PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week ol 2.42 per kwartaal Franco per post J 2 63 per Kwartaal. Afzonderlijke nummers 6 cL ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 124 ct., minimum per adver tentie 2.05. BtJ abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 6 regels) 58 cent, dienataanvragen en dienstaanbie dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer DONDERDAG 22 JULI 1943 dit nummer bestaat 186ste jaargang uit 4 bladzijden nummer 168 Hf °ïï»?.,aa zon gevestigd te: Viissingen: Redactie en Administratie Walsir, 08-6O, tel. 10 (2 lOneni. Redactie na ^nto^iOd 'el 578; Middelburg: Londenscbe Kaaf 29. ReaacUe tel. 3521, Adminlstr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 2S63, na Kantoortijd tel. 2475; Souburg Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, tel. 102; Breskens Dorpsstraat 35. tel. 2L Vergeefsche doorbraakpogingen der Sovjets. MISLUKTE LANDINGSPOGING IN NOORD-NOORWEGEN Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte Woensdag bekend Aan den Mioes en den mid denloop van den Donetz pro beerde de vijand ook Dinsdag met sterke infanterie- en pant- serstrijdkrachten^ons afweer- front tevergeefs te doorbre ken. Hevige vijandelijke aan vallen en stormloopen wissel den met eigen tegenaanvallen af. De gevechten duren voort. Ook in het gebied van Orel werd vooral ten Oosten Noorden van de stad! de zware afweerslag voortgezet. In het Zuidelijke deel van dezen front sector werden over een breed front ondernomen aanvallen van de Sovjets bloedig afge slagen, plaatselijke wiggen werden afgegrendeld. Dinsdag vernietigden onze troepen 133 Sovjet-pantserwa gens. In den tijd van 5 tot 19 Juli werden in de felle aan- vals- en afweergevechten aan het Oostelijke front 45.172 ge vangenen gemaakt, terwijl 4827 pantserwagens door for maties van het leger, van de Waffen-SS en door luchtdoel- artillerie van de luchtmacht kapot geschoten eh verschei dene honderden andere Sovjet pantserwagens door vliegende formaties van de luchtmacht werden vernietigd. Bovendien werden 2201 stukken geschut alsmede 1080 granaatwerpers buit gemaakt of vernietigd. In denzelfden tijd werden 2344 Sovjetvliegtuigen omlaag ge schoten. Op de Zwarte Zee bracht een Duitsche duikboot een vrachtschip van 2000 brt tot zinken en in de baai van Kroonstad werd door kustbat- terijen van de marine een sleep in brand geschoten. Verwacht kan worden, dat de sleep ver nietigd is. Onder de bescherming van dichten mist, ondernam de vg- and in den nacht van 19 op 20 Juli met vrij sterke strijd krachten een landingspoging aan de kust van Noordelijk Noorwegen bij Vardoe. In het terstond losbarstende gecon centreerde vuur van alle ter verdediging van de kust opge stelde eenheden van het leger, de marine en de luchtmacht, stortte de landingsactie van den vijand volkomen ineen. De vijand moest zich onder ver liezen in den dikken mist te rugtrekken. In dien Westelijken sector van het Siciliaansche front voerden Duitsch-Italiaansche gevechtsgroepen, ongehinderd door den vijand, de bevolen be wegingen volgens de plannen uit. In den Oostelijken sector werden talrijke aanvallen van Britsche troepen afgeslagen en werden plaatselijke wiggen in onverwijlden tegenaanval uit den weg geruimd. In den strijd tegen de vij andelijke transportvloot wer den ook Dinsdag weer goede resultaten behaald. Bij den reeds gemelden aanval van 'n formatie zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen uit Malta in den nacht van 19 op 20 Juli werden inrichtingen der haven La Valetta in brand geworpen en werden bomtreffers ge plaatst op 7 groote vijandelijke transportschepen, waarvan er minstens 2 als vernietigd be schouwd kunnen worden. Een Duitsche formatie mo- tortorpedobooten ondernam een nachtelijke actie tegen de door den vijand bezette haven van Syracuse eri bracht in een