PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT hap ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of ƒ2.42 per kwartaal. Franco per post 2.63 per kwartaaL Afzonderlijke nummers 5 ct. mini ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct., minimum per adver- op teutle 2.05. Btj abonnement speciale prijs. Kleine advertenties ,Q. <maximutn 5 regels) 58 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie- ,VI1 Aingen ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. nir. MAANDAG 3 JULI 1944 DIT NUMMÊR BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 187ste JAARGANG NUMMER 183 De Bureaux van ons blad zön gevestigd te: Vlisslngen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 t2 lijnen). Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Loodensche Kaal 29, Red. tel. 3521, Adm. tel. 3541; Goes: Red. en Adm. Turf kade 15, teL 2475; Souburg: KanaaJstr. 45, tel. 234; Oostbur^: Red. en Adm. Breedestraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, teL 21. ig I DUITSCH WEERMACHTSBER1CHT. 1 Geallieerde doorbraakpogingen bi] Caen mislukt. 29 j Hardnekkig verzet tegen met overmachtige reA strijdkrachten aanvallende Sovjets. iog SLOETSK OPGEGEVEN. j^°rt Het opperbevel der weer- a.s. macht maakt bekend: 'P-* In het penetratiegebied ten Z.W. van Caen heeft de tegen- N. stander zg'n doorbraakpogin- •ing gen na uiterst sterk trommel- ódr vuur van artillerie Zaterdag in :org. de middaguren hervat. Alle r aanvallen zijn daar mislukt, evenals ten N.Ot van St. Lo. Formaties slagvliegers hebben Ker ook Zaterdag de gevechten op den grond met succes onder- steund. In den nacht hebben formaties gevechtsvliegers vij- f andelijke concentraties van schepen voor het landingshoofd N aangevallen. Zware ontploffin- A-8.J gen werden waargenomen, saior By verscheidene zuiverings- >es- acties in het Fransche gebied an zgn 80 terroristen geliquideerd. 1 v5' Zwaar vergeldingsvuur ligt lDre(top Londen. ;na/ In Italië lag het zwaarte punt der vijandelijke aanvallen iTUlin den Westelijken kustsector en in het gebied ten Z.O. van E Voltera. Onze troepen hebben .f j zich hier onder den sterken mt vijandelijken druk op den Ce- cina-sector gedistancieerd. Ook ten Z.O. van Voltera kon de vijand naar het N. terrein win- men, In het gebied van Siena ma* en ten W. van het Trasimeen- dig.'sche meer hebben onze dappere g vc divisies alle vijandelijke aan- Op vallen onder zware verliezen ir 1< voor den tegenstander afge slagen. Een vijandelijk batail- XE ion van 29 tanks werd ver- Aan het centrale Oostelijke front hebben onze dappere di visies den met overmachtige strijdkrachten aanvallenden bolsjewieken ook verder hard nekkig verzet geboden. In het gebied van Sloetsk hebbende! Ko nietigd. 6 (i bolsjewieken eerst na gevechten terrein kunnen win nen. De plaats werd opgege ven. Bij Ossipowitsj hebben onze troepen hun stellingen gehandhaafd tegenover alle vijandelijke aanvallen. De ge vechtsgroepen uit het gebied van Bobroeisk hebben zich een weg gebaand naar onze voor naamste strijdkrachten. Aan den middenloop van de Bere- sina zijn zware gevechten aan den gang" met de onafgebroken aanvallende bolsjewieken. In het gebied ten W. van Polotsk duurt de vijandelijke druk voort. Ten Z.W. en Z. van Po lotsk zijn sterke vijandelijke aanvallen afgeslagen of in grendelstellingen opgevangen. Slagvliegers hebben voortdu rend ingegrepen in de gevech ten op den grond en den vijand zware verliezen toegebracht. In het hooge Noorden zijn in den Kandalaksja-sector ver scheidene door sterke artille rie ondersteunde aanvallen der bolsjewieken in harde bosch gevechten onder zware verlie zen voor den vgand afgeslagen. Zaterdagnacht hebben af zonderlijke Britsche storings vliegtuigen bommen geworpen in het Rgnsch-Westfaalsche gebied. Invasiefront Normandië. Kort voor en tijdens ds landing der eerste