PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Zware strijd tusschen Dnjepr en Tarnopol. Gevechten in 't Zuiden nog niot op hun hoog'epunt ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of 2.42 per Kwartaal, franco per post 2.03 per Kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cl. ADVERTENTIEPRIJS: Per m m. 12i ct., minimum per adver- teniie 2.05. Bij abonnement speciale irljs. Kleine advertenties (maximum 6 regels) 58 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie dingen 50 ct. „Brieven ot adres Bureau v. d. Blad" 10 cu meer. MAANDAG 13 MAART 1944 DIT NUMMER BESTAAT 187ste JAARGANG 4 BLADZIJDEN NUMMER 61 De Bureaux van ons niad zijn gevestigd te: Vllssmgen: Redactie en Administratie Walsir. 56-60, tel. 10 (2 lijnen), Redacue na kantoortijd tel. 578; Middelburg: LondcnscQe Kaai 20, Redactie tel, 3521, Admlnistr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 2863. na kantoortijd tel. 2475; Souburg: Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35 tel. 21. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte Zondag- be kend: Tusschen den benedenloop van den Dnjepr en Tarnopol duurt de zware strijd met sterke Sovjet-Russische strijd krachten voort. Talrijke vijan delijke aanvallen werden af geslagen. Pogingen van bol sjewistische aanvalsspitsen om ten Zuidwesten van Oeman den Boeg' over te trekken, werden verijdeld. Een in Tarnopol binnenge drongen vijandelijk regiment werd in felle straatgevechten in de pan gehakt. Onder het bevel van den ge neraal der artillerie Heil heb ben zich in de verbitterde af- weergevechten de Moezelland- sche 34e divisie infanterie, onder commando van den lui tenant-generaal Hochbaum, de WürtemburgschBadensche 198e divisie infanterie, onder commando van den luitenant- generaal von Hom en de Würtembergsch-Badensche 4e divisie bergjagers, onder com mando van den generaal-ma- joor Braun, bijzonder onder scheiden. Ten Noordwesten van Newel wierpen de Sovjets nieuwe for maties in den stryd en zetten hun door tanks ondersteunde doorbraakpogingen voort. Zij werden na het stukschieten van 33 pantserwagens met z.vare bloedige verliezen afge slagen. In deze gevechten heeft zich het Noordduitsche regiment fuseliers 68, onder commando van den luitenant-kolonel der reserve Ziegler, bijzonder on derscheiden. Ook ten Noord oosten van Ostrof, bij Pleskau en aan het front van Narwa, hahdhaafden onze troepen hun stellingen tegen den op talrijke plaatsen verbeten aan vallenden vijand. Aan de Italiaansche fronten versterkte de vyand zijn acti viteit van stoottroepen. Ten Z.W. en Z. van Cistema als mede in den sector ten Noor den van Cassino, stortten plaatselijke, door sterke artil lerie ondersteunde vijandelijke aanvallen, in ons afwéervuur ineen. Slagvliegtuigen plaat sten treffers op de havenwer ken van Anzio en beschadig den een vijandelijk transport schip van 2000 brt. ernstig. Amerikaansche formaties bommenwerpers vielen op 11 Maart de steden Padua, Flo rence en Toulon aan. In he vige luchtgevechten en door marineluchtdoelgeschut ver loor de vijand bij deze aanval len 30 vliegtuigen, waarvan 11 door Italiaansche jagers. Onder bescherming van geslo ten bewolking wierpen Ame rikaansche terreu rbommen- werpers in den ochtend van 11 Maart bommen in het gebied van Münster. De aangerichte schade is gering. Eenige vijan delijke storingsvliegtuigen vie len Zaterdagnacht plaatsen in West-Duitschland aan. Lucht doelartillerie vernietigde drie van deze vliegtuigen. HERNIEUWDE ACTIE IN HET NOORDEN. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Het offensief van het roode leger is op het oogen- blik vrijwel uitsluitend gericht tegen het Zuidelijke deel van het front, dat de Sovjet-Rus sische legerleding blijkbaar thans met inspanning van alle krachten wii liquideeren. De Duitsche strijdkrachten, wier stellingen in het Zuiden een ver naar het Oosten uitspringenden boog vormen, staan thans bloot aan hevige concentrische aan vallen, die met een groote mas sa menschen en materiaal worden ondernomen en hun hoogtepunt nog steeds niet be reikt schijnen te hebben. Een geruststellende factor is ech ter, naar Duitsche meening", de bevredigende ontwikkeling van de eigen tegenmaatregelen. Op den YVestelijken vleugel van het front in de Oekraine hebben de Duitsche troepen voor de Sovjet-Russische over macht eenig terrein moeten prijsgeven. De bolsjewisten, die van Sjepetowka uit naar het Zuiden in de richting van Tar nopol en Proskoerof zijn opge rukt en daarbij reeds eerstge noemde stad waren binnenge drongen, zijn door de Duit- schers. die van het Westen uit tegenaanvallen hebben onder nomen, weder hieruit verdre ven. Ook een stuk van den spoorweg LembergOdessa, dat in Sovjet-Russische handen was, kon hierbij gedeeltelijk worden heroverd. De strijd in dezen sector draagt een zeer beweeglijk karakter. Hetzelfde geldt ook voor den Oostelijken vleugel, waar het zwaartepunt van den strijd ten Zuidwesten van Kriwoi Rog ligt. De aanvallen der bolsje wisten zijn hier overwegend naar het Westen gericht. Van Swenigorodka en Kirowograd uit richten zij bovendien van het Noorden uit hun aanvallen op het in een naar den Dnjepr gerichten boog verloopende Duitsche front Onder den druk dezer aanvallen hebben dc Duitschers de stad Oeman op gegeven, om aldus strijdkrach ten vrij tc kunnen maken vou> de tegenmaatregelen in den ongetwijfeld van meer belang zijnden sector van Kriwoi Rog, waar de Sovjet-Russische le gerleiding een sterke troepen macht heeft geconcentreerd, die dank zy haar overmacht dc Duitsche verdediging terug heeft kunnen dringen. Te Ber lijn geeft men uiting aan de verwachting. dat met het voortschrijden der Duitsche tegenmaatregelen een geleide lijke stabilisatie in dezen sec tor zal intreden. In den sector Rogatsjef heo- ben zich geen belangrijke wy zigingen voorgedaan, evenmi i als in den grooten slag om den autoweg SmolenskÖrsja. Daarentegen gaf de Noorde lijke sector Vrijdag groote vij andelijke krachtsinspanningen te zien; hier trachten de bolsje wisten on de oude brandpunten een beslissing te forceeren. Waar echter juist hier de Duit sche afweerkracht zich duide lijk geconsolideerd heeft, heb ben de bolsjewisten geen suc ces gehad bij Newel, noch bij Ostrof, Pskof of Narwa Men vernemt in dn Ver St.iten zeer dikwijl* de kritiek, zoo meldt de correspondent van de Daily Ma», dat Engeland en de Sovjet-unie hun oorlogsdoelstellingen openijk verkon digen. terwijl de Amerikaansche re geering zich beperkt tot frasen. Men vraagt zich af, Of het kabinet mis schien verouderd is. De minister van oorlog. Stimaon, is 76. Baruch 73, Huil 72. Jones en lekei bijna 70. admiraal Leahy 68. chef van de mo bilisatie 64. Roosevelt 62 Jaar. Hop kins is weliswaar pas 53 Jaar. maar zeer ziek. In het gezin van den land bouwer C. Colijn te Dussen is een drieling geboren. Moeder en Jong geborenen maken het goed. Volgens radio-Moskou is ook te Addis Abeba een Sovjet-gezant be noemd, NIEUWE DUITSCHE DUIKBOOTSUCCESSEN. In de Noordelijke IJszee, op den Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche Zee wer den in den 3trijd tegen con- vooibeschermings-vaartuigen en uit groepen vijandelijke duikbootjagers in totaal 14 be geleidende torpedojagers en andere besehermingsvaartuigen tot zinken gebracht en boven dien 3 vliegtuigen neergescho ten. O.a. werden 2 torpedoja gers vlak voor Nettuno in den grond geboord. Een 3e vaar tuig, een korvet, zonk in de omgeving van Benghaai. Ver der werden van een convooi, ten deele in de onmiddellijke nabijheid daarvan, anderdeels van de beveiliging op venYren afstand in de wateren ten Westen van het Bereneiland, 4 convooi-torpedojagers vernie tigd. Een andere