PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT M30NNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal. Franco per post f 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12J ct.. minimum per adver tentie 2.05. Bij abonnement speciale prU«. Kleine advertenties .maximum 5 rcgelsj 68 cent, dienstaanvrageo en dienstaanbie dingen óo ct. Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. MAANDAG 27 MAART 1944 DIT NUMMER BESTAAT UIT 187ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 73 De Bureaux van ons Dlad zijn gevestigd te: Vllsslngen: Redactie en Administratie Waistr, 58-60. tel. io (2 lUnen), Redactie na kantoortijd tel. 578: Middelburg: Londenscbe Kaal 29 Redactie tel. 3521, Administr. tel. 3641; Goes: Redactie en Administratie Turf kade 15. tel. 2803, na kantoortijd tel. 2475: Souburg - Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Brcedestraat 45. tel. 102; Breskene: Dorpsstraat 35. tel. 2L Duitsch afweersucces aan Oostfront ÏALTI EN PROSKOEROF ONTRUIMD. Het opperbevel van de Duit- he weermacht maakte Zon- .g bekend: Aan den benedenloop van de ekrainsche Boeg werden ver- heidene aanvallen der Sov- ttroepen verijdeld. Aan het ont tusschen Perwomaisk en •n O. van Brody zijn onze oepen in hevige afweerge- *:chten gewikkeld, in welker rloop de steden Balti en Pros- i>erof ontruimd werden. Bij imopol vernietigde een van .ze pantserformaties in een istberaden aanval 25 vijande- ke stukken geschut. In de succesvolle afweerge- achten ten Zuiden van de "ipjet-moerassen heeft zich majoor der reserve Scrobel, mmandant van een regiment tillerie, door bijzondere dap- rheid onderscheiden. Tusschen Dnjepr en Tsjaus- vielen de bolsjewieken na vige artillerie-voorbereiding ■t verscheidene divisies in- i terie en pantserformaties t. In felle gevechten behaal den onze troepen een volledig afweersucces. Plaatselijke pe netraties werden in kloekmoe dige tegenaanvallen gezuiverd, de binnengedrongen vijand werd in een gevecht van man tegen man vernietigd. Ten Zuidoosten van Witebsk onder namen de Sovjets als gevolg van de zware verliezen die zij de vorige dagen geleden had den, slechts vergeefsche plaat selijke aanvallen. In het hooge Noorden wer den vijandelijke aanvallen in den sector Kandalaksja afge slagen. In Italië werden bij Cassino sterke vijandelijke stoottroep- afdeelingen, die door artillerie werden gesteund, met zware verliezen voor den vijand af geslagen. Van de rest van het front wordt slechts melding gemaakt van wedarzijdsche activiteit van verkenners er stoottroepen. Eenige vijandelijke stoor, vliegtuigen zijn Zaterdagnacht tot West-Duitschland en tot het gebied van Berlijn doorge drongen. De gevechten aan de Birmaansche grens. Nu de Japansche en Indische g-ers op verscheidene plaat- n de grens tusschen Indië en rma nebben overschreden en t Manipoerbekken binnen ingen, heeft, aldus meldt >mel, de 20ste Britsch-Indi- ïe divisie, welker hoofd- artier te Tamoe ls geves- •.d, een aanvang gemaakt :t een grooten terugtocht in idelijke richting langs het tbaudal. Volgens belichten n het front zijn de kansen \n den vijand, uit het dal te ■„tkomen of esn reorganisatie -or een doeltreffende tegen- ;tie tot stand te brengen, .terst gering, wegens den ••uk der oprukkende Japan- ■rs en Indiërs. Andere Japansche afdeelin- -m zijn, na de grens te heb- ;n overschreden, in het vyan- •lijke gebied opgerukt er ribben de aehterwaartsche rbindingen van den vijand gesneden, terwijl weer and-e- Japansche en Indische af- elingen. die in het Tsjinge- rgte de 17de Britsch-Indi- ie divisie vernietigend heb- ,:mi v-erslagen, thans langzaam het Kabauda! naar het lorden oprukken. De 20ste itsch-Inaische divisie is dus het nauwe Kabauldal tus. hen twee machtige legers in- sloten en heeft slechts te liezen tusschen volkomen ver- i itiging en overgave. De ".n Tamoe kan elk oogenblik rwacht worden. Vrijwillige pantsergrenadiers-briga- „Nederland". Bij de afweerge- -hten in het gebied van Leningrad iben de