Anglo-Amerikaansche troepen werd nevens andere plaatsen In Normandiè ook Caen door sterke Anglo-Ameri kaansche luchtstrijdkrachten aange vallen. Het grootste deel der bommen viel op woonwijken en cultuurmonu menten. Hierboven de vernielde St. Etiennekerk in Caen. SS PK Pachnicke/Transo/Europr/P m Haren van Cherbourg in geallieerde handen. schiereiland gestaakt. inge Strijd op Normandisch nn. De gevechten om Cherbourg „„„en het Noordelijke deel van K het schiereiland Gotentin heb ben in den loop van Vrijdag- nacht hun einde gevonden. *er* Nadat des middags ca. 30 tot 40 mijnenvegers en andere kleine vaartuigen de haven S'DIvatl Cherbourg waren binnen gedrongen zij konden door de Duitsche steunpuntbezet- dere tingen wegens volledig gebrek i ©,aan munitie niet meer bestre den worden is de haven .nfï„ Cherbourg thans in geallieer- de handen. Tengevolge van de zeer vèr- rT strekkende verwoestingen van Hul-'alle installaties der haven van Cherbourg zullen de Engel ss™ schen en Amerikanen langen tijd noodig hebben, om haar weer zoover te herstellen, dat I zij onafhankelijk van het weer J groote contingenten, zware S. wapens en invasietroepen daar aan land kunnen brengen. •50, Ook op het schiereiland Jo- bourg en op Kaap de la Hague p zgn de gevechtshandelingen >ES gestaakt, meldt Interinf. Dat I het een gevechtsgroep van nauwelijks 2000 man gelukt atis is, zich verscheidene dagen lang te handhaven tegen den druk van twee voortreffelijk ■■■bewapende Amerikaansche di visies, vormt een prachtig ge- relani tuigenis van den strijdgeest 00, der Duitsche soldaten, d do Deelen van de gevechtsgroep 2, K'van luit.-kol. Keil, die zoojuist het ridderkruis van het ijze- n po ren kruis heeft gekregen, heb- le, ii ben zich, nadat zij Vrijdag te- ué b ruggedrongen waren naar het (jurg.N.W. deel van het schiereiland Jobourg, na de radio-installa- Tkeë ties in de lucht te hebben la- jON*en vliegen en de door gebrek ke. aan munitie waardeloos ge- ^as worden kanonnen te hebben •gen" vernield, in de bosschen aan in den Cap de la Hagiie aaneen- C.esloten tot verschillende nes- en van weerstand. Geheel op Zich zelf staande handhaafden zij zich ook nog den geheelen Zaterdag tegen de sterke vij andelijke stoottroepen en brachten den Amerikanen nog gevoelige verliezen toe. ZWARE TANKSLAG BIJ CAEN DUDRT VOORT. Aan den Zuidelijken rand van het bruggenhoofd, der in vasie hebben van beide kan ten nieuwe strijdkrachten in den zwaren tankslag ingegre pen in het gebied ten Z.W. van Caen. Door de Duitsche tegenaanval zijn de aan de Odon gepenetreerde Britten in ernstige benauwheid geraakt. Gesteund door zeer sterk vuur van talrijke oorlogsschepen trachtten zij lucht te krijgen door nicuwo aanvallen. De Duitsche grenadiers en tanks lieten echter de tot dusver be vochten voordeelen niet los. De gevechten gaan in steeds nog toenemende hardheid voort. De oorlogscorr. van het D. N.B. meldt, dat de grond tus- schen de plaatsen Baron en Gavrus, waarvan nauwelijks nog een steen op den anderen staat, onophoudelijk dreunt van de zware detonaties. Maar ook deze vuurwals heeft de Engelschen nog niet verder gebracht. Gavrus is nog altijd stevig in Duitsche handen. Scheepsconcentraties aan Ome-monding. Duitsche verkenners rappor, teeren opnieuw een groote concentratie schepen voor den mond van de Orne. Er werden 300 vaartuigen van allerlei aard waargenomen, waaronder verscheidene slagschepen, zwa re en lichte kruisers, alsmede torpedojagers. De landingen geschieden achter een dikken wand van kunstmatigen nevel, want de Duitsche kustbatte- rijen ten Oosten van 4)e Ome bestoken deze loonenae doelen zonder onderbreking. ZWARE LUCHTAANVAL OP BOEDAPEST. Zondagochtend hebben Ame rikaansche bommenwerpers, door talrijke lange-afstandja- gers begeleid, een zwaren ter- reuraanval ondernomen op het stadsgebied van Boedapest en andere steden