PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week ot 2.42 per Kwartaal, franco per poet 2.63 per Kwartaal. Afzonderlijke nummers 6 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct., minimum per adver- entie i 2.05. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties maximum regeisj 58 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie dingen - ct. „Brieven of adrer Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. WOENSDAG 2 AUGUSTUS 1944 DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 187ste JAARGANG NUMMER 209 De Bureau* van ons olad zijn gevestigd te: Vlissingen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 UJnen), Redactie na kantoortijd teL 578; Middelburg: Dondecsche Kaal 29, Red. tel. 3521, Adm. teL 3541; Goes: Red. en Adm. Turfkade 15, tel. 2475; Souburg: Kanaalstr. 45, teL 234; OostburtRed. en *fim. Breedestraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, teL 21. Straatgevechten in Mariampol en Mitau. jflEVIGE DRUK DER SOVJETS BIJ WARSCHAU. HSTANCIEERINGEN TU SS CHEN BOEG EN AUGUSTOW EX IN NORMANDIË. TERREUR AANVALLEN OF !UID-DÜITSCHE STEDEN. SUCCESSEN TER ZEE. Hst opperbevel van de Duit. che weermacht deelde Dins- ag mede: In Normandlë hielden onze roepen tegen alle aanvallen' nn den vijand tusschen Hot. jt en de Vire in zware ge- echten stand. Daarna distan- leerden zij zich in eenige Botoren enkele kilometers aar het Zuiden. In de nieuwe tellingen werden alle aanval, n van den krachtig volgen en vijand afgeslagen. Ook in en sector ten N.O. van Percy tislukten met sterke pantser- trydkrac.hten ondernomen en oor hevig artillerievuur ge- reunda vijandelijke aanvallen, e op onzen Westelijken vleu- el diep in onze stellingen ipnengedrongen vijand werd lab ten Zuiden van Avran- hes in den tegenaanval opge- angen. Zware gevechten wa- en langs het geheele front og in de avonduren gaande, ii het Oostelijke deel van het indingshoofd deed de vijand tfn artilleriebedryvigheid in en loop van den nacht tot en trommelvuur aangroeien. Des hachts deden zware ge- echtsvliegtuigen doeltreffen- e aanvallen op vijandelijke roepenconcentraties en ge- bedstaande strijdkrachten in et gebied ten N.W. van ivranches. Torpedovliegtui- 'en brachten in de Seinebaai chade toe aan 2 koopvaartfij- chepen niet een gezamenlij- cn inhoud van 15.000 brt. In het Fransche achterland rerden 60 terroristen in ge- echten vernietigd. Het vergeldingsvuur der V, op Londen werd overdag en es nachts voortgezet. In Italië hervatte de .vyand S"n doorbraakaari vallen op orence. Zij strandden op- iieuw op den onwrikbaren egenstand van onze pantser- jrenadiers en valschermjagers aet zware verliezen aan doo ien en gewonden voor den vij- nd. Kleine plaatselijke pene- raties Werden afgegrendeld. Je gevechten, die van beide jijden met de grootste ver- ittering gevoerd worden, du- en voort. Op de Noordelijke helling er Karpathen dringen vijan- elijke strijdkrachten op naar en Beskidenpas. Tegenaan, allen zijn gaande. Tusschen .et brongebied van den injestr en de groote bocht an den Weïcnsel wierpen nze pantserdivisies de Sov- ets in verscheidene sectoren erug, waarbij zij een groot antal tanks stukschoten. Bij de groote bocht van den V'eïchsel werden alle bolsje. ristische pogingen, de rivier :ver te steken, verijdeld, op en penetratie na, waarom og gevochten wordt. By Warschau houdt de he- •ige vijandelijke druk aan. Tusschen den middenloop an den Boeg en Augustow berden plaatselijke distanci- leringsbewegmgen in weerwil •an net krachtig volgen van len vijand volgens de plannen en uitvoet gelegd, waarby alrijke Sovjetaanvallen wer- len afgeslagen. Ten Westen van Kowno viel Ie vijand aan weerszijden van Ie Memel vruchteloos