ROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ïjp aiï MAANDAG 20 DECEMBER 1943 ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct., minimum per adver- Doi> tentle 2.05. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertentie» vat (maximum 0 regels) 58 cent, dienstaanvragcn en dienstaanbie- tot dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG t BLADZIJDEN NUMMER 298 De Bureaux van ons blad ztjn gevestigd te: Vlissinflen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60. tel. 10 (2 löoen). Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaal 29, Redactie tel. 3521, Admlnlstr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Xurfkade la. tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475; Souburg: Kanaalstr. 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedostraat 45, tel. r02; Brcskens: Dorpsstraat 35, tel. 21, Harde gevechten bij Cherson en Newel. Het opperbevel van de Duit- 'sche weermacht maakte Zon- lereadag bekend: .if,PT Aan het bruggenhoofd van Cherson stortten herhaalde vijandelijke aanvallen in het 5^i af weer vuur van alle wapens 1 'bloedig ineen. In het gebied van Kirowograd konden Zater- alle pogingen der Sovjets, onzer (joor onze stellingen heen te went preken, verijdeld worden. Eigen ntoojtegenaanvallen wonnen verder terrein. Ten Zuidwesten van etaal sjlobin verzwakte de gevechts actie. Een plaatselijke penetra- tie werd in een tegenaanval >*aag< gezuiverd. Nieuwe concentra ties der Sovjets werden door doeltreffend artillerievuur uit- M>vti eengeslagen. Ten Zuiden van Newel mislukten in harde ge- 8 vechten alle doorbraakpogin- gen van den vijand. Ten N.W. stad valt hrj, ondersteund door sterke pantserformaties, iderij toenemende heftigheid Onze taai vechtende troe- enj. pen schoten hier 41 Sovjet- S1J.N pantserwagens stuk en brach ten den vijand zware bloedige verliezen toe. In deze gevechten hebben zich de Noord-Duitsehe 290e voor divisie infanterie, onder bevel ering van den luitenant-generaal Heinrichs en de Pommersche 122e divisie infanterie, onder bevel van den luitenant-gene raal Chili, bijzonder onder scheiden. In den tijd van 16 tot 18 December vernietigde de lucht macht 52 Sovjet-vliegtuigen. Twee eigen machines worden vermist. By aanvalsge vechten ten Noordwesten van Sjitomir op 9 en 10 December heeft zich luitenant Schumacher, com pagniescommandant in een re. giment grenadiers, door onge wone dapperheid onderschei den. Aan het hoofd van zijn compagnie oprukkend, vond hij den heldendood. In den Westelijken sector van 't Zuid-Italiaansche front bleef het ook Zaterdag kalm. Aan de Adriatische kust werd een belangrijk heuvelterrein door onze troepen heroverd. Tegenaanvallen van den vijand werden onder zware verliezen voor den vijand afgeslagen. De gevechten duren nog voort. Beschermingsvaartuigen der marine en boordgeschut van een convooi schoten voor de kust van West-Frankrijk drie aanvallende vijandelijke bom menwerpers omlaag. IAN VAJ al Cl 1913 s a/( dhr intanl PES mal s, ts antei af! enz n ver uur. H tran» ue t« espor* te singel langh. 4 wit- naam: u„ II banlf. t lanter pré M'brj marW JOK 1,25 landei laiij M. H 2* Wli inijnei i doe ij: X B'ke- ZWARE GEVECHTEN OP NIEUW BRITTAN JE. Groote verliezen aan vijandelijk convooi toegebracht. Op het eiland Nieuw Brit- tanje hebben de geallieerden, in de nabijheid van Kaap Mar cus, strijdkrachten aan land gezet. De Japansche bezet tingstroepen hébben den vij and aangevallen en met een deel der gelande strijdkrach ten worden de zware gevech ten voortgezet. Het vijandelijk convooi, dat een volle lading troepen en uitrusting aan boord had, werd bij het aanbreken van den dag pp 15 Dec. door de Japansche niarineluchtmacht ontdekt in de wateren bij kaap Marens. Sindsdien is dit convooi her haalde malen door de Japan sche luchtmacht aangevallen en zware slagen toegebracht. Bij de eerste drie aanvallen brachten de Japansche vliegers in totaal tot zinken: