IPROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT 'IN ITALIË WOEDT MATERIAALSLAG VAN DE GROOTSTE AFMETING. jy IC 4 ABONNEMENTSPRIJS! 19 ct. per weelt ot 2.42 per Kwartaal. franco per post 2.63 per Kwartaal. Afzonderlijke nummers 6 cl ADVERTENTIEPRIJS! Per m.m. 126 ct., minimum per adver- tentlo J 2.05. BtJ abonnement speciale prijs. Kleine advertenties J (maximum 6 regels) 66 cent. dlenstaanvragen eD dienstaanbie- dingen 60 Ct. ..Brieven ot adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. VRIJDAG 19 MEI 1944 DIT NUMMER BESTAAT UIT lS78te JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 147 van ons olaa zijn geveetiga te. vnssmgcn; tteaacue en Administratie Waistr. 68-60, tel. 10 12 lynen). Redactie na Kantoortijd teL 678; Middelburg: Londensctie Kaai 20. Rea. teu 3521, Adm. teL 3541; Goes: Rea. en Adm. Turfkade 15 teu 2475: Souburg: Kanaaistr. 45. tel. 234; Oostburg: Red. en Adm, Breedestraat 45. teL 102; 8reskens: Dorpsstraat 35. teL 21. Pi Mai Paldt ONAFGEBROKEN" TROMM EI/VUUR DUITSCHE UIT WIJK BEWEGIN G E N VERLOOPEN VOLGENS PLAN. CASSINO ONTRUIMD. en Het opperbevel van de m.Duitsche weermacht maakte jjg 'Woensdag bekend: bum In het bergachtige terrein ellin van het Italiaansche Zuidelijke 'front woedt over een breedte uur, van 35 km een materiaalslag .R. van de grootste afmeting. On afgebroken trommelvuur met een geweldig gebruik van mu- >M"«nitie, de sterkste luchtaanval len, het gebruik van de pant- -irwagens als mobiele artille- ie, een verbitterde worsteling m elk steunpunt en elke loogte, die vaak binnen korten "jd meermalen van eigenaar ;elen, dit alles geeft aan deze gevechten het kenmerk 1.9. van de groote afweersla^en van den vorigen wereldoorlog. )FETegenover een groote vijande lijke overmacht bieden onze troepen thans sinds 6 dagen ed) een heldhaftig verzet. De in Dielhet kader der gevechten vol- SöHtrokken uitwijkbewegingen •v.a. verloopen volgens plan. De nd..,uiterst zware bloedige verlie- &zen van den vijand staan in geen verhouding tot de zuiver ÏJSj tactische terreinwinst die hij w'i^'kon behalen. Aan het landingshoofd van I ujNettuno vonden Dinsdag geen .gevechten van beteekenis "Jplaats. Sinds dagen in hevig heid toenemend vijandelijk ar- lNK'tillerievuur doet evenwel ook 'daar spoedig den grooten aan- val verwachten. Aan het Oostelijke front ehet ontstonden ook Dinsdag, bui- ratal ten hevige plaatselijke gevech- 'ndri Len aan den benedenloop van j^den Dnjestr en in het voorter. jjroSrein van de Karpathen, geen Rn$ gevechtshandelingen van be- teekenis. Sterke formaties ge- dagnacht ten gunste eener verder achterwaarts gelegen grendelstelling, die krachten bespaart, zonder slag of stoot ontruimd. Aan het landingshoofd van Nettuno werden bij oplevende gevechtsactiviteit sterke aan vallen van den vijand ten Zui den van Cisterna en ten Zui den van Littoria afgeslagen. Een sterke formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen viel Woensdagnacht met waarge nomen goede uitwerking vijan delijke concentraties en aan- voerwegen in het gevechtsge- bied. Minturno aan. Amerikaansche bommenwer pers richtten aanvallen op ver scheidene havensteden aan de Italiaansche Westkust en op het eiland Elba. Daarbij wer den door luchtdoelartillerie en in luchtgevechten 17 vijande lijke vliegtuigen neergescho ten. Aan het Oostelijke front wordt buiten levendige plaat selijke gevechten aan den be nedenloop van den Dnjestr en in het voorterrein van de Kar pathen, geen melding gemaakt van gevechtshandelingen van beteekenis. In de Zwarte Zee heeft een Duitsche duikbootjager een Sovjet-Russische duikboot tot zinken gebracht en een andere zoo