^PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT „ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal. VPIinAfï 9 NOVFMRFP 1Q43 De Bureaux vaD onB "lad zün gevestigd te: Vlisslngen: Redactie S '!'praBco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 6 ct, V iv'JL/rlVJ iiuvljhul,i\ 1en Administratie Waletr. 58-60, teL 10 (2 lijnen), Redactie na lher kanloortüd tel. 678: Middel burn: LfinrlennphA Keil 90 R»l>«iia t4-2*rfJ^D - - - - ,llvcje:lt|9 2.05. Btl abonnement epeclale priJa. Kleine advertenties ;m|niasinium 5 regels) 68 cent, dlenstaanvragen en dlenstaanble- klingen 60 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer. VERBITTERDE GEVECHTEN OM GOMEL. DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG I BLADZIJDEN NUMMER 279 De Bureaux van ons blad zijn gevestigd te: Vlisslngen: Redactie en Administratie Walstr. 68-60, teL 10 (2 lijnen), Redactie na kantoortijd tel. 678; Middelburg: Londensche Kaal 20, Redactie tel. 3521, Admlslstr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, teL 2863, na kantoortijd teL 2476; Souburg: Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, teL 102; Breskens: Dorpsstraat 35, teL 2L Sima. r Het opperbevel van de Duit- menTche weermacht maakte Don- Jerdag bekend: >-mid- Aan het Oostelijke front du- ren in weerwil van het slechte veer de hevige gevechten on- ferminderd voort. Verscheide- elijksje vijandelijke aanvallen op iet bruggenhoofd Cherson mis- ukten. Aan het bruggenhoofd Nikopol en in de groote bocht >an den Dnjepr werden ook Woensdag Sovjet-aanvallen in Jiarde gevechten afgeslagen, .inder afgrendeling van eenige lenetraties. Ten Zuiden van Crementsjoeg slaagde de vfj- md erin, met sterke infante- ïe- en pantserstrtjdkrachten n onze linies binnen te drin- ;en. In een tegenaanval werd en vijandelijke gevechtsgroep het talrijke pantserwagens en itukken geschut vernietigd. In het gebied ten Westen 'an Kief werd door den eigen lanval, onder het voortdurend fweren van talrijke vijande- jke tegenaanvallen, onder ïoeilijke terreinomslandighe- langzaam meer terrein ewonnen. De sterke vijande- fike strijdkrachten, waarvan Woensdag werd gemeld dat zij varen ingesloten, werden ver- lietigd. In totaal werden daar n de laatste 4 dagen door on to troepen 199 pantserwagens, ►54 stukken geschut van alle loorten, 300 machinegeweren n granaatwerpers en 166 ING auto's buitgemaakt of vernie- fs™DE SITUATIE AAN HET OOSTELIJK FRONT. tigd. De bolsjewisten leden zware verliezen aan dooden en gewonden. Talrijke gevange nen werden gemaakt. In het gevechtsgebied van Gomel duren de verbitterde ge vechten met de vijandelijke strijdkrachten, die ten Westen en ten Noorden van de stad zijn binnengedrongen, voort. Verscheidene omsingelingspo gingen werden door eigen te genaanvallen verijdeld, waarbij aanvalstoppen der bolsjewisten werden uiteengeslagen of te ruggeworpen. Ten Noordwesten van Ne wel maakte onze tegenaanval, na den afweer van heftige vijandelijke tegen-operaties, nieuwe vorderingen; 17 pant serwagens werden stukgescho ten. Aan de rest van het Oos telijke front geen gevechtshan delingen van beteekenis. Aan het Zuid-I taliaansche front verliep de dag over het algemeen rustig. Ëen sterke formatie zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen bestookte Woensdagnacht installaties en scheepsconcentraties in de ha vens van La Maddalena en Bastia met bommen van elk kaliber. Enkele vijandelijke stoor- vliegtuigen verschenen des nachts boven het Noordelijke Duitsche gebied. Door vijande lijke bommen op eenige plaat sen in Zuid-Frankrijk leed de bevolking aanzienlijke verlie zen. Aan het Oostelük front. Eenige uren regen en reeds zijn de wegen door weekt en In modderpoelen veranderd. Een dikke modderkorst bedekt de voertuigen, die desondanks hun weg de bijna onbegaanbaar geworden „straten" moeten zoeken. PK SS NiquMle/O H/P 107, De A.N.P.