een groot transportschip, 4 kleine trans portschepen en ruim 55 lan dingsbooten en een groot aan tal andere vijandelijke lan dingsvaartuigen. Beschadigd werden een groote kruiser, die waarschijnlijk gezonken is, evenals een klein transport schip terwijl beschadigd en in brand werden geworpen: 2 spe ciale transportschepen, 2 groo te landingsbooten en verschei dene andere landingsvaartui gen. Neergeschoten werden 13 vijandelijke vliegtuigen. De Ja pansche verliezen bedroegen 10 vliegtuigen. Na een nachtelijken aanval op het convooi was het niet mogelijk nauwkeurige resulta ten vast te stellen. De strijd tegen de benden hy Serajewo. De vernietiging der commu nistische benden in het door kloven doorsneden bergterrein van Serajewo is ook in de af- geloopen dagen met succes voortgezet, zoo verneemt het D.N.B. Alleen reeds in den tijd van 1 tot 15 Dec. zijn 2198 doode bandieten geteld en 3341 gevangen genomen. 106 stukken geschut en talrijke vrachtauto's, paarden en last dieren werden buitgemaakt. De zuiveringsacties gaan ver der. Japansche marinevliegtuigen heb ben driemaal het gebied van Toropina op Bougainville aangevallen en vijandelijke steunpunten aldaar tarljke bommen bestookt. De Britsch-Amerikaansche verliezen in Italië. Uit betrouwbare mededee- lingen van gevangen genomen Britsche officieren blijkt, natir het D.N.B. meldt, dat de ver liezen der Britsche hulpvolken sedert het begin der gevechten op het Italiaansche vasteland alleen aan gesneuvelden min stens 22.500 man, en aan ge wonden rond 60.000 bedragen. Gevangen genomen Ameri- kaansche officieren becijferen de totale verliezen der Ameri- kaansche troepen van 3 Sept. tot 23 Nov. op minstens 50.000 man, waarvan rond 21.000 gesneuveld zijn. Het to tale verlies der geallieerden sedert het begin der gevechten op het Italiaansche vasteland bedraagt derhalve 150.000 man, waarvan rond 50.000 Amerikaansche soldaten. De Japansche luchtaanval op Calcutta. Uit luchtfoto's is gebleken, dat bij den aanval van Ja pansche vliegtuigen op 5 Dec. op Calcutta ondernomen, de volgende schade is aangericht: 4 groote transportschepen raakten door bommen in brand. Een schip van 9000 ton. 2 van 7000 ton, 2 van 6500 ton en 1 van 6000 ton werden beschadigd. Op vier plaatsei. brak brand uit in mi litaire intallaties en pakhui zen, terwijl 4 andere militaire installaties zwaar beschadigd werden, op 12 plaatsen werden spoorrails vernield. Een aan tal wagons werden eveneens vernield. Op verscheidene plaatens werden havenwerken en laad- en losinstallaties ver nield, terwijl munitie- en an dere opslagplaatsen door brand verwoest werden. Luchtaanval op Bougainville. Van een formatie van 75 vijandelijke bommenwerpers, die van vliegkampschepen wa ren opgestegen en die tracht ten Ballale op 15 km ten Zui den van Boein op Bougainville aan te vallen, zijn door Japan sche afweerbatterijen 17 toe stellen stellig en 1 waarschijn lijk neergeschoten. Aan Ja- Eansche zijde werd slechts on- elangrijke schade aangericht. Deren herfst heeft in Zweden een tamelijk ernstige dlphterie-epede- mie geheerscht. Er kwamen verschei dene sterfgevallen voor en in ver. schillende plaatsen moesten de scholen gesloten worden. Ale kinderen beneden 15 Jaar zijn ingeönd. Het leven in Berlijn. De beproevingen van de luchtaanvallen. Het leven in de Rijkshoofd stad wordt, het laat zich den ken, voor een groot deel be paald door de oorlogvoering uit de lucht. Dit is vooral 's- avonds het geval. Een maand geleden nog toonde Berlijn, on danks éten totalen oorlog, toch betrekkelijk veel van hetgeen men zoo in een wereldstad ver wacht. De café's in de centra van vermaak waren in weerwil van de matige kwaliteit van hetgeen men aangeboden kreeg, goed bezet, sommige zelfs iederen avond propvol. Het bemachtigen van 'n kaart je voor welke bioscoop dan ook, voor de schouwburgen, concertzalen en opera's, ging in het algemeen met veel moeite en wachten gepaard. De kunst van