PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Amerikanen bij Troyes dringen verder op. Duitsche troepen betrekken nieuwe defensiezóne ÜONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal, tauco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. -OVERTENTIEPRIJ8: Per m.m. 121 ct., minimum per adver- ■ntie 2.05. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties jiaximum 5 regels) 58 cent, dlenstaanvragen en dlenstaanbie- ingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. MAANDAG 28 AUGUSTUS 1944 DIT NUMMER BESTAAT UIT 187ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 231 De Bureaux van ons blad zün gevestigd te: Vlissingen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 lijnen). Redactie na kantoortijd tel. 578: Middelburg: Londensche Kaai 29, Red. tel. 3521, Adm. tel. 3541; Goes: Red. en Adm. Turxkade 15, teL 2475; Souburg: Kanaalstr. 45. tel. 234; Ooctburg: Red. en A<im. Breedestraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, teL 2L 3ERINGE TERREINWINST N. VAN MANTES. ZEE- «VECHTEN BIJ NEDERLANDSCHE KUST. ZWARE «WEERSLAGEN AAN OOSTFRONT. DORP AT ONT RUIMD. VERSCHEIDENE DUITSCHE STEDEN GEROMBA RDEERD. 'Het opperbevel van de Duit- •he weermacht deelde Zon- ig mede: Ten W. van de Beneden Sei- t sloegen onze achterhoeden ilrijkc aanvallen van den op •n voet volgenden vyand af. on zjjn bruggenhoofd ten N. m Nantes uit ondernam de jand viü krachtige aanval- b, doch hij kon slechts wei- t terrein winnen. In Parijs {bben zich de verbitterde iraatgevecliten thans ook jar net N.O. deel van de a.d en de buitenwijken ver- aatst. Door den verbitter- In tegenstand van onze pun punten in de stad lijdt I tegenstander voortdurend joote verliezen. Ten Z. van fcrijs, alsmede in het gebied in Troyes gingen de Ameri- Jnen met sterke strijdkrach- n tot den aanval over er rongen .zy in met groote krliezen gepaard gaande ge- jchten eenige kilometers lar het Noorden en Oosten f. Vijandelijke gemotoriseer- I strijdkrachten, die in het 'bied van Montelimar het hönedal wilden versperren, erden naar het Oosten terug drongen, vijandelijke aan- illen op Valence afgeslagen, Jrjjke pantserwagens stuk schoten. Voor de West-Fransche en Nederlandsche kust zijn de laatste dagen Ide gevechtshandelingen ter zee in aantal en hevigheid toegenomen. Onze beveili gingsvaartuigen leverden herhaaldelijk zware gevech ten met overmachtige vij andelijke zeestrijdkrachten, Daarbij werden een vijande lijke torpedojager en een .motortorpedoboot 2?waar be schadigd. Ook de eigen for maties leden verliezen aan vaartuigen. Het gebied van Groot-Lon- n lig t 'nog steeds onder het lur der V 1. Op den Westelijken vleugel ,n het Italiaansche front on- rnam de vijand talrijke ver- efsche verkenningsaanval- a. In den Adriatischen kust- 3tor ging hij weer tot zwa- aanvallen over, die, op ikele penetraties na, uiteen- •slagen werden. In Roemenië dringt de vij- ïd met gemotoriseerde for- aties en sterke pantser- rijdkrachten verder naar het lideu op. Duitsche gevechts- •oepen staan op het punt in rare gevechten door de Sov- t-Russische versperrings. rendels aan weerskanten van j Beneden-Proeth te breken. Op de hellingen van de Oos- jlijke Karpathen sloegen on- j troepen in verscheidene letoren hevige aanvallen der pvjets af en vernietigden larbij talrijke vijandelijke intserwagens. Ten W. van janislau veroverden Hon- larsche troepen eenige heu- jlstellingen. jn het Weichselbruggenhoofd b W. van Baranof, ten W. In Kazimierz en ten Z.O. van I Warka werden vijandelijke jorbraakpogfngen ten deele den tegenaanval afge jn. Tusschen Weichsel aref duurt de atfwesrslag et onverminderde hevigheid jort. In verbitterde gevech- n werd de doorbraak, welke bolsjewisten beoogden, v-er- hderd en de tannengedron- in vijand