PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT nel ^ABONNEMENTSPRIJS: t9 et. pet week 01 2.42 per Kwartaal. f-ranco per post 2.63 per «wartaal. Afzonderlijke nummer» 5 ct. uur' xoVERTENTl EPRIJS: Per m.m. 12» ct., minimum per aaver. 'entle 1 2 05 Br abonnement speciale prijs. Kieine advertenties (maximum 5 regels) 68 cent, d.enstaanvragen en dienstaano.e- ipreningen 50 ct. „Brieven oi adres Bureau v. O. Blad 10 ct. meer. DONDERDAG 10 FEBRUARI 1944 DIT NUMMER BESTAAI' UIT 4 BLADZIJDEN NUMMER 34 1873te JAABGANQ met "sus, De Bureaux van ons oma zijn gevestigd te: Viissmgen: Redactie en Administratie Walatr. 58-00, tet 10 (2 ujnen). Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londenscne Raai 29. Keaactis tel. 3521, Admimstr. lei. 3543; Goes: Redactie er. Administratis Turfkade 10, tel. 4863, na kantoortijd teL 2475; Souburg Kunaaistr. 46, lei 234; Oostburg: Redactie en Adr-inieiratie Breedestraat 45, tel. 102; Bresxens: Dorpsstraat 35. tei 21. Zware afweerstrijd aan Oostfront duurt voort. UK; BRUGGENHOOFD VAN NIKOPOL ONTRUIMD. ""M Terreuraauval op Frankfort am Main. Het opperbevel van de Duit- Ij jche weei macht deelde Woens dag mede: Vervuld van een voorbeeldi gs ?en strijdgeest, sloegen onze iroepen in zwai-e afweerge- /echten bij Nikopol, ten Wes en van Tsjerkassy, ten Oosten edig/an Sjasjkof, ten Zuiden van ie Beresina, ten Zuiden en ten ►Vesten van het Ilmenmeer. ilsmede in het gebied van Loe- HU<a, sterke bolsjewistische aan- ing.-allen en doorbraakpogingen Idelóadat plaatselijke penetraties varen opgeheven of afgegren Jeld, af. Het bruggenhoofd van Ni- 59,<opol werd na een zorgvuldige vernieling van alle militaire ïn voor de economische oor- opvoering belangrijke instal laties, volgens bevel ontruimd. "T~ren Oosten van Sjasjkof wer- ^a*3en bij den afweer en bij te- genaanvallen 58 vijandelijke 'pantserwagens vernietigd: ten van de Beresina, waar je bolsjewisten met forma- ;ies strafgevangenen aanvielen, X werden nog 15 andere ge vechtswagens stukgeschoten. I, u In het gebied van Witebsk 346beperkten de bolsjewisten zich na (ie zware verliezen der af- n)..geloopen dagen tot enkele aanvallen, die in het EX'geconcentreerde vuur afgesla- 'gen werden. Bij de zware af- £enweergevechten tusschen Prip- jet en Beresina hebben zich de bevel van den generaal 58der artillerie Weidling strijden- *'a-do 36ste en 134ste infanterie- '^divisies, aangevoerd door de 'dragers van het eikenloof ko. 'edt lonel Conrady en luitenant-ge- Schlemmer, schitterend gehouden. In het landingshoofd van Nettuno weiden onze stellin- ^'^gen, in weerwil van den hard- vennekkigen Britschen tegen- eau stand, verscheidene kilometers ivooruit geschoven en 700 ge- vangenen gemaakt. Sterke Jea' door pantserwagens en Echeepsartillerie gesteunde vij andelijke tegenaanvallen wer- oor 'len afgeslagen. De gevechten zijn nog aan den gang. Onze luchtmacht stelde vijandelijke batterijen bij Aprilia door vol treffers buiten gevecht, ver- Inielde verscheidene opslag ptaatsen van materiaal en ver nietigde 6 vijandelijke vlieg tuigen. Vijandelijke ontschepin gen in het landingshoofd wer den door slagvliegtuigen en zware batterijen doeltreffend bestookt. Aan het Zuidelijke front leefden de gevechten in den sector van Cassino-Meterelle weer op. Talrijke vyandelrjke aanvallen bleven hier tever geefs. Formaties A^pierikaansche vliegtuig en ondernamen op 8 Febr.-des middags opnieuw 'n terreuraanval op plaatsen in YVest-Duitschland, in het bij zonder werden woonwijken der stad Frankfort am Main zwaar getroffen. De bevolking leed verliezen. Strijdkrachten der luchtverdediging vernietigden, ondanks de ongunstige voor waarden voor den afweer, 31 vijandelijke vliegtuigen, voor het meerendeel viermotorige bommenwerpers. Dinsdagnacht wierpen enke le vijandelijke vliegtuigen bom men neer op West- en Noord west Duitschland. De strijd by Nettuno. Omtrent het verloop van den strijd in Italië toont men zich in Duitsche militaire krin gen uiterst voldaan, met na me over de gevechten in het landingsgebied van Nettuno, zoo meldt de A.N.P.