zwaar beschadigd, dat haar vernietiging 'waarschijnlijk ge acht moet worden. Sterke formaties zware Duit- "g vechts- en slagvliegtuigen vie- ..isdagnaeht bolsjewisti sche concentraties en troepen onderkomens ten Zuidoosten van Ostrof en in het gebied van Pleskau met waargeno men goede uitwerking aan. In de Finsche Golf werden 13 bolsjewistische bommen werpers door bewakingsvaar tuigen der marine eu door ja gers neergeschoten. Duitsche torpedomotorboo- Sfi ten beschadigden bij een nach- telrjken aanval op bolsjewisti- I sche bewakingsstrijdki achten >v-, in het Oostelijke deel van de Finsche Golf verscheidene vij- 1 andelijke vaartuigen. 1 Bij een aanvalspoging van Sovjet-bommenwerpers op een ullDuitsch konvooi voor de kust j van Noordelijk Noorwegen u werden door escortestrijd- krachten en door boordafweer- geschut 3, door jagers nog 21 vliegtuigen vernietigd. Luij Dinsdagnacht lieten eenige Sens Eritsche vliegtuigen bommen bur, vallen op het stadsgebied van 30 1 Berlijn. >mi HET WEERMACHT BERICHT VAN DONDERDAG. Het weermachtbericht van cn,e Donderdag luidde: Aan het Italiaansche Zui delijke front gelukte het den vijand Woensdag na verbit terde gevechten, waarbij hij uiterst zware bloedige ver liezen leed, ten Noorden van Formia in onze stellingen binnen te dringen. Tegen maatregelen zijn aan den gang. In het gebied van Esperia werden alle vgande- lijke aavallen, die met het sterkste gebruik van artille rie en pantserjagers werden ondernomen, afgeslagen. Cassino, waarop de Engel- scheiy en Amerikanen sinds maahden met gebruikma. king van sterke strijdkrach ten tevergeefs hadden stormgeloopen, werd Woens- ndei ïosji bezj itral crtj ttel roi» Aai souft" rgifl. VERKLARING Spoorw Hoofd w t Klooster -P Bergen Riviere ry ky -=e^*Pi ..-T) I 2 A 6 Km ^mc-^sTuTci. V- f mpod'm»!# A \AjB 4. 1 A "G-f-ö/TA H Ma,.* ^pigno sche gevechtsvliegtuigen on dernamen Woensdagnacht een feconcen treerden aanval op et stationsemplacement van Smolensk. Door het massale uitwerpen van brisant- en brandbommen ontstonden in de doelgebieden verscheidene groote branden en explosies. Bij een aanvalspoging van Sovjet-Russische bommenwer pers op een Zuid-Finsche ha ven werden 10 vijandelijke vliegtuigen door Finsche ja gers neergeschoten. De bestrijding van commu nistische benden op den Bal kan werd met succes voortge zet. In den tijd van 1 tot 15 Mei verloren de communisten meer dan 5000 dooden, 1300 gevangenen en verscheidene honderden overloopers. Talrij ke stukken geschut, wapens en oorlogstuig van allerlei aard, alsmede 34 ravitailleerings- kampen werden buitgemaakt of vernietigd. Bij den afweer van een vij andelijke actie tegen het voor de kust van Dalmatië gelegen eiland Solta, heeft het tweede bataljon van een Hannove- raansch regiment grenadiers, onder bevel van den kapitein der reserven Ohrmann, zich bijzonder onderscheiden. Een slag van ongekenden omvang. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Langzamerhand wordt het mogelijk, rich een nauwkeuri ger beeld te vormen van het verloop van den strijd aan het Zuid-ïtaliaansche front. Het Vrijdag door de gealli eerden ontketende offensief richtte zich in den aanvang tegen den geheelen Westelij ken frontsector van de kust tot Cassino, een lengte - van ongeveer 50 km. Op den Wes telijken vleugel, dat voor tweederden uit moeilijk be gaanbaar bergterrein bestaat, is het 5e Amerikaansche leger van generaal Clark, waarbij ook Fransche troepen zijn in gedeeld, opgerukt langs den straatweg, die langs de kust loopt, doch ongeveer ter hoog te van Esperia, is de op- marsch, dank zij den gunsti- gen verdedigingsmogelijkhe den, betrekkelijk gemakkelijk tot staan gebracht. In den naar het Oosten aan- sluitenden .sector opereert het Britsche 8ste leger, onder ge neraal Alexander, waarvan ook Polen en vooral veel In diërs deel uitmaken. Voor ope raties op grootere schaal komt in de eerste plaats het vrij öreede dal van do Liri in aan merking. Daar kunnen tanks gebruikt wor den, iets wat elders in ver. band met het bergachtige ka rakter van het terreinniet mogelijk is. Na hardnekkigen tegenstand op de ongeveer N.