aan. In Hariampol woeden verbitterde ttpatge vechten. Ook in de itad Mitau wordt hevig ge- 'ochten. In het gebied van ïirsen wierpen tegenaanvallen len binnengedrongen vyand «rug. Oostelijk van de Duna Terden alle aanvallen der bol- jewisten in tegenaanvallen Titeeugeslagen. Op de landengte van Narwa zette de vijand zijn grooten aanval Maandag tengevolge van zijn zware verliszen niet voort. Zwakkere aanvallen mislukten. Aan den succesvollen afweer van de groote Sovjet-aanval len der laatste dagen heeft het 3de (Germaansche) SS- pantsercorps, onder bevel van den SS-Obergruppenführer en generaal der Waffen-SS Stei- ner, met de Germaansche vry- willigers-divisies SS-Nordland en SS-Nederlandj de 20e Est. landsnhe vrijwilligers-divisie, de lld!B Oostpruisische i^fan- terie-dlvisie alsmede aan het landfront in den strijd ge brachte afdeelingen van ma rine, legerartillerie en gra naatwerpers, een bijzonder aandeel gehad. In de Finsche Golf werden 2 Sovjet-mijnvegers en 1 pa trouillevaartuig door mijnen vernietigd. Boven hetzelfde gebied schoten bewakings vaartuigen der marine er jachtvliegers 10 Sovjet-bom menwerpers neer. Eskaders slagvliegtuigen grepen met goed gevolg op de zwaarte punten in de gevechten 'te land in en vernietigden meer den 300 vijandelijke voertui gen. Amerikaansche bommenwer pers vielen Maandag Boeka rest en het gebied van Ploesti aan. Door Duitsche en Roe- meensche luchtverdedigings strijdkrachten -werden 11 vij andelyke vliegtuigen vernie tigd. Onder de bescherming van een dicht wolkendek deden Amerikaansche bommenwer pers terreuraanvalien op de steden Münch-en, Mannheim, LucJwigshafeu en Franken- fchal. In weerwil van de moei lijke afweeromstandigheden werden 15 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Marine en luchtmacht heb ben in de maand Juli 25 vracht- en transportschepen met een gezamenlijken in houd .van 149.000 ton tot zin ken gebracht. 20 transport schepen met een gezamenlij ken inhoud van 110.000 ton werden beschadigd. Aan vij andelijke oorlogsschepen war den 2 kruisers, 10 torpedoja gers, 1 fregat, 1 mijnveger, 2 patrouillevaartuigen en 11 tor- pedomotorbdoten tot zinken gebracht. 1 slagschip, 4 krui sers, 11 torpedojagers, 1 tor pedoboot, 2 speciale landings schepen en verscheidene tor- pedomotorbooten werden deels zwaar beschadigd door bom men, torpedo's en artillerie treffers. Vlootstrijdkrachten, afweergeschut van koopvaar dijschepen en luchtdoelgeschut der marine schoten in de pe rioden van 1 tot 31 Juli 196 •vijandelijke vliegtuigen neer. De strijd pi de lucht. Volgens Interinf heeft de Duitsche luchtmacht in Juli boven het Duitsche rijjc, aan het Westelijk front en in Z.O.- Europa in totaal 1830 Britsch- Amerikaansche vliegtuigen, w. o. 1236 viermotorige bommen werpers vernietigd, waarvan 714 boven Duitschland. Hier mee verloren de geallieerden wederom meer dan 12.000 man vliegend personeel. Volgens Duitsche waarne mingen hebben de geallieerden in Mei, Juni en Juli in totaal 5676 vliegtuigen bij terreur aanvalien verloren, hetgeen neerkomt op een verlies van ongeveer 35.000 man vliegend personeel. DE FINSCHE PRESIDENT RYTI TREEDT AF. Maarschalk Maiuierheim opvolger. De president van de Finsche republiek Risto Ryti, heeft zijn ambt van president dei- republiek neergelegd. Ryti deelde mede, tot de overtui ging te zijn gekomen, dat het hoogste uitvoerende gezag zoowel op het gebied van het militaire alsook van het bur gerlijke bestuur in dezen tijd in handen van een en dezelfde persoon geconcentreerd dient te worden. Minister-president Linko- mies heeft in een toespraak tot den Finschen Rijksdag medegedeeld, dat de maar schalk van Finland, baron Mannei'heim, zich' op verzoek v,an de regeering