven bieden. Men schat het aantal landverraders der S.S. op ongeveer 5 a 6000. De vroegere Nederlanders in de S.S. schijnen zich in het Zui delijk deel van de Grebbelinie, bij Veenendaal te hebben inge graven. Zij zouden zelfs op auto's hebben geschoten, die voedsel naar West Nederland brachten. Volgens sommige berichten zouden Duitsche troepen reeds bezig zijn ge weest deze S.S. mannen te ontwapenen. Te Amersfoort moet het zelfs tot een gevecht tu3schen de Duitschers en de S.S. mannen zijn gekomen. De S.S. mannen moeten ook te kennen hebben gegeven nog te willen afrekenen met de bin nenlandsche strijdkrachten. In andere plaatsen zouden land- wachtei's aan het plunderen en rooven zijn geslagen en eenige burgers hebben vermoord. Ook de Duitsche valscherm troepen schijnen zich niet over al aan de capitulatie te heb ben gestoord. O.a. te Amster dam hebben zij geprotesteerd tegen de overgave. Radio Oranje deelde mede, dat Vrijdagavond in verschil lende steden in West Neder land, toen de bevolking haar vreugde over de capitulatie uitte, door de Duitschers op de feestvierende burgers is geschoten. Vooral in Rottèrdam. Den Haag, Utrecht en Dordrecht zou den nogal slachtoffers on. der de burgerbevolking zijn gevallen. De Nederlandsche regeering heeft de bevolking aangespoord niet langer te demonstreeren. totdat de geallieerde troepen zijn binnengetrokken, terwijl den leden van de N.B.S. ver zocht werd zich stipt te hou den aan de instructies van hun opperbevelhebber, Prins Bern hard. SEYSS, MUSSERT EN MAX Seyss Inquart is met een motortorpedoboot veruokkeu. naar men zegt op zoek naar admiraal Dönïtz. Men acht het nog mogelijk, dat hij zal te- mgkeeren. Mussert zou zich in zijn hoofdkwartier te Utrecht be vinden. Hij heeft verklaard hier den heldendood te willen sterven. Van Geelkerken bevindt zich bij de SS. Max Blokzijl, die niet, zoo als aanvankelijk werd gemeld, is gearres-eerd, sprak giste ren nog voor een soldatenzen- der in Holland. Zaterdag zeide hij, dchij zich de vreugde en gevoelens van het Neder landsche volk tot op zekere hoogte kon indenkenZon dagavond verkondigde hij den nonsens, dat de geallieerde het Russische gevaar gaan inzien, en dat de Duitschers en de Engelschen de koppen bij elkaar gaan steken om het gevaar af te wenden Volgens een BBC-bericht stroomden Zor.aag duizenden Hagenaars buiten cle stad, daar er een Engelsch verken ningsvliegtuig met twee idmoperateurs was geland. Deze mannen, de eerste geal lieerde soldaten in Den Haag, werden door de bevolking on der tulpen bedolven om daarna op de schouders genomen en in triomf rondgeleid te wor den. Spoedige capitulatie van Noorwegen verwacht. Het aantal Duitsche troe pen, dqt betrokken is bij de overgave in West-Nederland, N.W. Duitschland en Dene marken wordt op meer dan een millioen geschat, waaron der 120.000 man in Nederland. In Denemarken en Sleeswijk- Holstein bevinden zich 2 mil lioen Duitsche vluchtelingen, die o.a. in de bosschen rond zwerven. Zg hebben nog slechts voor enkele dagen eten. Montgomery heeft naar aan leiding van verzoeken om eten, verklaard, dat de voedselvoor ziening van Nederland en Denemarken op de eerste plaats staat. Als er iemand verhongeren moet, aldus Montgomery, dan zullen het de Duitschers zijn. De eerste Britsche troepen zijn Zaterdag in Kopenhagen aangekomen. Het is in de stad rustig. Den dag te voren was het, toen de patriotten over gingen tot arrestatie van de landverraders, op vele plaat sen tot schermutselingen ge komen. Zelfs schoten twee Duitsche oorlogsschepen gra naten op Kopenhagen af, waar door eenige burgers werden