-Z. loópende linie Spigno Ausonio-Castel- nuovo-San Gi orgio hebben de Duitschers zich étappege- wijze op nieu we stellingen teruggetrokken, die in doorsnee mgeveer 15 km. meer naar achteren lig gen. De front- in is loopt hier „hans ongeveer v^an Esperia naar Cassino. De geallieerden hebben nu het Liri-dal bereikt, doch liggen onder het vuur van krachtigé Duitsche berg- stellingen. Een geallieerde for matie, die in het dal was doorgebroken.' is volgens Duit. sche berichten, bij Pincurato afgesneden. Een poging generaal Alexander van San Giorgio naar de Liri op te rukken, is ten Westen van deze plaats op hardnekkigen Duitschen tegenstand gestuit. De massa's materiaal, artil lerie, tanks en vliegtuigen, die door de geallieerden in den strijd worden geworden, zijn zelfs voor het Italiaansche strijdtoonesl van eèn ongeken den omvang. Slechts frontale aanvallen zijn mogelijk en daardoor krijgt de strijd een matsriaalsla'g ih den waarsten zin des woords een buiten-, gewoon hard karakter. De ge allieerden beschikken over een geweldige overmacht, doch de terreinwinst is gering. ihgeloi Ignatai •I of "Stfilorgl-- n - V VVs Castét Naar Duitsche militaire kringen verklaren, spelen, de gevechten zich nog steeds in het voorterrein af. Dezelfde kringen zeggen ten aanzien van de geallieerdé berichten, dat de Gustav-linie doorbroken en de Hitler-linie ingedeukt is, dat deze linies niet bestaan. De Duitsche verdediging be staat uit een samenstel van steunpunten, waarbij van het bergachtige, door diepe kloven doorsneden, terrein een zoo nuttig mogelijk gebruik is ge maakt. Terwijl de Engelsehen en Amerikanen nog steeds ver sterkingen aanvoeren, ver klaart men van Duitsche zijde nog geen gebruik te hebben moeten maken van reserves, zoodat deze beschikbaar zijn voor het geval de geallieerden in anders sectoren tot den aanval zouden overgaan, het geen van Duitsche zijde, met name in het bruggenhoofd van Nettuno, wordt verwacht. Ook houdt men rekening met de mogelijkheid, dat de gealilieer- den op andere punten van de Italiaansche kust zullen trach ten te landen. Laffe methode. Te Amsterdam maakt een vrouw op straat er werk van kinderen te bewegen voor een kleinigheid het een of ander kleedingstuk af te geven. Zoo werd op de Nieuwe Prinsen gracht een 6-jarig meisje over gehaald voor een kwartje haar manteltje af te staan. Óp Ra penburg gaf een 5-jarig jon getje voor een ijswafel zijn heide schoentjes weg! De ver onderstelling ligt voor de hand dat het hier dezelfde vrouw betreft. Naar uit Moskou wordt ge meld I* de Sovjet-Russische patriarch Sergius op 78-Jarigen leeftijd over- EXTRA-KEURiNGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt me de: Wegens de zeer vele aanmeldin gen zal nog een extra-keuring wor den gehouden op Dinsdag 23 Mei te Amsterdam van 9 tot 14 uur, Neben< stelle der Waffen-SS. Dam 4 er Woensdag 24 Mei te Den Haag var 9 tot 14 uur, in een der zalen var het gebouw Amicitia. Westeinde 15. waar Iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS. SS-Wacht- bataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Ger- maansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmid Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Alle