PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS 19 ct per week ot 2.42 per Kwartaaj Franco per post J 2 63 pei Kwartaal. Afzonderlijke nummers 6 cu ADVERTENTIEPRIJS: Per m m. 12» ct.. minimum per adver tentie 2.05. Btj abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 6 regels) 58 cent. dienstaanvrugen en dleoBtaanoie- dmgen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1943 DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 186 De Bureaux van ons blad zon gevestigd te: viissingen: Keaactie en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen), Redactie na kantoortijd tel 578; Middelburg: Londenscbe Kaal 29, Redactie tel. 3521, A.'lmlnlstr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15. tel. 2863, na kantoortijd teL 2475; Souburg Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Keaactie en Administratie n Breakens Dorpsstraat 35 tel 21. Breedestraat 45. De drie etappes van Stalin. Uit het geheim bevel van Stalin gedateerd 18 Febr. 1943, dat in Duitsche handen is ge vallen. blijkt, dat Stalin in den tegenwoordigen oorlog drie étappes onderscheidt. Stalin wijst allereerst er op, i dat het roode leger aan een front van 1500 km. in op- i marsch is en geeft dan een opsomming van de bezette ge- I bieden. Voorts noemt hij ge tallen omtrent beweerde ver liezen van het „Hitler-leger" I dat, naar Stalin zegt, volgens alle uiterlijke kenteekenen zijn volkomen ontbinding tegemoet gaat. De eerste étappe van dezen oorlog, aldus dit geheime be vel, was gekenmerkt door den tactischen terugtocht, daar men onvoldoende voorbereid was en niet de noodige erva ring bezat. 1 Thans ie de tweede étappe 1 begonnen, de verdrijving van het fascisme van het territo- rium der Sovjet-Unie. Stalin 1 zegt niet actief aan dezen oor- log der kapitalisten te hebben willen deelnemen, maar den vreedzamen opbouwarbeid te j hebben willen voortzetten om als eenig land, dat het ware I socialisme verwezenlijkt heeft, ieder oogenblik bereid te zijn voor de belangen van het pro- 1 letarlaat der geheele wereld, dat nog steeds in het Sovjet- leger zijn redder en bevrijder zou zien, op te treden. De derde étappe zal ons, zegt Stalin, na bevrijding van 1 het door het fascisme ge- i kriechte proletariaat, tot het einddoel, de proletarische we- reldrevolutie, brengen. I De eigenlijke taak zal eerst aanvangen, zoodra de tweede étappe van dezen oorlog ten einde geraakt zal zijn. Dan zal de beslissende étappe, de ver- I nietiging van het wereldkapi- I taal, beginnen. Thans moeten reeds de maatregelen genomen I worden om te verhinderen, dat I het wereldkapitaal dit eind- I doel voortijdig inziet. Mocht de I ontwikkeling van de tweede étappe vertraagd worden, dan I zal men den steun van de te genwoordige bondgenooten noodig hebben in 't bijzonder I door de oprichting van een tweede front. Onze wegen scheiden daar, waar onze hui dige bondgenooten in den weg zullen staan aan de bereiking van ons einddoel". Stalin eindigt: ons eenige doel is de werelddictatuur van l het proletariaat. Ziehier de voornaamste pas- sages uit het geheime bevel van Stalin. Feitelijk behoeven wij daar weinig meer aan toe te voegen. De bedoelingen van het bolsjewisme spreken dui- delijke taal. Tevens is het een [i bewijs, dat de ontbinding van r de Komintern, de communis- L tische internationale, eind Mei jl., slechts in schijn plaats had, en dat het niet in de be doeling lag het werk voor een communistische internationale te staken. Voor zijn duivelsch plan gebruikt Stalin zijn te genwoordige bondgenooten, wanneer het hem te pas komt, maar wanneer de derde étap pe begint, dan worden de zgn. bondgenooten opzij geschoven en gaat het regelrecht aan op de werelddictatuur van het proletariaat. Nog pas kort geleden zeide j 5Uksc<Jmmissaris in een rede, dat één man zijn zaad in onvermijdelijke