PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Duitsche luchtmacht aan Oostelijk front actief. Op de oevers van de Sereth woedt hevige veldslag Varen is mijn leven, varen is mijn lusl! ABONNEMENTSPRIJS: 19 Ct. per week ot 2.42 per Kwartaal. i Franco per post 2.63 P« Kwartaal. AfzonderlUKe nummers 6 ct. I ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct., minimum per adver- Itentle ƒ2.05. BU abonndment speciale prijs. Kleine advertenties 1 «maximum 6 regels) 68 cent, dienstaanvragen en dlenstaanbie- I dingen 60 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. ZATERDAG 6 MEI 1944 UIT NUMMER BESTAAT UIT 187sle JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 106 De Bureau* van ons blad zijn gevestigd te: Vhssingen: Redactie en Administratie Walstr. 68-60. tei. 10 (2 lynen). Redactie na Kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaal 29. Red. tel. 3621, Adm. tel. 3541; Goes: Red. en Adm. Turfkace 15. lel. 2475; Souburg: Kanaalstr. 45, tel. 234; Oostburg: Red. en Adm. Breedestraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35. tel. 2L Het opperbevel van dè Duit- I sche weermacht maakte Vrij- clag bekend: Bij Sebastopol vielen Duit sche slagvliegtuigen vijandelij- r a w ke artilleriestellingen aan en Ali vernietigden 26 werpers. In FN luchtgevechten werden door ja- CTers 14, door slagvliegtuigen lc vo 15 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Hierbij heeft zich luitenant Lambert Op nieuw bijzonder onderscheiden. „pri, Ten Oosten van de Roemeen se" sche Sereth vielen de bolsje- ii b iristen tijdens den geheelen dag I r. over een smal front In dicht Lo- opeenvolgende golven aan. Zij |F werden in''samenwerking met (formaties Duitsche en Roe- >ubui nieensche slagvliegtuigen in harde gevechten afgeslagen en verloren daarbij talrijke pant serwagens. I Donderdagnacht vielen ster ke formaties Duitsche ge vechtsvliegtuigen verscheidene aanvoerstations der - bolsjewis ten in het Noordelijke deel der Üekraine aan, Ten Zuidwesten van Kowel stortten hevige, door slagvlieg tuigen gesteunde plaatselijke aanvallen der bolsjewisten in het geconcentreerde vuur van onze wapens ineen. De vijand leed hier bijzonder zware, bloe dige verliezen. In Italië vonden behalve le vendige wederzijdsche verken- nings- en stoottroepactiviteit geen groote gevechtshandelin gen plaats. Donderdagnacht wierp een vrij zwakke vijandelijke for matie bommenwerpers brisant- en brandbommen neer op het stadsgebied van Budapest. 4 der aanvallende vliegtuigen werden neergeschoten. Bij het vliegen van Ameri- kaansche formaties boven de bezette gebieden in het Westen en naar. Noordwest-Duitsch- land, werden Donderdag over dag 11 vliegtuigen neergescho ten. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen Donderdagnacht bom men neer in het gebied van Keulen en Mannheim. SOVJETS VALLEN AAN OP 50 K.M. BREED FRONT. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Sedert 2 Mei is aan de Se reth, de rivier, die door de Roemeensche provincie Mol davië stroomt, een slag van PENH'buitengewone hevigheid aan ,-ingctden gang, die wellicht de in- ik w leiding vormt tot het ver wachte groote offensief van iromlfiet roode leger. Opvallend is z004ide buitengewoon sterke op- eenhooping van troepen en K "materiaal, vooral van tanks, aan Sovjet-Russische zyde. "Het front waartegen de bol sjewisten hun aanvallen rich ten is nauwelijks 50 km breed en dit wijst er, volgens yf /militaire waarnemers op, dat zij zich ten doel hebben ge steld, door de Duitseh-Roe- meensche linie te breken en zich zoo den weg naar Roe menie te openen. Het con- centreeren van zulke sterke strijdkrachten op een smal front is voor de Sovjet-Russen een nieuwe taktiek. Tot dus ver heeft het Duitsch-Roe- ;meensche front echter tegen over de overmacht nog stand i gehouden. Een