inlichtingen en gratis reisbil jetten voor de heen. en terugreis zijn verkrijgbaar bij de volgende Neben- stellen der Waffen-SS: Amsterdam. Dam 4: Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengelo- schestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatzkommando. Korte Vijverberg 5, Den Haag. VIJF DOODVONNISSEN. De Höhere SS- und Polizei- führer „Nordwest" déelt mede: Het Polizeigericht te Am sterdam heeft de Nederlanders Lute Thijs de Haan, geboren 8 November 1914. student, Ferdinand Alfons Maria van der Ham, geboren 20 Novem ber 1916, houthandelaar, Hen- drikus Johannes Antonius Wittebold, geboren 8 Januari 1920, gemeente-ambtenaar. Martin Lijnema, geboren 16 Maart 1910, landbouwer, als saboteurs ter dood veroordeeld. Da veroordeelden hadden zich aan gesloten bij een verzetsbeweging. Zij hebben voortdurend personen gesteund, die zich als delinquenten wisten te onttrekken aan een vervolging door Duitsche autoriteiten. De Haan heeft een leidend aandeel gehad in een roofoverval op het postkantoor te Wassenaar op den avond van 11 Mei 1944. Den daders waren aan zienlijke bedragen in handen geval len. Van der Ham was in het bezit van een verdedigingswapen. Bij een controle van de persoonsbewijzen op het station Utrecht pleegde hij een moordaanslag op de hun dienst ver richtende ambtenaren van de Duit- sche Sicherheitspolizei. De poging mislukte. Lijnema stond in zeer nauw contact met mannen van de verzets beweging. Hij was in het bezit van een schietwapen met de benoodigde munitie. Dit wapen heeft hij bewust aan een medeplichtige gegeven, die besloten was van dit wapen gebruik te maken. Wittebold heeft van zijn functie als ambtenaar misbruik gemaakt. Hij heeft aan mannen van de verzetsbe weging officieele formulieren en het gemeentexegel, alsmede levensmiddelen, bonnen ter beschikking gesteld. Hij wist van een voorgenomen roofover val op het gemeentehuis. Om dezen overval te begunstigen heeft hij den misdadigers, die besloten waren deze daad te volvoeren, den sleutel van de brandkast gegeven, welken sleutel hij in bewaring had, zoodat hiervan een duplicaa. gemaakt kon worden. Dezen duplicaatsteutei heelt hij zelf op de brandkast geprobeerd. De vonnissen zijn, nadat de kwes tie van gratieverleening is onder zocht, voltrokken. Uit het proces is gebleken, dat de veroordeelden eerst na hun arrestatie hebben vernomen, dat hun opdracht gevers Joden en communisten waren. Zij waren door deze ophitsers achter de schermen in verregaande mate op- Het Polizeistandgericht Arn hem heeft op 15 Mei den stu dent Julius Moormann uit Nij megen, geboren 12 April 1924 te Nijmegen, ter dood veroor deeld. omdat hij op 10 April in Nijmegen tezamen met den student Georg Muskens gepro beerd heeft een rijksduitschen Polizeioberinspektor te beroo- ven en te vermoorden. Hg was in het bezit van een knuppel, terwijl de door het verzet van den Polizeioberinspektor dood geschoten student Georg Mus kens een pistool gebruikt had, waarmede hij den Duitschen ambtenaar verwondde. Het op grond van de Ord- nungsschutzverordnung en de Gewaltverbreeherverordnung geveld doodvonnis is na onder zoek van de gratiekwestie vol- trokken. w.~ Rauter SS-Obergruppenführer und General d. P. Foi* PK Bstz-DV HET ZEEGAT UIT, M ANT «AAK ALLEEN WORDT HOLLAND GROOT GELIJK VOORHEEN Indiensttreding bij de Kriegsmarine -s mogelijk voor lec.ereri Ne derlander tusschen 17—45 jaaf. Aanmelding en In'.'icht.ngen bu da MarineannahmsteKe West Plompetorengracht 24, Utrecht: al e Ha- fen- n Ortskommandantsureri d«> verschillende SS-MeldensteUcn m Nederland.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1