degelijk gehalte nam een groote plaats in bij de publieke belangstelling. Nu kan niet worden beweerd, dat dit alles plotseling is veran derd, maar wel dat in dit op- wijziging! ben voltrokken. Men heeft ook in de laatste drie weken zoo dikwijls kunnen hooien en le zen: Berlijn is Beriijn niet meer. Het is zoo, meldt de Berl. corr. van de N.R.C. Ber lijn is 's avonds tegen zevenen een doode stad. De straten, de ondergrondsche, de trams en dergelijke zijn vrijwel leeg. Vertier is er niet meer. De menschen blijven thuis, de huis- genooten willen bij elkaar zijr in het uur van het gevaar. D( schouwburgen beginnen uiter lijk 's middags om drie uur, de laatste voorstelling in de bios coop om kwart voor vier, wei nige uren later immers moet Berlijn paraat zijn. In deze stad, die zoo zwaar is getroffen en wellicht nog meer zal worden geteisterd, is het leven natuurlijk verre van normaal. Bovendien wordt de bevolking, als zij, iederen dag weer door de buurten moet waar het leven is uitgedoofd, waar lange rijen huizengeraam ten staan, afgewisseld door trieste kale plekken en puin- hoopen. door dit beeld be- heerscht. De menschen zijn nog ernstiger geworden, de lach is feitelijk uit Berlijn ver dwenen. De gedachte, dat het eenige malen beleefde niet het einde van het leed beteekent, maar dat verwacht moet wor den, dat het zich wie weet hoe veel keer zal herhalen, brengt dat ook mee. In dit verband wordt het vele ongerief, dat toch voor honderdduizenden in het dagelijksch leven nog be staat, buiten beschouwing ge laten. Na de dagtaak, die hier voor iedereen, man en vrouw, uiter mate zwaar is en na een meestal zeer vermoeienden rit naar huis in abnormaal volge stopte verkeersmiddelen, begint de groote spanning. Men komt niet tot het rustig lezen van een boek of tijdschrift. Er wordt aan het radic toestel ge draaid om te constateeren of een bepaalde zender, die wordt uitgeschakeld a'.s vijandelijke vliegtuigen de Rijksgrens hebben overschreden, nog speelt. Als dit niet meer zoo is beginnen de voorbereidingen. De koffers worden gepalet, en men gaat zich kleedén op het verblijf in de koude, afschuwe lijks schuilkelders. Eenige dagen heeft Berlijn rust-gehad. Maar Donderdag avond precies half acht was het weer zoover. Alarm! Men hoort beweging bij de bovenbu ren. haastig heen en weer loo- pen en roepenmen wapent zich. Men leert in den kelder den aard van de menschen kennen. Iedereen heeft zoo zjjn kost baarheden, die hij wil behou- het land het meeste werk is gedaan, is men op de boerderijen begonnen met het dorschen van het opgeslagen graan. Daartoe trekt een ware dorsch-,,trein", bestaande uit tractor-stoommachine, dorschmachine met stroopers enz. van de eene boerderij naar de andere. CXF/Kulper/Pac m Broodbakkeryen en sneeuwval. De secretaris-generaal van het departement van sociale zaken heeft bepaald, dat ge durende het tijdvak van 15 December 1943 t. m. 31 Maart 1944 de broodbakkerrjen, bij sneeuwval, welke stagnatie in de broodbezorging veroor zaakt, twee uur vroeger met den arbeid mogen beginnen, dan in de Arbeidswet is be paald. Tevens mag alsdan deeg of brood, dat na 20 uur van den vorigen dag gebakken of opgewarmd is, van 8 uur af vervoerd en van half negen af verkocht of afgeleverd worden. Vertraagde overkomst van postpakketten vóór Kerstmis. Daar voor Kerstmis reke ning gehouden moet worden met een vertraging van ver scheidene dagen van het ver voer van postpakketten, wordt aangeraden de verzending zoo veel mogelijk te beperken. In geen geval moeten waren die spoedig aan bederf onderhevig zijn, worden ingesloten. Van P.T.T.