PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT I Versterkte Sovjet-aanvallen bij Kirowograd. Het werk van den gemachtigde voor den arbeid. pONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal, fanco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. jQ|t>VERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12J ct.. minimum per adver- iitle 2.05. BtJ abonnement speciale prüs. Kleine advertenties ixlmum 5 regels) 58 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie- iigen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. WOENSDAG 15 DECEMBER 1943 DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG 4 BLADZIJDEN NUMMER 294 De Bureaux van ons blad zijn gevestigd te: Vlissingen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen). Redactie n* kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londenache Kaai 29, Redactie tel. 3521, Admlnlstr, tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 2663, na kantoortijd tel. 2475; Souburo: Kanaalstr. 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, tel. 102; Breskens; Dorpsstraat 35, tel. 21, "fSJF.RKASSY ONTRUIMD. "(Het opperbevel van de Duit- ihe weermacht maakte Dins- ig bekend: i In het gebied van Kirowo grad en Tsjerkassy versterkte vijand Maandag zgn druk. r ontstonden verbitterde nog .kortdurende gevechten in het ferloop waarvan de bolsjewis- door zware, bloedige of- op enkele plaatsen terrein bnden veroveren. De stad fsjerkassy, welker bezetting de Hand ir. wekenlange gevech- jn tevergeefs trachtte te om- bgelen, is Dinsdagnacht door nze troepen overeenkomstig fet bevel ontruimd. In het aanvalsgebied ten Noordoosten van Sjitomir zui- iferden onze troepen den Wes telijken oever van de Teteref lan uiteengeslagen vijandelijke tfdeelingen. Van 6 tot 13 De- fember verloor de vijand daaV 400 gevangenen en rond 4.000 dooden. 927 stukken ge- phut, 254 pantserwagens en en groot aantal lichte en ware infanteriewapens wer en buitgemaakt of vernietigd, lij deze gevechten hebben Ich de Thuringsche 1ste pant- erdivisie, onder bevel van lui- snant-generaal Kriiger en de Brandenburgsche 68ste infan teriedivisie, onder bevel van ko lonel Scheürpriug, zich bijzon der onderscheiden. Ten Zuiden van Newel vielen de bolsjewisten na krachtige voorbereiding door de artille rie met verscheidene divisies en sterke pantserstrijdkrach ten aan. Zij werden afgesla gen; enkele plaatselijke pene traties werden afgegrendeld, andere in een tegenaanval op geheven. Talrijke pantserwa gens bleien stukgeschoten op het slagveld staan. Aan het Zuid-Italiaansche front verliep de dag, met uit zondering van plaatselijke ge vechtsacties aan de Adriati- sche kust, ook Maandag kalm. Formaties vijandelijke bom menwerpers vlogen Maandag in de middaguren onder de be scherming van mist en het dichte wolkendek naar Noord- west-Duitschland. Talrijke bri sant- en brandbommen ver oorzaakten schade in woonwij ken van verschillende plaat-1 sen. 11 vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Maandagnacht wierpen vij andelijke storingsvliegtuigen bommen op het Hijnsch-West- faalsche industriegebied. Rede van Eden. De Britsche minister van uitenlandsche zaken Eden, èeft bij de opening der debat- u over den oorlog in het En- _ilsche Lagerhuis een rede tJehouden. waarin hij ook ge broken heeft over de jong- Bin(te conferenties der geallieer- en, Edén verklaarde, dat de ferste der beide conferenties schfe Cairo, alsmede de conferen .ie van Teheran geheel en al n het teeken stonden van de 'iilitaire aangelegenheden. TEpden beweerde, dat het op Trjeze conferentie gelukt is de rlEiilitaire aangelegenheden der teallieerden m een compleet speqn omvattend „voorbereidmgs- £,or^tadium" onder te brengen, iooals tot dusver in dezen oor- II |pg door de geallieerden nog I U |iet was bereikt. Eden verklaarde