-correspondent te üerlijn meldt: Nadat talrijke Soviet-Russi- en- iche divisies wekenlang ge jacht hebben de Duitsche stel ingen, die ten Westen van fl Smolensk den grooten autoweg KJ' laar Minsk afgrendelen, te lorbreken, is de strijd hier lerkbaar geluwd, hetgeen hen aan Duitsche zijde toe- •-hrijft aan de groote verlie- _a, waarop den tegenstander ijn vruchteloos gebleven aan- allen te staan zijn gekomen. I Van een verflauwen van den It rijd in den central en en Zui- jelijken sector is daarentegen, Bettegenstaande den invloed an het weer, die het terrein i een modderpoel heeft her- fchapen. nog niet veel te mer- jen, hoewel men voor de ope- aties thans grootendeels af- Jankelijk is van gebaande we ien. Met name geldt dit voor jet penetratiegebied ten Wes- en van Kief, waar de in he- - Sgheid niet verminderde strijd 'ekenmerkt wordt eenerzijds b loor Duitsche tegenaanvallen iem" &et het doel den gevaarlijk be:<. ier naar het Westen opgeruk- Ap- èn tegenstander terug te drin- fen, resp. door aanvallen pp de Juidelrjke flank van zijn ver- Indingen af te snijden, ander- i door pogingen van het !e leger, de basis van het ;etratiegebied door aanval- Jurjf en aan weerszijden van Kief rond jg verbreeden. De Duitsche tegenaanvallen 'an het gebied van Sjitomir uit lebben, volgens Duitsche be lichten ondanks den hardnek- kigen Sovjet-Russischen tegen- Itand, tot herovering van eeni- fe belangrijke sectoren geleid 't de bolsjewisten zijn in Cru- i P- itige BO- stad- van 1/10 ikan- :omt Noordelijke richting terugge zien Irongen. Omtrent het verloop Ier door von Manstein geleide peraties, is men te Berlijn zeer iptimistlsch. In het gebied van Korosten s, volgens te Berlijn ontvan- fen berichten, geen verande- Ing in de situatie. Het is ech- f?" 'er duidelijk, dat voor den in lastri 'e richting van deze stad op- terukten Noordelijken arm der ïanie *ovjet-Russische voorhoede in asje? 'iet Penetratiegebied van Kief lelis- Fj a &evanrltjke situatie kan «itstaan, naarmate de Duit sche troepen van het Zuiden verder oprukken. Zich van dit gevaar bewust, verdedigen de bolsjewisten zich met de groot ste hardnekkigheid. De Sovjet-Russische aanval len ten Zuidwesten van Gomel hebben kennelijk ten doel, de verbinding tot stand te bren gen met de ten Westen van Kief staande troepen. De strijd, die zich hier voor een deel af speelt in het gebied van Restjitsja, welke stad zelf in handen der bolsjewisten is, wordt uitermate bemoeilijkt, doordat hier de Pripet-moeras- sen beginnen, welke een we gens zijn onoverzichtelijkheid voor grootere operaties onmo gelijk terrein vormen, waar bo vendien talrijke partisanen hun werk uitoefenen. Hoewel als gevolg hiervan de bolsjewisten hier en daar eenig terrein kon den veroveren, hebben hun aanvallen nergens tot eenig succes van beslissende betee kenis geleid. De strijd, die ove rigens een zeer wisselvallig karakter draagt, is hier nog in vollen gang. In de groote bocht van den Dnjepr zijn nog hevige gevech- ten gaande. De laatste dagen ondernemen de bolsjewisten felle aanvallen in het gebied van Tsjerkassy, doch alle aan vallen op de stad zelf zijn door de Duitschers afgeslagen. Te gelijk met de aanvallen in de zen nieuwen sector herhalen de bolsjewisten hun pogingen om met sterke strijdkrachten in het gebied van Kriwoi Rog en ten Zuiden van Dnjeprope- trowsk door de Duitscne af- weerlinies te breken, terwijl ook het bruggenhoofd Nikopol aan hevige Sovjet-Russische aanvallen bloot staat. De Duitschers, die van hun kant tegenaanvallen onderne men, hebben alle doorbraakpo gingen van den tegenstander kunnen verijdelen. Waar deze succes hadden bleef dit tot plaatselijke penetraties be perkt. In Honduras Is men een com plot op het spoor gekomen, dat de bedoeling had den president te moorden en zijn vrouw te ontvoeren. Verschelden» arrestatie» z|Jn verricht. ZWARE LUCHTAANVAL OP TOULON. De Anglo-Amerikaansche luchtmacht heeft, naar de Pa- rij sche bladen melden, Woens dagmiddag een aanval gedaan op öe stad Toulon, die als de zwaarste beschouwd wordt, die ooit op Zuid-Fransch gebied is ondernomen. De aanval was gericht op de woonwijken der stad, die deels zwaar geteisterd werden. Reeds Woensdagavond waren 352 dooden en 527 ge wonden geteld. Gevreesd wordt dat het aantal dooden nog zal stijgen. De strijd op de Gilberteflanden. Het