'ROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Geallieerde stormloop in Normandië. BONNEMENTSPRIJS: 19 et> per week ol 2.42 per kwartaau ranco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. DVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct., minimum per adver- ;ntle J 2.05. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties maximum 6 regels) 58 cent, dienstaanvragen en dlenstaanbie- Ingen ct. „Brieven of adre* Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. WOENSDAG 12 JULI 1944 DIT NÜMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 187ste JAARGANG NUMMER 191 De Bureaux van ons blad run gevestigd te: viissingen: Redactie en Administratie Walatr. 58-60, tel.* 10 (2 lijnenj, Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londenscke Kaal 29, Rea. tet. 3521, Adm. tel. 3541; Goes: Red. en A dm. Turfkade 15, teu 2475; Souburg: Kanaaisir. 45, tel. 234; Oostburi: Rea. en AdnC Breedestraat 45, tel. 102; Breakens: Dorpastraat 35, teu 21. DUITSCH WBERMACHTSBEKICHT, Sterke Sovjet-strijdkrachten blijven aanvallen, Het opperbevel van de Duit- :he weermacht maakte Dins- t.g bekend: In Normandië is thans aan roote deelen van het front in het vijandelijke bruggen- >ofd de afweerslag aan den ing Met massaal gebruik van rtiUerie, tanks en luehtstriid- rachten trachten de Anglo- merikanen steeds weer op- euw ons front open te sclieu- »i, om daarna diep In het ransohe gebied te kunnen jordringen. Met voorbeeldige ipperlieid houden onze troe- ïn stand tegen den vijande iken stormloop. De verhezen'van den vijand jn zeer zwaar. Op 8 en 9 Juü •arden alleen al in het ge- ed van Caen 102 vijandelijke inks stukgeschoten. Maandag ging de vijand ten osten van de Orne over tot en aanval in Oostelijke rich- ng en werd hij afgeslagen, en Z.W. van Caen kon de vif- nd dicht achter onze voorste nie de plaats Mal tot namen, •oor een tegenaanval onzer antsergrenadiers werden de ijandeiyke aanvalsgroepen 'eer teruggeworpen. Weste- jlc daarvan werd verbitterd evochten om een dominee- jnde hoogte, die in den loop an den dag meermalen van ezitter wisselde, tot zij des vonds definitief in' onze han en bleef. Bij TesselBretteville wer en meermalen herhaalde vrf- ndelglce tankaanvallen uit- angeslagen. Aan weerszijden an den straatweg Carentan -Pcriers viel de vijand over en breed front aan. Na zwa- 2 gevfechten werd hg even »n Z.W. van onze oude stel- ngen opgevangen. Ook in het ebied van La Haye^ du Puits rerd verbitterd gevochten. »nze troepen handhaafden aar overal hun stellingen. In Frankrijk werden Maan- ag meer dan 50 terroristen den strijd vernietigd. De ,V. 1 blijft een zwaar ergeldingsvuur op het gebied an Londen richten. In Italië zette de vijand op ezelfde zwaartepunten zijn - oorbraakpogingen voort. Hoe- 'el hg sterke pantserstrgd- rachten in den strijd bracht, leef hem elk succes van be tekenis ontzegd. In het gebied van Kowel ebben troepen van het leger n de Waffen-SS in zware af- 'eergevecliten, die 4 dagen uurden. den stormaanval van 0 Sovjet-infanteriedivisies, 1 antsercorps en 2 pantsertroe- en afgeslagen en den vijand aarbij aanzienlijke verliezen an menschen en materiaal oegebracht. Bij deze gevechten werden oor samenwerking van alle wapenen voor het front en jn et achterterrein 295 vijande- ijke tanks vernietigd. De Rijnlandsch-Moezellandsche 42e infanterie-divisie, onder •evel van generaal-majoor ïickel, de Rgnlandsch-West- aalsche 26e infanterie-divisie, nder bevel van kolonel Brom- »erger, en een gevechtsgroep an de 5e SS-pantserdivisie Wiking", onder bevel van )bersturmbanführer Müh- enkamp, hebben zich door •oor^eeldige standvastigheid •nderscheiden. In den centralen sector van iet Oostelijke front leveren nze troepen bij drukkende Jtte gevechten met sterke vij- ndelyke