en den Rijksdag bereid verklaard heeft het ambt van president der republiek te aanvaarden. De regeering acht het hou den van een eigelijke verkie zing niet noodig. In den Rjjks- dag is een Wetsvoorstel inge diend om het ambt van presi dent der republiek aan maar schalk Mannerheim toe te vertrouwen. De regeering wenscht, dat dit wetsvoorstel in den Rijksdag zeer snel be handeld zal worden. Onmid dellijk na dg bekrachtiging van de wet zal de nieuwe pre sident der republiek zijn ambt aanvaarden. Bombardementen in Italië. De Anglo-Amerikaansehe luchtmacht heeft Maandag haar terreuraanvalien op ver scheidene steden in de Italiaan- sche provincie Emilia gericht. Er gingen wederom talrijke onvervangbare kunstwerken en kostbare bouwwerken verloren. In Ferrara werd o.a. het Pa lazzo dei Diamanti, dat zijn naam dankt aan de 12.600 sier- steenen waarmee de gevel is ingelegd, geteisterd. Ook de in dit paleis ondergebrachte pina- kotheek liep groote schade op. In Modena werden o.a. 2 zui lengangen van het oude herto gelijke paleis getroffen. De daarnaast gelegen kerk San Domenico viel, evenals de kerk Santa Maria della Purificazi- one, aan dezen aanval ten of fer. Scheeve toren van Pi sa beschadigd. Interinf meldt van het Ita- liaansche oorlogstooneel, dat de scheeve toren van Pisa door Amerikaansch artillerie vuur is beschadigd. Door Anglo-Amerikaansche bom aanvallen zyn voorts in Flo rence de water- en de eleetri- sche centrale vernield, zoodat de bevolking niet meer kan worden voorzien van licht en water. STRIJD IN HET OOSTEN WEER ONDER DUITSCHE CONTRÓLE. Nieuwe reserveformaties aangevoerd. Interinf meldt, dat het de Dutsche leiding in het Oosten gelukt is, door het aanvoeren van verscheidene nieuwe for maties der centrale reserve en door nieuwen aanvoer van zware afweer- en aanvalswa penen, de ontwikkeling van het gevechtsgebeuren thans weer onder haar contróle te krijgen. Nergens meer is het den Sovjets gelukt het syste matische verloop der Duitsche concentratiebewegingen in de belangrijke gevechtssectoren te verstoren en krachtige Duitsche tegenacties te stui ten. Slechs op twee plaatsen konden d'e Sovjets winsten van eenige beteekenis boeken. Zij slaagden erin bij Mariampol (halverwege den Njemen en Oost-Pruisen) en bij Mitau (ten Z. van Riga) de Duitsche stadsverdediging binnen te dringen. In beide plaatsen kwam het tot heftige straat- en huizsnge-v echten. Alle overige terreinwinsten, die de Sovjets aan het Oost front konden behalen, zijn, volgens het Internationale In-. formatiebüro, zonder belang. Terreuraanslag in Venetië. Vijandelijke agenten hebben een terreuraanslag gepleegd in het Palazzo Giustanian te Venetië. Vijf étages van dit historische gebouw werden verwoest, waarby 20 personen om het leven kwamen. 13 vij andelyke agenten, die bij dit misdrijf waren betrokken, en ook nog andere aanslagen op hun geweten hadden, werden ter dood veroordeeld. Het von nis werd op de puinhoopen van het gebouw voltrokken. is reeds de MELKBONNEN VRIJDAG EN ZATERDAG INLEVEREN Met ingang van 6 Aug. a.s. kan het publiek eerst des Maandags op de nieuwe melk- bonnen melk betrekken in plaats van, zooals tot nu toe, reeds des Vrijdags en Zater dags. Het is gebleken, dat de meening heerscht, dat men nu ook eerst des Maandags de nieuwe melkbonnen aan den melkslijter moet afgeven. Dit is echter onjuist. De melkbon nen zijn nl. bestelbonnen, d.w.z, dat de melkhandelaar eerst dan. melk van de fabriek kan krij gen, wanneer hij daarvoor van te voren bonnen heeft ingele verd. Indien men des Maan dags en volgende dagen melk wenscht te betrekken, dient men op den daaraan vooraf- gaanden Vrijdag of Zaterdag* de bonnen bij den melkhande laar in te leveren. ELECTRICITErrS- RANTSOENEEREVG. De rantsoeneerir.gspercenta- ges van de navolgende bedrij ven zijn met ingang van de eerste meteropheming na 1 Juli 1944 als volgt vastge steld: kappersbedrijven 50 winkels en warenhuizen. 