-corres- eondent uit Berlijn. Men stelt i het licht dat de tegen maatregelen na de landing, waartoe het Duitsche opperbe vel zich den tijd heeft ge gund, niet alleen de Anglo- Amet'ikaansche landingstroe pen tot stilstand heeft ge doemd, doch hen zelfs in een meer benarde positie heeft gebracht, vooral nu van Duit sche zijde vèrdragend geschut in stelling is gebracht. Zoo, aldus verklaart men te Ber lijn. heeft men den opzet der geallieerden, snel naar Rome op te rukken, wat waarschijn lijk het hoofddoel was, de Duitsche troepen aan het Zui delijke front in den rug aan te vallen, kunnen verijdelen. DE TEWERKSTELLING IN DUITSCHLAND. 13- d. Op de Groote Markt te Groningen is, vond dezer dagen de beëedfging plaats rgT, vnn de nieuwe leden der Duitsche Ui- weermacht, die pas opgeleid rijn. Het 3r. JKOoie moment. De eedsaflegging 0 e Reichskriegsflngge. CNF/Folkers/Pax g. NOG MEERDERE NEDER LANDSCHE KRACHTEN ZIJN NOODIG. In verband met de tewerk stelling van Nederlandsche arbeiders in Duitschland heeft Ministerialrat dr. W. Stoth fang, een van de naaste mede werkers van den gemachtigde voor de tewerkstelling, F. Sauckel, in een interview aan een bijzonderen verslaggever van de N.R.Ct. een uiteenzet ting gegeven van de motieven, die de Duitsche leiding hebben bewogen tot haar beroep op de buitenlandsche arbeids markt. Dr. Stothfang herinnerde hier bij aan het gebaar van den Führer ora de Nederlandsche krijgsgevangenen kort nadat ons land de wapens had ge strekt weer in vrijheid te stellen. Daarmee gaf Duitsch land een volkomen geoorloof de mogelijkheid om een groot aantal werkkrachten te ver- weiven uit eigen beweging prys, zij het ook in de hoop, dat deze geste door het bezet te gebied beantwoord zou worden met een voldoende ruim aanbod van vrijwillige arbeidskrachten. Inderdaad hebben in het begin veel Ne derlanders zich aangemeld voor tewerkstelling in Duitsch land. Op den duur echter moesten er dwangmaatregelen worden toegepast om de be- noodigde arbeidskrachten uit het bezette gebied naar Duitschland te verplaatsen. Naar het oordeel van den zegsman kon de bezetter daar toe te gereeder overgaan in 't besef, dat. Duitschland voor Je toekomst van gansch Eu ropa vecht. Op de opmerking, dat velen in Nederland de tewerkstelling: formeel in strijd achten met de bepalingen van het volken recht, antwoordde dr. Stoth fang dit begrijpelijk te achten, doch wie bekommert zich nog om de Haagsche conventie? De Amerikanen, Engelschen of Russen zouden in het eventueel door hen bezette gebied stellig ook geen schroom hebben ge toond in de aanwerving van arbeidskrachten. Het Italiaan- sche voorbeeld kan zulks be wijzen. Maar bovendien hangt van dezen oorlog het lot van alle andere Europeesche vol keren af. Duitschland bevindt zich nu eenmaal in een dwangpositie en acht uit hoofde daarvan, on geacht de bepalingen van het, volkenrecht, zijn beroep op de buitenlandsche arbeidskrachten in alle opzichten verantwoord. Vervolgens werd dr. Stoth fang de vraag gesteld, of Duitschland zich met de Ne derlandsche bijdrage van 450.000 arbeiders voldaan acht. De zegsman antwoordde hier op, dat het genoemde cijfer een onjuist beeld geeft. De statis tiek spreekt van 450.000 in Duitschland te werk gestelde arbeiders. In feite gaat het aantal de 300.000 niet te bo ven. Alle anderen zijn om ver schillende redenen naar het vaderland teruggegaan of van hun verlof niet teruggekeerd. Het staat vast, dat Nederland nieuwe krachten ter beschik king zal moeten stellen. Daar bij kan het betrekkelijk onver schillig zijn of die in het eigen land dan wel in Duitschland te werk worden gesteld. Voor uit zending naar Duitschland zul len slechts in aanmerking ko men die werkkrachten, die in het eigen land niet in een vitaal beroep werkzaam zijn. Ten aanzien van de prestaties var de Nederlandsche arbeiders in Duitsch land gaf dr. Stothfang van een uit eenloopend oordeel blijk. Veel berich ten hadden hem bereikt over nega tieve prestaties, andere berichten