Amerikaansche ministe rie van marine heeft volgens de N.R.C. het volgende bekend ge maakt: „De opperbevelhebber der Amerikaansche vloot in den. Stillen Oceaan, admiraal Chester Nimitz, heeft meege deeld dat strijdkrachten van de Ver. Staten het eiland Makin in den Gilbert-archipel hebben ingenomen. Op Tarawa, een eiland van dezelfde groep, hebben de Amerikaansche ma trozen hun posities versterkt en opereeren zij nu tegen Ja- pansche troepenconcentraties in het Oostelijke deel van het eiland." Besluiten van Italiaansche ministerraad. De Italiaansche ministerraad heeft onder voorzitterschap van den Duce een reeks in grijpende wetten en maatre gelen aangenomen. Zoo zal de nationale republikeinsche staat vanaf 1 December defi nitief den naam „Italiaansche sociale republiek" dragen. Van bijzonder belang is de vorming van een eenheids front van den arbeid, de tech niek en de kunsten, met uit sluiting van het kapitaal en de invoering van een uniform arbeidsboek. Alle categorieën van arbeiders zullen van af 1 December 'n loonsverhooging van 30 pet. krijgen, met uit zondering van degenen, die in het laatste kwartaal reeds zoo'n verhooging hebben ge had. Voor de belangrijkste landbouw- en industrieproduc ten zullen in den loop van De cember nieuwe maximumprij zen worden vastgesteld. Ten slotte zullen kunstwerken, die in joodsch bezit zijn, geconfis- ceerd worden, opdat zij niet verloren zullen gaan. „Observer": „De kleine na ties behooren in Europa welis waar tot de historische rea liteiten, zij zijn echter aan den anderen kant in machtsop zicht een farce en een ana chronisme". Te Bellalre bU Chicago zUn on geveer 20.000 mijnwerkers In staking gegaan, verband met loonelachen. In Roemenie Is voor alle hand werkslieden tussehen 18 en 60 Jaar de arbeidsplicht afgekondigd. WINTEROPSLAG VAN AARDAPPELEN. I Evenals vorig jaar zal men wederom in de gelegenheid worden gesteld, desgewenscht leen wintervoorraad aardappe len op te doen, welke zal die nen voor het verbruik van 26 !Dec. 1943 t.m. 19 Febr. 1944. Men moet zich hiertoe tussehen 24 Nov. en 4 Dec. a.s. tot de olaatselijke distributiediensten .wenden en daarbij stamkaart, alsmede het bijbehoorende in legvel overleggen. Dedistribu- tiedienst zal dan z.g. „machti gingen opslagaardappelen" uit- i reiken. Voorts zal de dlstrlbutledlenst van de beide bonnen, welke nog aan het Inlegvel voorkomen, het gedeelte, waar de letter K of L voorkomt, verwij deren. Personen, bij wie op de bo- aangegeven wUze een gedeelte van de inlegbonnen Is verwijderd, ontvangen voor de eerste en tweede distributieperiode van 1944 geen aard appelbonnen. Daarom dienen personen, die eer machtiging voor het opslaan van aard appelen wenschen te ontvangen, deze In ontvangst te nemen, voor zü hun bonkaarten voor voedingsmidde len voor de eerste periode van 1944 afhalen. Wanneer zij deze bonkaart reeds In hun bezit hebben, kunnen zü geen „machtigingen opsiagaardap- pelen" meer verkrijgen. Elke ..machtiging opslag- irdappelen" geeft recht or aardappi w het koopen van 171/, kg. aard appelen. Aangezien het aardap pelrantsoen momenteel per pe riode van vier weken 16 kilo gram bedraagt, ontvangen hou ders van „machtigingen opslag, aardappelen" dus een toeslag van 10 pet. voor eventueel be derf. Men moet de machtigingen pas bij de aflevering der voor win teropslag geschikte aardap pelen aan den kleinhandelaar afgeven. De aflevering mag ge schieden tot en met 24 Decem ber a.s. Men Is niet verplicht aardappelen op te slaan, terwijl het ook niet nood- kelijk Is, dat alle leden van eer gezin van deze regeling gebruik ma ken. Wanneer de aardappelen, door welke oorzaak ook, zouden bederven, nen In geen geval vergoeding de verloren gegane aardappelen kunnen verkrijg' Houders van L-Inlegvellen of van toeslagkaarten voor bijzonderen ar beid kunnen geen machtigingen ont vangen In plaats van de hun uit te reiken toeslagkaarten of bonnen voor aardappelen. Deze personen ont vangen derhalve t.z.t. wèl de hun voor de 1e en 2de distributieperiode 1944 toekomende toeslagkaarten of bonnen voor aardappelen. Twee kinderen bij binnenbrand