ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 19 FEBRUARI 1944 SITE'S 3'^."Zi^STZ iDVERTENTIEPRIJS: Per m.m, I2è CU, minimum per adver- entte J '4 05- B„ abonnement speciale prUs. Kleine advertenties Dn. uiiuvicr rb>rt*at rirr van maximum 6 regelsj 58 cent, dlenstaanvragen en dienstaanbie- Dla BESTAAT ÜIX lingen 50 ct. „Brievr ot adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. DIT NUMMER BESTAAT 187ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 42 kantoortijd teL 578; Middelburg: Londensche Kaal 29 Redactie tel. 3521, Admlnistr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turlkade 15, teL 2863, na kantoortijd tel. 2475; Souburg: Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, tel, 102; Breskens: Dorpsstraat 35, lei. 21. ermam 1 e.vt ersche Sovjet-aanval bij Kriwoi Rog ingezet. STARAJA RUSSA ONTRUIMD. Het opperbevel van de Duit- weermacht deelde vry- f drieag mede: iden 'feu Zuidoosten en ten Noor- van Kriwoi Rog gingen bolsjewisten Donderdag 'net sterke infanterie- en tehui^ant<3erstiydkrachlen tot den P'ftjfrnval over. Er ontstonden gt een'vvare gevechten, die nog mfoortduren. Vooral in een pe- irJ "'etratieplek ten Zuidoosten 51an de stad wordt verbitterd -estreden. In de zware ge- """^echten in het gebied van Ni- lopol hebben Oostmarksche. ieiersche, Rijnsch-Westfaal- ier tejche, Saksische, Mecklenburg- Mevrche| Pommersche en Oost- idgke>ruisische divisies, onder be ren >el van den generaal der berg troepen Schörner en van de generaals Brandenberger. iakieth en Kreysing, in de perto- 9le van a November 1943 tot 'axruö Februari 1944 in den aan- »al en afweer sterke door- iraakpogingen der bolsjewis- en, dikwijls met het blanke tranen, verhinderd en hun ware verliezen toegebracht, Jaarbrj werden 1754 pantser wagens. 533 stukken geschut, alrijke andere wapens er. an te.- oorlogstuig buitgemaakt .f vernietigd en 56 vijandelijke liegtuigen met infanteriewa- tens neevgeschoten. Onze uchtmacht heeft in deze suc- essen door het in den strpa verpen van sterke formaties :evechts- en slagvliegtuigen, •n schitterend aandeel. In het geb'ed ten Westen an Tsjerkassy werd. na af weer van hevige vijandelijke egenaanvallen, de verbinding ersteld met een sedert weken fgesneden vrij sterke Duit- c-he gevechtsgroep. die tot .an het front was doorgedron- en van de p?ntserformaties, ie uitgezonden waren om aar te 'ontzetten. Ten Zuiden van het Ilmen- neer werd een vooruitsprin- ■aoif-nde bocht in het front met Ie stad Staraja Russa, na ver- (|nBljieling van alle militaire in- rallat.ies en zonder door den gehinderd te worden, g b^er verkorting van het front, lswjntruimd Ten Westen van het 5717.1 menm eer en aan het front m ot aan het Peinusmeer. als- nedo bij Narwa, vielen de bol sjewisten op verscheidene tbsu$aatsen met vrÖ sterke strijd- oker*i'achten en door pantserwa- gens gesteund, tevergeefs aan 56 bolsjewistische pantserwa gens werden daarbij stukge- ibeelichoten. In dit gebied heeft regetich de Pommersche 12de G. viantser-divisie. onder beveJ ngervan lu-'terant-generaal Fiei- herr von Bodenhausen, bijzon der onderscheiden. Ten Zuiden van Rome maakt onze aanval ter ver kleining van het landings- hoofd van Nettuno, in taaie gevechten vorderingen, daarbij door sterke artillerie- en luchtstrijdkrachten goed ge steund. In de havens van An- zio en Nettuno werden zware branden en vernielingen ver oorzaakt. Bij Cassino sloegen onze dappere grenadiers