ver rassenden aanval 2 torpedo jagers en een schip van 3000 brt. tot zinken. Een ander groot schip werd door torpe dotreffers zwaar beschadigd. Spiltroepen op Sicilië in nieuwe stellingen. CALTANISETTA EN ENNA ONTRUIMD. Het Italiaansche hoofdkwar tier meldde Woensdag: In den centralen sector van het front op Sicilië hebben de spiltroepen na hevige gevech ten Caltanisetta en Enna ont ruimd en nieuwe stellingen be trokken. Van 10 tot 20 Juli werden 228 vijandelijke pantserwagens vernield en een 100-tal be schadigd terwijl de vijand tal rijke andere bij de landings- opératies heeft verloren. Slag vliegers hebben een stoutmoe- digen aanval op de haven van Augusta gedaan, waarbij zij een groot koopvaardijschip en een transportschip ernstig troffen. Twee vijandelijke toe stellen werden in een gevecht neergeschoten. Drie Italiaan sche vliegtuigen keerden niet op hun bases terug. Zware Duitsche bommenwerpers heb ben in Jen nacht van 20 Juli de haven van Malta aangeval len. Zg troffen havenwerken en koopvaardijschepen waar van er 2 als gezonken kunnen worden beschouwd. Duitsche torpedomotorbooten hebben in de wateren van Sicilië twee torpedojagers en een stoom schip van 3.000 ton tot zinken gebracht en eenkoopvaardij schip van middelbare grootte met torpedo's getroffen, alle torpedomotorbooten keerden op haar basis terug. Bij vijande lijke luchtaanvallen op Napels en plaatsenin Campania, Ca- labrie en Sardinië werd lichte schade en een gering aantal slachtoffers veroorzaakt, lucht doelbatterijen schoten vier toe stellen neer. Tot dusverre zgn te Napels en in de provincie 13 dooden en 45 gewonden ge teld. Pauselgk protest te Washington en Londen. In toonaangevende vaticaan- sche kringen wordt bevestigd, dat Paus Pius XII onmiddellijk na het bombardement van Rome Maandag eep officieel protest heeft gericht tot de regeeringen te Washington en Londen. De boodschap werd langs diplomatieken weg aan de beide regeeringen overhan digd. Een officieele publicatie van het protest van het vati- caan wordt echter niet ver wacht, daar men eerst de ant woorden van de beide regee ringen wil afwachten Giraud is van Canada ko mend, in Londen aangekomen. Verliezen der geallieerde oorlogsvloot. Naar Stefani meldt heeft de luchtmacht der spil bij Sicilië in tien dagen 21 vijandelijke oorlogsschepen, waaronder ver scheidene groote, tot zinken gebracht. Voorts werden 77 andere oorlogsvaartuigen meer of minder ernstig beschadigd, waaronder minstens 15 krui sers, die door torpedo's of bommen zijn getroffen. Aanval op Dultsch convooi afgeslagen. Naar het D.N.B. verneemt heeft een vijandelgke formatie van 33 bommenwerpers den 20sten Juli getracht een Duitsch convooi voor de kust van de IJszee aan te vallen. HOOGTEPUNT IN SOVJET OFFENSIEF NOG NIET BEREIKT. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De gigantische aanvallen met pantserwagens, welke de bolsjewisten eenige dagen ge leden in de sectoren ten Oos ten van Orel en ten Zuiden van Soechinitsji begonnen zijn en de minder sterke, doch niettemin belastende offensie ve handelingen aan de centra le Donetz, bij Lissitsjansk en aan het Mioesfront, worden nog steeds met onverminderde hevigheid voortgezet, ja, men kan zelfs niet aan den indruk ontkomen, dat het hoogtepunt in het bolsjewistische offensief nog niet bereikt is. Uit het Duitsche legorbericht blijkt althans, dat de bolsjewisten nog steeds ln staat zUn geweldige mas sa's materiaal ln den slag te bren gen. Ten koste van alles, aldus ver luidt het in militaire kringen te Ber lijn, trachten zU op verschillende punten door te breken en wel ten Oosten van Orel en ten Zuiden van Soechinitsji, alwaar ook het zwaar tepunt van den strüd ligt. Onafge broken rolden de golven der bolsje wistische pantserwagens en regimenten infanterie op de Duitsche hoofdver dedigingslinies aan. Het materiaal, dat door