strijdkrachten, die ok ons verliezen brengen. Iet heldhaftige garnizoen van Vilna sloeg Maandag in ver. •eten strijd den van alle kan en aanvallenden vijand bloe dig terug. Voorbij de stad dringt de vijand verder naar het Westen, en het Zuidwesten op. Tien Wésten van de spoor lijn WilnaDünahurg werden talrijke aanvallen der bolsje- wieken afgeslagen. Zuidelyk van Dünaburg zijn hevige gevechten met ver. scheidene bolsjewistische in fanterie-dlvisies en pantser- formaties aan den gang. Noordelijk van Polozk her haalde de vijand, na de zware verliezen aan dooden en ge wonden, op de vorige dagen geleden, zgn doorbraakpogin gen Maandag niet meer. Daar entegen slaagde de vijand ei in, Zuidoostelijk van Nowor- sjef een plaatselijke penetra tie te bewerken. Hier zgn nog gevechten gaande. Eskaders slagvliegtuigen steunden in talrijke vluchten onze hevig vechtende troepen, vooral in het gebied van Wil na. Zg vernielden talrijke tanks en stukken geschut, als mede ruim 200-voertuigen der Sovjets. Enkele Britschs vliegtuigen lieten Maandagnacht bommen op Berlijn vallen. Twee Duitsche generaals gesneuveld. Op denzelfden dag dat Ge- neraloberst Dietl verongelukte, verloor de Duitsche weermacht nog 2 generaals, nL generaal der infanterie Emil von Wicke- de, bevelhebber van een leger corps en generaal der berg troepen Karl Eglseer, bevelheb ber van een berg-legercorps,. De „V. 1". Ook Dinsdagmiddag en -avond waren er „vliegende bommen" boven 't gebied van Londen en boven Zuid-Enge- land. Een bom is op een rij gebouwen terecht gekomen, waardoor talrijke menschenle- vens verloren gingen. De regeering-Bonomi heeft uit het stadsbestuur van Rome reeds 1300 ambtenaren verwijderd. Aan de universiteit van Zuid-Italië zün hoogleeraren ontslagen. POST VOOR VRIJWILLIGERS. Het SS-Ersatzkommando Nieder- lande. Den Haag, maakt .bekend, dat de volgende richtlijnen voor de veld postverzending aan vrijwilligers er Frontarbelders gelden: (alle vroegere richtlijnen zijn ongeldig). Adres: SS-Feldpost an das SS-Hauptamt, Maastricht zur weiterleitung an: Dienstgraad: Na ami Veldpostnr. of adres:.... De afzender moet vermeld worden. Dit geldt alleen voor postverzen dingen aan SS-vrijwilligers en SS- FrontarJjeiders. Andere postzendingen (aan leden van de Weermacht, Ma rine, Luftwaffè, N.S.K.K. enz.) gen niet over Maastricht gezonden worden Aan de ontvangers met een veld- postnummer mogen slechts pakjes tot 100 gram gestuurd worden. Zijn deze pakjes zwaarder dan 20 gr., dan is een „Zulassungsmarke" noo- dig. Kranten en tijdschriften moeten als dusdanig te herkennen zün, dus met een kruisband te verpakken, Iedere zending mag niet meer dan 100 gram wegen. Een „Zulassungs marke" is hierbij niet noodig. Luchtveldpostbrieven moeten met 2 luchtveldpostzegels voorzien zijn en hét opschrift „Luftfeldpost" dragen. Aan ontvangers met een adres, dus geen veldpostnummer, kunnen pakjes tot 1000 gram gestuurd wor den; 15 ct. porto. Zulassungsmarke zijn niet noodig. De veldpostzendingen worden door alle dienststellen der „Duitsche dienst- post" en de Nederlandsche post (P. T.T.) aangenomen. Geldbedragen aan SS-vrljwilligers kunnen door vcldpostwissels bij de bureaux der Duitsche dienstpost over gemaakt worden. VERLIEZEN AAN HET INVASIEFRONT. In de eerste maand van de invasie hebben formaties van de Duitsche luchtmacht, van het leger en de marine in het Noord-Fransche kustgebied en bpven zee in totaaal 1900 Britsch-Amerikaansche vlieg tuigen vernietigd. Meer dan de helft hiervan waren viermoto rige bommenwerpers. Daarme de verloren de invasietroepen 12.000 man aan vliegend per soneel. Bovendien raakten zg verscheidene honderden vracht zweefvliegtuigen kwijt. Alleen in het landingshoofd hebben de Engelschen en Ame rikanen in deze maand 1122 tanks verloren. Bovendien