r r «r nnnuiy pi a i c 7cci iu/cpul phi in a ut s~»e MkUYIHLIALc ittUïïübnt LUUKAN ABONNEMENTSPRIJS: ent p„ m B M^m B B BB mm Hü n Mi Al BB Jk Al m A L *-•*»" '"U«a VLISSINGEN: Hoofdredacteur: E. P. Zandijk (met redaction eele medewerking van MAANDAG 16 APRIL 1945 Ui tg.: F. B. den Boer, Middelburg. Druk Fa F. van de Velde Jr., Vlissingen. dr. W. H. Beekenkamp en dr. P. J. Bouman). Redacteuren: M. Geerse, - - - Commissie van Bijstand: W. 't Hooft te Goes, J. L. van Leeuwen, Ds. M. C. de Voogd, J. P. Ph. Doorenbos, R. F. H. L Sondag. T. Keller. 1,8Ste JaarganNummer 12 L. W. Schocü te Vlissingen, B. A. van Verre, C. Zwagerman te Middelburg. N.O. Nederland practisch bevrijd. Arnhem, Zwolle, Leeuwarden en Winschoten veroverd. De bevrijding van de Noor delijke provincies vordert met groote snelheid. Na dc ver overing van Assen zijn de Cr>- nadeesche tanks snel naar het Noorden doorgestooten. Zij be- renkten Zaterdag reeds de stad Groningen. Troepen van de 2e Ca- nadeesche divisie drongen van het Zuiden uit de stad binnen en rukten over een kanaal naar het centrum van Groningen. Er wordt in de stad hevigen strijd ge voerd. Het Zuidelijk deel van Gro ningen is bevrijd. Ook een ka naal ten W. van de stad is overschreden. Aan den Dollart en de Lauwerszee. Verkenningsafdeeïingen der Canadeezen zijn reeds om de stad heengetrokken en staan ten Noorden van Groningen. Ook zij stuiten op hevigen te genstand. Andere verkennings afdeeïingen verspreiden zich waariervormig over de provin- cei Een dezer afdeelingen heeft den Dollart reeds bereikt. Voorts hebben Canadeesche afdeelingen in het N.W. van de provincie, Zoutkamp, aan de Lauwerszee veroverd. In het Oostelijk deel van de provincie Groningen werden eveneèns belangrijke vorderin gen gemaakt. Zaterdag -werd bericht, dat de Poolsche afdee lingen van Ter Apel uit en na Boertange te hebben bezet, op den weg naar Winschoten ook Wedde bevrijdden. De op- marsch werd voortgezet en Zondagmorgen meldde H.N. dat Winschoten was veroverd. De opmarsch naar het Noor den werd voortgezet. Op 9 km. ten Z. van Delfzijl werd Wa genborgen bevrijd. OPMARSCH DOOR FRIESLAND. Practisch geheel Noord-Ne derland is in geallieerde han den, want ook in Friesland rukten de Canadeezen snel op. Door het Inmiddels van vijanden gezuiverde Zwolle en langs Meppel, in welke stad thans wordt gevoch ten, rolden de tanks Fries land binnen. Door Heeren veen werd Haskerdijken be reikt, halverwege Heeren veen en Akkrum. Reuter's speciale oorlogscorrespon dent seinde Zondagavond, dat de Canadeezen snel doorstootten en Leeuwar den binnentrokken. De hoofdstad van Friesland werd vrjj van vijanden ge- vónden. Steeds verder N.- waarts oprukkende, dron gen de geallieerde tanks Dokkum binnen en bereik ten ten N. van deze plaats de Noordzee b.ïj Ternaard. Laatstgenoemde plaats werd veroverd. Ten Westen van den IJssel en op de Veluwe woeden zwa re gevchten, De Duitschers hebben in dit gebied elite-troe pen in den strijd geworpen, die verbitterden tegenstand bie den. Het bruggenhoofd over den IJssel bij Wilp is haar het Zuiden niettemin weer 3 km. uitgebreid. Onophoudelijk wor den versterkingen door de ge allieerden over den IJssel ge bracht. Van het bruggenhoofd uit bereikten de geallieerde le gers, na de verovering van Twello en Teuge, de stad Apeldoorn. Zij drongen de stad bin. nen en Zondagavond werd bericht, dat in het centrum van Apeldoorn hevig werd gevochten. De Canadeezen hadden reeds een bruggen hoofd over het Apeldóorn- sche kanaal gevormd. Koningin Elizabeth bezoekt Sluis. Donderdagavond heeft Ko ningin Elizabeth van België een niet officieel bezoek ge bracht aan Sluis. De hooge bezoekster maakte een rondrit' door de oo zwaar geteisterde gemeente. Amerikanen staan voor Dessau, Dc Amerikanen dringen steeds verder door in centraal en Noord-Duitschland, hoewel de Duitsche tegenstand op be paalde