PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of 2.42 per Kwartaal. 209. Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers S ct, ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12| ct., minimum per adver- tentie 2.05. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 5 regels) 68 cent, dienstaanvragen en dlenstaanble- dingen 50 Ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. ZATERDAG 4 DECEMBER 1943 DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG i BLADZIJDEN NUMMER 286 De Bureaux van ons blad zijn gevestigd te: VliBgingen: Redactie tn Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 UJnen), Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaai 29, Redactie teL 3521, Adminlstr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15. tel. 2863, na Kantoortijd teL 2475; Souburg: Kanaalstraat 45, teL 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, teL 102; Breskens: Dorpsstraat 35, teL 2L Zware gevechten bij Smolensk duren voorL iö3'i weermacht deelde Vrijdag me- fle: >418 Tengevolge van den aanhou- ïenden zwaren regenval na- men de gevechten in het Zui- jo2i jen van het Oostelijke front Donderdag in hevigheid af. Blechts in het penetratiege- 1587 bied ten Zuidwesten van Kre- inentsioeg en in het gebied is"7 van Tsjerkassy, heerschte le- '923 (rendige gevechtsactie. 26 Sov- )54?i jet-pantserwagens werden 'cooj stukgeschoten. Ia den centralen sector was 1679 Je vijandelijke druk op onze «tellingen in het gebied van Gomel zwakker. In de hard- aekkige «n verbitterde afweer- 1455 gevechten der afgeloopen da- &en hebben bier de Main-Fran- kische 4e pantserdivisie, onder bevel van luitenant-generaal iiea von Saueken en de Beiersche >507 296ste infanterie-divisie, onder bevel van luitenant-generaal Kullmer, onder de moeilijkste mi |evechtsomstandigheden alle lisa doorbraakpogingen der bolsje- wisten verijdeld. Ten Westen van Smolensk Betten de bolsjewisten hun aanvallen bijna zonder onder. >253 breking voort en wierpen zij nieuwe formaties in den strijd. 1203 In zware maar succesvolle ge- '{;}9 vechten werden de aanvallen "van 31 steeds weer stormloo- j pende vijandelijke infanterie- s> divisies en van sterke pant- j serformaties bloedig afgesla- gen. r Ten Zuidwesten en ten Wes- ten van Newel maakten de ir eigen aanvallen in weerwil een hardnekkig vijandelijk ij verzet, nieuwe vorderingen, de rest van het Oostelijke front worden geen bijzondere gebeurtenissen gemeld. Aan het Zuid-Italiaansche front lagen onze stellingen in den Westelijken sector den ge- heelen dag onder krachtig ar tillerievuur. In den Oostelijken sector ondernam de vijand talrijke hevige aanvallen, die in verbitterde gevechten wer den opgevangen met afgrende ling van plaatselijke penetra ties. Aan het geheele front heerschte een levendige lucht actie aan wefrskanten. Bij talrijke aanvallen van Britsch-Amerikaansehe vlieg, tuigen werden 16 vijandelijke toestellen neergeschoten. Dondernagnacht vielen ster ke formaties Duitsche ge vechtsvliegers het vijandelijke ravitailleeringssteunpunt Bari in Apulië aan en veroorzaak ten door bomtreffers aanzien lijke vernielingen in het ha vengebied. Volgens de tot dusverre ontvangen, nog on volledige rapporten, werden 2 vrachtschepen tot zinken ge bracht. 2 andere schepen, ge laden met benzine of munitie, explodeerden na door bommen getroffen te zijn. Talrijke an dere vrachtschepen liepen aanzienlijke schade op. Sterke formaties Britsehe bom menwerpers deden Donder dagnacht een nieuwen terreur- aanval op de hoofdstad. De bliksemsnel reageerende lucht verdediging bracht den vyand aanzienlijke verliezen toe; 53 der vijandelijke bommenwer pers werden neergeschoten. In West-Duitschland ont stond door bommen van enke le stoorvliegtuigen geen noe menswaardige schade. Verbitterde strijd in rivierdalen bij GomeL lP De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: le Aan het Oostelijke front on- 11. dervinden de operaties in .toe- n, semende mate den invloed van den regen en het doorweekte