PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT (rachtige aanvallen der Sovjets duren voort. Versterkte Amerikaansche aanvallen bij St. Lo. BONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of 2.42 per Kwartaal, ranco per post 2.M per Kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct» DVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12J ct.» minimum per adver- intie 2.05. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties uaxlmum 5 regels) 5S cent, dienstaanvragen en diensta.anb!e- agen ct» „Brieven ol adrep Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. MAANDAG 17 JULI 1944 DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 187ste JAARGANG NUMMER 195 Da Bureaux van ons blad zijn gevestigd te: yilsslngen: Redact!* en Administratie Walstr. 68-60, teL 10 (2 lijnen), Redactio m kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaal 29, Red. lei, 3521, Adm. teL 3541; Goes: Red. en Adm. Turfkade 15, teL 2475; Souburg: Kanaalstr. 45, tel. 234; Ooatburc.: Red. en Adm, Breedestraat 45, teL 102; Breskens: Dorpsstraat 35, teL 2L. DUITSCH WEERMACHT SU MUL Hl [iealHeerde aanvallen in Normandië afgeslagen ROOTE AF WEERSLAG IN MIDDEN-ITALIË. I Het opperbevel van de Duit- the weermacht maakte Zon- &g bekend: In Normandië zijn hevige tritsche aanvallen op een juitsche heuvelstelling ten pidwesten van Caen met zwa- i verliezen voor den vijand leengestort. Een tijdelijke pe- btratie werd in onvervvyJdien Igenaanval o|>geheven. Sterke Imerikaansche aanvallen mis- ikten bij St. Lo, Pont Hebert (i aan den weg C'arentan eriers, waarbij talrijke tanks terden stukgeschoten. Op een enetratieplek ten Westen van e Vire duren de verbitterde fweergevechten nog voort. In het Westelijke deel van et schiereiland Cherbourg terden verscheidene aanvallen p onze nieuwe stellingen af- eslagen. Strijdkrachten, ge- échts- en slagvliegers vielen jandelijke troepenconcentra- es alsmede bezette plaatsen t vliegvelden in het landings- Dofd met goede uitwerking in. In de gevechten om Caen ibben zich de 9de SS-Pant- irdivisie „Hohenstaufen", on- ir bevel van SS-Standarten- Ihrèr Stadler en de 10de SS- mtserdivisie „Frundsberg", tder bevel van SSOberführer larmel, tezamen met troepen m het leger door bijzondere ipperheid onderscheiden. In ndediging en aanval brach- n beide divisies den vijand vare verliezen toe aan men- :hen en materiaal. Daarbij erden door deze divisies te men 140 tanks stukgescho- n. Het zware vuur der V 1 op onden duurt voort. De groote afweerslag in ildden-Italië woedde Zondag iet bijzondere hevigheid in het >bied' van Peccieli en Arezzo. a eea verbitterden strjjd heb- tit onze troepen zich hier naar euwe heuvelstellingen gedis- .ncieerd. Aan den Tiber zijn jrscheidene vijandelijke aan- illen mislukt, terwijl in het •-bied van Sassoferrato de jand door succesvolle plaat- lijke ondernemingen van on- bergtroepen gevoelige ver szen leed. Vechtveerbooten van de uitschè marine beschadigden de wateren der uitmonding ,n de*. Arno verscheidene •itsche torpedomotorbooten. In de strijdgebieden van irnopoi en Loezk sloegen on- divisies de door sterke pant- rstrüdkrachten ondersteunde luvallen der bolsjewieken af. een tegenaanval werden en- de peneïratieplekken met irnietlging van talrijke tanks (geheven of verkleind. Tus- hen Pripjet en Njenien als- ede bij Grodno hebben onze oepen in hevige gevechten orbraakpogïngen van den vij- id verijdeld. Ten Westen van 'ilna zijn aanvallen van Sov- t-Rüssische verkcnuings- i'ijdkracliten mislukt. In het erengebied ten Zuiden van de una zijn bolsjewistische aan dien met zware vijandelijke rliezen ineengestort. Ten oorden van de Duna sloegen ize troepen in verbitterde ge- ichten "talrijke aanvallen der >lsjewieken af en brachten •n vijand zware verliezen aan inks toe. Op een penetratie- elf duren de zware gevechten Dort. Eskaders