torpedojager werd vernietigd uit een groep duikbootjagers op den Atlan tischen Oceaan. Ook werd een torpedojager vernietigd in den ingang van het Kanaal van Bristol. Aangenomen mag wor den, dat het den topedojages „Warwick" betreft, waarvan de Britsche admiraliteit heeft medegedeeld, dat hij is verlo ren gegaan. Afgrijselijke ontdekking in Parijs. De Fransche politie is een verschrikkelijke misdaad op het spoor gekomen, waarvan, voorzoover tot dusverre kon worden vastgesteld, 25 vrou wen het slachtoffer zijn gewor den. Het was den bewonei-s van de straat Lesueur in Pa rijs opgevallen, dat. er een on verklaarbare bedorven lucht in de omgeving hing. Op verzoek van eenige bewoners stelde de gemeentelijke gasfabriek een jnderzoek in - naar de moge- .ijkheid van een lek in de gas- eiding ter plaatse. Tijdens het onderzoek werden in den ver warmingskelder van een villa afgehakte hoofden, armen, ueenen en andere lichaamsdee- len van vrouwen gevonden Terstond werd de politie ge- alaimeerd,"die onmiddellijk een onderzoek instelde. Twee jaar geleden was de onbewoonde villa gehuurd door een atts, die, naar men thans vermoedt, de vrouwen in de val gelokt heeft, ze in het huis van het leven heeft beroofd en het stoffelijk overschot deels heeft verbrand. Uit de gevonden kleedingstukken der slachtof fers leidt men af, dat de moordenaar, een tweede Landru 25 vrouwen van het leven neeft beroofd. Op de binnenplaats van het gebouw heeft men een ongeveer 3 meter diepe kalkput ontdekt, waarin nog 13 brokstukken van menschelijke rompen wer den gevonden. Nieuwe terreuraanvallen op Roine. De Anglo-Amerikaansche luchtmacht heeft Vrijdag en Zaterdag opnieuw terreuraan vallen gedaan op Rome. Naar „Svenska Ongbiadet ui Ankara verneemt, is op den Britscheri hoogen commissaris in Palestina, Sir Harold Mac Michael, een aanslag ge pleegd. Twee onbekend gebleven nen hebben een tijdbom verstopt in de Engelsche kerk te Jeruzalem. 20 leden eener Zionistische organisatie zijn door de Britsche politie in hech tenis genomen. Bovendien werden eer penopalagplaats en een geheime zender van de organisatie ontdekt. Van gemeentewege zal binnen kort worden aangevangen met den bouw van 50 a 60 noodwinkels in het hart van Nijmegen. Zwitserand telt thans ruim 70.000 vluchtelingen, meldt de N.R, wie 40,000 militaire en 30.000 al3 burgerlijke vluchtelingen beschouwd worden. Aan het .ront van Nettuno. Na de melding, dat vijandelijke pantserwagens zijn doorgebroken, maken Flakgeschut en infanterie zich gereed, om den aanvalsstoot van den vijand op te vangen. PK Koltzenburg/Atl/H/Pax m De aanschaffing van school- <en leerboeken. De secretaris-generaal van het departement van opvoe ding, wetenschap en kuituur- bescherming heeft met het oog op de papierschaarschte eenige voorschriften inzake de aan schaffing van school- en leer. boeken ter kennis gebracht van de directeuren, rectoren en andere hoofden van openbare en bijzondere onderwijsinncn- tingen. Aan deze voorschriften is het volgende ontleend: Nieuwe school- of leerboe ken mogen niet worden inge voerd, tenzij de inspecteur met het toezicht op de school be last, op een desbetreffend schriftelijk verzoek gunstig heeft beschikt. De besturen van de scholen, wier leerlingen hun school, of leerboeken niet zelf plegen aan ce schaffen, mogen, behoudens net voren bepaalde niet tot Aankoop van boeken overgaan, cenij dit noodzakelijk is, in ver band met de uitbreiding van het aantal leerlingen. Indien termen aanwezig zyn om tot aanschaffing van boe- uen over te gaan, mag van boeken, waaruit geen huiswerK wordt opgegeven, slechts een getal worden aangeschaft ge- njk aan de helft van het getaJ leerlingen ten behoeve waar van de aanschaffing mag ilaats vinden; respectievelijk .