PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Koning Boris van Bulgarije overleden. Hevige gevechten aan Oostfront duren voort. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week ot J 2.42 per Kwartaal Franco per post J 2.63 per Kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct, ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 124 ct.f minimum per adver tentie 1 2.05. Bt) abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 6 regels) 58 cent. dienstaanvragen en dlenstaannie- dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer MAANDAG 30 AUGUSTUS 1943 DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG 4 BLADZIJDEN NUMMER 202 De Bureaux van ons Dlad zijn gevestigd te: Vlleaingen: RedacUo en Administratie Walstr. 5S-60. teL 10 (2 HJnen), Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: JUondenscbe k*»{ 29. Redactie teL. 3521, Admlnistr. teL 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd teL 2475; Souburg t Kanaalstraat 45, teL 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestr&at 45, teL 102; Breskens Dorpsstraat 35, tel. 211 Koning Boris in van Bul- grije is Zaterdagmiddag om 16.22 uur in het koninklijk pa leis te Sofia overleden. Minister-president Filoff heeft aes avonds om 8 uur voor den Bulgaarscheu omroep het overlijden van den koning bekend gemaakt. Hij las een proclamatie voor, waarin werd medegedeeld, dat Z.M. Tsaar Boris III, de eenige, na een korte en zware ziekte in den kring van zijn gezin was over leden. In de proclamatie werd uiting gegeven aan de onmete lijke smart van Bulgarije en van het Bulgaarsche volk. Spoedig na het bekend wor den van den dood van den koning trok het volk van So fia naar het paleis des konings en naar de kathedraal om in diepen rouw den overledene te gedenken. De ministerraad heeft 40 da gen rouw bevolen. O.a. blijven alle inrichtingen van vermaak dien tijd gesloten. De eerste 7 dagen mogen er ook geen films of tooneelstukken ver toond of concerten gegeven worden. De heilige synode heeft be sloten, dat er voorloopig in het geheele land geen bruilof ten gevierd mogen worden. De Bulgaarsche sportleiding heeft gelast, dat alle wedstrij den komen te vervallen. De leider van de staatsjeugdorga- nisatie heeft een oproep uitge vaardigd, waarin gezegd wordt: Alle af deelingen moe ten de persoonlijkheid en de prestaties van den dooden tsaar Boris m eeren. De doodsoorzaak van koning Boris. In de overlijdensakte, door het Bulgaarsche ministerie van justitie naar aanleiding van den dood van koning Boris m gepubliceerd, wordt gezegd: „De dood werd veroorzaakt door trombose in den linker hartslagader (trombosis artae- riae coronariae simistrae), door een dubbele longontste king' (pneumonia bilateralijv), doe long- en hersenoedeem (oedema pulmonum et cere bri)". Alle geruchten en berichten met betrekking tot de ziekte en den dood van Z.M. den ko ning der Bulgaren, Boris m, die niet in overeenstemming zijn met de bovengenoemde gegevens uit de overlijdens akte van het Bulgaarsche mi nisterie van justitie, zijn van eiken grond ontbloot en vol komen uit de liicht gegrepen. Koning Boris III is geboren op 30 Januari 1894 in Sofia. In 1906 werd de troonopvolger benoemd tot luitenant van de Bulgaarsche weer macht, in 1912 werd hij bevorderd tot Kapitein en deed zijn intrede de gelederen der weermacht. Aan de Balkanoorlogen van 1912 en 1913 en aan den wereldoorlog (1915/'18) heeft hij actief deelgeno men aan alle fronten. Generaal veld maarschalk Von Hindenburg en gene raal Ludendorff spreken in hun her inneringen op de meest lovende wijze van de houding van den Bulgaar- schen kroonprins ttjdens die jaren. Toen koning Ferdinand I van Bul garije in het najaar van 1918 na de ineenstorting van het Bulgaarsche front afstand deed van den troon, volgde koning Boris III hem op 3 Oct. 1918 onder zeer moeilijke om standigheden op. Het verdrag van Neullly beroofde Bulgarije van vrucht bare gebieden, het in lange oorlogs jaren uitgeputte land stond econo misch