verder, dat uitdrukking gaf aan zijn ^loop, dat deze besprekingen **"Ten grondslag zouden vormen 'oor een toekomstige samen werking tusschen Groot-Brit- ,n> hnnië, de Sovjet-Unie, de Ver. p^Jtaten en Turkije. Hij noemde ■jgiet onderhoud met den Turk- 'chen president „zeer bemoe- ^J'gend". ombi Met betrekking tot den toe- ankand in „Joegoslavië" beves- Eden in hoofdzaak, dat itelaproot-Brittannië Tito met alle tracht steunt en hiervoor de n- oestemming der Sovjets en „fn.ler Ver. Staten heeft. Groot- bez£rittannië stelt pogingen in 18, let werk om alle Joegoslavi- jche kringen, die tegen den Ni^emeenschappelgken vijand uteiviiien strijden, 'te vereenigen, •art fervolgens gaf Eden toe, dat Engeland ook in Griekenland jaar eenzelfde doel streeft, .geri Tenslotte zeide Eden, dat er vai-fyjch geen reden voor 'n licht- yaardig optimisme bestaat. Het gekozen plan zal in de omende maanden van alle ierbonden naties geweldige in- '~>anningen vergen. Groot-Brit- innië ziet zich geplaatst voor n zware taak. Uit Washington wordt gemeld, edafat a"een de a'ge'oopen week, s volgens officieele opgaven, 5 sche pen door duikbooten in de Caraibische tee in den grond geboord zijn. ,he5 Een formatie Amerikaansche 3 Afliegtuigen heeft Zondagochtend op- iOe»nieuw Hanoi aangevallen. Van de Annamletische bevolking werden 400 personen gedood. Smuts over den duur van den oorlog. De Zuid-Afrikaansche pre mier Smuts, heeft aan journa listen te Pretoria verklaard: „Eenige deskundigen zijn van meening, dat de oorlog aan het begin van het volgend jaar zaï afloopen. Ik ben daarentegen geneigd, ietwat voorzichtiger aankondigingen te doen. De Duitsche gewa pende strijdkrachten vechten nog' altijd goed en in Duitsch- land heeft zich geen revolu- tionale partij gevormd, zoo als bijv. in het jaar 1918. Al vorens Japan klein te krijgen, hetgeen naar mgn meening niet uitsluitend tot stand kan worden gebracht door de tac tiek van het eilandhuppelen, is het vanzelf sprekend het plan van de geallieerden, eerst den oorlog in Europa te doen eindigen". Smuts sprak ook over het onderwerp „tweede front" en beweerde, dat het tweede front zal komen. De Britsch-Amerikaansclie verliezen in Italië. Eden heeft in het Lagerhuis de Britsche en Amerikaansche verliezen bij de gevechten in Italië opgegeven. Volgens deze verklaring hebben de Britten vanaf den dag der landing t/m 23 Nov. 3212 dooden. 9709 gewonden en 3153 vermisten, in totaal 16.074 man verloren. D^ verliezen der Amerikanen in Italië waren in dezelfde pe riode, naar Eden beweerde, 1603 dooden, 6361 gewonden en 2685 vermisten, in totaal 10649 man. 4000 dooden bij de aardbeving in Anatolië. Bg de jongste aardbeving in Noordoost-Anatolië zgn 4016 personen om het leven geko men. 4471 personen werden gewond. 24.000 huizen werden vernield. De strijd tegen de benden. Duitsche troepen in het Servisch-Kroatisch grensge bied hebben den tegenstand van communistische benden gebroken en de stad Visegrad, genomen, die eenigen tijd ge leden door deze benden bezet was. Ten Zuiden van de Koel- pa werd een communistische bende, die zich in de stad Gli- na had genesteld, vernietigd. .Benoeming onderwijzend personeel. In zijn circulaire van 8 April 1941 heeft de secretaris generaal van het departement van opvoeding, kunsten en wetenschap de burgemeesters der gemeenten, waar een of meer lagere scholen zijn ge vestigd, in kennis gesteld met eenige richtlijnen, welke hij bij de benoeming van onderwijzend fersoneel, voor een richtige oevloeiïng van leerkrachten bij het openbaar onderwijs noodzakelijk achtte. De voornaamste reden van de vaststelling dezer benoe mingsrichtlijnen bestond in het groote surplus aan (werk- looze) leerkrachten, dat des tijds aanwezig was. De te- fenwoordige tijdsomstandig- eden hebben hierin een vol ledige wgziging gebracht. In verband hiermede acht de se cretaris het tijdstip gekomen om de burgemeesters bij het opmaken van benoemings voordrachten van de naleving van die richtlijnen te ontslaan. Bovengenoemde circulaire be hoeft dus bij de benoeming van leerkrachten brj het open baar lager onderwijs geen toe passing meer te vinden. Generalkommiss.ir Ritterbusch, de leider van het Arbeitsbereich der NSOAP in Nederland, heeft dezer dagen de N.S.K.K.