de roode troepen gebruikt wordt, bestaat hoofdzakelijk uit pro ducten der eigen industrie. De rol van het Britsche en Amerikaansche ma teriaal Is van ondergeschikt belang. Volgens Duitsche schattingen hebben de bolsjewisten ongeveer 50 pet. Van het bij Orel ln den slag gebrachte materiaal verloren. Bij Soechinitsji bedroegen de verliezen volgens de zelfde waarnemers ongeveer 30 pet. Men verklaart te Berlijn, dat deze verliezen op den duur zelfs voor de bolsjewisten catuatrophaal moeten worden. Duitsche tegenaanval aan de Mioes. Volgens de laatste te Berlijn binnengekomen berichten zijn de Duitsche troepen aan het Mioesfront thans tot den te genaanval overgegaan. Uit de tot nu toe nog spaarzame be richten, die uit dezen sector gekomen zijn, zou men kunnen opmaken, dat het hier een vrij grooten tegenaanval geldt, temeer daar de eerste berich ten reeds spreken van een die pen wig in de vijandelijke stellingen. De Reichsschule te Valkenburg. In de Reichsschule te Val kenburg, waar Nederlandsche en Duitsche jongens tot toe komstige leiders worden ge kweekt, is een ouderavond ge houden. Volgens het verslag in de „Deutsche Zeitung" hebben de ouders bij hun rondgang kunnen bespeuren, dat alles hier een afspiegeling was van de innerlijke houding en tucht, die het leven der jongens be heers chen. De kamers, de slaap- en lesloka len, de bibliotheek, dit alles wekte de bewondering der ouders op. Na een wandeling door het park en den tuin, een bezoek aan de boerderij en een gemeenschappelijke maaltijd» vond een geslaagde avond-bijeenkomst plaats. Het orkest van de school de koorzang en solisten, kwamen zeer goed voor den dag. Den volgenden morgen kreeg men op het sportterrein een beeld van de lichamelijke opvoeding. Aan het slot van het bezoek sprak de leider van het N.A.F.. Wouden berg, namens de ouders. Hij dankte de Reichsschule voor hetgeen de ouders In deze twee dagen te zien hadden gekregen. Hier kon men be leven, wat de spreker zich van een kameraadschappelijke samenwerking tusschen Duitschers en Nederlanders bij den opbouw van een gemeen schappelijke nationaal-socialistïsche toekomst onder leiding van Adolf Hitler had voorgesteld. De in het hooge Noorden ge stationeerde formaties. Duit sche jagers vielen de vijandelij ke formaties aan en schoten binnen korten tijd 13 vijan delijke vliegtuigen neer. Het gelukte den vijand niet tref fers op de schepen te plaat- PLICIITSVERZUIM VAN DISTRIBUTIE AMBTEN AKEN. Officieel wordt medegedeeld: In een der distributiekanto ren van het land zgn, zooals reeds gemeld, misdadige ele-. menten binnengedrongen, die bereikten, dat de ambtenaren ter plaatse de plundering van het kantoor toelieten, zonder tegenstand te bieden. Daarbij Ls een zeker aantal levensmid delenbonnen gestolen. Uit het onderzoek is geble ken, dat enkele ambtenaren in strijd met hun plicht zon der tegenstand te bieden de indringers >n hun misdadige bezigheid niet hebben gehin derd. Zy zijn daarop in hechtenis genomen en wachten thans op overbrenging naar het concen tratiekamp 's-Hertogenbosch. Tevens is "jepaald, dat in dit geval en /oortaan in elk eventueel volgende geval van dezen aard het betreffende distributiekantoor voor de ge roofde bonnen geen andere krjjgt. De bevolking zal het dan, naar gelang van het aan tal gestolen bonnen, zonder le vensmiddelenbonnen moeten doen. In verband met dit voorval verne men wU nog van bevoegde zUde: De levensmiddelenpositie ln Neder land is aan de geheele bevolking be kend. De levensmiddelenbonnen, die worden uitgegeven, weerspiegelen in hun rantsoeneering den omvang van hetgeen met inspanning van alle krachten en in het belang van alle Nederlanders uit den Nederlandschen bodem gewonnen kan worden. Als dus onverantwoordelijke elemen ten zich vergrijpen aan levensmidde- lenbonnen of in anderen vorm aan de maatregelen tot rantsoeneering der