tusschen Donau en Theiss. Volgens de tot dusverre ont vangen rapporten hebben Duit sche en Hongaarsche jagers en afweergeschut 36 vliegtuigen, waaronder 30 viermotorige bommenwerpers, neergescho ten. Ook werden talrijke bom menwerpers zwaar beschadigd In het gebied ten N. en N.W. van Boedapest kwam een ver bitterde luchtslag tot ontwik keling. Zoowel op den heen- als op den terugweg van de aan vallers werden luchtgevechten geleverd, waarbij deze verlie zen leden. Finsch weermacht-bericht. Het Finsche weermachtbe- richt deelt o.m. mede, dat in het W. deel der Karelische landengte de Finsche troepen op verscheidene plaatsen de vijandelijke aanvallen hebben afgeslagen, dan wel de vijan delijke af deelingen reeds brj de concentratie vernietigd. In de richting van Aunus heeft de vijand verder aangevallen met sterke strijdkrachten en in het bied tusschen Raiakontu en Teru. De Finsche troepen bo den taaien tegenstand er brachten den vijand groote ver liezen toe. De vgand slaagde erin eenig terrein te winnen. Talrijke tanks werden vernie tigd. Teru werd opgegeven. In de richting van Maaselkae le verden de Finsche troepen ook verder taaie gevechten bij Juustjaarvi en Munjaervi. In de richting van Rukapaervi werden aanvallen afgeslagen. Zaterdagnacht heeft de vij and met steun van lichte zee- en luchtstrijdkrachten een lan ding uitgevoerd op het eiland Teikari, in de monding dei- baai van Viipurl. Door een snellen tegenaanval der kust- troepen werd het vijandelijke bataillon weer in zee gewor pen. De oorlog in China. Volgens het Japanschë hoofd kwartier hebben Japanschë troepen in het gebied van Tsjanghai het belangrijke Tsioengkineesche steunpunt Sutsjau bezet. 3600 Chineezen sneuvelden. BEPERKING SPOORWEGVERKEER. Van onbevoegde en niet-juist onderrichte zijde zijn aan de pers mededeelingen gedaan over binnenkort in te voeren ingrijpende beperkingen in het reizigersverkeer der Nederl. ■poorwegen. Weliswaar worden bezui- ningsmaatregelen in over weging genomen, die eenige beperking in het aantal rei zigerstreinen zullen kunnen brengen, maar daarbij zal ernstig rekening worden ge houden met het zakenver keer en het verdere noodza kelijke reizigersverkeer. Zooals in dergelijke gevallen steeds is geschied, zal dit t.z.t. tijdig aan het publiek ter ken nis worden gebracht. WEER PERSONENTREIN BESCHOTEN. Vrijdagmiddag is een perso- netrein in het Noorden van het land door 2 vliegtuigen be schoten. Hierdoor werden 5 personen gedood, terwijl 7 zwaargewonden in een zieken huis moesten worden opgeno men. GASVERSTIKKING. Moeder gered, 2 dochtertjes overleden. Donderdagavond ontdekte de heer J. Achterberg te Brielle, dat er in zijn woning een geval van gas verstikking had plaats gehad. Zijn echtge- noote alsmede zijn 2 kinderen van 6 en 8 jaar lagen bewus teloos.- Na eenigen rijd gelukte het de moeder bij te brengen, doch langdurige pogingen met de beide dochtertjes faal den. UITKEERING BIJ OVERLIJDEN. Bij overlijden van een recht streeks of indirect verplicht verzekerde keeren de algemee- ziekenfondsen een overlij- densgeld uit, dat 50 be draagt, indien de .overledene 2 jaar of ouder is, terwijl bij overlijden beneden dien leeftijd een uitkeering van 30 wordt verstrekt. Het recht op deze uitkeering vervalt, indien het verzoek daartoe niet binnen drie maanden na het overlij den bij het ziekenfonds wordt gedaan. Ten einde deze laatste be paling, die op 1 December 1943 werd afgekondigd, ge leidelijk aan bij de verzeker den ingang te doen vinden, heeft de commissaris belast met het toezicht op de zieken fondsen tot dusver een soepele toepassing hiervan bevorderd. In de meeste gevallen, waarin de gestelde aanvraagtermgn was overschreden, heeft de uitkeering daardoor niettemin toch plaats kunnen vinden. Dit overgangstijdperk moet echter een einde nemen van 1 September a.s. af zal dan ook strikt aan den