groote rol bij f /de gevechten spelen de slag- vliegers, die aan beide zijden - ban den strijd deelnemen en M die van de door de Duitschsrs ibuiten gevecht gestelde tanks 'een groot aantal voor hun Tekening hebben genomen. De Btrijd speelt zich af op beide oevers van de Sereth, onge- GD veer tusschen Pascani en Fa- voor lno9- Verder «aar het Noorden onderneemt het roode leger irstr, Ininder krachtige aanvallen, die wel als afleidingsmanoeu- half (Vres bedoeld zrjn. De aanval- neis- len, die de Sovjet-Russen de Al« horige week brj Jassy hebben IOU- ondernpmen, hadden, naar men inter<ts Berlijn thans aanneemt, hoofdzakelijk ten doel de Duit sche legerleiding op een pen «dwaalspoor te brengen en haar inoeriertoe te brengen de in het Zuiden staande reserves in p Wezen eenen sector in den (Btrijd te werpen, en vervolgens nkie den van reserves ontblooten ter'^0101" *ot den hoofdaanval var, over te gaan. De aanvallen aan de Sereth zijn thans van mes-gen 'veel grootera hevigheid trib.-Öan die der vorige week in r. s.het gebied van Jassy. 47.64, A'bft- Vooralsnog spreekt men ln cerko P.u'tsehe militaire kringen nog eu-/..niet van een Sovjet-Russisch Op 8 offensief. Zelf hebben de Sov- j- J, jets over hun nieuwen aanval nog geen woord gerept. Blijk baar willen zjj, zooals dit meestal het geval is, eer3t het resultaat ervan afwachten. De aanvallen richten zich, zooals van Duitsche zijde ook verwacht wérd, in hoofdzaak naar het Zuiden. Kennelijk is het de bedoeling eenerzijds zich meester te maken van de Karpathenpassen, anderzijdf door te stooten naar de Do- naumonding,-terwijl de^strate- gische opzet ten slotte schijnt te zijn, het afweerfront aan het wankelen te brengen om da Zuidoost-Europeesche sta ten van Duitschland los te kunnen maken. Gandhi vrijgelaten. De Britsch-Indische regee ring heeft besloten Gandhi on voorwaardelijk vrij te laten „met het oog op de medische rapporten over zrjn gezond heidstoestand". De mahatma zou vanochtend te 8 uur uit de gevangenschap worden ontsla gen. De Brazlliaansehe staatsbank heeft geweigerd om aan de uitge weken Joegoslavische regeering van ex-koning Peter, de som van millioen pond sterling uit te beta len, die zij voor rekening der Joego slavische staatsbank in bewaring heeft genomen. ADMIRAAL KOGA GESNEUVELD. De opperbevelhebber der vereenigde Japansche vloot, admiraal Koga, is in de uit oefening van zijn militaire plichten in de eerste frontlinie gesneuveld. In een mededeeling van het keizerlijke hoofdkwartier wordt hierover gezegd dat admiraal Koga in Maart 1944 op zyn post is overleden, toen hij aan het front uit een vliegtuig de operaties leidde. Admiraal Soëmoe Tojoda is benoemd tot opvolger en heeft zich reeds belast met het opperbevel over de vereenigde vloot. Tot diens opvolger in de functie van op perbevelhebber van het vloot- station Jokosoeka is, admiraal Zengo Josjida benoemd. Onder de leiding vah admi raal Koga heeft de Japansche vloot in talrijke succesvolle gevechten zeer groote verdien sten behaald. De tenno heeft hem posthuum bevorderd tot groot-admiraal. Tevens heeft de tenno groot-admiraal Koga de orde van den gouden draak eerste klasse verleend. ^urküe leeft Ln een crisis. De Turksche minister van buitenlandsche zaken, Mene mendzjogloe, heeft verklarin gen afgelegd over de lucht beschermingsmaatregelen in Istanboel. Het is misplaatst, zoo zëide hij, eventueele geva- ren te overdrijven. Aan den an deren kant is het thans echter ontoelaatbaar, dat men iedere gedachte aan mogelijk gevaar verwerpt, omdat daaruit ern stige consequenties zouden kun nen voortvloeien. Turkije leeft op het oogenblik in een crisis. Zoolang de critieke toestand niet is opgeheven, moet het dagelijks leven hieraan worden aangepast. Mocht Turkije op een zekeren dag ter verdedi ging van zijn vitale belangen de