slagvliegers brach- in den vijand zware verliezen ie aan menschen én mate- aal. In den centralen sector van et Oostelijke front werden Perdag en des nachts S3 Sov jet-Russische vliegtuigen ver nietigd. Lichte Duitsche zee- strijdkrachten brachten in het Oostelijke deel van de Finsche Golf een bolsjewistischen mij nenveger tot zinken, schoten een tweede vaartuig in brand en beschadigden 2 patrouille schepen. Voor de kust van Noordelijk Noorwegen brach ten beveiligingsvaartuigen van een Duitsch konvooi 2 Sovjet- Russische torpedomotorbooten tot zinken en maakten krijgs gevangenen. Een Amerikaansche forma tie bommenwerpers vloog Za. terdagochtend Roemenie bin nen en wierp bommen op het gebied van Ploesti. Strijd- krachten der Duitsche en Roe- meensche luchtverdediging vernietigden 12 vijandelijke toestellen. Zaterdagnacht wierpen af zonderlijk vliegende Britsche vliegtuigen bommen op het ge bied van Berlijn en op het Rgn- landsch-Westfaalsche gebied. GEVECHTEN OM POGGIBONSI EN AREZZO. Aan het front in ItaÜë heb ben de geallieerden x»p het eind der vorige week met ster ke strijdkrachten een gro'oten aanval op de Duitsche stellin gen tusschen Poggibonsi en de Ligurische kust ondernomen. De strijd was verbitterd. De Duitsche troepen weken en kele kilometers, terug en ont ruimden Poggibonsi. Zaterdagnacht gelukte het evenwel bij een verrassenden tegenaanval Poggibonsi weer te heroveren. De Amerikanen, die overrompeld wérden, leden zware verliezen. Zij moesten zich op heuvelstellingen ten Z. van de stad terugtrekken. Ten Z.O. van Arezzo -en aan weerszoden van den Tiber had den eveneens hevige gevechten Slaats. De Duitschers namen r. van Fabriano en W. var Filottrana de gevechtsvoor posten op de hoofdstelling te rug. Vanmorgen werd gemeld, dat in dezen sector de verbit terde worsteling blijft aan houden en dat de strijd thans even ten Z. van Arezzo plaats vindt. Het eerste Amerikaansche leger, dat op een breed front tusschen de rivier de Vire en de Westkust van Normandië, in Zuidèlijke richting aanvalt, heeft de laatste dagen zijn aanvallen nog versterkt. Voor- ai ten N.O. van het stadje St. ,Lo oefenden de Amerikanen met nieuwe formaties sterken druk uit op de Duitsche stel lingen langs de wegen die van Villiers-Fossard (4 km N.O. van St. Lo) en van Pont He- bert (6 km N. van St. Lo) naar de stad St. Lo leiden. Alle aan vallen mislukten, naar In- terinf meldt. Alleen op den uitersten linkervleugel, ten Zuiden van les Champs de Losque (ongeveer 12 km N.W. van St. Lo) konden de Ameri kanen tijdelijk een penetratie behalen. Aan de Westkust, in het gebied tusschen Lessay en moerassengebied van Geor- hebben de Duitsche troe pen zich naar het Zuiden, vol gens de plannen, gedistan- cieerd. De kracht van het vijan delijk artillerievuur. Men kan zich een begrip maken van de kracht van het vijandelijke artillerievuur, wan neer nien bedenkt, dat de Amerikanen voor St. Lo bin nen 24 u. tijds 45.000 schoten van zwaar en middelmatig ka liber hebben gelost. Daaronder bevonden zich niet minder dan 8000 fosforgranaten. In den- zelfden tijd werden in het ge bied Lessay-Ste Germain sur Aye 30.000 schoten v'an aller lei kaliber ov^r de Duitsche stellingen afgevuurd. Vergeefsche Britsche aan vallen Z.W. van Caen. Zaterdagnacht zijn de Brit ten ten Z.W. van Caen na een artillerievoorbereiding van verscheidene uren uit talrijke batterijen, waaronder ook van de slagschepen, tot den ver wachten aanval op de dominee- rende Duitsche stellingen op den heuvel 112 ten N.O. van Esquay 10 km ten Z.W. van Caen) en de aangrenzende strijdgebieden overgegaan. Om den aanval voor hun formaties te vergemakkelijken, lieten zij door de groote zoeklichten der oorlogsschepen het gesloten wolkendek boven het gevechts terrein bestralen. Er ontstond een verbitterde strijd van verscheidene uren, waarbij alle rechtstreeksche aanvallën