levensmiddelen, welke zoo noodzake lijk zijn in het belang der geheele bevolking, dan verhinderen zij daar door de ordelijke voedselvoorziening der bevolking, die dan uitsluitend de schade daarvan heeft. Bovendien is de bezettende mogend heid vastbesloten, ter beveiliging van de levensnoodzakelijkheden, in vervolg een bijzonder nauwkeurig derzoek in te stellen naar de houding der ambtenaren op de plaats van het strafbare feit, daar het de natuur lijke plicht van eiken ambtenaar wederom in het belang van het alge meens welzijn ls, zich energiek en met succes te verzetten tegen iedere poging tot satiotage. Waar ook maar de verdenking bestaat, dat amb tenaren ln strijd met hun plicht han delen, zullen zij zooals in bet onderhavige geval naar een con centratiekamp worden overgebracht. POLITIEKE MOORD IN ROTTERDAM. 10.000 gulden belooning. In de avonduren van 19 Juli 1943-tegen 23 uur werd in de Zestienhovenstraat in het Noordelijk deel van Rotterdam de Nederlandsche staatsburger Anthonius van der Waals, ge boren op 11 October 1912 in Rotterdam, door verscheidene schoten ernstig gewond. De ge wonde is tydens het vervoer naar het ziekenhais aan zijn verwondingen bezweken. - De daders wisten zonder herkend te zyh, te ontkomen. Op den doode werd een per soonsbewijs gevonden, uitge schreven ten name van Antoon de Wilde. Het vermoeden be staat, dat het slachtoffer zich soms van den naam Antoon de Wilde bediend heeft. De bevolking wordt aange spoord om mede te werken aan het opsporingswerk. Voor ter zake dienende aanwijzin gen, die leiden tot het vinden van de daders, wordt een be looning van 10.000 gulden uit geloofd. De leider van de Sicher- heitspolizel en van de S. D. Rotterdam, w.g. Wolk, SS-Sturmbaiuifiihrer. Briefwisseling met Nederlanders in Duitschland. De persdienst van de P.T.T, meldt: Verwanten van in Duitsch land te werk gestelde Neder landers zenden hun stukken veelal aangeteekend, vermoe delijk omdat rij meenen daar mede sneller overkomst te be reiken. Het tegendeel is vaak echter waar, omdat de betrok ken Duitsche kantoren overbe last worden .Aanbevolen wordt alledaagsche berichtenwisseling op gewone wijze te verzenden en aangeteekende verzending te beperken tot die stukken, welker inhoud bijzondere be handeling inderdaad vordert. - Soebhas Chandra Bose, president der Indische on afhankelijkheidsliga in Oost- Arië, heeft verklaard: Onze landslieden inhet vaderland, die zoolang dapper gestreden hebben, eischen het tweede front en het is onze taak dit tweede front op te richten. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN S.S., HET LEGIOEN EN DE LANDWACHT. Het S.S. Ersatzkommando Nleder- lande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, ln den leeftijd van 1715 Jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowei als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geveD aan de eischen, die de rpleldtng hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te wor de BJJ de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen ver strekt met betrekking tot do verzor ging der familieleden, duur der op leiding, extra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen ln Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de landwacht Ne derland of bij het wachtbataljon ln Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche S.S. ln Ne derland willen toetreden. Personen tusschen 1835 Jaar, dia aanmeldingsplichtig zijn voor den ar beidsinzet kunn i zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis vaa den arbeidsinzet vrijgesteld. 23.7.43 914.00 uur Amsterdam, Dam 4. 24.7.43 9—13.00 uur Utrecht N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43 914.00 uur Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 26.7.43 914.00 uur Den Haag, café Den Hout, Bezuidenhoutscbewcg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1