HERDENKING TWAALF-JARIG BESTAAN DER N.S.B. -ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per wees ot 2.42 pet Kwartaal, h* Franco per post 2.63 per KwartaaL Afzonderlijke nummers 5 ct, jADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. I2è ct., minimum per adver- s3nue»i3Apc «U13IH "sffd onjoods jaaraaaaociB ftg «O S t enaa» (maximum 6 regels) 58 cent, dlenstaanvragen en dieostaannie- jw dingen 50 ct. „Brieven ot idres Bureau i. d. Blad" 10 ct. meer. MAANDAG 13 DECEMBER 1943 Dn NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG 1 BLADZIJDEN NUMMER 292 De Bureaux van ons Dlaa ryn gevestigd te; viistingen: KeaacUe Administratie Walatr. 68-60, tel. 10 (2 Ojnen), Redactie na Kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londenscöe Kaai 29, Redactie tel. 3521, Admmistr. tec 3541; Goes: Redactie en Administratie TurtKade 15, tel. 2863. na Kantoortijd ie*. 2475; Souburg: Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 46, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35. cel. 2L De Rijkscommissaris en Mussert spreken te Utrecht. Ter herdenking van het twaalfjarig bestaan der N.S.B. werd in de zaal van „Tivoli" te Utrecht een groote bijeen komst gehouden, waar zoowel de Rijkscommissaris als de lei- - der het woord hebben gevoerd. I Het gesproken woord werd te lefonisch doorgegeven naar elf andere plaatsen in ons „land, waar op hetzelfde tijdstip eveneens herdenkingsvergade- Fingen plaats vonden. De zaal was gevuld met plm. 2000 nat.- socialisten, voor het meeren- deel leden aan wie in den loop van den ochtend het 10-jaren- insigne was uitgereikt. Vele Duitsche en Ned. auto riteiten waren aanwezig, wx>. de Duitsche gezant Otto Bene, S.S. Obergruppenführer Rau- y {er, Gen.-Kommissar dr. Wim- c/* pier, de nieuwbenoemde leider Jfr-iran het Arbeitsbereich der N. £\*3.D.A.P. in Nederland, Dienst- leiter Ritterbusch en vrijwel hooge nat.-soc. functiona rissen. Nadat de Rijkscommissaris :n de leider onder stormachti- 'e toejuichingen de zaal had- en betreden, sprak de plv. lei- Ier van Geelkerken, die de ge- rallenen herdacht, Mussert Jankte, die den moed had en iet zich tot een roeping reken- ie, een begin te maken, en den ienduizenden strijders zijn er kentelijkheid betuigde dat zij ndanks alles pal zijn blijven taan. Hauptbereichsleiter Stöhr racht hierna de groeten over an den leider der partijkanse- arij, Reiehsleiter Bormann en an de N.S.D.A.P. Rede van den Rijkscommissaris. Vervolgens betrad de Rijks- ommissaris, dr. Seyss Inquart iet podium voor 't uitspreken ran zijn rede. Wanneer U thans de 12 jaren Iverziet, dan zult U tot uzelf eggen, dat U indertijd gehoor ebt gegeven aan een inner- jke roepstem, maar nog in et geheel niet in het volledige ewustzijn van het uiteindelijk waarom" van den strijd. Want wat toen wellicht nog den 00gchijn had van een binnenland en (jchen politieken strijd, is thans voorwaarde voor een strijd )m het bestaan van uw Ne- j, nierlandsche volk, van ons Duit- («che volk, van al onze Euro- I6*eesche volkeren. Het gaat irom of wij de grondslagen N jehouden, opnieuw veroveren >gemn de toekomst in kunnen dra- v.jxen, of dat wij overstroomd 4 lullen worden door machten iedfct het Oosten of het Westen, lie het avondland vijandig ge- zijn. n'a De actueele gebeurtenissen herinnerde de DFFtij kscom missaris aan de confe- entie te Teheran, waartoe de wee staatsleiders van de Wes telijke mogendheden een 5000 nsfpn lange bedevaart en pel- 'rimstocht hebben gemaakt "nilm te komen in het militaire jebied van den derden staats- geider, nl. van den tyran der PODost-Europeesche en binnen- Lziatische steppen. Dat is zeer Rejenmerkend en moet ook den verblinde de oogen ope- e™*ien. Smuts minister-president g an Zuid-Airika, bracht hierbij