-zijde zal streng worden gelet op stevige en doelmatige verpakking, zorg vuldige adresseering, zoowel op het pakket zelf als op de adreskaart. Ten zeerste wordt aanbevolen een tweede adres in het pakket te sluiten, waar op tevens naam en adres van Jen afzender ia vermeld. den. De degelijken en verstan- digen hebben eten en drinken meegenomen, 'n extra-costuum of een mantel en, wat zoo dik wijls voorkomt, het huisdier en niet te vergeten een wollen deken, die, in water gedom peld, van dienst kan zijn bij het verlaten van brandende huizen en straten, de vrouwen bovendien een hoofddoek ter bescherming van hun haai'. Ongeveer een half uur na het alarm begint de luchtaf weer in actie te komen. Men kan zich nauwelijks iets be- klemmenders voorstellen dan het doorstaan van een aanval in een van de huizenkelders onder de woonwijken van Ber lijn. Men zit daar en luistert en wacht. Moed of geen moed, het doet niet ter zake, men is toch machteloos. Buiten ichijnt de hel te zijn losgebro ken: de luchtdoelkanonnen, zware en lichte knallen, ma chinegeweren ratelen, vliegtui gen vliegen laag over, klaar blijkelijk slechts eenige hon derden meters hoog- nacht jagers, zeggen de menschen geruststellend, hoewel zij het zelf niet heelemaal gelooven bommen fluiten, sissen of slaan in. Dichtbij plotseling een harde slag. De luchtdruk baant zich snel een weg door den keidér: een luchtmijn. Mond wijd openen, adviseert een soldaat. Men hijgt een beetje en luistert en wacht verder. Ander en stoppen de duimen in de ooren. Een ma joor, die met verlof is, zegt: Ik zit liever aan het Oostelijk front. Van zijn standpunt ge zien, kan men zich dat goed voorstellen. OVERVAL OP DISTRIBU TIEKANTOOR VERIJDELD. Twee dappeite bewakers. Tien gewapende bandieten hebben op 15 December een overval gepleegd op het raad huis en het distributiekantoor van Boskoop. Vermoedelijk is het hun bedoeling geweest, zich op deze misdadige wijze meester te maken van distri butiebescheiden. Echter is dit plan op een totale mislukking uitgeloopen. Onder levensge vaar hebben de twee bewakers van het distributiekantoor kans ezien de indringers tegen te ouden en alarm te slaan, meldt de N.R.C. Terwijl de eene bewaker, of schoon hem een revolver op de borst werd gezet, hoege naamd niet te bewegen was den toegang tot het inwendige van het gebouw vry te geven, gelukte het den andere een tandsirene te grijpen en daar mee een alarmsignaal te ge ven. Op dezen laatsten bewa ker werden toen vier schoten gelost, die gelukkig geen van alle doel troffen, omdat de man ijlings dekking zocht achter een tusschenmuur. In het besef, dat de overval op dat moment als mislukt moest worden beschouwd, hebben de onverlaten vervolgens 'n goed heenkomen gezocht. Waren de bewakers in dit geval minder resoluut ge weest, voorwaar liet zou er in den komenden tijd slecht hebben uitgezien met de le vensmiddelenvoorziening van de Boskoopsche burgerij. Im mers, onlangs is een bepaling uitgevaardigd, dat de geheele gemeente zonder distributie bescheiden komt te zitten, wanneer bij een ter plaatse geschiedenden overval geen ernstige pogingen worden ge daan den overval te verhinde ren. Tijdens de korte plech tigheid in het raadhuis zijn den mannen woorden van lof toegezwaaid voor hun kranige houding en is aan ieder hun ner bij wijze van belooning 'n bedrag van 500 ter hand gesteld. De ziekte van Churchill. Op vragen is in de Wilhelm - strasse verklaard, dat men hier niet gelooft, dat in den toestand van den Engelschen §remier, Winston Churchill, innen zeer korten -tijd een sensationeele ommekeer te verwachten is. Politiek be langwekkend is in dit verband, zoo zegt men te Beriijn, dat men er thans in Engeland in berust, dat in de politieke lei ding van het Engelsche rijk een wisseling is ontstaan in zooverre, dat Churchill waar schijnlijk voor geruimen tijd niet in staat zal zijn de re- geeringszaken uit te oefenen. „Bekommert U, Germanen, om het ongeluk van anderen cn wendt het boven uw hoofd dreigende gevaar af. door uw naburen te rechter tijd te hulp te komen". (Vertaling uit het Latijn van het motto bjj een der eerste uitgaven der rede van Philips van Marnix. heer van St. Aldegocde. in het jaar 1578 gehouden op den Rijksdag to Worms).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1