evenwel gewaagden vas. uiterste vredenheid. Over het algemeen wordt er veel onwil voor het werken in Duitschland betoond, wat ten deele verband kan houden met de bezwa ren tegen de legering en het eten Mogelijk ook kunnen de lange werk tijden een rol spelen. Dit zijn echtei allemaal door den oorlog geboden bit tere noodzakelijkheden. Overigens be- t het plan de z.g. jaarcontracten r in te voeren. Dat wil dan zeg- dat de Nederlandsche arbeiders verdere tewerkstelling ontslagen tn worden en naar het vaderland terug mogen keeren zoodra Jaar in Duitschland gewerkt zullen hebben. Die Jaarcontracten zijn het bsgin ook al toegepast. In 1 band met de nijpender wordende vraag naar arbeidskrachten zijn zij ndertijd afgeschaft. Uiteraard arbeider in het Jaar van zijn te- -kstelling ook aanspraak op verlof hebben. Dr. Stothfang wilde aan- en, dat de geschetste onwil hier door voor een goed deel zal verdwü- LANDWACHT NEDERLAND. De wnd. gewestelijk kommandeur in het gewest Zuid-Holland en Zee land maakt hiermede bekend, dat en 2e keuring voor de Landwacht ai worden gehouden op: Vrijdag 11 Februari van 9.00— ,2.00 uur te Den Haag, gebouw Amlcitla, Westeinde 15: Zaterdag 12 Februari van 14.00— 17.00 uur te Rotterdam, gebouw Ge neeskundige Dienst. Baan 170. Zij. die geen oproep voor deze keu ringen ontvingen en alsnog tot de Landwacht willen toetreden, hetzi -oor hulpdienst of voor beroepsdienst. kunnen zich tevens aanmelden. Hierbij dient lidmaatschapskaart N.S.B.. W.A of S.S. te worden degebracht. Het Amerikaansche ministerie van marine heeft medegedeeld, dat de duikbooten ..Cisco" en ,,S 44" van een patrouillevaart - niet terug gekeerd zijn en verloren moeten wor den geacht. VERHOOGDE BOLSJEWISTISCHE KRACHTSINSPANNING KN DNJEPR-BOCHT. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt; Het ziet er naar uit, dat de Sovjet-Russische legerleiding thans met verhoogde krachts inspanning streeft naar de ver drijving van de Duitsche strijd krachten, die nog in de bocht van den Dnjepr, ongeveer 500 k.m. achter de het verst naar het Westen doorgedrongen bol sjewistische voorhoeden, stand houden. Onder den druk der naar het Zuiden gerichte aan vallen hebben de Duitschers thans Nikopol en het daarte genover gelegen bruggenhoofd op den linker Dnjepr-oever ontruimd, daar anders het ge vaar eener omsingeling te groot zou zijn geworden. De Sovjet-Russen blijven hevigen druk uitoefenen in de richting van Cherson en Nikolajef. Ook op den Noordelijken vleugel van .iet uitgestrekte gevechtsgebied in de Dnjepr- bocht, ongeveer bij Kirowo- grad, zetten de bolsjewisten hun hevige aanvallen voort. De strijd is nog in vollen gang. Vooral op den Zuidelijken vleugel ondervinden de opera ties grooten hinder van het dooiweer, als gevolg waarvan de wegen in modderpoelen Zyii herschapen. Deze omstandig heid, een abnormaal verschijn sel zoo vroeg in het jaar, be- teekent natuurlijk niet alleen voor de Duitschers een nadeel, doch evenzeer voor de bolsje wisten, die hun cavalerievóor- hoeden niet dan met groote moeilijkheden door het zware materiaal kuhnen doen volgen, In de andere sectoren van het front hebben zich geen nieuwe gezichtspunten voorge daan. Tusschen het Ilmenmeer en de Finsche Golf is een ver flauwen van den strijd te con- stateeren die voor een deel een gevolg is van hergroepeerin gen, vooral aan Duitsche zijde. Bij Narwa hebben de Sovjet- Russen weliswaar pogingen gedaan de rivier van denzelf den naam over te steken, doch zij zijn teruggeworpen op den Oostelijken oever. ULTIMATIEVE EISCH VAN AMERIKA AAN FINLAND. Het Finsche ministerie van buitenlandsche zaken heeft be vestigd van den Amerikaan schen zaakgelastigde te Hel sinki een nieuwen ultimatieve» eisch van het Amerikaansche ministerie van buitenlandsche zaken te hebben ontvangen. De woordvoerder van het Finsche gezantschap te Wash ington heeft echter verklaard, dat de houding van Finland onveranderd blijft, en zelfs als Helsinki met den grond gelijk zou worden gemaakt, zou het volk niet capituleeren. Aanval van