alle vijandelijke aanvallen af en sloegen op verscheidene plaat sen doorgedrongen vijandelijke gevechtsgroepen met zware sen doorgedrongen vijandelijke verliezen voor aen vijand weer terug. Boven het Italiaansehe frontgebied werden Donder dag 18 vijandelijke vliegtui gen neergeschoten. Lichte Duitsche vlootstrijd- krachten vernietigden op 16 Februari, des avonds, ten Noorden van het eiland Eiba 2 Britsche artiileriemotortor- pedobooten. Amerikaansche luchtaanval op eiland Truk. Volgens het Japansche hoofdkwartier vallen vijande lijke luchtstrijdkrachten, die van vliegkampschepen opstij gen, sinds Donderdagochtend net eiland Truk in de groep der Carolinen aan. Er worden hevige gevechten geleverd. Eenheden van de Japan sche raarineluchtmacht heb ben Woensdagochtend een vij andelijk convooi ontdekt in de wateren van New-Britain. Een groot transportschip werd ver scheidene malen getroffen en in brand geschoten. Geen en kele Japansche machine ging hierbij verloren. Bij de Jongste narbevingscatastro- fe in Noordwestelijk Anatollë werden alleen in de provincie Soloe 2.336 dooden en 1.871 gewonden geteld. 76.661 hulzen zijn ingestort en 7.813 huizen zwaar beschadigd. 3.575 stuks vee zijn gedood. In Barceona zijn drie door het krijgsgerecht ter dood veroordeelde communisten, die zich aan misdaden en moorden hadden schuldig gemaakt, ter dood gebracht, gelijktijdig met beruchte straatroovers. (C. Bij Tsjeikassy irgesloten Duitsche troepen ontzei De A.N.P.-correspondent Berlijn meldt: Nadat in dc berichtgeving van Moskou wekenlang gespro ken was over de omsingeling van tien Duitsche divisies in het gebied van Kanew, d.w.z. in den sector ten Westen van Tsjerkassy. meldde de Sovjet- Russische berichtendienst Don derdag de vernietiging van de ze Duitsche stijlkrachten, herbindin}Van Duitsche zijde is hierop verbinding thans een categorische tegen spraak gevolgd. Wel verre van vernietigd te zijn, aldus wordt te Berlijn verklaard, zgn de Duitsche divisies, die een tijd lang" ingesloten zijn geweest en waartoe o.a. ook de pantserdi- visies Wilting en Wallonië behooren, ontzet door de Duitsche divisies, die van het Westen uit tegenaanvallen op den omsingelingsring hebben ondemomen en die thans d' verbinding met de inges'oten strijdkrachten, die van hun kant ook verwoede uïtvalspo- gingen hebben ondernomen, tot stand hebben gebracht. De Duitsche tegenaanvallen heb ben kunnen profiteeren van de sedert enkele dagen ingetreden koude, die het mogelijk heeft gemaakt, een ruim gebruik te maken van tanks. Met uitzondering van het ge bied van Narwa. waar van Söv. jet-Russische zijde nog hevige aanvallen worden ondernomen, acht men te Berlijn over het algemeen de spanning aan het geheele front voorloopig gewe ken. Vrijwel overal, thans ook bij Witebsk, is de activiteit van het roode leger aanzienlijk verminderd en men meent te Berlijn thans wel te kunnen zeggen, dat de eerste phaze van het op 24 December be gonnen Sovjet-Russische win teroffensief voorbij is. Met het oog op de ook in het Noorden te. verwachten aanval len is het Duitsche 'front tus- schen Peipusmeer en Urnen- meer. dat in de richting van Staraja Roessa ver naar het Oosten uitsprong, ter vermij ding van het gevaar van flank- aanvallen een eindweegs terug, genomen, hetgeen de ontrui ming van Staraja Roessa zelf noodzakelijk heeft gemaakt. Duitsche kolonisten repatrieeren. De A.N P.