stel den de Duitsche troepen talrij ke andere tanks door zware beschadigingen buiten gevecht. Bovendien zijn met de tot zin ken gebrachte transportsche pen en landingsvaartuigen naar raming nog ca. 900 tanks verloren gegaan. De eerste maand van de fnvasie heeft den Engelschen en Amerika nen dus minstens 2200 tanks gekost. Formaties van de Duitsche marine en luchtmacht hebben in deze maand in den strijd tegén de vijandelijke landings- en ravitailleeringsvloot 36 oor logsschepen, 52 transport- en landingsschepen met gezamen- lijken inhoud van bijna 270.000 brt en honderden kleinere lan dingsvaartuigen tot zinken ge bracht. Bovendien beschadig den zij 47 oorlogsschepen als mede 69 transportschepen met een inhoud van 350.000 brt. DE BESTRIJDING DER BENDEN. Na het einde van de groote zuiveringsactie in de Zuid-Al- baansche bergen heeft zich de zer dagen in de bestrijding der benden op het Westen van den Balkan een nieuw zwaarte- Ïiunt gevormd in 't Sloveensch- taliaansche grensgebied, vooy- al in de streek van Karlovac, zoo verneemt het D.N.B. Daar bij werden verscheidene ster ke communistische bendegroe- pen na overwinning van groo te terreinmoeilrjkheden, tot den strijd gedwongen en in 'n reeks gevechten, hoofdzakelgk door Kroatische formaties, uit een geslagen en vernietigd. De door bandieten tijdelgk bezette plaats Dresdiograd werd in genomen In den loop der ge vechten leden de bolsjewieken zeer aanzienlijke verliezen. Zware verliezen leden de com munisten ook gedurende de intusschen geëindigde zuive ringsactie in het Noord-Kroa- tische Kalmit-gebergte. In het kustgebied werden verscheide ne groepen bandieten vernie tigd. De op een eiland uitge weken restanten ondergingen hetzelfde lot. In Bosnië dron gen formaties der Waffen-SS bij zuiveringsacties verder op. Duitsche troepen vielen in Montenegro concentraties van den tegenstander aan en ver- gdeldén daardoor alle pogin- fen van den tegenstander om e Lim over te steken. DE STRIJD IN FINLAND. Volgens het Finsche wesr- machtbericht van Dinsdag du ren de harde gevechten in Vuosalmi voort. Ten N.O. van het Ladogameer boden de Finnen sterken tegenstand. Verscheidene aanvallen wer den afgeslagen. Finsche af- deelingen die bij Suojaervi te rugtrokken, staan in hevige gevechten met de Sovjets, die aanzienlijke verliezen worden toegebracht. In de richting Rukajaervi werd een opmar- cheerende afdeeling in een te genaanval verdreven. Eigen en Duitsche luchtstrgdkrach- ten bombardeerden verschil lende* vijandelijke doelen. 24 Sovjet-toestellen werden neer gehaald. AMERIKA ANSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN MÜNCIIEN. Dinsdagmiddag vlogen Ame- rikaansche bommenwerpers bo ven Beieren, en in het Dij zon der boven München. 26 vier motorige machines werden neergehaald. PRESIDENT VAN COLUM BIA GEVANGEN GENOMEN. Tijdens militaire manoeuvres in Pasto, in Zuid-Columbia, heeft een groep revolutionnaire officieren president Lopez en verscheidene leden van het ka binet gevangen genomen. De vice-president,. Echandia, heeft na het bekend worden van deze revolutie, verklaard, dat bij, totdat president Lopez weer bevrijd zal zijn, het pre sidentschap over Columbia op zich zal nemen. In zijn verkla ring zegt hij o.a. dat het groot ste deel der troepen trouw aan de regeering is gebleven. Als leider van de revolutionnaire legergroep noemde hij den luitenant-kolonel Diog-enel Gil, die volgens andere berichten het presidentschap op zich heeft genomen. De Ver. Staten en de Gaulle. President Roosev-elf heeft verklaard, dat de Ver. Staten besloten hebben het comité-de Gaulle tot aan de verkiezin gen te erkennen als „bestuur en regeering de facto" in de door de geallieerden bezette gebieden van Frankrijk. Amerikaansche duikboot verongelukt. Het Amerikaansche mini sterie