punten aanmerkelijk is toegenomen, o.a. bij Bremen, Hamburg, Berlijn, Leipzig. Dresden en Chemnitz. Zij na deren het gebied waar de Duitsche reserves gereed ston den om tegen den Russischen opmarsch over den Oder te worden ingezet. Deze reserves worden nu gebruikt om den opmarsch der Amerikanen te stuiten. Duitschland is nu bij na in tweeën gesneden. Dc Schotten die in N.W - Duitschland oprukken, onder vinden op de lijn die loop*. van Embden, via Oldenburg naar Bremen, veel tegenstand, doch rukken niettemin voorwaarts. Bremen wordt nog steeas door de artillerie zwaar be schoten. De Duitschers verde digen zich hardnekkig. Ten Z.O. van de stad werd een te genaanval op een der brug genhoofden over de Aller af geslagen. Op 8 km. ten Z.O. van Ham burg. halverwege deze stad en Brunswijk. werd het verkeers- centrum Ülzen veroverd. De autoweg HannoverBerlijn werd afgesneden. Aan de Elbe. Vooral ook aan de rivier de Elbe is de tegenstand van den vijand verbeten. Naar men weet hadden de Amerikanen twee bruggenhoofden over de Elbe gevestigd, een ten N. en een ten Z. van Maagdenburg. De troepen in een van deze bruggenhoofden zijn thans te ruggetrokken. Het andere bruggenhoofd daarentegen wordt steeds versterkt en een jroot aantal tanks en ander materiaal wordt over de rivier gebracht. Het 9e Amerikaan- sche leger staat nu op een front van 160 km. aan den linkeroever van de Elbe. Zoowel in als rond de stad Maagdenburg duurt de heftige strijd voort. Op 57 km. ten N. van Maagdenburg werd Sten dal bezet. Ten Zuiden van Maagden burg rukten de Amerika nen Oostwaarts op. Zij staan op slechts enkele ki lometers van Dessau. In dezen sector werden de groote Junkersvliegtuigen- fabrieken veroverd. Verder Z.W. zijn de gealli eerden de stad Halle tot op <5 km. genaderd, Leipzig wordt door. het le en 3e Amer-ikaansche leger aangevallen. De stad wordt beschoten. De Amerikanen zijn nog 11 km; van de stad ver wijderd. Ten W. van Leipzig werden de groote Leuna Werke, waar synthetische brandstof werd vervaardigd, veroverd. Troepen, die Leipzig in het Zuiden passeerden, na deren Dresden en Chemnitz. Zij staken de rivier de Mui- de over. In dezen sector staan Patton's troepen nog 20 km. van de Tsjecho-Slo- ivaaksche grens. Bij Leipzig, in Bad-Franken- hausen, vonden de Amerikanen het hoofdkwartier van Himm- ler's Gestapo. In het kaart systeem kwam ook de- naam van Adolf Hitler voor. Het 7e Amerikaansehe leger veroverde ten O. van Würz- burg de stad Bamberg. De Amerikanen rukten in Z.O.- richting verder op en begonnen den aanval op Neurenberg. Zij zgn deze stad tot op 30 km. genaderd. Ten W. van Bamberg viel Bayreuth, de stad van de Wag- ner-herdenkingen, na een he vig bombardement in geallieer de handen, en ten N.O. van Bayreuth de plaats Hof. Het Roergebied. De ring rond de omsingelde troepen in het Roergebied wordt steeds nauwer." Op som mige plaatsen is het front der Duitschers nog slechts 15 km. breed. Dortmund en Wupper- tal werden veroverd. In Hagen wordt gevochten. In totaal zijn in het omsin gelde gebied nu 143.000 gevan genen gemaakt. Ook viel een der grootste bonzen van het nazi-regime. Frans von Papen, met zijn zoon en schoonzoon in handen der geallieerden. (B.B.C. en H.N.J DE NIEUWE BONNEN. VOOR N.- EN Z.-BE VELA ND EN WALCHEREN. Geldig tot 21 April. Aardappelen.' A17, B17, C17, D17, E17, M17 I*/* kg. Vleeseh: A17A. B17A. C17A, D17A, E17A, M17A. 100 gr., A17B, B17B. C17B. D17B, E17B, 25 gr. Margarine: A17A, B17A, C17A boter 250 gr. margarine of 200 gr. vet. M17A 125 gr. margarine of 100 gr. vet. Natuurboter: D17A, E17A bo ter 250 gr. natuurboter. Koffie; A34, B34. C34 reserve 100 gr. Zout: 120 algemeen 100 gram. Versnaperingen: D34. E34 re serve 100 gram. Peulvruchten 117 algemeen 250 gram. Suiker: 118 algemeen 500 gr. Kinderbiscuits D40, E40 reser ve 150 gram. Eng. Huish. zeep: 123 alge meen ca. 225 gram. Lucifers 122 algém. 