manschappen dei- sr i rljwilllge-oantsergrenadier»-brigade <ederland" zich onderscheiden. C -gade-commandant, SS-Oberführer ...gner, die zelf het Ridderkruis aagt, reikt aan zijn mannen het IJzeren Kruis uit. S3 PK Wisnlewakl/O/H/Pm De uitbarsting van den Vesuvius. Naar uit Zuid-Italië wordt gemeld, is het tempo van de uitbarsting van den Vesuvius sedert Vrijdagavond langza mer geworden Er vinden ech ter nog steeds nieuwe erupties plaats. De gevaarlijke aschre- gen is wat verminderd, doch de rookwolken, die boven het geheele gebied hangen en een hoogte van 3000 meter berei ken, zijn dichter géworden. De top van den vulkaan is bedekt met een dikke sneeuwlaag. Ook Nederlanders slachtoffer van Petiot? In de zaak Petiot heeft men een man verhoord, bij wicn Petiot kalk had besteld, welke bestelling om niet nader be kende redenen niet is doorge gaan. Vermoed wordt, dat de 400 kg kalk, die hg reeds had ontvangen, den moordenaar niet voldoende waren. Toen een tweede kalkleverantie op zich liet wachten, heeft Petiot uit vrees, dat de lijkenlucht in de omliggende straten gero ken zou worden, de deelen der lijken verbrand, hetgeen uit eindelijk de misdaad juist heeft doen ontdekken. In een door den rechter van instructie ontvangen anonie- men brief is sprake van twee rijke Nederlandsche emigrantengezinnen, die In Au gustus 1942 naar Parijs waren gekomen en die met behulp van Petiot naar Argentinië wilden uitwijken. Tevoren was hun medegedeeld, dat zij zich eenige dagen in een huis, dat in de nabijheid van de Are de Triomphe was gelegen, ver borgen moesten nouden. De villa van den moordenaar be vindt zich daar eveneens. Met de Nederlanders zijn hun voor werpen van waarden en hun eld verdwenen. Het zou 6 of personen, betreffen, die spoorloos verdwenen zijn. Het aantal vermoorden, dat tot dusver kon worden ge ïdentificeerd bedraagt 14. Hun namen zijn op twee nog niet medegedeeld. De politie zoekt naar het boek, waarin de massamoordenaar de namen van zijn slachtoffers en de bij zonderheden heeft lngeschre. ven. Bovendien werd gezocht naar 47 koffers, die uit de villa in de rue Lesueur verwij derd werden. Op bet oogenblik zijn 31 mijnen in Yorkshire (Engeland) door het conflict In de steenkoolindustrie ge troffen. Hot aantal stakende arbei ders wordt op meer dan 60.000 ge schat. KRACHTIGE DUITSCIIE LUCHTAANVAL OP LONDEN. Korten tijd na den sensatlo- neelen nachtelijken luchtslag, die zich boven midden- en Noordwest-Duitschland af speelde, waren Vrijdagnacht krachtige .formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen boven Lon den. Rond middernacht werd 'n geconcentreerden aanval op de Britsche hoofdstad gedaan. Een zeer groote explosie en talrijke branden, die zich nog tijdens den aanval tot opper- vlaktebranden uitbreidden, wer den waargenomen. Ondanks den krachtigen afweer door vijandelijke luchtdoelartillerie en nachtjagers werd de groote aanval der Duitsche gevechts vliegtuigen een zeer groot suc ces. DE JONGSTE LUCHT AANVAL OP BERLIJN. Naderende formaties Brit sche bommenwerpers werden Vrijdagavond tusschen 21 en 22 uur boven Noord-Friesland door krachtige formaties Duit sche nachtjagers tot den strijd gedwongen. Tusschen Flens burg en Kiel werden de eerste series toestellen neergescnolen. De stroom vijandelijke bom menwerpers bereikte de rijks hoofdstad uit Noordw_0i.elijke richting. Hij was gedurende meer dan een uur bijna onaf gebroken het doel van Duit sche nachtjagers, die in zeer grooten getale gestart waren en luchtgevechten rapporteer den. In totaal werden 112 vijan delijke bommenwerpers ver nietigd. De aanval was opnieuw op Berlijn gericht. Over het geheele stadsgebied werden lukraak en bij matig grond- zlcht bommen geworpen. Het terreurkarakter van dezen aanval blijkt duidelijk. Waar genomen werd, dat talrijke viermotorige bommenwerpers boven bet stadsgebied van Ber lijn en boven de Zuidwestelijke voorsteden werden neerge schoten De vijandelijke vlieg tuigen werden ook op den te rugtocht, die