op de hoogte 112 weliswaar bloedig verijdeld werden, doch waarbij dq„ Duit sche verdedigers niet bg mach te waren, een penetratie voor bij den heuvel te verhinderen, zoodat de Britten tijdelijk tot den Noordelijken rand van Esquay konden optrekken. Hier trof hen toen de krachtige te genaanval van Duitsche reser ves met zulk een felheid, dat het grootste deel der Britsche aanvalseenheden vernietigd werd. De rest moest vluchten De haven van Cherbourg. De grondige vernieling der haven-installaties van Cher bourg heeft het gebruik van de haven voor de Amerikaan sche troepenlandingen totdus- ver nog steeds onmogelijk ge maakt, ofschoon talrijke spe ciale commando's aan het werk gezet werden om de kaden ten minste voorloopig weer in orde te brengen. Nog steeds moetên de invasietroepen hun aange voerde menschen en materiaal in het gebied van de monden van Vire en Orne ontschepen, meldt Interinf. Het is den Amerikanen tot dusver nog niet gelukt de haven van Cherbourg in te richten voor het rechtstreekse!) transport van nieuwe aanvalsformaties uit de Ver. Staten naar het invasiefront. AANVALLEN OP WEENEN, W- EN Z.-DUITSOHLAND. Zondagochtend ondernamen Amerikaansche bommenwer pers vanuit Italië een aanval op het gebied van Weenen. Minstens 23 vliegtuigen wer den door de verdediging neer geschoten. Een andere forma- Amerikaansche bommen werpers ondernam terreuraan- vallen op verschillende steden in W.- en Z.-Duitschland. Ook deze heeft verliezen geleden, ofschoon het optreden van de verdediging door slecht weer belemmerd werd. Ploesti gebombardeerd. Zaterdag bombardeerden .En. gelsch-Amerikaansche vlieg tuigen de Roemeensche stad Ploesti, waarbij zij schade en verliezen veroorzaakten. 12 bommenwerpers werden neer geschoten. Georges Mandel gedood. Naar de Parijsche bladen melden, heeft de voormalige minister George Mandel op weg naar een Fransch inter- neeringskamp den dood gevon den. In het bericht wordt ge zegd, dat Mandel door de Duit sche autoriteiten aan de Fran- sche justitie was overgedra gen. Op weg naar een inter- neeringskamp werd de auto, waarin Mandel zich bevond, aangevallen, waardoor Mandel gedood werd. Oe Britsche gezant, verbonden aan de ambassade te Lissabon, Henry Hopkinson, is benoemd tot plaats- vervangenden Britschen hoogen com missaris te Rome. Naar uit het Itallaansche hoofd kwartier. wordt gemeld, zijn na de bezetting van Rome talrijke personen wegens fascistische gezindheid gear resteerd. Zes Jeugdige personen, die openlijk zeiden fascist te zij den doodgeschoten. Na een onderzoek heeft het nationale directorium der fascistische republikeinsche partij thans tegenmaatregelen bevolen. Men beschikt hiertoe over een aantal gijzelaars. De productie van de Liberator- bommenwerpers in de Fordfabrieken van Willow-Run (V.S.) Is stopgezet als gevolg van een stakingsactie onder de werklieden. Deze fabriek maakt 1 bommenwerper per DE V. 1-AANVALLEN DUREN VOORT. Ook Zaterdag en Zondag werd melding gemaakt van aanvallen met vliegende bom men op Zuid-Engeland en Lon den. In verband hiermede vindt de evacuatie ook nog ge regeld voortgang. Tot Vrijdag jl. waren meer dan 150.000 per sonen uit het bedi-eigde gebied verwijderd. De bisschop van Winchester, dr. Marvyn Haigh, heeft, vol gens een bericht in de Daily Mail, op een diocesaansche conferentie medegedeéld, dat in de eerste week van de in vasie de Engelsche troepen minder verliezen aan dooden hebben geleden dan de bevol king in Zuid-Engeland in de eerste dagen der vliegende bommen. De bisschop gaf ver volgens uiting aan zijri hoop, dat de officieèle instanties in Engeland de Duitschers er op merkzaam op zullen maken, dat bun nog zwaardere voor waarden zfuUen worden gesteld, wanneer zij „nieuwe nogv dui- velachtiger middelen" gaan gebruiken. Moordenaar te Winterswijk aangehouden. Dezer dagen is de moorde naar van de eenigen tijd