-Motorschule in Ne derland geïnspecteerd en zich over tuigd van de doelmatigheid van deze inrichting. Twee dooden door bedwelming is gasfabriek. Toen twee werklieden van de gasfabriek aan de Keileha- ven te Rotterdam werkzaam heden moesten verrichten in de oogverdeelkamer, zijn zij door uitstroomende gassen be dwelmd. Het kon niet meer ge lukken beide mannen tot be wustzijn te brengen. Voor Winterhulp Nederland Is in de week van 29 Nov. t.m. 4 Dec. een bedrag van 84.031.49 bij eengebracht, de in die week gehou den straatcollecte niet meegerekend. De gemachtigde voor den arbeid, de heer Rijst, heeft op een persconferentie te Den Haag, een overzicht gegeven van wat sedert Nov. 1942 door zijn instituut is verricht. De heer Rgst, die eerst 1 Febr, zijn werkzaamheden be gon, moest eerst een bureau opbouwen, dat aan de gestelde eischen beantwoordde. Inmid dels is de grondslag voor een goede organisatie gelegd. Bij decreet van den Rijks commissaris van 29 April 1942 zijn de vakbonden en de werk- gevensorganisaties in beginsel samengesmolten. De loonvor ming is daarbij in een nieuw stadium gekomen: inplaats subsidiair treedt de overheid sindsdien uitsluitend zelf op als regelgevende instantie. Te gelijk heeft zg de taak om toe te zien op de naleving van de uitgevaardigde voorschriften, logisch nu partijen zelf daar niet meer voor geschikt zijn en de onderlinge verbonden heid nog niet sterk genoeg is om een naleving in eigen kring te waarborgen. De verordening draagt den gemachtigde op den arbeids- vrede te handhaven, dus te zorgen voor een toestand van rechtvaardigheid en zekerheid in de ondenemingen, en noemt als een der middelen daartoe de uitvaardiging van regelin gen van arbeidsvoorwaarden. Nu is de uitvoering van de ze taak geenszins gemakke lijk, o.a. omdat bijna' alle ge gevens ontbreken om tot een goede loonvorming te geraken De benoodigde gegevens moe ten voor een groot deel komen uit het bedrijfsleven zelf. Nu plegen loonvraagstukken rijk aan verborgen moeilijkheden te zijn. Wie hier met ruwe hand en ondoordacht zou in grijpen kan gemakkelijk groo te "ontwrichtingen teweeg bren gen. Het geven van leiding aan de loonordening wil dan ook zeggen, dat met veel in zicht en behoedzaamheid moet worden gehandeld. Het zal dus nog wel eenigen tijd kun nen duren, voordat de vruch ten van een goede loonpolitiek kunnen worden geplukt. Een belangrijk aspect van den arbeid van den ge mach- In verband met de papier- schaarscltte ie het ons dit Jaar niet toegestaan adver tenties op te nemen, welke ge- lukwenschen of dankbetuigingen Inhouden bij gelegenheid van de jaarwisseling. DE UITGEVER8. tigde vormt de toepassing van het besluit van den loonstop. Het doel van den loonstop is te voorkomen, dat de loonen onnoodig hoogte worden opge dreven. Nu er^alom gebrek is aan arbeidskrachten neeft het loonniveau dan ook stijgende tendenz. Dit is. na tuurlijk zeer gevaarlijk voor onze volkshuishouding in oor logstijd, aangezien de produc tie van gebruiksgoederen steeds geringer wordt, waar door het gevaar voor inflatie steeds grooter wordt. Dit ge vaar moet vermeden worden. De loonstop beteekent nu niet, dat de loonen absoluut zoo moeten blijven als zij zijn, in tegendeel, er kan wel iets wor den gedaan. De inkomens, die onder het bestaansminimum liggen, moeten worden opge trokken, terwjjl het ook mo gelijk is het inkomen te ver- grooten door het invoeren van