wapens ter hand nemen, dan zou dat geenszins een onver wachte verrassing wekken. Voortdurende paraatheid en waakzaamheid zijn geboden. De Portugeesclie wolfram leveranties aan Duitschland. Aftonbladet meldt uit Was hington, dat Woensdagavond dringende besprekingen zijn gevoerd tusschen Londen en Washington, naar aanleiding van het feit. dat Portugal ge weigerd heeft den uitvoer van wolfram naar Duitschland stop te zetten. MECHELEN EN LEUVEN GEBOMBARDEERD. Maandagnamiddag werd de reeds zwaar geteisterde- stad Mechelei^ opnieuw door Anglo- Amerikaansche bommenwer pers aangevallen. Hierbij vie len 99 dooden te betreuren. Laat in den avond werd ook alarm gemaakt, en toen kwam zonder onderbreking een ware bommenregen op de stad neer. Te Mechelen zelf werd de historische Onze Lieve Vrouw- kerk van Hanswijck getroffen De ernaast gelegen pastorie is in een puinhoop herschapen. Een groote onderwijsinrichting werd totaal verwoest. In een schuilkelder, die een voltreffer opliep, vverÜen 23 personen ge dood. In totaal zijn waarscWfjh lijk 3 a 400 burgers gedood. Maandagmiddag en -nacht is ook een groot aantal plaat sen in Vlaanderen en Walen, land gebombardeerd. Vooral Leuven heeft vele slachtoffers te betreuren. LUCHTGEVECHTEN BOVEN ROEMENIE. Formaties Amerikaansche bommenwerpers, die Vrijdag middag het gebied ten Noor den van Boekarest aanvielen, hebben, naar het D.N.B. ver neemt, wederom aanzienlijke verliezen geleden. Volgens nog onvolledige rapporten zijn reeds bij de nadering 21 vier motorige bommenwerpers door Duitsche en Roemeensche ja gers neergeschoten. Verwacht kan worden, dat deze verliezen nog stijgen, vooral omdat het luchtdoelgeschut een groote bedrijvigheid ontplooide in het gebied, waarover -de Ameri kaansche formaties vlogen. Boedapest gebombardeerd. Wederom hebben Anglo- Amerikaansche terreurvliegers Donderdagnacht woonwijken der Höngaarsche hoofdstad ge. bombardeerd. In het Höngaarsche weer- machtbericht wordt hierover o.m. gezegd: In de late avond uren van den 4en Mei vlogen vele vijandelijke vliegtuigen ons luchtruim van Z.W. naar N.W. richting binnen. Nog tij dens deze stoorvluchten vlogen vrij groote vijandelijke forma ties uit het Zuiden komend het land binnen en vielen zij uit verschillende richtingen de hoofdstad aan. Op verschillen de plaatsen ontstonden bran den en schade aan gebouwen. Tot nu toe is gerapporteerd, dat verschillende vliegtuigen irerden neergeschoten. Vrijdagochtend vroeg vlogen vgandelijke" vliegtuigen, uit het Noorden komend, in Zuidelijke richting over Hongaarsch ge bied. Steunpunten op Groenland gereed gekomen. Honderden Amerikaansche ingenieurs zijn, volgens Reu ter. zoojuist van Groenland naar de Ver. Staten terugge keerd. Op Groenland zijn groote steunpunten gereed ge komen na twee jaren strijd te gen de elementen. Volgens de ..Evening Standard" zijn op dit strategisch zeer gunstig gelegen gebied in het Noorden groote vliegvelden, hangars, alsmede troeper.kampen en ra diostations gereed gekomen en in gebruik genomen. 6 PERSONEN VERDRONKEN Op den Rijn is een bootje, dat een overzetveer onderhield tusschen Millingen en den overkant van den Rijft, midden op de rivier gekanteld. ,De 7 inzittenden raakten te water. Slechts één van hen, een 15- jarige jongen uit Lobith, wist zich op een zak krullen drij vende te houden, tot hrj een half uur later gered werd. De zes anderen, w.o. de 71-jarige veerman Eerden en zijn zoon, arkomstig uit Aerdt, Herwen en Pannerden, verdronken. Voorloopïg geen verkoop van inmaakglazen. Het verkoopen en afleveren van inmaakglazen door de taillisten is tot nader order verboden, Onderaardsclie gangen te Viertlo. Bij graafwerk voor het slaan van een brandput op de markt te Venlo stiet men op puin en vervolgens op 3 gewelfde gan gen. De gangen zgn 95 cm hoog en ongeveer 55 cm