consequentheid ziet rijpen bij iedere vermeen de overwinning der Westelijke mogendheden en zich den oogst waarop hij hoopt, consequent voorbereidt: Stalin. Maar in het Oosten staan duizenden jongemannen, die een ondoordringbaren muur vormen en die slechts een doel 'kennen: vernietiging van het bolsjewisme. BOMMEN OP DE STAD MANNHEiM. Het opperbevel van de Duit sche weermacht maakte Dins dag bekend: Aan het Koebanbruggenhoofd stortten door tanks en slag vliegtuigen gesteunde aanval len der bolsjewisten ineen. Ter wijl aan het Mioesfront door verrassende aanvallen een be langrijk heuvelterrein .op den vijand veroverd werd, heersch- te in de overige sectoren aan den Mioes en aan den midden loop van de Donets slechts geringe gevechtsactiviteit. In het gebied vari Bjelgorod duurde de groote strijd voort. Door krachtige aanvallen van de luchtmacht leed de vijand vooral in dezen "ector zware verliezen. Ten Westen van Orel mis lukten ook Maandag alle door braakpogingen van de bolsje wisten in zware gevechten, die den vijand zware verliezen op leverden. Ook ten Zuidwesten en Wes ten van Wjasma vielen de bolsjewisten na het aanvoeren van nieuwe strgdkrachten en met steun van tanks, vlam menwerpers, stukken salvo-ge schut en slagvliegtuigen onon derbroken aan. Met steun van krachtige eskaders gevechts vliegtuigen, duikbommenwer pers en slagvliegtuigen van de luchtmacht sloegen onze troe pen alle aanvallen met zware vijandelijke verliezen af en schoten een groot aantal tanks stuk. Ten Zuiden van het Ladoga- meer werden de ook aan dit front weer hervatte aanvallen der bolsjewisten afgeslagen, GRG0TE STRIJD IN GEBIED VAN BJELGOROD deels reeds in de kiem ge smoord .Maandag overdag ver loren de bolsjewisten aan het Oostelijke front 215 tanks. In luchtgevechten werden op 8 en 9 Augustus 119 bolsjewistische vliegtuigen vernietigd. In den Noordelijken sector van het Siciliaansche front werden vijandelijke aanvallen afgeslagen. De poging om on zen Noordelijken vleugel met zwakke stryuKrachteri via ue zee te omsingelen, werd door onze troepen in een tegenaan val verijdeld. Aan de overige sectoren van het front heersch- te slechts plaatselijke ge vechtsactiviteit. Bij den strgü tegen schepen aan de Noordelijke kust trof fen zware Duitsche gevechts vliegtuigen een vijandelijken torpedojager. In het zeege bied voor Augusta werden 3 vrachtschepen van middelbare grootte tot zinken gebracht en een kruiser en twee kleine vij andelijke eenheden beschadigd. Na aanvallen overdag van vijandelijke vliegtuigen op en kele plaatsen in de bezette ge bieden in het Westen wierpen formaties van de Britsche luchtmacht Maandagnacht bri sant- en brandbommen op de stad Mannheim. Er ontstond brandschade in de woonwijken. De bevolking leed geringe ver liezen. Volgens de totdusver ontvangen '•apporten werden 13 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Duitsche vlootstrijdkrachten, luchtdoelartillerie aan boord van koopvaardijschepen en luchtdoelartillerie van de ma rine schoten in de periode van 1 tot 10 Augustus 42 vijande lijke vliegtuigen neer. Astroepen ontruimen stellingen op Sicilië. Het Italiaansche opperbevel maakte Dinsdag bekend: Het offensief van den vij and op Sicilië blijft zich ont plooien met krachtigen steun van lucht- en vlootstrijdkrach ten. Ondanks den hardnekki- gen tegenstand van ie Itali- aansch-Duitsche troepen, moesten eenige stellingen als gevolg van de hevige aanval len der gepantserde eenheden van den vijand worden ont ruimd. Verkeersknooppunten en verkeerscentra aan de ach- terwaartsche linies van den vijand werden door Italiaan- schen en Duitsche vliegtuigen gebombardeerd. Twee toestel len werden in een luchtge vecht door Duitsche jagers vernield. Italiaansche vliegtui gen troffen met torpedo's ter hoogte van Sicilië een kruiser alsmede twee koopvaardijsche