tot staan gebracht. Ten W. van Modohn en ten van het Peipusmeer sloe- i onze troepen hernieuwde invallen der bolsjewisten, af en grendelden zij eenige pe- netarieg af. De puinhoopen van de stad Dorpat vielen, na hevige straatgevechten, in handen van den vijand. De vijand verloor Zaterdag aan het Oostelijk front 75 vliegtuigen. In de Noordelijke IJszee brachten onze duik- booten wederom een torpedo jager tot zinken en bescha digden zij een groot oorlogs schip ernstig door torpedotref fers. Vijandelijke bommenwerpers vielen overlag Mannheim, Ludwigshafen en eenige ste den in het Rynlandsch-West- faalsche gebied aan. Des nachts ondernam de Britsche luchtmacht met schending van het Zweedsch territoriale gebied terreuraan- vallen op Kiel en Koningsber gen. Vooral in woonwijken, i cultuurmonumenten en sociale instellingen werd scha de aangericht. Vijandelijke vliegtuigen wierpen bovendien bommen op Berlijn en Ham burg. Sovjet bommenwerpers vielen de stad Tilsit aan. Formaties jachtvliegtuigen i luchtdoelartillerie schoten boven het gebied van het Duitsche rijk en boven de be zette gebieden in het Westen 71 vijandelijke vliegtuigen neer, waaronder 56 bommen werpers. Boven 't Z.O. Euro- pesche gebied werden nog 9 vliegtuigen neergeschoten. In aanvulling op het weermaohts- bericht wordt medegedeeld: De 272e infanterle-dlvlsie, onder bevel van uitenant-generaai Schack, heeft zich in de gevechten ten O. van Caen herfiaalde malen door bijzondere standvastigheid onderscheiden. Aan hun heldhaftig optreden is het te danken, dat de vijand ondanks zeer groot gebruik van mensohen en ma teriaal, geen operatieve successen kon behalen. De divisie onderscheidde zich reeds in Juli en Augustus door haar dappere houding. In den af weerslag ten N.W. van Baranof heeft zich een gevechts groep stormgeschut en pioniers, onder bevel van majoor Behncke, door on wankelbare standvastigheid onder scheiden. In den centralen frontsector heeft zich de pantserjager-afdeeling 53, on der bevel van kapitein von Ramfn. bij den strijd tegen tanks bijzonder onderscheiden. Uit Cherbourg wordt gemeld, dat dag aan dag pioniers en speciale troepen bexig zijn met het vrijmaken van een vaargeul in de haven. Ook zijn ononderbroken mijnveger6 aan het werk. GAS- EN ELECTRICITEITS- RANTSOEN VERLAAGD. Het is noodzakelijk gebleken op het gas- en electriciteits- verbruik drastisch te bezuini gen. De thans geldende rant soenen voor huishoudelijk ge bruik worden met ingang van Zaterdag jl. met ongeveer 15 pet. verlaagd. Voor de verbrui kers, die nog naar verhouding over hooge rantsoenen beschik ken, zal de verlaging belang rijk meer dan 15 pet. bedragen. Hierover zal hun door het be trokken gas- of electriciteits- bedrijf afzonderlijk mededee- ling worden gedaan. In afwachting van de hun door het betrokken gas- en/of electriciteitsbedryf toe te ken nen definitieve rantsoenen zijn alle particuliere verbruikers verplicht de hun van heden af toekomende rantsoenen zelf vast te stellen. Het heeft geen zin zich te dezer zake met de betrokken gas- of electriciteitsbedrijven of rechtstreeks met het rijks- kolenbureau in verbinding te stellen. LUCHTAANVALLEN OP DUITSCHLAND. Nadat Amerikaansche bom menwerpers Vrijdag overdag o.a. Rostock, Schwerin. Wis- mar en Bruenn hadden aange vallen, deden de Engelschen des nachts terreuraanvallen op Rüsselsheim en Darmstadt, terwijl ook bommen op Berlijn en in het Rijnsch-Westfaalsche gebied werden geworpen. In totaal werden 75 vliegtuigen, w.o. 45 viermotorige bommen werpers, door de luchtverdedi ging vernietigd. Engelsche vliegtuigen boven Zweedsch gebied. De Zweedsche weermachtsr staf heeft medegedeeld, dat Zaterdagnacht een vrij groot aantal Britsche vliegtuigen in golven het Zweedsche lucht ruim is gepasseerd. (Het