legeleidende muziek ten ge- y,(Sloore, als vertegenwoordiger adeWan Churchill, de leider van de 3ritsche politiek. Hg heeft de zoejTederlanders uitgenoodigd een lolieominion-verhouding met En- lefeland aan te gaan, tezamen eenige andere der Atlanti sche randstaten, om hier een jeker toevluchtsoord en tegen- vicht te vormen tegen den Sovjet-kolos, die over Europa zal voortschrijden. Nationaal-socialisten, dat wat zich thans zoo drastisch voor onze oogen afspeelt, is reeds gelegen in den oproep, die tot ons is gericht toen wjj ons voor de eerste maal heb ben uitgesproken voor de na- tionaal-socialistische gedachte. Dat geldt ook sinds 12 jaren voor U. Stellig is het een ons allen gelukkig makend besef ge weest, toen wij onlangs voor den Führer stonden en het ge voel hadden van de absolute gelijkheid van doelstellingen. Maar wat mij nog belangrijker voorkomt is, dat juist de moei lijke tijd waarin wij ons thans bevinden, ons het gevoel ge bracht heeft van de onwrik bare kameraadschap. Ik kan U zeggen, dat het mijn schoon ste en meest trotsche oogen- blik was, toen ik den Führer kon zeggen; „Führer, op de Nederlandsche nationaal-socia listen kunt U vertrouwen." In dit eene jaar van gebeur tenissen vol afwisseling, heb ben onze kameraden in Neder land zeer veel moeten meema ken. De geheele vijandelijke nropaganda concentreert zich hier en de hatelijkheid van de eigen landgenooten kent soms geen grenzen meer. Maar iets hebben wij kunnen constatee- ren; een onwrikbare houding van onzen kameraad Mussert en van alle Nederlandsche na tionaal-socialisten. En daar voor zou ik U van ganscher harte willen dank zeggen. Want de toekomst wordt ge vormd op de slagvelden en wordt gevormd in den strijd. En dien strijd zullen wij ge meenschappelijk voeren. Wij bevinden ons in een zeer moeilijken tijd. Maar het ligt reeds op den weg der Voorzie nigheid dat wij door zoo zware beproevingen moeten gaan, want de taak die ons gesteld is, verlangt, dat men eerst zware beproevingen heeft mee gemaakt. Het gaat om niets anders dan om het feit, dat thans het lot een er cultuur van vele duizenden jaren gelegd is in onze handen. Het jaar 1944 zal niet het gemakkelijkste zijn. Het zal wellicht, wat de uiterlijke om standigheden betreft, het zwaarste jaar worden. Want er behoort niet veel gave der pro fetie toe, om te constateeren, dat het jaar 1944 het beslis sende jaar van dezen wereld- strijd zal worden. Derhalve wordt het dertiende jaar het jaar der op de proefstelling voor uw beweging, het jaar, waarin U zelf het Nederland sche volk alles moet geven wat ge het slechts geven kunt, want het Nederlandsche volk zal in dit jaar de leiding en den steun van sterke, politiek- bewuste harten noodig hebben, In opdracht van den Führer en uit een eigen behoefte des harten, zal ik doen wat ik maar doen kan, in het bewustzijn van onze bloedsverbondenheid, maar vooral uit het gevoel eener diepe en in den strijd be proefde kameraadschap. MUSSERT SPREEKT. Nadat de leider den Rijks commissaris met een handdruk dank gebracht had voor zijn rede, nam Mussert zelf achter den microfoon plaats, nadat hij tevoren minutenlang door zijn enthousiaste aanhangers was toegejuicht. Mussert begon met een overzicht te geven- van de af- geloopen 12 jaar, waarin de beweging de moeilijkheden en miskenning geenszins bespaard zijn gebleven. Onze waarschuwingen wa ren die van den roepende in de woestgn, aldus spr. Wat on vermijdelijk komen moest en waartegen wij tevergeefs ge waarschuwd hadden, kwam De catastrophe van Mei 1940. Bijna negen jaren van strijd voor het welzijn der natie, werden voor ons beloond met bedreiging, moord, doodslag en concentratiekampen. Deze tragiek heeft zich dit jaar in veel erger mate in Italië her haald. Daar