pen met een gezamenlijken in houd van ongeveer 8000 ton. Duitsche bommenwerpers brachten in de wateren van Augusta drie schepen tot zin ken van middelbare tonnage. Bovendien werden een kruiser en twee kleinere eenhed-sn ge troffen. CHURCHILL IN CANADA. Churchill is in Canada aan gekomen. Na het voeren van besprekingen met den Cana- deeschen premier Mackenzie King zal hij ook ruggespraak houden met president Roose velt. Niet-uitreiking van coupons voor ziekenfondspremie is strafbaar. Bij besluit van den secretaris generaal van het departement van sociale zaken is bepaald, dat werkgevers, die in gebre ke blijven aan hun arbeiders de verschuldigde coupons voor ziekenfondspremie by elke uit betaling van loon ter hand te stellen, dan wel deze coupons VERKOOP VAN SCHRIJFMACHINES. Daar het wel is voorgeko men, dat handelaren in schrijf machines hun medewerking bij het inzenden van aanvraagfor mulieren voor het verkoopen en afleveren weigeren, ofschoon zij wel schrijfmachines voorra dig hebben, is door een be kendmaking in de Staatscou rant van 9 Augustus 1942 aan die handelaren de verplichting opgelegd op door het bureau voor de metalenverwerkende industrie afgegeven vergunnin gen schrijfmachines te verkoo pen en af te leveren. Groote fietsendiefstallen by de Spoorwegen. Naar de officier van justitie van de Utrechtsche rechtbank in een requisitoir mededeelde, hebben de Nederlandsche spoorwegen in elf maanden tgds ruim 7% millioen gulden uitbetaald aan schadeloosstel ling voor gestolen goederen. Per dag worden 20 fietsen bij de spoorwegen gestolen. Te gen een 27-jarige stations brandwacht uit Utrecht, die meer dan 30 fietsen van de fierrons had weggenomen en otaal voor ca. 6000 had verkocht, werd drie jaar en zes maanden gevangenisstraf geëischt. De Roemeensche minis terraad is bijeengekomen om zich bezig te houden met eco nomische en financieele maat regelen ter ondersteuning van de personen en de petroleum- ondernemingen, die schade hebben opgeloopen door het bombardement op het petro- leumgebied van Ploesti. Van 1 Mei3 Aug. werd in Den Haag in totaal voor circa 15.000 aan politi- oneele waarschuwingen uitge reikt. niet op de voorgeschreven wij ze invullen, zich aan een straf baar feit schuldig maken. „Het Oosten als .-uropeesche grondstoffen- en energiebron". Uitgestrekte gebieden, die zich voor den aanplant van katoen leenen, reusachtige bosschen, met onuitputtelijke hout voorraden en gigantische energie- installaties staan thans onder Duitsche bescherming in dienst van Europa. Zij vullen de Europeesche grondstoffenvoorziening aan en maken het Europeesche blok ook op dit gebied onoverwinnelijk. Een kijkje op de groote turbinehal van het krachtatation aan den Dnjepr. Atl.-H-P m ITALIË EN DE OORLOG. „Op het huidige, moeilijke oogenblik is Italië bereid ver der voor de vrijheid te strijden, welke morgen hoop, cultuur en menschelijklieid zal beteeke- nen", zoo wordt van toonaan gevende Italiaansche zijde ver klaard over de positie van Ita lië ten aanzien van den oorlog. De beslissende, ondubbelzinni ge rede van den Italiaanschen weerstand moet gezien worden in het feit, dat het Italiaan sche volk vastbesloten is niet den hersenschim van een val- schen vrede na te streven, maar in Europa zoowel den angelsaksischen strijdkrachten als ook de communistische macht den sterlcsten weerstand te bieden. „Terwijl de vijande lijke propaganda drie jaar lang beweerd heeft", zoo wordt ver der verklaard „dat de strijd der vijanden alleen gericht is tegen het fascisme, maar niet tegen het Italiaansche volk, eischen de angelsaksische mo gendheden thans, ondanks de opheffing van het fascisme van Italië de onvoorwaardelijke ca pitulatie". Deze herhaalde eischen en de hervatting van de bombarde- mènten op ni et-militaire doelen zgn naakte feiten, die geen ver der commentaar