ierrein. Dit is wel de verkla- yy ftng van het feit, dat de Itrijd de laatste dagen eenigs- -j Tins aan hevigheid heeft ver- bren. Het feit, dat van Sovjet- •>l*l Russische zijde, nadat in den >r lector ten Westen van Kief de eerste, inmiddels reeds weer lai weggesmolten sneeuw, was e'J gevallen, terstond skitroepen )in den strijd zyn geworpen, -izou er op kunnen wijzen, dat I het Sovjet-Russische opperbe vel er naar streeft, door 't in J reserve houden van specialis- iten, zich snel aan alle om- bjstandigheden te kunnen aan- jpassen. Van Duitsche zijde j wordt de mogelijkheid van het iffestaan van een speciaal win. iterleger der Russen niet ont- o'lkend, hoewel men hieraan "toevoegt, dat aan het front .Shiervan nog niets is gebleken. Onder bijzonder zware om. Jstandigheden wordt gevochten ''gin het gebied van Gomel, d. 'w.z. ten Noorden van de stad .jtusschen Sosj en Dnjepr en ,4 ten Z.W. er van tusschen Be- Krezina en Pripjet. De strijd riapeelt zich grootendeels af in Joe rivierdalen, waar het ter- xjrein zeer moerassig en zeer ill onoverzichtelijk is, waarbij komt, dat het front hier nog buitengewoon grillig loopt. De Duitschers vechten hier met 't front zoowel naar 11 het Westen als naar het Oos- ten. Ondanks deze moeilijke 1(] omstandigheden. bleven de bolsjewisten hier over een os breed front druk uitoefenen op de Duitsche stellingen, zoodat de strijd hier nog een levendig karakter behoudt. rJ Minder hevig is thans de strijd in den sector ten Wes- ten van Kief waar de Duitsche tegenaanvallen, die tot de her- J overing van Sjitomir en Ko- rosten leidden, het front aan zienlijk hebben verkort. In de overige sectoren van het front hebben de ten deele nog met sterke krachten ondernomen Sovjet-Russische aanvallen geen noemenswaardige wijzi gingen in de frontlijn tot ge volg gehad. Door alle krachten op een bepaald punt te concentreeren, slaagt het roode leger er nu en dan in het front in te deu ken. Dit duurt echter steeds zoolang tot de inmiddels op het bedreigde punt aangeko men reserves een verder op dringen beletten, waarna het zelfde zich in een anderen sec tor herhaalt. De door de bol sjewisten behaalde terrein- winst is zoodoende steeds min of meer nauw begrensd geble ven. DE STRIJD IN ZUID-ITALIË. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Terwijl van enkele zijden ten aanzien van de gevechten in den Oostelijken sector van het Italiaansche front gemeld wordt, dat het Britsehe acht ste leger het Duitsche afweer- front doorbroken en terugge drongen heeft, wordt dooi' het Duitsche opperbevel met de meeste stelligheid tegenge sproken, dat de Engelschen hun doorbraak tot stand ge bracht hebben. De Engelsché berichtendienst heeft de ver overing gemeld van Lanzione en Castel Venatro, doch te Berlijn verklaart men, dat deze plaatsen nog in handen der Duitschers zijn en dat van een terugtocht geen sprake is. Deze onjuiste berichten, zoo igt men hier, zijn door Lon den de wereld ingezonden met de bedoeling, invloed te kun nen uitoefenen op de bespre kingen met de andere geal lieerden. UITLATINGEN VAN SMUTS. In een rede voor de parle mentaire empire-vereeniging heeft generaal Smuts, die te Londen vertoeft, verklaard, dat men na den oorlog moet streven naar een „drie-een heid" van de Ver. Staten, de Sovjet-Unie en Engeland. Hij dreigde, dat Duitschland na den oorlog van de kaart van Europa zou worden geveegd en dat slechts Engeland en de Sovjet-Unie over zouden blij ven. Smuts vervolgde: „De Sov jet-Unie is de nieuwe kolos in Europa, die over dit continent voortschrijdt. De Sovjet-Unie zal meester van het continent zrjn. Haar macht zal te groo- ter zyn, doordat ook het Ja- pansche rijk niet meer zal be staan en ieder evenwicht van krachten dus ook in het Oos ten zal zijn verdwenen". De meening van de Wilhelmstrasse. Is het antwoord van Japan op den te Cairo opgestelden eisch van onvoorwaardelijke capitulatie een hoongelach ge weest, het Duitsche antwoord op een soortgelijken eisch, die te verwachten is na de bespre kingen tusschen