30 en hotels, café's en restau rants 40 DE AANSLAG OP HITLER, Tegen den vroegeren burge meester van Leipzig, dr. Karl Goerdeler, die in 1932-1933 rijkscommissaris is geweest voor de prijsvorming, is we gens medeplichtigheid aan den aanslag op den Führer, een verzoek tot aanhouding v uitgevaardigd. Zyn laatste woonplaats was Leipzig. Se dert 20 Juli is hij voortvluch tig. Voor mededeelingen, dié leiden tot zijn arrestatie, ia een belooning van een millioen rijksmark uitgeloofd. Offensief der Britten bij Cacn begonnen. De Engelschen zijn gisteren, na een trommelvuur van ver scheidene uren, ten Oosten van de Orne, in het gebied tusschen Bourquebus (ongeveer 8 km ten Z.O. van Caen) en St. Mar tin (ongeveer 35 km ten Z.W. van Caentot den aanval over gegaan. Volgens Interinf zijn alle, in verscheidene golven dicht op elkander volgende aanvallen der Britten in het versperringsvuur der Duitsche artillerie neergeslagen. Tegelijkertijd ondernamen sterke Britsche infanterie- en pantserstrijdkrachten in het gebied ten Zuiden van Cau- mont een met uiterst sterke concentratie van strijdkrach ten uitgevoerden aanval in Zuidoostelijke richting, met 't In het verleden ligt het heden, In 't nu wat worden zal. Mlderdljk. Johar Evertsen 160O.'4-8-1666 Slag bij Rochelle 1625. W.-lndië 1626. i Slaak 1631, Duinkerken 1636, Vice- Adm. 1637, slag bij Duins 1639, Sas van Gent 1647, Dover 3-daagsche Ook thans weer strijden Nederlanders zeeslag. Ter Heijde 1653, Sont 1658. voor Europa's vrijheid ter zee in Sneuvelde 4 Augustus 1666 bij Schoo- trouwe verbondenheid met hun .Duit- neveldO-H/P m sche kameraden O-H/P m GOEO .VOORGAAN DOET GOED VOLGEN! Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw volk en meldt U als vrijwilliger bli de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marine-annahme- stelle' West Zweiga telle Nïederlande te Utrecht, alle Hafen- en Orts- kommandanturen en bU de Nebenatelle der Waffen-SS,' alwaar tevens alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt. doel door te dringen in het gebied der midden-Orne ten Zuiden van Caen. Hier waren gisteren in den loop van den middag, felle, wisselvallige ge vechten aan den gang. Over de gevechten in den sector der Amerikanen zijn alleen berichten ontvangen over de verliezen der Ameri kaansche troepen, die volgens het D.N.B., op één dag. tus schen de Vire en Avanches, 2000 dooden en gevangenen hebben bedragen. Daarmede zouden de verliezen der Ame rikanen sinds de invasie tot 120.000 zijn gestegen. Het legerbericht meldt aan dit deel van het front evenwel gevechten ten Zuiden van Avranches en ten N.O. van Percy, waar de Amerikanen met sterke strijdkrachten aan vallen ondernemen. Ver doorgevoerde motoriseeringen De jongste aanvallen der ge allieerden in het invasiegebied kenmerken zich nog meer dan voorheen door de ver doorge voerde motoriseeringen. Thans zijn ook infanterie en artillerie uitgerust met gepantserde transportwagens, munitiewa gens en tractoren. Dit wijst er op dat de aanvoeren over zee een zeker peil bereikt hebben. Heel duidelijk treedt dit aan den dag by de operaties van de Amerikanen op den Weste lijken vleugel, welke in de eer ste plaats gekenschetst worden door het ongewoon veelvuldige gebruik van tanks. Het ruime gebruik van gemotoriseerde afdeelingen vergemakkelijkt den geallieerden het stelselma tig wisselen van zwaartepunt en ook beteekent het een voor deel voor het eventueele aan voeren van reserves.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1