in Westelijke richting ging, voortdurend aan gevallen. Kleinere Britsche formaties bombardeerden het gebied van Leipzig en Weimar. Het D.N.B. verneemt, dat op grond van de ervaring kan worden aangenomen, dat de totale vliegtuigverliezen zeker wel 50 procent boven genoem de 112 vliegtuigen liggen. Daarbij is nog geen rekening gehouden met de toestellen, die beschadigd of met ernstige per- soneele verliezen op hun bases zgn teruggekeerd. Al met al kan men zeggen, dat de vijand minstens 20 procent der opge stegen vliegtuigen heeft ver loren. Het grootste verlies, tot dusverre bij nachtelijke aanval len geleden. Londen meldt verlies van 73 vliegtuigen. Naar Reuter meldt, heeft h-et Britsche ministerie van luchtvaart tot dusverre het verlies van 73 vliegtuigen bij den Vrijdagavond ondernomen aanval op Berlijn toegegeven. La Louvière gebombardeerd. Amorikaansche bommenwer pers hebben den 23sten Maart van groote hoogte en bij goed zicht de Belgische stad La Louvière aangevallen. Het sterkst werden arbeiders- woonwijken getroffen. Zondag avond waren reeds 100 dooden geborgen. De Hongaarsche regèerlng heeft een verordening uitgevaardigd, waarbij den Hongaarschen gezant te Stock- 1, Ulleln Reviciky en den Hon gaarschen gezant te Madrid, Ambro, het Hongaarsche staatsburgerschap ontnomen wordt. Aanval op Frankfort. Bij den Amerikaanschen luchtaanval op het Rijn-Main- gebied van Vrijdag jl„ werd vooral Frankfort aan de Main gebombardeerd. Onder de moeilijkste af weeromstandig heden werden 9 van de aan vallende toestellen neergescho ten. Sovjet-vliegtuigen nnar Italië. Naar de Britsche berichten dienst meldt, zullen binnenkort Sovjet-Russische vliegtuigen naar Italië gezonden worden om materiaaltransporten voor het Zuid-Slavische „bevrij dingsleger" van Tito ten uit voer te leggen. Tegelijkertijd zijn in Italië opleidingskampen gevormd door maarschalk Tito, tot welks verbindingsstaf be halve Britsche en Amerikaan- sche ook Sovjet-officieren be- hooren. Bomaanslagen In Palostynsche steden. Volgens de radio-zenders van het Nabije Oosten zijn Donder dagnacht in 4 Palestijnsche steden zware bomaanslagen gepleegd. Een Britsche officier van politie en 5 politieagenten kwamen hierdoor om het le ven, 4 andere officieren en po litieagenten werden zwaar en 12 licht gewond. De aanslagen zijn gepleegd door joodsche benden. Bij een bomontplof fing in het gebouw van de cri mineel© politie te Haifa wer den 3 Britsche politiebeambten gedood -cn 3 andere zwaar ge wond. In Haifa werd de staat van beleg afgekondigd. SINAASAPPELEN VOOR KLEINE KINDEREN. Voor kinderen van 0 t.m. 3 jaar zullen wederom 500 gr. sinaasappelen beschikbaar worden gesteld. Men moet hiertoe de bonnen „reserve D 28" en „reserve E 28" vóór of op 29 Maart a.s. bij zijn groen tehandelaar inleveren. De afle vering der sinaasappelen zal zoo spoedig mogelijk plaats vinden. Hoogfrequent-meetapparaten. Zooals reeds eerder in een persbericht onder de aandacht werd gebracht, is voor het in bezit of gebruik hebben van electrische apparaten of in richtingen, waarmede door middel van hoogfrequente tril lingen metingen van eenigerlei soort kunnen worden gedaan, volgens verordening nr. 1/1944 van den Rijkscommissaris, vergunning van den directeur- generaal der P.T.T. noodig. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij het hoofd van den dienst radio, Schevening- sche weg 6 te 's-Gravenhage. Voor elk type zal een afzon derlijk aanvraagformulier moeten worden ingediend; ver zoeken om toezending van aanvraagformulieren dienen daarom vergezeld te zijn van een opgaaf van het benoodigde aantal. Ook de radiohandelaren, die reeds vroeger op grond van de verordening van den Rijks commissaris nr. 16/1943 aan gifte deden van hoogfrequent- meetapparaten, zullen een ver ruiming moeten aanvragen. Z-kaarten in voedselvoorrieningsbedrijven. Van bevoegde zgde wordt medegedeeld: Op grond van de verorde ning van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederland sche