omgekomen. Woensdagochtend bemerkten bovenbewoners van het perceel Kinkerstraat 157 te Amster dam, dat uit de eerste verdie- >ing, bewoond door het gezin Stroeve, een verdachte rook opsteeg. Daar zij op hun klop pen geen gehoor kregen en vreesden, dat de beide kinde ren alleen thuis waren de moeder werkt vaak buitens huis trapten zij de portaal deur in, maar moesten voor de plotseling uitslaande vlammen terugdeinzen. Een buurman is toen aan de achterzijde binnen geklommen en wist de tus- schenkamer, waar het vuur woedde, te bereiken. Daar vond hij in een bedje twee jongetjes, van twee en vier jaar, die zich uit angst onder de dekens had den verstopt en reeds met brandwonden waren overdekt. Onmiddellijk bracht hij hen in veiligheid. Helaas mocht hun deze redding niet meer baten, want in het Westergasthuis zijn de beide kleintjes later overleden. De 8-j ar g e W. Gel mers te Almelo ging, zonder dat de chauffeur dit bemerkte, op een gasdolley van een auto zitten. Bij het nemen van een bocht viel het kind er af en werd overreden. Aan de ern stige kwetsuren is de kleuter DE NIEUWE BONNEN. Gedurende de komende veer- tiendaagsche periode zijn de bonnen 49 en 50 aangewezen voor het koopen van de ge bruikelijke rantsoenen brood, beschuit, melk, taptemelk, vleesch en aardappelen, terwijl op elk der bonnen 49 en 50 van de tabakskaart tabak naar keuze verkrijgbaar wordt ge steld. De bonnen 49a en 49b boter zijn uitsluitend geldig voor het koopen van margarine. Voorts kan op bon 49 van de versna- peringenkaart 100 gr. suiker werk worden gekocht. Bon 49a kindervoedsel geeft recht op 250 gr. gort en bon 49b op 250 gr. rijst of gort. Van de algemeene kaart zijn verder aangewezen de bonnen: 709 en 710 voor bloem; 711 voor 250 gr. peulvruchten; 712 voor vermicelli; 713 voor 100 gr. 20-f of magere kaas; 714 voor suiker en 715 voor jam. Ten slotte is een bijzonder rantsoen boter van 125 gr. ver krijgbaar op de bonnen 2-76, 3-76 en 4-76 reserve. Toelichting. Van 28 Nov. t/m 11 Dec. zal men zoowel op de A als op de B-bonnen voor boter uitslui tend margarine kunnen ver krijgen. Voor personen van 0 21 jaar is op de bonnen „re serve 2-76, 3-76 en 4-76" een bijzonder rantsoen van 125 gr. boter beschikbaar gesteld. De ze bonnen zijn n& 11 Dec. a.s. niet meer geldig. Het koopen op de vleesch- bonnen is, evenals op die voor aardappelen, eerst van Maan- 9 November af toege staan. Voor het koopen van 100 gr. 20-j- of magere kaas is bon „algemeen 713" geldig ver klaard. De vette soorten kaas mogen niet op dezen bon wor den verkocht. RANTSOEN SPIJSOLIE TIJDELIJK 180 GRAM. In verband met de beschik baarstelling van een extra rantsoen van 180 gr. raapolie is het om technische redenen noodzakelijk het rantsoen spijs olie tijdelijk van 200 gram op 180 gram te brengen. Tot een nader te bepalen datum geeft in verband hiermede een rant soenbon voor spijsolie recht op het koopen van 180 gram in ilaats van 200 gram spgsolie. Jok de voor het koopen van spijsolie bestemde toewijzingen per rantsoen geven recht op 180 gram in plaats van 20P gr, SPIJSOLIE. STROOP EN SUIKERWERK. Aangezien misverstand blijkt te bestaan omtrent den datum, waarop een begin mag worden gemaakt met de aflevering van le extra rantsoenen stroop, versnaperingen en spijsolie, welke gedurende December 1943 worden beschikbaar ge steld, wordt de aandacht er op gevestigd, dat de aflevering van het extra rantsoen stroop en versnaperingen niet vóór 12 December a.s. en de aflevering van het extra rantsoen spijs olie niet vóór een nader te be palen datum mag geschieden. BIJ LUCHTALARM VAN DE STRAAT. Nog steeds gaan in Neder land de meeste menschen, die bij luchtalarm op straat zijn, niet in huis of in een schuil- gelegenheid. Hoogstens staan staan ze gedwee op de trottoirs tegen de huizen, zoo belemme ren ze althans den luchtbe schermingsdienst niet, als die mocht uitrukken. Laat bij luchtalarm de voor bijgangers in uw woning. In de gang is wel plaats. Als ge op straat zijt, vraag toegang tot een huis, een winkel of zoek dekking in een openbare schuil plaats»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1