gedood. De capitulatie van Noor wegen wordt spoedig ver. wacht. Quisling heeft ge zegd, dat zijn regeering moet blijven tot zij door iets andere is vervangen. De Duitschers in Noorwegen hebben capitulatie aan Mont gomery aangeboden, doch deze weigerde hierover te spreken, zonder dat de Russen hierbij ook tegenwoordig zijn. Dönitz zou nu ook bereid zijn tegen over de Russen te capitulee- ren. Admiraal Dönitz heeft een beroep gedaan op de Duitsche gueriüa-strijders, om geen strijd te voeren, daar verderen tegenstand nutteloos is. Hij gaf bevelen geen haveninstal laties en opslagplaatsen van voedsel meer te vernietigen. VERWARDE TOESTAND IN TSJECHO-SLOWAKIJE. In Tsjcho-Slowakije is de toestand verward. Het bericht, dat de patriotten in Praag be sprekingen zouden voeren over de capitulatie van de Duitschers, is gevolgd door belichten, dat nieuwe gevech ten ontbrand zijn. Raftio Praag zou den geallieerden verzocht hebben met tanks te hulp te komen. De helft van Praag zou in handen der pa triotten zijn. Intusschen naderen de Rus sen uit het Oosten en de Amerikanen uit het Westen Praag. Over een front van 250 km. breedte trekken Pat- ton's troepen Ts.jecho-Slo- wakye binnen. Piisen werd veroverd en de Amerikanen staan nu op uiinder dan 25 km. van 'raag. In OostenrijK hebDen de Amerikanen Linz bezet en zijn den Donau overgestoken. Ten Z.O. van Linz werd Steyer be reikt. Het 5e Amerik. leger is van Italië uit ook Oosten- rijksch gebied binnengetrok ken. Nieuwe capitulatie. Ten Z.O. van München heeft de geheele Duitsche legergroep G zich overgegeven aan het 7de Amer. leger en aan het lste Fransehe leger. Deze nieuwe capitulatie zou 200 a 400.000 man omvatten. Het lste Fransehe leger heeft deu Arlbergpas bereikt. Te Berchtesgaden is de vroegere gouverneur-generaal van Polen, dr. Franck, gevan gen genomen. Hij trachtte zelfmoord te plegen. BEKENDE PERSONEN BEVRIJD. Uit een geheim kamp zijn le vroegere Fransehe minister nresidenten Dalndier. Reynam en Blum bevrijd, alsmede de vroegere Oostcnrijksche bonds kanse'ier Schr^hmgg. de be kende dominee Niemöller, de PROVINCIENIEUWS De feestelijke Zaterdag te Middelburg. Zaterdagmorgen om 8 uur gaven de sirenes te Middelburg het sein „veilig" en zetten de feestelijkheden in. Het Midd. Muziekcorps, dat op het zelf de oogenblik het Wilhelmus speelde, maakte een rondgang door de stad, tezamen met de Signaal-afdeeling van „Achil les". Voor het huis van den burgemeester werd halt ge houden en het Wilhelmus ge speeld. In een in het gemeentehuis gehouden herdenkingsbijeen komst die door allen, die in gemeentedienst zijn. werd bij gewoond, herdacht de burge meester de moeilijkheden, die de gemeentediensten hebben moeten overwinnen, voor en ook na de bevrijding. Den ge- heelen .dag reden auto's van den Dienst droogmaking Wal cheren. beladen met onver-1 moeid zingende kinderen, door de stad, die bont was van de vlaggen. 's Middags speelde het Mid- delburgsch Muziekcorps, met de „Signaalafdeeling", op een inderhaast getimmerd podium op de Markt, nationale liede ren onder groote belangstelling van de burgerij. Na afloop hiervan werd een muzikale wandeling georgani seerd, waaraan door een zeer groot aantal Middelburgsche Vereenigingen en groepen, al len voorzien van vlag of vaan del, werd deelgenomen. Op den Dam speelde het Muziekcorps met de Signaalaf deeling het Volkslied voor den Commissaris der Koningin. Ook bij het gebouw van het Militair Gezag werd het volks lied ten gehoore gebracht. Op net bordes van het Ge meentehuis had het Gemeente bestuur plaats genomen. Voor het gebouw stelden het mu