gebied, nr. 108/1942, waarbij elke ondernemer ver- Slicht werd, desgevraagd in- chtingen te verstrekken om trent in zgn bedrijf aanwezige arbeidskrachten, is in toepas sing gebracht de zgn. Z-kaar- tenprocedure. Deze procedure wordt thans voor het geheele gebied van de voedselvoorzie ning ingevoerd. Op deze wijze worden voor dit bijzonder be langrijke deel van het econo mische leven1 de arbeidskrach ten vrijgesteld, die noodzake lijk zijn ora de voedselvoorzie ning te verzekeren. Aan de kaartenprocedure behoeven op dit oogenblik nog niet deel te nemen de eigena- xen en werkkrachten van land en tuinbouwbedrijven, dus boe ren, tuinders, visschers en de bij hen werkzame personen. Voor deze groepen van perso nen blg'ven de uitgegeven gele vrystellingsbswijzen voorloo- pig van kracht. Onder de Z-kaartenprocedure voor de voedselvoorzieningsbedrijven vallen thans dus de volgende groepen van bedrijven en personen: I. 1. De geheele Industrie op het ge bied van de voedselvoorziening, zoo als deze is ondergebracht in vakgroe pen en ondervakgroepen van de vol gende bedrijfsgroepen: a. binnen- en bultenlandsche akker bouwproducten verwerkende Industrie; b. industrie van oliën, margarine, vetten en verwerking van dierlijke producten; c. derivaten van landbouwproduc ten verwerkende industrie: d. zuivel- en melkproducten-Indus trie en melklnrlchtlngswezen; e. groenten, en frultverwerkende Industrie. 2. De geheele groothandel In le vensmiddelen, zooals deze la onder gebracht In de vak- en ondervak groepen van de onderbedrijfsgroep groothandel voedselvoorziening en aan verwant» gebieden. 3. De tusschenpersonen In de voed selvoorzieningsbranches, o.m. zooals zU zijn ondergebracht In de tot de bedrijfsgroep tusschenpersonen behoo- rende vakgroepen: a. tusschenperso nen in bloembollen; b. In cacao; c. In alcoholhoudende dranken; d. In granen; e. in groenten en fruit; f. In kaas; g. in koffie; h. in kruide nierswaren; In kunstmeststoffen; J, In melkproducten; k. In oliën, vet- m en oliezaden: I. In specerijen; i. In suiker: n. In thee; o. In visch; p. In gedroogde zuidvruchten i s. tussohenpersonen in zetmeel. 4. De detailhandel In de voedsel voorziening, zooals deze Is onderge bracht In de tot de bedrijfsgroep detailhandel behoorende vakgroepen: a. detailhandel In kruidenierswaren; b. In melk, boter, kaas en eieren: c. in aardappelen, groenten en fruit; d. in visch; e. In wild en gevogelte; f. in brood, banket; chocolaterieën en suikergoed; g. in vleeschwaren; h. in alcoholhoudende en alcoholvrije dranken en I. detailhandel in bloemen en planten. 5. De ambachtsbedrijven in de voed selvoorziening, zooals deze zijn on dergebracht In de tot de bedrijfsgroep voedselvoorzieningsambachten beboe rende vakgroepen: a. slagerU; to. brood- en banketbakkerij; e. maal derij; d. loondorscherlj. II. De navolgende groepen: 1. De koel- en vrieshuizen, onder gebracht In de ondervakgroep koel en vrieshuizen: 2. De vlasverwerkende ambacht- bedrijven (vlasroterüen). 3. De griend- en rletbedrijven, zoo als deze zijn ondergebracht in de ondervakgroepen verpakkingemanden- industrie en rietmatten-lndustrle, on dervakgroep biezenmattenmakerijen en -sorteerder-jen; 4. De boerenleenbanken en haar centrales, opgenomen in de bedrijfs groep landbouwcredietbanken. 5. Het ambacht ten plattelande en de ambachtelijke nevenbedrijven van den landbouw met name: a. dorpssmeden: b. wagenmakers; c. reparatie-inrichtingen voor land bouwwerktuigen en -machines; d. dorpstimmerlieden, electro-technisch» installateurs, metselaars en dakdek kers. die uitsluitend of in hoofdzaak op het platteland werkzaam zijn; e. zadelmakers en vervaardigers van tul gen; f. persbedrijven voor hooi e« stroo; g. grasdrogerijen. Voor zoover ondernemingen uit d» onder II opgesomde groepen van be drijven reeds aan de doorvoering van de Z-kaarten-procedure hebben deel genomen, kan daarmede worden vol staan. Het Ie niet noodig.om een twee-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1