ge leden in de buurtschap Woold vermoorde vrouw M. M. R., geb. M., opgespoord. Hij bleek een inwoner van Win terswijk te zijn, genaamd A. O. Hij had met de vrouw af gesproken, dat zij samen eea partij hout, die de vrouw wil de' koopen, zouden gaan be- - kijken. Den avond tevoren had O. hierover gesproken met een familielid, een zekeren R. Tij dens die bespreking rijpte bij doordat R. het uitlokte, het ^plan de vrouw te ver moorden. Op de plaats aangekomen, waar het hout lag, liep de vrouw, nadat de koop beklon ken was, een eindweegs het bosch in. O. liep achter haar met een spade in ae hand. Op een gegeven oogenblik gaf hij haar met die spade een klap op het hoofd. Hoewel de vrouw door dezen slag beneveld was, ontstond een worsteling. Vervolgens heeft O. haar, terwijl zij op de knieën lag, zoolang met de spade gesla gen tot de dood intrad. Hierna heeft hij het lijk in een grep pel gesleept en het met doo- de bladeren afged-skt. O. ia terzake van moord met voor bedachten rade, R. terzake van uitlokking, voor den offi cier van justitie geleid. Loonregeling oogstcolonnes '44. Evenals vorig jaar heeft de gemachtigde voor den arbeid ook voor 1944 een beschikking uitgevaardigd, waarbij de ar beidsvoorwaarden voor de in dienst van den gemachtigde voor den oogst werkzame' oogstcolonnes worden vastge steld. De bepalingen van deze .loonregeling oogstcolonnes 1944" komen in groote lijnen overeen met die, welke in 1943 golden. President Roosevelt heeft ver klaard, dat hij zijn herbenoeming voor het presidentschap voor een 4e ambtsperiode zou aanvaarden, indien men hem zou herkiezen. De Britsche admiraliteit heeft* medegedeeld, dat de sleepboot „Bird- lip" verloren is gegaan. Verscheidene Parijsche bladen spreken het onlangs in de Fransche pers verschenen bericht over den dood van Edouard Herriot tegen. Zij voe gen er aari toe, dat Herriot's ge zondheidstoestand uitstekend is. Ongeveer 10 met snelvuurpisto len gewapende mannen drongen het politiegebouw te Jeruzalem binnen en legden op verschillende plaatsen bom men reer. Na een kort vuurgevecht met de poitie vluchtten' zij. Kort daarop vonden 12 hevige ontploffin gen plaats. Er waren 2 dooden en. 1 zwaar" gewonde. Een buitengewone krijgsraad te Cairo heeft 7 officieren en 5 mili tairen van andere rangen van da Grïeksche brigade, wegens muiterij ter dood veroordeeld. 10 militairen kregen levenslange gevangenisstraf. Voor de haven 8odroem aan do Z.W. kust van Turküe, -tegenover do Dodekanesos, Is het Grieksche ss. Hellas op een mijn geloopen en ge- Bij onze Vrijwilligers. Met veel langstelling worden de stukgeschoten Ango-Amerikaansche pantsers In Nor mandië bekeken: SS FK Faclmicke/O/H/P m KEURI NGEN. Het SS-Érsatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmellcn teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS. SS- wachtbataillon In Amersfoort, Landstorm Nederland en de Germaanscho SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 Jaar, die aanmeidingsplich- tig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en wor den gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een Jaar diensttijd zijri geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de Keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmid*' delen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende instellingen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastr. 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede. Hengelosche straat 30, en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 6. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het SS-Wac»)bataillon te Amersfoort, welke dienst in Nederland, doet, kan men zich op boven staande keuringen melden: .18.7.*44 8-r-12 uur. Utrecht, N.V. Huls, Oudegracht 245: 18.7.44 1517 uur, Amersfoort, SS-Wachttoatl. 3, Leusderwsg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1