Stalin, Roo sevelt en Churchill, zal niet anders kunnen uitvallen. Dit is de opvatting, die door Duit sche politieke kringen wordt gehuldigd. De eisch, dat het Duitsche volk zich van zijn leiding moet losmaken, wordt volkomen zinloos genoemd, daar Duitschland vastbesloten is den strijd voort te zetten tot de definitieve beslissing en aan deze beslissing den vorm van een duidelijke overwinning te geven. Men noemt het te Berlijn de» te begrijpelijker, dat de opzienbarende rede van Smuts in dit verband sterk aandacht trekken moet, omdat Smuts strikt genomen bevestigt wat Duitsche zijde reeds maanden lang is verkondigd: de uitlevering van Europa aan het bolsjewisme. Men noemt te Berlijn deze rede of ficieuss begeleidende muziek voor de besprekingen tusschen Stalin, Roose velt en Churchill. In Berlijn vestigt men In het bij zonder de aandacht op de aankon diging. dat Europa een volkomen nieuwen vorm gegeven zal worden, Italië, Frankrijk en Duitschland als groote mogendheden zullen ophouden te bestaan, resp. volkomen van de landkaart verdwijnen zullen, dat de Sovjet-Unie als domlneerende kolos over dit continent heenschrijden er het beheerschen zal en dat Sovjet- Rusland bovendien nieuwe gebieds- deelen in Oost-Azië zullen worden toegestaan. Moskou, eenmaal aan het roer, zal geenerlei Inmenging in „zijn belan gen" toestaan. Aandacht heeft ook Smuts' verkla ring getrokken., dat de neutraliteit een achterhaalde, doode gedachte is, en dat alle kleine democratieën op het continent, dat door een groote mogendheid wordt beheerscht, als loren moeten worden beschouwd. Stalin, Roosevelt en Churchill bijeen. Na de conferentie met Tsjang Kai sjek te Cairo, zijn Churchill en Roosevelt naar Tebris in Iran vertrokken, waar een conferentie met Stalin is gehouden. Te Lissa bon verluidt dat de conferen tie inmiddels reeds is be ëindigd. Marseille gebombardeerd. Anglo-Amerikaansche bom menwerpers hebben Marseille gebombardeerd. Een aantal ar beiderswoningen werd vernield. Reeds zijn 15 lijken uit de puinhoopen gehaald. De Britsehe minister voor Indië heeft Donderdag in het Lagerhuis klaard, dat na den hongersnood een ernstige cholera-epidemie in Bengalen ontstaan. In Oct. bedroegen de sterfgevallen door cholera gemiddeld ,5349 per week, in de eerste week November 4464. Nevelwerpers In actie aan het front. PKA wa/R/Pra DE JONGSTE AANVAL OP BERLIJN. De A.N-P.-coirespondent te Berlijn meldt: Sterke vijandelijke luchtstrijd krachten hebben i>oa derdag avond wederom een hevigen aanval op de rijkshoofdstad on dernomen, ditmaal echter on der minder gi/istige omstan digheden dan de vorige malen. Een sterrenklare hemel stond strak gespannen boven Berlijn, toen de sirenes de komst van de Britten aankondigden vrijwel op hetzelfde moment werd de nachtelijke stilte reeds verstoord door de aan alle zij den van de hoofdstad opstij gende groepen nachtjagers, die voor de verdediging, tezamen met de luchtdoelartillerie en de zoeklichtbatterijen, in een luchtstrjjd werden geworpen, zooals de Berlijners nog nim mer aanschouwden. Het doffe, doordringende gedreun der zware artillerie, vermengde zich met het nijdige, keffende en ratelende geblaf der lichtere en lichtste stukken. Daar bo venuit, in het dikke duister van den nacht, ontspon zich de strijd van machine tegen ma chine, van man tegen man. Dreigend gromden de zware motoren der bombardements vliegtuigen, telkenmale van toon veranderend, optrekkend en zich vallen latend bij hun pogingen om de nimmer afla tende, snelle, wendbare jacht vliegtuigen te ontwijken. Groe ne, roode en witte lichtkogels zwermden voortdurend in bon te mengeling langzaam ter neer, rustig en vredig, als wa ren zij de eenige, die zich het helsche tumult van den slag der menschen niet behoefden aan te trekken. Plotseling staat een geweldige komeet boven de stad. Pijlsnel schiet zij in de diepte om met een ontzagwekkende detonatie te gen de aarde te slaan. Dat was een bommenwerper. Dan wordt het langzamer hand tijd om in dekking te gaan. Het door merg