termijn van 3 maanden de hand wor den gehouden. Te laat inge diende verzoeken zullen van dit tgdstip af niet meer door de ziekenfondsen in behande ling kunnen worden genomen. Bij overlijden van een rechtstreeks verzekerde geschiedt de uitkeering: a. indien de overledene een echtge noot, van wie hü niet van tafel bed is gescheiden, achterlaat, deze echtgenoot; b. indien de o* ledene geen echtgenoot, van wie hij niet van tafel en bed is gescheiden, maar wel één of meer inwonende meerderjarige kinderen achterlaat, aan het oudste dezer kinderen; c. Indii het gestelde onder a. en b. geen toepassing kan vinden, aan hem, die binnen 3 maanden na het overlijden aantoont, dat hij de begrafenis of de crematie heeft bekostigd: d. In dien het gestelde onder a., b. en c. geen toepassing kan vinden, aan de erfgenamen. De president van Guatemala, generaal Jorge Ublco, er. zijn kabi net zijn afgetreden. Een militaire Junta heeft zich met de regeering belast. 2 K.G. NIEUWE AARD APPELEN OP BONNEN 28. Voor de week van 1 t/m 8 Juli a.s; zal op de met 28 ge nummerde aardappelbonnen van de stad- en landkaarten 1 kg aardappelen per bon be schikbaar worden gesteld. De bonnen „28 toeslag" van de toeslagkaart. geven recht op kg aardappelen. Het verdient aanbeveling, de nieuwe aardappelen in de schil te koken, teneinde het afval- percentage te verminderen en de voedingswaarde te verhoo- gen. NIEUWE BONKAARTEN MET RASTERWERK- OPDRUK. De aandacht van het publiek wordt er op gevestigd, dat uit sluitend die bonkaarten „voe dingsmiddelen 8e periode 1944" geldig zijn, die aan den ach terkant voorzien zijn van een rasterwerkopdruk (z.g. guillo- che-opdruk) in blauw en bruin. Bonnen van genoemde kaart, welke aan de achterzijde dezen opdruk niet vertoonen, zijn niet geldig. Detaillisten dienen deze bonnen dus niet aan te nemen. 9 JULI NIEUWE WISSEL. BONNEN. Oude t.m. 5 Augustus geldig* Van 9 Juli a.s. af zullen de distributiediensten in plaats van de thans gangbare wis selbonnen voor de artikelen brood, boter, kaas, melk, tap temelk en vleesch dat zijn dus de bonnen met opdruka boter 14, boter 1/50, kaas 1/4» melk 1/7, taptemelk 1/7, en vleesch 1/4 wisselbonnea van nieuw model uitreiken. De thans in omloop zijnde wisselbonnen ■- behouden hun geldigheid t.m. 5 Aug. a.s. Na dien datum zijn zij niet meer /eldig. Hotels, restaurants en lergelrjke instellingen kunnen oude wisselbonnen van 7 t.m. 19 Aug. a.s. voor het laatst bij de plaatselijke distributie- diensten inleveren. Particulie ren kunnen deze uiterlijk 19 Aug-, a.s. bij de plaatselijke distributiediensten tegen nieu we wissel- of rantsoenbonnen ruilen. Bovendien zullen particulie ren. wanneer zij dit wenschen, in den vervolge de genummer de bonnen en rantsoenbonnen van bovengenoemde artikelen bp de plaatselijke «distributie- diensten kunnen ruilen tegen de desbetreffende wisselbon nen. Inlevering tweede distributiestamkaart. In vei-band met het inge- bruiknemen van de tweede distributiestamkaart moet in den vervolge bij vertrek naar het buitenland, opneming in een ziekenhuis of in gemeen schappelijke voeding e.d. uit sluitend deze tweede, dus niet meer de eerste distributie- stamkaart worden ingeleverd. Successen van de Japanschë luchtmacht. Eenheden der Japanschë luchtmacht hebben ten Z. van de Bonin-silanden van ia N.W.-richting varende oorlogs schepen 2 vliegkampschepen en en oorlogsschepen van onbe kend type tot zinken gebracht. Meer dan 55 vijandelijke vlieg tuigen werden neergeschoten. 46 Japanschë toestellen keer den niet terug. In den afweerstrijd bij de Marianen heeft de Japanschë luchtmacht tot 30 Juni de vol gende resultaten behaald; 1 slagschip, 2 kruisers, 2 torpe dojagers en 2 transportvaar tuigen in den grond geboord. 2 vliegkampschepen, 2 torpedo jagers en 5 transportschepen beschadigd. 21 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1