van marine heeft mede- fedeeld, dat de duikboot „S. 8" met een bemanning van ongeveer 60 koppen, tijdens een oefening in den Stillen Oceaan door een ongeluk ver loren is gegaan. Zaterdag hebben de Japansche autoriteiten op de Philippijnen weer alle burgers van vijandelijke staten, die zich bezig houden met religieuze aangelegenheden opnieuw geïnter neerd. Engelsche, Amerikaansche en Nederl. missionarissen en pries ters hadden nl. gespionneerd en an dere ongewenschte acties gevoerd. Pseudo-landwachters pleegden diefstal. Te Overloon (N.B.) hebben' als burgers gekleede mannen, die voorgaven van de land wacht te zgn, in verschillende woningen huiszoekingen ge daan. Zg deden alsof zg naar onderduikers en te groote le- vensniiddelenvoorraden zoch ten. In een huis, waar alleen een zieke vrouw en een dienst meisje aanwezig waren, namen zij 400 weg. Toen men merkte met pseudo-landwachters te doen te hebben gehad, kon men geen spoor meer van de dieven vinden. Bespuiting aardappelloof tegen den Coloradokever. De weersgesteldheid is, zoo« als ook uit de waarschuwings- berichten blijkt, den laatstem tijd gunstig voor het optreden van de aardappelziekte. Aan de telers wordt daarom sterk aan geraden, thans hun gewas met een koperhoudend spuitmiddel te laten bespuiten. De PlantenziektenkundigS Dienst wenscht dat de verbou wers aan deze spuitvloeistof tevens 0.4 calciumarsenaat (400 gr. op 100 1. pap) willen toevoegen, waardoor de be spuiting -tevens werkzaam wordt als bestrijdingsmiddel tegen den Coloradokever en zgn larven. Nu de verplichting tot 3-ma- lige bespuiting is ingetrokken, zal eën dergelijke vrgwillige medewerking op hoogen prijs gesteld worden. Een bewoner v a rt Amsterdam-Zuid deed Zater dag bij de politie aangifte, dat 45 bankbiljetten van 100 uit zijn woning waren verdwenen. Kort daarna zag een der bu ren haar zoontje met een pa pieren poppetje spelen, geknipt uit een bankbiljet. Het bleek, dat de jongen met het doch tertje van den benadeelden be woner had gespeeld en dat de beide kinderen die nog geen besef van geldswaarde hebben daarbij de „mooie plaatjes" uit een lade hadden gehaald en er o.a. enkele poppetjes van hadden geknipt. De bankbil jetten zgn alle terecht geko men; vier waren ernstig ver minkt. Bij onze Vrijwilliger#. De strijd bij Tilly. Onre maflnen doorzoeken ds omgeving naar zich schuilhoudende vijanden. SS PK Pacbnicke/OUH/P m KEURI NGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS- wachtbataillon In Amersfoort, Landstorm Nederland en de Germaanscha' SS in Nederland. Personen tusschen -19 en 35 Jaar, die aanmeldingsplich- tig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en wor den gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan leder worden, die na tenminste een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmid delen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende instellingen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar. Langeitraat 5$; Heerlen, Saroleastr. 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede. Hengelosche straat 30, en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde compagnie bij het SS-Wachbataillon te Amersfoort, welke dienst In Nederland, doet, kan men zich op boven staande keuringen melden: 13.7.55 8—12 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerly™ 1; 14.7.44 8—12 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45; 14.7.'44 1518 üur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr. 16; 15.7.'44 812 uur, Arnhem, café Royal; 16.7.44 8—12 uur, Zwolle, hotel Gijtenbeek: 17.7.44 8—13 uur, Amsterdam, Dam 4; 18.7.44 8—12 uur. Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245: 18.7.44 15—17 uur, Amersfoort» SS-Wachbatl. 3, Leus- derweg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1