breed. Onder de gewelven vond men brokstukken van. aarde werk uit de zestiende en ze ventiende eeuw. Vermoedelijk heeft men hier te doen met vluchtgangen, waardoor bur gerlijke en militaire autoritei teil zich in geval van nood de sterke vesting Venlo werd tijdens den tachtigjarigen oor log meermalen belegerd in veiligheid konden brengen. VOORPOSTENBOOTEN DER KRIEGSMARINE VAREN UIT Neerland* Jeugd strijdt vastberaden Naast haar Duitsche kameraden. En vroolijk klinkt van boord tot boord Wij varen uit rond Zuid en Noord; Vooruit nu Jongens, vlug ln 't want Het is voor Volk en Vaderland! Indiensttreding bij de Krlcgsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander tusschen 17—45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij. de Marincannahme- stelle West. Plompetorengracht 24. Utrecht; alle Hatc-n- en Oitskoroman- danturen en' DU de verschillende SS-Meldestellpn ln Nederland, KEURING GERMAANSCHE WEERSPORTKAMPEN. De eerstvolgende keuring voor de Germaansche Weersportkampen Ir vastgesteld op Woensdag 10 Mei '44 var 9-14 u.. Plein 1813, no. 3 Den Haag. Ir aanmerking komen alle geronde Jon gens, die den leeftijd van 16 Jaar bereikt hebben. Profiteer ook eens deze 4 weken ontspanning, sport, velddienst, enz. in de prachtige berg streken van Duitschland. Inlichtingen: Aanmeldingsbureau voor Germaansche Weersportkampen, Koningslaan 9. Utrecht. DAT is de landstorm Nederland; is het teeken van den Land storm Nederland; zijn de mogelijkheden bij den Landstorm Nederland: is ook aanwezig bij den Land storm Nederland: VRIJE KERELS VAN NEDERLAND In de voorgaande dagen hebben wij u in een vijftal opeenvolgende artikeltjes een Inzicht gegeven van de doelstelling van en het leven bij den Landstorm Nederland. Er zullen vele mannen zijn, die dit gelezen hebben met de gedachte: ..Wat gaat mij dat aan? Laten an deren zich maar druk maken, ik wil er niets med^ te maken hebJien". Met mannen, die zoo over hun land en volk denken, willen wij niet pra ten. Wij willen met kerels praten, die nu eindelijk inzien dat hier een groot gevaar dreigt voor Nederland. Kerels, die weten, dat wanneer Eu ropa, dus ook Nederland, nu niet haar socialisme kan doorzetten, dit hooit meer gebeurt en Europa zal beleven de verwordenheid van het menschdom, namelijk1 den ondergang van den werker. Kerels, die het beter met hun land voor hebben dan de „vaderlandslie vende" liberalen en democraten van de overzijde, die bombardementen waarbij onze vrouwen en kinderen vermoord worden, terwijl de r^annen ver in het buitenland hun plichten voor Eu ropa vervullen en hen niet kunnen helpen, goedpraten, zelfs goedkeuren. Dat zijn dezelfde volksmisdadigers. die onzen fieren _geest willen kapot maken, omdat wij een bedreiging voor hun stelsel beteekenen. Zij zien dan hun dure, groote huizen en luxueuse bars in elkaar stoPten en er arbei derswoningen voor in de plaats ko- Zij bezoedelen de namen onzer voorouders, die altijd met open vi zier gestreden hebben. Zij willen van onze Jeugd „gang sters" maken, omdat dit in hun kraam te pas komt. En dat heusch niet terwille van het welzijn van Nederland en volk. Dat is de eeuwige vloek, die op hen rust en hen zal vernietigen, om dat dit onmogelijk ongestraft kan ge- D8Er bestaan voor ons maar twee mogelijkheden. Of we worden de springplank voor de geallieerde strijdkrachten met de daaraan verbonden totale vernietiging van ons land, waarna we zelf maar moeten zien hoe we uitNds ellende komen, of Nederland is een van de Europeesche landen, die staan als een hecht geheel, met een gezonde basis tot herstel van de door dezen oorlog geleden schade. •Wilt gij verantwoord zijn tegen- over uw familie en nageslachten, dan rest u slechts één taak: Op de bres voor het vaderland in den Landstorm Nederland.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1