stond Mussolini met zijn zwarthemden meer dan 20 jaren. Zooals wij in; 1940 ons voortbestaan als menschen en als beweging dankten aan Adolf Hitler, zoo dankt ook Mussolini en dan ken zijn getrouwe zwarthem den der herboren fascistische beweging hun voortbestaan aan den Führer, die sindsdien onbetwistbaar leider van Eu ropa is. Na de Meidagen van '40 kon de waarheid, die wij al die jaren verkondigd hadden, nog altijd geen herberg vinden. Honderdduizenden volhardden in hun voor oris onbegrijpelijk afwijzend standpunt. Wij gin gen echter taai en onverzette lijk voort in de lijn, die wij nu 12 jaren gevolgd hebben, onder de leuze: van vijand tot bondgenoot. Een leuze, die in de daad is omgezet door de tienduizenden onzer beweging, die in militairen of economi- schen inzet hun plicht doen in den strijd om de handhaving van Europa. Deze drie jaren van 1940 tot 1943 hebben ons vele moei lijkheden en zorgen opgele verd, vele teleurstellingen ge baard, maar gegroeid zijn wij in onzen onverzettelijken wil om het doel te bereiken, waar voor wij in 1931 begonnen zijn: de herleving van ons volk in ons vaderland, dat wij lief hebben. Dit alles is alleen maar mo gelijk geweest door de trouw en de offervaardigheid van mijn kameraden. Vandaag wordt uitgereikt aan eenige duizenden leden het onder- scheidingsteeken voor onafge broken lidmaatschap geduren de 10 jaren. Nu het mij niet mogelijk is aan ieder hunner deze onderscheiding persoon lijk uit te reiken, geloof ik te handelen in den geest van al len als ik dit nu doe aan mijn eersten medewerker en plaats vervanger, van Geelkerken. (Vervolg pag. 2) Na de nachteifjKe bombardementen In Berlijn werden onmiddellijk in alle geteisterde stadsdeeen der Rijkshoofd stad verzorgingsdiensten voor de ge troffen bevolking Ingericht. Röhrlch/Tratiso/Europ./P ra. BURGEMEESTERS BENOEMINGEN. Het rijkscommissariaat deelt mede: De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebie den heeft den burgemeester van Hilversum, jhr. mr. Ernst von Bönninghausen, op zijn verzoek eervol uit zijn ambt ontslagen en benoemd tot bur- ?emeester van Tubbergen Overijssel). In zijn plaats neeft de Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche ge- biedeei den burgemeester van Egmond aan zee, Egmond-Bin- nen en Bergen aan Zee, G. J. H. Fijn, onder gelijktijdig eer vol ontslag uit zijn tegenwoor dig ambt, benoemd tot burge meester van Hilversum. Rode van den leider wordt opnieuw uitgezonden. De nationaal-socialistische persdienst deelt mede: De rede, welke de leider Za terdag 11 Dec. te Utrecht ter gelegenheid van het 12-jarig bestaan der N.S.B. heeft ge houden, zal op Dinsdag 14 Dec. te 13 uur over den zen der Hilversum I opnieuw wor den uitgezonden. Nieuwe terreuraanval op Sofia Engelsch-Amerikaansche vliegtuigen hebben Vrijdagmid dag een nieuwen terreuraanval ondernomen op de Bulgaarsche hoofdstad, waarbij vooral de arbeiderswoonwgken van Sofia getroffen werden. BENOEMING VAN DIENST- LEITEB W. RITTERBUSCH. Het rijkscommissariaat deelt mede: De Führer heeft op 1 De cember 1943 den Dienstleiter W. Ritterbusch benoemd tot Leiter van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in Nederland. De Rijkscommissaris voorde bezette Nederlandsche gebie den heeft overeenkomstig ar tikel 4, sub 1 van de verorde ning over de uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Nederland (nr. 3/1940), als mede overeenkomstig de arti kelen 1, 3 en 7 van het decreet over den organisatorischen op bouw van de dienstbureaux van den Rijkscommissaris (nr. 4/1940) den Dienstleiter W. Ritterbusch benoemd tot Ge- neral-Kommissar Z.B.V. Dienstleiter W. Ritterbusch was reeds na het overlijden van den vroegeren Leiter van het Arbeitsbereich der N.SJD. A.P. in Nederland en Genera!