en been dringende gefluit van een val lenden bom doet de menschen even versuffen. Ruim honderd meter verder slaat hij in een park in. Brandende granaten volgen en dan nog meer bom men en mijnen, fosfortrommels en... vliegtuigen. Een orkaan van helsch tu mult en geweld golft over de stad. Plotseling is het voor bij. Gekomen en gegaan als een zomersche donderbui, dood en verderf achter zich latend. Een half uur later geven de sirenes het signaal, dat alles veilig is en de bevolking kan haar schuilplaatsen verlaten. Hier en daar in de stad brandt het. Ook komen spoedig de eerste berichten over het ver loop van den slag binnen. Al leen al boven Berlijn zijn 20 vijandelijke machines neerge schoten. Dat geeft tenminste een eenigszins bevredigend ge voel, ook al wordt het leed der getroffenen er niet door uit- gewischt. Boven op het dak van een hoog gebouw in het centrum van de stad kunnen wij het slagveld overzien. De aanval was ditmaal niet con centrisch geweest. De ver dedigingsmogelijkheden waren gunstiger. De nachtjagers kon den de vijandelijke formaties uiteendrijven en de luchtdoel artillerie kon, nu er geen nevel was, beter een spervuur voor de naderende machines leggen. Nieuwe berichten komen binnen. De jachtvliegtuigen achtervolgen den vyand tot over de Elbe. Nog 10 vier motorige bommenwerpers heb ben het onderspit moeten del ven. In de stad zelf beginnen de openbare vervoermiddelen hun diensten onmiddellijk te her vatten. Zoo kunnen de tien duizenden, die door het alarm verrast werden, weer rustig en zonder oponthoud naar hun woonsteden terugkeeren. En wederom komt die alles over- heerschende gedachte in deze dagen over ons: de mensch is een merkwaardig wezen. Hij went aan alles. Tien minuten geleden stond hij nog tegen over den dood en thans spreekt hij reeds weer over de zake lijke aangelegenheden, welke hij morgen vroeg het eerst wil afhandelen. Is deze beschou wing een spiegel van zijn mo- reele kracht? Voor een groot deel ontegenzeggelijk. Van een plotselinge móreele ineenstor ting zal geen sprake zijn. Natuurlijk is In den laatsten tijd dikwijls het probleem der schuilkelders besproken. De vraag, wat is de beste schuilkelder, ligt echter »og steeds zonder dat een behoorlijk antwoord ge- vonden I», op Ieders lippen. Uit da vele hulzen, die In Berlijn door vol treffer» van zware bommen vernietigd zijn, konden de in de kelders vertoe vende personen nog gered worden, daar de dakconstructies van de kei- ders zoo stabiel waren, dat zij èn de bom èn het gewicht van het ineen stortende gebouw droegen. Daaruit volgt dus, dat de veiligheid van een normalen kelder stijgt met het aantal uitgangen en nooduitgangen. Dat dit evenwel geen absolute veiligheid Is, zal duidelijk zijn. Die vindt men zelden. feite alleen daar.... waar geen bommen vallen. De moderne explosieve stoffen, die aan deze en gene zijde an het Kanaal worden toegepast, ijn in staat, vrijwel alles te vernie- igen en door alles heen te slaan. Daarbij komt dan nog het gevaar der branden, waarvoor dikwijls meer ont zag bestaat dan voor bommen en luchtmijnen, om maar niet te spreken die vliegtuigen, die brandend en met hun lading aan boord boven de woonwijken neerstorten. Er zijn in Berlijn gevallen bekend van woon huizen, die een dergelijke vracht kon den dragen en sptciale schuilkelders, e er bijna onder bezweken zijn. Verliezen der Engelsche luchtmacht. In Londen is officieel mede gedeeld, dat bij den aanval op Berlijn Donderdagnacht tot dusver 41 Britsehe vliegtuigen verloren, zijn gegaan. Bibliotheek van Dortmund vernield. De stads- en iandsbibliotheek te Dortmund, een der belang rijke bibliotheken van Duitsch land, is bij een vijandelij ken terreuraanval verwoest. De bi bliotheek bezat 300.000 boe ken, 3400 schilderijen, een be langrijke verzameling wiege- drukken en eerste edities en ruim 15.000 manuscripten. De Amerikaansche admiraliteit heeft medegedeeld, dat de duikboot „Wahoo" niet teruggekeerd is en vermist wordt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1