voor een ineenstorting. Daarbij kwamen ernstige, door bolsjewisti sche agitatie ontstane ongeregeldhe den. Op den koning zelf werden twee aanslagen uitgeoefend, waarvan vooral de aanslag in de kathedraal van Sofia, die ruim 150 dooden en 200 gewonden eischte, den ernst van den toestand kenmerkte. In 1930 trad koning Boris in het huwelijk met prinses Giovanna van Italic. In 1937 werd de troonopvol ger, Simeon, vorst van Tirnovo, ge boren. Sedert 1936 leidde, de koning onbe perkt de regeering, d.w.z. hij moet beschouwd worden als de bezieler en schepper van alle politieke denkbeel den in Bulgarije. ZUn regime, dat van zijn jeugd af bepaald wordt door vriendschap voor Duitscbland, heeft ook geleid tot het toetreden van Bulgarije tot het driemogendhe- denpact. In 1940 gelukte het de door koning Boris gelelde Bulgaarsche po litiek langs vreedzamen weg de Zui delijke Dobroedsja voor Bulgarije terug krijgen en het volgende jaar gaf de positie van Bulgarije aan den kant van de landen van het pact van drie bet land de' oude gebieden van Tbracië. Macedonië en Moravië terug, een succes, waardoor het onrecht van het verdrag van Neullly definitief werd opgeheven. Koning Simeon II. In een piociamatie is het Bulgaarsche volk medegedeeld, dat de troonopvolger, prins Simeon van Tirnovo, de lieve ling en de hoop van Bulgarije, volgens de grondwet, den troon heeft bestegen onder den naam Simeon II van Bulga rije. Koning Sim^on is 6 jaar oud. Tot de regeling van de regentschapskwestie zal de mi nisterraad de 'eiding van Bul garije op zich nemen. Eedsaflegging op den jongen koning. In alle garnizoens van het Bulgaarsche leger, in Oud-Bul- garije zoowel als in de door Bulgaarsche troepen bezette gebieden, vond Zondag de eeds aflegging plaats op den jongen koning Simeon II. In de mili taire school te Sofia, waar tsaar Boris zoo vaak vertoefd heeft, vond de eedsaflegging plaats door den minister van oorlog zelf. Als eerste officier van het Bulgaarsche leger leg de de broeder van den overle- den koning Prins Cyrill den eed af, vervolgens de overige officieren, onderofficieren en manschappen. Bij het begin van de plech tigheid richtte de minister van oorlog, luitenant-generaal Mi- choff, een toespraak tot het leger. Hij zeide dat koning Bo ris zrjn geheele leven gewijd had aan Bulgarije. Zijn geheele bestaan is een voortdurende zorg geweest voor het welzijn van zijn geliefde volk en voor de kracht van zijn leger. Telegrammen van rouwbeklag. De Führer heeft bij den dood van koning Boris van Bulgarge aan de koningin-weduwe een telegram van rouwbeklag ge zonden, evenals aan den Bul- gaarschen minister-president. Ook Rijksmaarschalk Göring en de minister van buitenland-1 sche zaken, Von Ribben trop, hebben telegrafisch him leed wezen betuigd aan de Konin gin-weduwe, Johanna, den broeder van den koning, Prins Cyrill, en den Bulgaarschen minister-president en minister van buitenlandsche zaken, Fi loff. ij onze Vrijwilligers. Onze Jongens hebben groote verdienste bij het op sporen van storingen bij veldtelefoon telegraaf. SS PK Fntsch-O-H.P - MILITAIRE UITZONDE- RINGSTOESTAND IN DENEMARKEN. De bevelhebber van de Duit- sche troepen in Denemarken heeft den militairen uitzonde ringstoestand in heel Denemar ken afgekondigd. In de betref fende bekendmaking wordt me degedeeld, dat de jongste ge beurtenissen hebben aange toond, dat de Deensche autori teiten niet meer bij machte zijn, rust en orde in Denemarken te handhaven. De door vijandelij ke agenten aangerichte onlus ten zijn rechtstreeks gericht tegen de Duitsche weermacht. De Duitsche bevelhebber heeft bepaald, dat de ambte naren en het personeel in over heidsdienst hun taak loyaal moeten voorzetten. Samen scholingen van meer dan 5 personen en alle vergaderingen zijn verboden. Bg het intreden van de duisternis is elk ver keer op straat verboden. Voor loopig is ook elk civiel berich tenverkeer verboden, evenals staking of ophitsing tot sta king. Overtredingen worden door Duitsche „Standgerich- ten" gevonnist. Het