ziekcorps en de geüniformeerde jeugdvereenigingen zich op en werd nogmaals het Wilhelmus gespeeld, waarna de geheele optocht, die besloten werd door de versierde auto's van brand weer en luchtbescherming, langs het gebouw trok. Op de Markt werd de stoet ontbonden. De regen was ooi-zaak dat het concert van het Midd. Mu ziekcorps, dat de vereen. „Uit het volkvoor het Volk", die het geheele feestprogramma voor zijn rekening had geno men, 's avonds had georgani seerd, na enkele nummers moest worden afgelast. Niettemin bleef de stemming erin en tot laat in den avond bewogen zich door de ten deele weer normaal verlichte stad, groepen jongelui, die ernstige pogingen aanwenden om zon der muziek te „hossen" en het met Bengaalsch vuur en lam pions tegen den regen opna men. Concert en muzikale wandeling. Bij gunstig weer zal heden avond 7 uur door de vereeni- ging „Uit het volkvoor het volk" op de Markt te Middel burg een concert door het Midd. muziekkorps worden ge organiseerd. Vervolgens zal-om 8 uur een muzikale wandeling plaats hebben. Groepen en vereeni gingen worden verzocht, zich met vlaggen en vaandels om 7.30 op de Bodenmarkt op te stellen en zich bij de muziek aan te sluiten. Bij event, niet doorgaan zal om 6 uur n.m. de vlag van den Langen Jan worden afgeno men. De route is dezelfde als die. welke Zaterdagavond zou zijn gevolgd. Sonate navond. De Z.V.U. „vierde" te Mid- del burg het heugelijke nieuws van de capitulatie, met een sonatenavond in de Luth. kex-k, gegeven door den be kenden violist Jo Juda, aan den vleugel begeleid door mr. Johan Abbing. Poolsche generaal Bor, die den opstand in Warschau leid de en de Fransehe generaals C tain en Weygand. Britsche troepen hebben het lijj< gevonden van veldmaar schalk von Bock, die bevel hebber was van de Duitsche troepen aan het Oostfront. Hi; werd gedood toen Britsche ia* gers zrjn colonne aanvielen. In Hitiers kanselarij te Bet- lijn hebben de Russen de lij ken gevonden van verschillen de leden van Hitiers staf. vooraanstaande SS-leden en oorlogsmisdadigers. Volgens Radio Praag zouden Goebbels veldmaarschalk von Keite;, Martin Bormann, Hitiers plaatsvervanger en Wernei Neumann van het propaganda ministerie, in Hitiers kanse- 'arij zijn gesneuveld. Radio Parijs meldt, dat de vroegere kroonprins Wilhelm zoon van den Duitschen ex keizer, door Fransehe troepen gevangen werd genomen. Ver der zijn gevangen gemaakt baron von Neurath, de vroe gere minister van buitenland sche zaken en gezant te Lon den, baron von Mackensen, de voormalige Duitsche gezant in Italië. De Volksgazet van Antwer Den schrijft, dat Koning Leo pold met zijn familie in Zwit seriand verblijft. Hij maak I voorbereidingen zoo spoedig I xogelijk naar België terug te keeren. (BBC, HN, AA)' Begonnen werd met een schoone, breedgespeelde sona te van Handel. Hierna volgde de vioolsolo-sonate van Bach, welk orachtig gespeelde werk helaas onderbroken moest worden voor een gesprongen snaar, ongetwijfeld te wijten aan de koude in het kerkge bouw. Na de pauze volgde het mo derne gedeelte. Eerst de moei lijke sonate van Debus3y, daarna de in deze omgeving zoo wereldsche, maar schoone en virtuoos door beide kun stenaars vertolkte Tzigane van Ravel, waarin de typische wijze van musiceeren der don kere, fantaseerer.de Maestros, modern, maar met behoud van 'eigen karakter werd getoon zet. Een aanhoudend dankbaar applaus dwong de executanten tot een toegift in den vorm van de Romanza Andaluzza van de Sarazate. die een nieu we avond van herhaald muzi kaal genot in het vooruitzicht stelt D. F. P. Hoegen. De sectie O. O. van de