-eorresponder.t te Berlin meldt: In verband met de wijziging van het front in de Sovjet-Unie zijn maatrege len genomen om de talrijke Duitsche kolonisten, die sedert de tweede helft van de 18e eeuw het. steppengebied tus- schen Dnjepr en Don bevol ken. naar het Duitsche rijks gebied over te brengen Het aantal Duitsche dorpen in het Zwarte Zeegebied in het vroe gere Russische gouvernement Jekatcrinoslaw, Cherson en Taurië, is gestadig gestegen en bedroeg bij het uitbreken van den eersten wereldoorlog 1077 met een bevolking van ongeveer 600.000 Duitschers. Deze zullen thans in de Gouw Wartheland een nieuw tehuis vinden, waarbij er zorg voor zal worden gedragen, dat het verband de-- dorpsgemeen schap niet uiteengerukt wordt. Ongeveer 140.000 Duitschers hebben tot dusver de 1600 km lange reis naar Duitschland aanvaard, met wagens en te voet, waarbij zelfs onder de gunstigste omstandigheden niet meer dan 30 km per dag konden worden afgelegd. De eerste groepen worden thans te Litzmannstadt verwacht, vanwaar zij naar hun defini tieve bestemming zullen wor den overgebracht. Daar als gevolg van de tijdsomstandig heden de bouw van eigen boerderijen niet mogelijk is, zullen de thuiskeerenden voor loopig als landbouwarbeiders tewerk worden gesteld.» DE AANVAL OP DE ADBIJ MONTE CASSINO. Naar aanleiding van den Engelsch-Amerikaanschen bomaanval op de oude Adbij Monte Cassino, heeft de op perbevelhebber van de in Ita lië strijdende Duitsche troe pen, generaal-veldmaarschalk Kesseiring verklaard, dat door dezen in verscheidene golven door viermotorige vliegtuigen uitgevoerden aanval, 't kloos ter volkomen verwoest is, na dat het reeds een maand te voren door vijandelijke artil lerie groote schade had gele den. Een groot aantal kloos terlingen werd gedood, bedol ven of gewond. Voorts verklaart generaaL e^uiuaarschaiK Kesselring, dat op verzoek van het Vati- caan net klooster niet bij de gevechtshandelingen betrok ken werd en dat maatregelen getroffen waren, dat geen -- co.ja.en of zelfs ge wonden, het klooster of zijn ïaaste omgeving zouden be treden. Wel werd toegestaan, dat talrijke vluchtelingen zich naar het klooster begaven. De bezittingen werden door Duit sche soldaten naar het Vati- caan overgebracht. Ontkend wordt verder, dat het klooster tot een artillerie-versperrings- >rt gemaakt was of voor an dere militaire inrichtingen •erd gebruikt. Bij de beschieting en den bomaanval werden dan ook uitsluitend monniken en ge- na alle kunstschatten van dit cultuurmonument werden ver nietigd. In schriftelijke verklaringen zeggen de abt en de beheer ders van de Abdij, .dat zich binnen het bereik van hel klooster geen Duitsche soldaat heeft opgehouden. Nu de inrichtingen van het klooster zijn vernield, wordt, uit militair oogpunt, het kloos ter in de Duitsche verdedi gingswerken opgenomen. Ten slotte verklaart generaal-veld maarschalk Kesselring, dat de pauselijke residentie Castel Gandolfo nooit door Duitsche troepen bezet is geweest. Bjj een vijandelijken luchtaanval werden hier 500 personen ge dood. Vliegtuigongeluk in Roemenië. Een tragisch vliegtuigonge luk heeft een der bekendste frontleiders der Roemeensche propaganda-eenheden. den len luitenant Constant inescu en verscheidenen anderen leden der Roemeensche militaire propaganda het leven gekost. Constantinescu leidde een uit verslaggevers, operateurs, mannelijke en vrouwelijke ar- tisten bestaande eenheid der Roemeensche militaire propa ganda naar hun werk, de „Truppenbetreuung" op