be trof hier de vliegtuigen, die een terreuraanval op Kiel en Koningsbergen deden). Volgens de raming van „Stockholms Tidningen" moe ten minstens 1000 vliegtuigen het Zweedsche gebied gepas seerd zijn. be Führer heeft den 1sten luit. Erich Hartmann, escadrillekapitein in een eskader Jachtvliegtuigen, als 18e soldaat het eikenloof met de zwaarden en briljanten, behoorende bij het ridderkruis van het ijzeren kruis, verleend, naar aanleiding van diens 300ste overwinning in de lucht. Tengevolge van het neerstorten van een liberatorbommenwerper op een school In Lancashire zijn volgens tot nu toe ontvangen berichten 56 slachtoffers gevallen, w.o. 35 kin deren, 9 Amerikaansche soldaten, 4 Britsche vliegeniers cn 8 burgers. In het verleden ligt het heden, In 't nu wat worden zal. Jacob van Wassenaar, Heer Obdam. 1610/13.6.1665. Lt.-admiraal van Holland en West-Friesland, heen kolonel der ruiterij. Graftombe in de Groote kerk te Den Haag. O/H P m. Ook thans weer strijden Nederan- ders voor Europa's vrijheid ter zee. in trouwe verbondenheid met hun Duitsche kameraden. O/H P m. GOED VOORGAAN D OET GOED VOLGEN. Zet ook gij u derhalve ln voor de toekomst van uw volk en meldt als vrijwilliger bU de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 1745 Jaar en kan geschieden bij de Marine Annahmestelle West, .Zweigstelle Niederlande te Utrecht, de aanmeidingsbureaux voor Marine-vrijwilligers te Amster dam. Kalverstraat 143 en Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 98100. bij al le Hafen- en Ortskommandanttu'en en bij de Nebenstellen der Waffen SS. Alle gewenschte inlichtingen, zoowel voor dienstname bU de Marine als bij de WaXfea SS, worden aan bovengenoemde adressen verstrekt. RHÓNE-DAL ZAL WORDEN PRIJSGEGEVEN. STRIJD IN PARIJS DUURT VOORT. De ontwikkeling van den strijd in Frankrijk heeft, naar thans te Berlijn wordt meege deeld, de Duitsche legerleiding doen besluiten tot een con centratie van krachten in het Fransche gebied. Daar het ?een zin heeift alleen om pres- ige redenen 't geheele land bezet te houden, aldus ver klaart men, volgens 't Vad., moet thans getracht worden de nog diep in het land staan de Duitsche strijdkrachten met zoo weinig mogelijk ver liezen terug te trekken, om deze in een nieuwe defonsie- zone opnieuw op te stellen. Deze operatie is thans in vol len gang. In Noord-Frankrijk trekken de Duitsche strijdkrachten, die zich nog ten Westen van de Beneden-Seine bevinden, zich steeds meer op de rivier te rug, zoodat het gevechtsge- bied hier steeds kleiner wordt en in de Duitsche berichten dan ook i-eeds van een brug genhoofd op den Westelijken oever wordt gesproken. De ge allieerden blijven van het W. uit hevigen druk op de terug trekkende Duitsche strijd krachten uitoefenen, terwijl zij eveneens van het Zuiden uit flankaanvallen ondernemen. Het zwaartepunt van den strijd in Noord-Frankrijk ligt thans meer in het gebied rondom Parijs. Ook ten Zui den van de stad hebben de Amerikanen thans in het ge bied van Fontainebleau sterke strijdkrachten over de rivier gezet. In Zuid-Frankrijk hebben de geallieerde aanvallen meer en meer een operatief karakter aangenomen. De Duitsche berichten laten er geen twijfel over bestaan, dat het de bedoeling is het Rhónedal prijs te geven en in de richting van Lyon terug Tot dit besluit zal ongetwij feld de omstandigheid aanlei ding hebben gegeven, dat de door de Fransche Alpen naar het Noorden oprukkende geal lieerde strijdkrachten, dank zij den steun van de talrijke ir dit gebied opereerende parti- sanen tot in het gebied van Grenoble konden doordringen. Bij een verder oprukken van hieruit naar Lyon, zou den Duitschen strijdkrachten in het Rhónedal den terugtocht kunnen worden afgesneden en blijkbaar om zulks af te wen den. heeft de