forum Mussolini, het grootste sportstadion in Italië, heeftthans den naam forum Italico gekregen. UIT HET W E ER MACHTSBE RICHT VAN 27 AUGUSTUS 1943. „Bij de zware gevechten In het gebied rondom Charkow heeft de SS-pantsergrenadierdivisie „Das Reich" in den aanval zoowel als bij den afweerslag bijzonderen roem worven. De divisie schoot alleen in 35 gevechtsdagen 1000 vijandelijke ge vechtswagens stuk. Ook hier strijden Nederlanders naast hun Duitsche kameraden voor een nieuw Europa. Waar blijft Uw daad? Meldt U vrijwillig voor de Waffen SS. Inlichtingen SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg, Am sterdam, Dam 4. Het opperbevel van de Duit sche weermacht maakte Zon dag bekend: In den zuidelijken en cen- tralen sector van het Oostelijke front duren de hevige gevech ten, die vooral voor den vijand met groote verliezen gepaard gaan, voort, terwijl zg in het bijzonder op de brandpunten door groot gebruik van pant serwagens en luchtstrijdkrach ten aan beide zijden tot de grootste hevigheid zijn opge voerd. In de West-Siberische Zee schoten Duitsche duikbooten uit kleine convooien drie sche pen weg met een gezamenlij- ken inhoud van 12.000 brt. Snelle Duitsche gevechts vliegtuigen plaatsten bij een aanval overdag op de haven van Augusta bomtreffers op vier schepen van middelbare grootte. In het strijdgebied van Napels alsmede voor de Zuidkust van Sardinië schoten Duitsche jagers Zaterdag 11 vijandelijke vliegtuigen neer, Onze afweer van jagers en luchtdoelgeschut boven den Atlantischen Oceaan, boven de bezette Westelijke gebieden en aan de Noorsche kust haal de nog vier andere machines omlaag. Duitsche onderzeebooten brachten in de Middellandsche Zee drie schepen tot zinken met een gezamenlijken inhoud van 20.000 brt. en beschadig den een groot troepentrans portschip ernstig door torpe dotreffers. Kapitein Rail, leider van een groep jachtvliegers, behaalde op 28 Augustus zijn 200e overwinning in de lucht» BEKENDMAKING. Voor het betreden en verta len van afgebakende en door verbodsborden aangegeven ge bieden bij Den Helder, LJmui- den, Scheveningen en Hoek van Holland is op grond van een bevel van den bevelhebber der weermacht in Nederland een bijzondere vergunning noo- dig, die verstrekt wordt door den plaatselijken militairen bevelhebber of in uitzonde ringsgevallen door den bevel hebber der weermacht in Ne derland. De vergunningen moeten tijdig en schriftelijk worden aangevraagd bij den plaatselijken Nederlandschen politie-autoriteit in het betref fende gebied en wel bij de po- litiepresidenten in Den Haag en Rotterdam resp. bij de bur gemeesters van Velzen en Den Helder, waarbij de bewijsstuk ken welke de noodzakelijkheid motiveeren, moeten worden in geleverd of getoond. Rijksduit- schers of "burgers (Angehöri- ge) van het protectoraat Bo- hemen en Moravië moeten de vergunningen aanvragen bij den voor het gebied bevoegden gevolmachtigde van den rijks commissaris poli tie-officier) Burgers, die in dienst zijn van een binnen het afgesloten gebied liggende instantie van de weermacht, Waffen-SS, Duitsche politie, O.T. enz. of werk moeten gaan verrichten in opdracht van deze instan ties, moeten tot deze instan ties een aanvraag richten. Zij, die werkzaam zijn bij grootere bedrijven, welke voor de be wapening werken, moeten, al vorens zg' hun aanvraag indie nen, bij hun bedrijfsleiding vragen, of deze bevoegd is tot het in ontvangst nemen der aanvragen. Vergunningen kunnen slechts verleend, worden op dringende militaire, algemeene economi sche, administratieve of poli tieke gronden. Met persoonlij ke redenen, zooals familiebe zoek, kan in beginsel geen re kening worden gehouden; slechts in bijzondere uitzonde ringsgevallen (overlijden, ziek te, waarvan het levensgevaar lijke karakter is aangetoond) kan er acht op worden gesla gen, indien de omstandigheden iet toelaten. Met nadruk wordt er op ge wezen, dat de bewoners der afgesloten gebieden ook voor het verlaten der gebieden een vergunning noodig hebben. De