Sovjet-radio en pers. Sedert Dinsdagochtend is ook in de Sovjet-pers en radio een grooten aanval begonnen op Finland. De geheele och tenduitzending van de Moskou- sche radio was gevuld met uit latingen over het Karelo-Fin- sche probleem. Vooral het blad ..Prawda" maakt den Finnen in den scherpsten vorm ver wijten. „Wij zullen de Finsche indringers dwingen van Sov jet-grondgebied weg te sche ren", wordt o.a. in een artikel gezegd. De bolsjewisten hebben niets vergeten, noch de z.g. Finsche instructeurs bij den opmarsch der Duitschers, noch de Finsche vrijwilligers. Het uur van de vernietiging dei- Finnen, zoo wordt tenslotte in dit artikel gezegd, nadert. Diensttijd Landstorm Nederland verlengd. Op voorstel van den Höhe- ren SS- und Polizeifiihrer en in overleg met den Leider der nationaal-socialistische bewe ging in de Nederlanden, den heer ir. Mussert, heeft de Rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied bij be- stuursvoorschrift van 17 Jan. 1944 bepaald, dat met het oog op verdere opleiding in nieuwe wapens, de diensttijd van de in Sept. en-Oct. 1943 opgeroepen en niet voor den duur van den oorlog verplichte recruten van den „Landstorm Nederland" met 6 weken verlengd wordt, voorts, dat alle reservisten, dié in den „Landstorm Nederland" resp. in de vroegere „Land wacht Niederlande" gediend hebben, op 15 Februari 1944 om bovenvermelde redenen voor 4 weken worden opgeroepen. Het SS- Ersatzkomrnando Niederlande heeft van den Hö- heren SS- und Polizeifiihrer opdracht ontvangen, terstond met de oproepingen te begin nen. Het stunen van pakjes naar Duitschland. De persdienst van het N.A. F. meldt: Daar niet alleen da gelijks vele duizenden brieven naar Duitschland worden ver zonden, doch ook zeer vele pakjes, verdient het aanbeve ling om nogmaals het volgen de onder de aandacht te bren gen: le. Niet meer dan 3 kg aan levensmiddelen mag worden verstuurd, met 'de beperking, dat var. elk artikel niet meer dan het weekrantsoen wordt ingepakt; 2e. gedragen klee ding of schoeisel, mag tot ten hoogste 20 kilo worden ver stuurd; 3e. geen bedrukte pa pierwaren mogen worden inge sloten; 4e. vermeldt zeker heidshalve een inhoudsopgave; 5e. vermeldt in bloklettera naam en adres, zoowel van den geadresseerde als van den af zender, vul tevens de Gau in en het nummer van het Duit sche postdistrict. Dit komt een snelle verzending zeer ten goede. Om beschadiging of zoekra ken te voorkomen is het ge- wenscht, dat alles stevig wordt verpakt, daar in zeer vele ge vallen juist beschadigingen of verlies te wijten zijn aan abso luut onvoldoende en ondoelma tige verpakkingswijzen. Het N.A.F. is echter te al len tijde bereid om afzonderlij ke klachten inzake het niet overkomen van pakjes, of be schadiging ervan, op te nemen met de P.T.T., wanneer men naam en adres van den afzen der en van den geadresseerde, alsmede de plaats en het tijd stip van de ter post brenging kan opgeven. KADEROPLEID1NG GERMAANSCHE LANDDIENST. Eeuwen geleden trokken Nederland sche boeren en handelaars naar het Oosten en vestigden zich in de sieder» of Douwden 7.lcb boerenhoeven. Ste den als Danzig en Marienwerder la ten nos heden den Nederlandschen in vloed in hun bouwstijl herkenden. Ook nu trekken weer jonge pioniers naar het Oosten. In Danzig en Bromberg - kan men hen ln het blauwe jeugdstorm-hemd ontmoeten. In totaal bevinden zich reeds 500 Nederlandsche jongens en meisjes ln den Germaa'nschcn land- dieost, om het boerenwerk weer te leeren. Later zullen zij zich eigen hoeven bouwen en mede den grond slag leggen voor een nieuwen Ger- maansehen boerenstand in deze ge bieden. De Jongens en meisjes zija ondergebracht in kampen onder Ne derlandsche leiding. Over enkele weken begint de op leiding van kampleiders isters) voor :den Germaanschen lar.ddienst. ZU, die meenen hiervoor geschikt te zijn, kunnen zich voor opleiding laanmeldcn. Leeftijd 1825 jaar. Aanmelden bij: Gerroonnsche land sdienst, Utrecht, Koningslaan 9.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1944 | | pagina 1