- Kommissar Z.B.V. belast met de waarneming van deze functies. Hier volgt de tekst van de benoemingsoorkonden. Ernennung des Dienstleiters W. Ritterbusch. Ich emenne den Dienstleiter W. Ritterbusch eum Leiter des Arbeitsbereichs der N.8.D.A.P. in den Niederlan- den. Führerhauptquartier, den 1.12.1943. Gez. Adolf Hitler. Rekanntmaehung des Relchs- kommissar far die besetzten Niederlandischen Gebiete über Personal-Angelegenheiten. Ich habe nach Par. 4, Ab- satz 11, meiner Verordnung über die Ausübung der Regie- rungsbefugnisse in den Nie- derlanden (nr. 3/1940) sowie nach den Par. 1, 3 und 7 mei nes Erlasses über den organi satorischen Aufbau der Dienst stellen des Reich skommissa. fiats (nr. 4/1940) den Dienstlei ter W. Ritterbusch mm General-Kommissar za besonderen Verwendung be- rufen. Den Haag, am 11. December 1943. Der Reichskomrulssar für die l>esetzten Niederlandischen Gebiete: Gez. Seyss-In quart. TELEGRAMWISSELING TUSSCHEN DEN FÜHRER EN MUSSERT. Ter gelegenheid van den twaalfden verjaardag van de N.S.L. zijn tusschen den Füh rer en den leider der N.S.B., Mussert, de volgende telegram men gewisseld. „T-ührer! In Nederland teruggekeerd is het mij een behoefte u mijn dank te betuigen voor uw har telijke ontvangst en voor het diepgaande en uitvoerige on derhoud, dat ik" met u mocht hebben. Volkomen doordrongen van de zedelijke plichten, welke voor het behoud van Eux-opa op elk volk van dit continent rusten, zij het mij vergund u de verzekering te geven, dat de nationaal-socialistische be weging der Nederlanden bij het begin van het dertiende jaar van haar strijd sterker dan ooit bereid en genegen is haar taak te vervullen, n.l. het Nederlandsche volk voor te gaan op den weg der Euro- peesche en Germaans che soli dariteit met het behoud van het eigen volksche leven, zoo als gij tot heil van allen wenscht. In nationaal-socialistische verbondenheid. Uw Mussert. Geachte heer Mussert! Voor de gelofte van. trouw van de nationaal-socialistische beweging der Nederlanden en voor de verzekering, dat de beweging niet nog grootere vastberadenheid het Neder landsche volk zal voorgaan op den weg der Europeesche en Germaansche solidariteit, die rij mij bij het begin van het lertiende strijdjaar hebt doen toekomen, betuig ik u mijn op rechten dank. De beweging kan ervan ver zekerd zijn, dat zij op dezen weg vergezeld wordt van mijn beste wenschen en die van het Duitsche volk. Uw Adolf Hitler. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN DEN LANDSTORM NEDERLAND, Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlan der in den leeftijd van 1745 jaar kan zich vrijwillig bU de hier onder vermelde adressen vervoe gen teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of den Land storm Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen Terstrekt met betrek, king tot de verzorging van fami lieleden, dnnr der opleiding, extra levensmiddelen elc- Vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland wenschen te blijven, kunnen dienst nemen bij den Landstorm Nederland of bu het SS-Wachtbataillon te Amersfoort- Ook vrijwilligers voor de Krlegs- marine kunnen zich aanmelden: zij, die tot de Germaansche SS in Nederland toetreden willen, kunnen zich eveneens ter keuring melden. Personen tusschen 1930 jaar, die nanmeldingsplichtig zijn voor arbeidsinzet, worden gedurende hnn verbintenis hiervan vrijgesteld- Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen- Zijn schoolcpleding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn- gedrag en prestatie- De oproeping na deze keuring geschiedt eerst in het be gin van Januari 1944. 14.12.'43 10—14 uur Amsterdam, Dam 4- 1512-'43 9—14 uur Den Haaff, Café Den Hout, Bezuldenhout-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1