vergunningen zijn slechts gel dig, indien zij worden getoond tezamen met een officieel le gitimatiepapier, waarop een foto van den houder voorkomt. Personen, die in de toe komst nog uit deze gebieden geëvacueerd worden, moeten de hun verleende vergunnin- fen bij het weggaan inleveren ij de plaatselijke politie-auto- riteiten. Den Haag, 28 Aug. 1943. Der General-Kommissar für das Sicherheitswesen, RAUTER, SS-Obergruppenführer und general der polizei. VERKOOP VAN APPELEN EN PEREN ALLEEN OVER DE VEILING. Er wordt nogmaals de aan dacht op gevestigd, dat telers van fruit en met name van appelen en peren hun produc ten uitsluitend dienen aan te voeren op de veiling. Elke an dere verkoop, in welken vorm ook, is verboden. Tegen telers, handelaren em consumenten, die de wettelijke voorschriften in dezen overtre den, zal streng worden opge treden. Verliezen der Brïtsclie vloot. De Britsche admiraliteit deelt mede, dat tijdens de operaties tegen Sicilië de volgende sche pen verloren zijn gegaan: de duikboot „Saracen'', de duik- BON 35 AANGEWEZEN VOOR VLEESCH. Van 29 Aug. t.m. 4 Septem ber geeft bon „vleesch 35a'? recht op het koopen van 1 rantsoen vleesch en bon ,,35b vleesch" op het koopen van Ï4 rantsoen vleesch. Rantsoen paardevleesch verminderd. Met ingang van 29 Aug. is het rantsoen paardevleesch' verminderd van 150 tot 100 gram, zoodat men op een A- bon of rantsoenbon voor vleesch slechts 100 gram paar devleesch met been kan ver krijgen. Tegen inlevering van één A- bon of één rantsoenbon voor vleesch kan men derhalve in den vervolge naar keuze koo-' pen 100 gr. rund-, kalfs-, paarde- of schapenvleesch, been inbegrepen (d.w.z. ten minste 75 gr. vleesch en onge veer 25 gr. been) of 75 gr. ge rookt of gekookt vleesch, ge braden gehakt, corned beef of 75 gr. gerookte worstsoorten of 100 gram gekookte worst soorten of 125 gr. leverartike len, tongeworst, nierkaas of 150 gr. zure zult of 300 gr. bloedworst. Tegen inlevering van een B- bon voor vleesch kan men ï4' gedeelte van een hoeveelheid vleesch of vleeschwaren, wel ke verkrijgbaar is tegen inle vering van een A-bon, koo- pen. Het verdient aanbeveling bovenstaande lgst uit te knip pen en te bewaren, aangezien het niet mogelijk is die regel matig te publiceeren. DOORGAANDE STEUN REGELING BIJ ZIEKTE OE; ONGEVAL. Bij ziekte of ongeval van een in de rijkssteunregeling opgenomen arbeider werd tot dusver de ondersteuning niet voortgezet, omdat de rijks steunregeling slechts voor va lide arbeiders geldt. Van dit voorschrift werd in zooverre afgeweken, dat de betrokkene, na het optreden van ziekte of ongeval, nog een maal steun, ingevolge de steunregeling verkreeg. Deze regeling heeft in de practijk niet vodaan. Afgezien nog van andere sociale overwegingen, heeft de overgang van steun - naar armenzorg-uitkeering, na slechts één week van ziek te, een remmenden invloed op het herwinnen van de ge schiktheid tot werken. De secr.-generaal van socia le zaken heeft daarom goedge keurd, dat voortaan tot maxi maal 26 weken per kalender jaar, maar nimmer langer dan 16 weken aan één stuk (dit met het oog op de omstandig heid, dat de ziekte zich mede over een gedeelte van het vol gend kalenderjaar kan uit strekken), bij het optreden van ziekte of ongeval de krachtens de steunregeling verleende steun mag worden voortgezet, mits uiteraard de arbedder overigens daarvoor in de termen valt en de ziekte of het letsel niet van dien aard is, dat de ongeschiktheid tot arbeiden een blijvend karakter draagt. Deze regeling houdt tevens in, dat de arbeider, die door of tijdens ziekte of ongeval werk loos wordt en steun ingevolge de steunregeling behoeft* voortaan aanstonds daarin kan worden opgenomen, mits hij overigens aan alle ver- eischten voldoet. Een en ander geldt ook voor de kleine boeren en tuinbou wers, die vanwege het depar tement van sociale zaken so cialen steun ontvangen. boot „Parthian" en drie mo- tortorpedoobooten, alsmede eeui kanonneerboot»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1