Duitsche leger leiding afgezien van een star re verdediging in de Rhöne- vallei. Naar, volgens S.P.T., van welingelichte Duitsche zijde wordt meegedeeld, hebben de distancieeringsbewegingen der Duitsche troepen uit het ge bied van de kust aan de Golf van Biscaye en 't gebied van de Pyreneeën, die reeds eenige dagen geleden waren begon nen, verder voortgang gevon den De strijd in Parys. Ook Zondagochtend weer klonk in Parijs het rumoer van den strijd. Hoewel de Amerikanen en de Gauillisti- sche formaties aanzienlijke versterkingen hadden ontvan gen en de terroristen na het binnendringen van deze for maties nieuwen toeloop hadden gekregen, verdedigden zich de Duitsche nesten van verzet tegen deze wat aantal en vooral zware wapens betreft sterk overmachtige strijd krachten met zeer groote ver betenheid. Zij hebben nieuwe oproepen om zich over te ge ven afgeslagen en zich in de door hen verdedigde distric ten, zoowel ten Z. van de Sei ne aan den boulevard St. Ger main, in den tuin van het Luxembourg en op den boule vard Montparnasse, alsmede achter de Seine-eilanden by het raadhuis, de Place de la Bastille en de Place de la Ré- publique zoo vastberaden ver dedigd, dat de Amerikanen ertoe overgingen de Duitsche steunpunten met zware gra naatwerpers en geschut te be schieten. De omvang van de vernielingen in Parijs, waar door ook een aantal bekende bouwwerken in puin gelegd werden, is daardoor nog groo- ter geworden. Duitsche pantserformaties t afdeelingen stormgeschut wierpen voor Le Bourget de Amerikaansche pantsepvoor- hoeden, die zich van het vlieg veld meester wilden maken, terug en drongen op tot aan den rand van de stad. De ge vechten herleefden Zondag ochtend, voornamelijk in dit gebied, met groote re hevig heid. De gevechten in het Rhónedal. Tn het Rhónedal voerden de Duitsche formaties Zaterdag by Valence eeö aantal ge vechten om de achterwaart- sche verbindingen te herstel len. Een verbitterde worste ling om de heuvelstellingen ten Z.O. van Loriol (ca. 150 km. N.W. van Marseille) ia gaande. In Toulon en Marseille du ren de zware straatgevechten voort. Zaterdagnacht hebben de Duitsche verdedigers ver scheidene totaal vernielde steunpunten wegens de uitge strekte branden prijsgegeven. Pogingen van vrij sterke benden om in Midden-Frank rijk een oproer te ontketenen, weixlen door vastberaden in grijpen van de beveiligingsor- garien in de kiem gesmoord. Daarby bleven 356 terroristen op het slagveld. De strijd om Brest begonnen. In de vestingzones van Bre- tagne hebben de Amerikanen alle beSthikbare formaties ge concentreerd op het landfront van Brest, zoodat de aanval op de vesting ieder oogenblik verwacht kan worden. Hierop duiden ook de onophoudelijke luchtaanvallen der formaties Amerikaansche bommenwer pers op de haven en de ves ting, alsmede het voortdurend krachtiger wordende artillerie vuur. Een oproep aan dén commandant om de vesting over te geven werd niet be antwoord. De gebieden van Lorient en St Nazaire werden overgela ten aan de georganiseerde sol deniers en Bretonsche terro risten, waaraan enkele Ame rikaansche officieren als raadslieden zijn toegevoegd. De marinebatterijen van het eiland Cecembre „voor St. Ma- lo, blijven nog steeds stand houden in weerwil van een ononderbroken hagel van gra naten en bommen. Dë SA en de totale mobilisatie. De stabschef der SA, Wil helm Schepmann, heeft beve len gegeven tot versterking van het gebruik der SA in het vaderlandsche oorlogsgebied. De SA heeft thans reeds 86 van zijn leiderscorps, voor zoo ver dit zijn functie als voor naamste bezigheid uitoefend/), ter beschikking gesteld van het front. De SA als geheel heeft van zyn millioenen leden tot dusver rond 70 aan de weer macht afgestaan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1