2 doosjes. TOELICHTING. Vleeseh. Het rantsoen vleeseh bedraagt dus thans weer 125 gram per week. Margarine. Voor deze week is het rantsoen dus gebracht op 250 gram margarine. Natuurboter. De winkeliers worden in den loop van deze week met natuurboter bevoor raad. Op het tijdstip waarop deze bonnen worden geldig verklaard, zal dus niet overal reeds natuurboter verkrijgbaar zijn. Op deze bonnen mag geen margarine worden afgeleverd. Winkeliers en grossiers geves tigd op Zuid-Beveland mogen geen natuurboter afleveren op Noord-Beveland. Koffie. Deze bon moet we derom vooraf bij den winkelier worden ingeleverd en wel vóór of op 19 April. De winkelier levert deze bonnen desge- wenscht via de grossiers in bij de bekende pakkers. Versnaperingen: Ten aan zien van de bevoorrading van den winkelier geldt hetzelfde als voor natuurboter (zie bo ven). Dit artikel is dus niet overal direct verkrijgbaar. Lucifers, Kinderbiscuits, Eng. zeep. De bonnen aangewezen voor kinderbiscuits. Eng. huis houdzeep en lucifers moeten vooraf en wel vóór op op 19 April bij den detaillist worden ingeleverd. De detaillist levert deze bonnen opgeplakt op op- plakvellen in bij den grossier. Deze dient de bonnen op 23 April bij den distributiedienst in te leveren ter verkrijging van ontvangstbewijzen. De beschikbaar gestelde hoeveelheid koffie, zout, ver snaperingen. peulvruchten, sui ker en kinderbiscuits is be stemd voor de periode van 2 weken. Eng. huishoudzeep over de periode van 6 weken en lucifers voor de periode van 4 weken. VOOR NOORD- EN ZUID-BEVELAND. Havermout. Van de nood- kaart voor speciale doeleinden geeft bon 409 en 509 recht op het koopen van 250 gram havermout. Eenheidszeep en waschpoe- der. Bij het bekend maken van de bonnen 2, 202, 302, 402 en 502 voor eenheidszeep en bon 303 voor wasehpoeder was onvoldoende voorraad van deze artikelen aanwezig. Deze artikelen kunnen bovendien thans niet meer worden aan gevoerd. Voorzoover deze ge- noemde bonnen nog niet ge honoreerd zijn. zal aflevering hierop niet meer plaats vinden. BONNEN VOOR ZEEUW3CH VLAANDEREN Brood: A t.m. E 17, A en B 400 gr.; M 17 400 gr.; D en E 17 Res. 100 gr. Beschuit: E 17 75 gr. Melk: C. D, E 17 1% liter. Taptemelk: A en B 17 1% 1, Tabak: 02 2 rants, n. keuze. Kinderdrank: D en E 39 Res. 300 gram. Gortmout of Gerste gries: B en C 40 Res. 250 gr. Maïzena: D en E 38 Res. 250 gram. Aardappelen: A t.m. E 17 iy2 kg.; M 17 iy2 kg. Vleeseh: A t.m. E 17 A 100 gr.: M 17 A 100 gr.; A t.m. E JT B 25 gr. Margarine: A t.m. C 17. A Boter 250 gr.; M 17 A Bo ter 125 gr. Boter: D en E 17 250 gr. Koffie: A. B. C 34 Res. 100 gr. Zout: 120 Alg. 100 gr. Versnaperingen: D en E 34 Res. 100 gr. Peulvruchten 110 en 117 Alg. 250 gr. Suiker: 118 Alg. 500 gr. Chocolade: 119 Alg. 1 tabl.: C en D 35 Res. 2 tabl.; E 35 es. 2 tabl. Jam: 124 Alg. 250 gr. Kinderbiscuit: D en E 40 Res. 150 gr. Eng. Zeep: 123 Alg. 225 gr. Roosevelt ter aarde besteld. Zondagochtend is in den tuin van het buitenverblijf van de familie Roosevelt te Hydepark het stoffelijk over schot van President Roosevelt ter aarde besteld. Voordat de stoet zich grafwaarts begaf, losten 21 kanonnen een salvo. Nadat ae kist in de groeve was neergelaten, werden nog 3 salvo's afgevuurd. De be grafenis droeg een zeer een voudig karakter. Zaterdag werd in de Ver. Staten een nationale rouw dag gehouden. In het Witte Huis vond dien dag een rouw dienst plaats. Uit alle deelen der wereld werden telegrammen van rouwbeklag ontvangen. (B.B.C.) RUSSEN RUKKEN VERDER IN OOSTENRIJK OP. Vanuit Weenen zijn de Rus sen onder Tolboechin weer verder naar Linz en Mün- chen opgerukt. Zij zijn 50 km. W. van Weenen de Traisen overgestoken en veroverden de stad St. Polten. Malinowski bezette de steden Florisdorf en Korneuburg, N.W. van Weenen. jB.B.C.)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1945 | | pagina 1