behoeven. Het Italiaansche volk ziet thans zakelijk en nuchter de volledi ge waarheid: het Italiaansche volk moet door den vijand met ijzer en staal ter aarde ge drukt worden. Bovendien moet het Italiaansche volk de schan de vart de trouwbreuk op zich nemen. Tot zoo'n daad zou al leen een communistische re geering in staat zijn. Plannen van den minister van justitie. Azzariti, de Italiaansche mi nister van justitie heeft voor gesteld, na den oorlog den doodstraf af te schaffen. Nog tijdens den oorlog hoopt hij de Italiaansche strafwetgeving te herzien. Over vrijlating en rehabili tatie van politieke gevangenen heeft de minister verklaard, dat deze aangelegenheid met den grootst mogelijken spoed zal worden onderzocht. Het be langrijkste daarbij is, dat wel wordt onderscheiden of de vangene in kwestie is gearres teerd wegens anti-fascistische activiteit of wegens benadee ling van den staat. Vergrijpen tegen den staat blijven uiter aard even strafbaar als voor heen. S.P.T. vernam te Rome dat de parlementaire onschendbaar, beid van de 642 leden van de Kamer van fasci en corpora ties evenals die van de 453 se natoren is opgeheven. De leden van den nationalen raad en de senatoren, die van onrechtma tige handelingen ten eigen bate worden beschuldigd, kunnen nu zonder verdere formaliteiten voor de commissie van onder zoek verschijnen. Tijdens het vorige bewind was 'n dergelijk onderzoek niet mogelijk. NEDERLANDERS TER DOOD VEROORDEELD. Officieel wordt bekend ge maakt: De Nederlandsche burgers J. H. Janzen, J. Posthuma, C. Aarnouts, C. Schuurman, N. J. Bsrgsma, H. Godfroid en B. G. Mulder, zijn door het Duit sche Obergericht wegens sabo tage resp. het overtreden van het verbod op het in het bezit hebben van vuurwapens, ter door veroordeeld. Het vonnis is na onderzoek van de moge lijkheid van gratie voltrokKen. De veroordeelden waren meerendeels reed3 voor den oorlog leden van de C.P.N. en bekleedden daar ten deele functies. Van Juni 1940 tot Februari 1943 hebben zij ge ijverd voor den wederopbouw van de verboden C.P.N. en il legale communistische tijd schriften vervaardigd en ver spreid. Zij leefden ten deele met valsche papieren, ten deele zonder zich te hebben aangemeld. Mulder heeft or.aanks alle waarschuwingen tot het voor jaar van 1943 een vuurwapen, in voor het gebruik gereeden toestand bij zich gehad. De Nederlandsche staatsbur ger M. Slort is door het Deut sche Obergericht in de bezette Nederlandsche gebieden we gens misdaden gepleegd tij dens den duur van het politie- standrecht ter dood veroor deeld. Het vonnis is, nadat de mogelijkheid van gratieverle ning was onderzocht, voltrok ken. Slort, die zich reeds vroeger op actieve wijze aan anti- Duitsche kuiperijen neeft schuldig gemaakt, heeft tij dens den duur van het politie- standrecht pamfletten ge schreven, vermenigvuldigd en verspreid, waarin tot staking en ongehoorzaamheid aan de verordeningen van de bezet tende macht werd aange spoord. Bovendien heeft "hij een slagwapen bij zich gedra gen. VERPLICHTE ARBEID VAN GEDETINEERDEN. De Staatscourant van 9 Augustus bevat een besluit van den secretaris-generaal van het departement van justitie, waarin is bepaald dat de ver oordeelden tot hechtenis en de onveroordeelden, gedetineerd in de strafgevangenissen en de huizen van bewaring, evenzeer als de veroordeelden tot ge vangenisstraf, verplicht zijn den arbeid te verrichten, die hun wordt opgedragen. De secretaris-generaal van het de partement van justitie geeft, voor zoover noodig, voorschrif ten omtrent den duur -van en de belooning voor den arbeid. Dit besluit is reeds in werking getreden. In een passagierstrein op de lijn Treviglio—Cremona is brand uitgebroken. Dertien personen zijn levend verbrand en meer dan vijftig r-eizigors werden gewond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1