doelmatige prestatieloonstel-1 seis. Overigens is er sedert 1 Nov. 1942 een heele reeks van loonregelingen en andere be schikkingen uitgevaardigd. Bovendien zijn er zeer vele individueele aanvragen tot loonsverhooging of tot het uitkeeren van gratificaties be handeld en goedgekeurd. De werkzaamheden van den ge machtigde zullen echter bin nenkort nog omvangrijker worden als het bedrgfsregle- ment wordt ingevoerd. Tenslotte heeft de heer Rijst er op gewezen, dat ook de bedrijfsleider hier een eigen taak heeft te vervul len. Hij is niet slechts verantwoorde lijk voor een goede winst, doch te vens verantwoordelijk voor een goede sociale verhouding in het bedrijf. Eerst indien, na overleg met den leider van het bedrijf en socialen voorman, de moeilijkheden in het bedrijf geen op lossing vinden en indien ook na over leg met het N.A.F. of den Ned. L ndstand de arbeldsvrede in gevaar komt, dan is het de beurt van den gemachtigde voor den arbeid om in te grijpen. Is de zaak dan eenmaal voorgelegd, dan volgt een minutieus en volkomen objectief onderzoek. De gemachtigde moet ook preven tief handelen en dit geschiedt door het voortdurend contact dat hij on derhoudt met het N.A.F. en den Ned. Landstand als wel door middel van zijn contact-ambtenaren, die be last zijn met de controle op de na-1 leving van de regelingen van loonen en arbeidsvoorwaarden. P.T.T. met Kerstmis en Nieuwjaar. Op de beide Kerstdagen en den Nieuwjaarsdag zal de post dienst geheel als op Zondag worden uitgevoerd. In de groo te steden zullen op den Nieuw jaarsdag twee briefpostbestel- lingen worden uitgevoerd, in de overige plaatsen één. Bemiddeling bij verzekeringen. Met ingang van 24 Decem ber 1943 is het verboden een verzekeringsovereenkomst aan te gaan, waarbij bemiddeling is verleend door een persoon, die zich niet heeft aangemeld bij de bedrijfsgroep „make laars in assurantiën, assuran- 4 ebezorgers en assurantieagen ten". Eveneens is het verbo den provisie te geven of Xe 'beloven aan zulk een persoon. Voor nadere bijzonderheden wordt ïrwezen naar het besluit van den secretaris-generaal van het departe ment van bijzondere economische za ken, opgenomen in de Staatscourant van 9 December j.l. en naar de dezer dagen in de dagbladen gepubliceerde officieele mededeeling. Door samenwerking van den Nederlandschen Omroep met den Duitschen Europa-zender, kan tusschen 26 December en 2 Ja nuari een beperkt aarttal radio- groeten van ouders, vrouwen of verloofden (max. 3 personen per familie) worden uitgesproken aan Nederlandsche arbeiders in Ouitschland en bovendien aan Nederlandsche vrijwilligers, die strijden aan het Oostfront. (Dus niet aan de andere fronten). Deze groeten worden t.z.t. in één der studio's van den Nederland schen Omroep te Hilversum opge- Zij, die hiervoor in aanmerking willen komen, gelleven voor 3P December 1943 hiervan op een In blokletters geschreven briefkaart,- waarop in den linkerbovenhoek vermeld moet worden: arbelds- groeten (of Oostfrontgroeten), kennis te geven aan den Neder landschen Omroep, afdeeling pers en propaganda, Schuttersweg 8 te Hilversum. Verder vermeld: 1) naam van dengene voor wlon de groet bestemd is; 2) plaats of gebied waar de betrokkene zich bevindt (eventueel weermnchtson- derdeel en dienstrang)3) familie betrekking (en) van hen die de groet (en) uitspreken; 4) nauw keurig adres aanvrager. Onvolledige opgaven worden niet in behandeling genomen. Wie in aanmerking komt, ont vangt een oproep van den Neder landschen Omroep om persoonlijk naar Hilversum te komen op den dag, waarop de groeten kunnen worden uitgesproken. Zonder per soonlijke oproeping is het onnoo- uig zich in Hilversum te melden. Men wordt er nog op attent ge maakt dat de groeten alleen per- soonlijk kunnen worden uitge sproken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1