de Krim, toen het transportvlieg tuig. nog dicht bij de Roe meensche grens, in den mist uit den koers raakte en neer stortte. Bijna alle inzittenden vonden den dood. Aanvraagformulieren voor vaste brandstoffen. De distributiediensten reiken van 20 Februari tot en met 18 Maart 1944 tegelijk met de uitreiking van levensmiddelen kaarten voor de vierde perio de, aanvraagformulieren MD 323-06 uit ter verkrgging van een brandstoffenkaart T 405 voor het stookseizoen 1944 1945. Deze aanvraagformulieren worden uitgereikt aan Neder- landsche gezinshoofden, die ten behoeve van hun gezin of zichzelf in aanmerking komen voor vaste brandstoffen voor verwarmingsdoeleinden en hun stamkaarten met aanduiding „hoofd" kunnen overleg gen. Op nader bekend te maken tijdstippen reiken de distri butiediensten nieuwe brand- stoffenkaarten uit. Dr. Ley bezoekt den Leider in het hoofdkwartier. Donderdagmorgen heeft Reichsorganisationsleiter dr. Ley den Leider een bezoek ge bracht in diens hoofdkwartier te Utrecht. Dr. Ley werd bui ten het hoofdkwartier begroet door den secretaris-generaal der beweging, ir. Huygen. In de werkkamer van den Leider waren mede ter begroeting aanwezig de' plaatsvervangend leider van Geelkerken, de lei der van het Arbeidsfront Woudenberg, de gemachtigde van den leider voor de finan ciën, van Bilderbeek, de orga nisatieleider, Kardoes, en de prapagandaleider Leeuwen berg. De Leider sprak zgn vreug de uit over dit bezoek en vond gelegenheid op ongedwongen wijze met dr. Ley van ge dachten te wisselen, waarby uiteraard ook de positie van de Nederlandsche arbeiders in Duitschland ter sprake kwam. Voor Winterhulp Nederland l« In de eerste week van deze maand bedrag van 51.413.22 bijeen gebracht aan giften boven de 109 gulden en 15.185.58 aan bedragen hier beneden. Totaal is deze week dus buiten collecten om do ie som ontvangen van 6S.508.80. Door den Britschen overval op het Noorsche kustvaartuig „Irma" zijn, volgens het ingestelde onderzoek. In totaal 62 Noren gedood, zoo meldt het Norsk Telegram Byra. HET POSTKANTOOR TE AMSTER DAM. Ook voor het behoud van deze Nederlandsche cultuurwaarden strijden onze Vrijwilligers. GL/H/P Itt KEURINGEN. Het SS-Ersaizkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van 17—45 jaar. kan zich aanmelder, teneinde gekeurd te wor den voor: De Waffen-SS,, SS.-Wachtbataljon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Krlegsmarine en de Germaansche SS. Jederland, Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van fa milieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, etc. Personen, tusschen 1830 Jaar, die inmeldingspiichtig zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier in de Waffen-S3. kan leder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor da officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: ka rakter, gedrag, prestatie. 20 Februari 914 uur. Amsterdam, Dam 4: 21 Febr. 9—13 uur. Utrecht, N.V, Huis, Oudegraeht 245; 22 Febr. 914 uur. Amersfoort, Pol. Durchgangslager. Leusderweg: 23 Febr. 914 uur. Den Haag, ge bouw Amfcltia, Westelnde 15. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar bij de Neben- stellen der Waffen SS Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56: Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen. Heerenstraat 46; Enschede, Henge- loschestraat 30 en het SS-Ersatzkom- mando Den Haag. Korte Vijverberg 5.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1