Nederl. stoottroepen, staf Zuid, die sedert 14 dagen de ont spanning van de Stoottroepen verzorgt, trad in Middelburg- voor het eerst in het openbaar op. Het uitgebreide program ma bevatte goede nummers. De teksten van de liedjes en rake sketches waren door ten lid van den troep zelf geschre ven, terwijl zich onder de me dewerkenden ook een toekom stig acteur bevond. Een zeer talrijk publiek woonde den avond, die gegeven werd ten bate van het Ontspannings fonds der Stoottroepen, bij. Feestvreugde te Goes. Zaterdagmorgen trokken te Goes de schoolkinderen, getooid met oranje en rood wit blauw, met het onderwijzend personeel naar de Markt. Aldaar speel de het muziekgezelschap „Ho sanna" populaire muziek. Al len schaarden zich rond de mu ziektent. Het gemeentebestuur en de Oranjevereenïging had zich voor de tent opgesteld. De wnd. burgemeester A. de Roo wees op dezen belangrij ken dag, nu geheel Nederland van den vijand is verlost. Spr. bracht woorden van dank aan de Koningin en eindigde met een „lang zal zij leven". Bij ontstentenis van den voorzitter van de Oranjever- eeniging sprak de heer W. 't Hooft de kinderen toe, terwijl hij daarna den samenzang leid de. Besloten werd met het zin gen van het Wilhelmus. Het muziekgezelschap liet zich verder nog geruimen tijd hooren, de kinderen zongen èn dansten en uitten hun vreugde over de bevrijding. Des middags werden in de Herv. kerk en in de R. K. kerk dankdiensten gehouden. In de Herv. kerk spraken dr. Dank baar, ds. Odé, kapitein Wester hof van het Leger des Hoils, hulpprediker Kuijper van de Geref. kerk en ds. Korevaar. De samenkomst was druk be zocht In de R. K. kerk werd gesproken door pastoor Nie- veen van Dijkum. Later heeft „Euphonia" een muzikale rondwandeling ge maakt, waarbij de jeugd zich niet onbetugid liet. Des avonds was de regen spelbre ker Zondag had Goes bezoek van het doedelzakmuziekkorps van de Engelsche Marine Comman do troepen. Tot tweemaal toe heeft liet korps zich op de Markt laten hooren, zeer tot genoegen van de honderden, die er zich om heen hadden vereenigd. Op Hemelvaartsdag zullen door den Zeeuwschen Korfbal- bond op het Gem. Sportter rein te Goes bondsseriewed- strijden worden gespeeld. Er nemen aan de wedstrijden 29 vereenigingen deel. Vlissingen heeft Zaterdag op waardige wijze de bevrijding van ons geheele vaderland ge vierd. Des morgens werd een ver gadering van den ouden ge meenteraad gehouden. Burge meester van Woelderen wees o.m. op ons vast geloof en vertrouwen dat Nederland zich zal handhaven en onze welvaart weer zal opleven. Vlissingen zal daarbij niet ach terblijven en de goede kansen die zich ongetwijfeld voordoen, grijpen en vasthouden. Het oudste raadslid, de heer J. M. van Linschoten beant woordde den burgemeester. Met de muziekcorpsen „Ons Genoegen" en „St. Caecilia" begaven zich daarop het col lege van B. en W., de ma rinecommandant, een geallieer de commandant, de raadsle den. hoofden van dienst, een detachement van de Kon. Ma. rine en oud-illegale werkers zich naar het Beilamypark, waar een duizendkoppige me nigte, zich had verzameld voor sn Openlucht-samenkomst. Nadat de oud-voorzitter van den bond van buurtvereenigin- gen „Oranje en Vlissingen", de heer A. Schout. <je byeen- komst had geopend, en geza menlijk 2 coupletten van het Wilhelmus waren gezongen, hield burgemeester van Woel deren een rede. Spr. wees o.a. op de moeilijke omstandig heden waaronder in Vlissingen moet worden geleefd, doch ge tuigde ook van het groote vertrouwen in de herrijzenis van Vlissingen mag wórden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1