ïogen geen exemplaren wor den aangeschaft, zoolang de aanwezige voorraad voldoende is, om twee leerlingen één boek te laten gebruiken. Ook scholen en op cursussen, wier leerlingen zelf hun boe ken plegen aan te schaffen, moet door het houden van zoo genaamde boekenbeurzen, het oestuur of het hoofd van de school. trachten de boeken, welke de leerlingen niet meer noodig hebben, van deze leer lingen over te nemen. De op de scholen aanwezige boeken, die niet meer gebruikt worden, en in naaste toekomst niet meer gebruikt zullen wor den, moeten bij den 2e handsch- boekhandel worden verkocht. Tw e vrouwen verbrand. Bij een brand in de kruide nierszaak van den heer B. F. te Purmerend zijn de vrouw van den heer F. en haar zus ter omgekomen. De winkelier liep ernstige brandwonden op. Week der werkende jeugd 1944. Binnen het kader van een betere instelling van de Neder- landsche jeugd met betrekking tot den arbeid, organiseert liet Nederlandsche Arbeidsfront thans voor den tweeden keer een week van de werkende jeugd. Deze zal worden gehou den van 19 t/m 25 Maart 1944 De in deze week vallende eerste lentedag, welke reeds in 1943 door den leider van het N.A.F. tot ,.dag van de wer. kende jeugdwerd geprocla meerd. zal ook dit jaar bij zonder stempel dragen. In het geèied van Londen Is Zondagavond luchtalarm gemaakt, zoo meldt de Britsche berichtendienst. VOORTAAN' SLECHTS ÊEN* SOORT SHAGTABAK. Tot nog toe lieten de om standigheden het toe lichte en donkere shag-tabak en elk dezer belde soorten in twee kwaliteiten af te leveren. Het is noodzakelijk gebleken hierin verandering te brengen. Van 1 Maart af wordt door de in dustrie slechts shag-tabak van één soort en één kwaliteit af geleverd, zoodat in de winkels binnenkort slechts één soort shagtabak te koop zal zijn. Geen brood of gebak meer op beschuitbon. In den vervolge zal men op den bon voor beschuit geen brood of gebak meer kunnen koopen. Op een bon voor een rantsoen beschuit kan men van heden af slechts verkrijgen 70 gr beschuit of 75 gr. kinder biscuit, of 100 gr. voedingssui ker in poedervorm of 125 gr. voedingssuiker in vloeibaren vorm, of 83 1/3 gr. kindermeel of 83 143 gr. geheel uit vruch ten van tarwe bereide tarwe bloem of 83 1/3 gr. speciaal als kindervoeding bereide gort- bloem. Zomervacantie -ryks hoogere burgerscholen iu 1944. De secretaris-generaal van het departement van opvoe ding, wetenschap en kuituur bescherming heeft bepaald dat dit jaar de zomervacanties voor de ryks hoogere burger scholen in Zeeland val aanvan gen op 8 Juli na afloop van den schooltijd en zal eindigen den avond van 28 Augustus. Toelatings-examen scholen voorbereidend looger- en middelbaar onderwys. De secretaris-generaal van het departement van opvoe ding. wetenschap' en kuituur bescherming heeft aan de be sturen der bijzondere scholen voor voorbereidend hooger en/ of middelbaar onderwijs mede gedeeld: ,.De thans heerschende toe standen bemoeilijken het on derwijs o.a aan de lagere scho len in hooge mate. De billijk heid vordert ongetwijfeld, dat daarmede zooveel mogelijk re kening wordt gehouden. Dit kan ook geschieden bij het af nemen van de toelatingsexa mens voor scholen van voorbe reidend hooger en middelbaar onderwijs. Ik verzoek U te bevorderen, dat aan de onder uw bestuur staande school (scholen) in dien geest wordt gehandeld." KEURINGEN voor de Waffen-SS. SS-Wachtba- taljon in Amersfoort, Landstorm Ne derland, Krïegsmarine en de Germaan- sche SS in Nederland. Alle Inlichtin gen, brochure, reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar bij de Nebenstellen der Waffen-SS. Amster dam, Dam 4, Alkmaar, Langestraat 56, Heerlen, Saroleastraat 25, Gronin gen, Heerstraat 46, Enschede, Henge- losche straat 30 en het SS-Ers3tz- kommando Nlederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 15 Maart 914.00 uur. Amersfoort, Rol. .DurchKanKslaeer, Leuaderweg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1