PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Vijandelijke aanvallen op Sicilië-afgeslagen. Terugvoering in krijgsgevangenschap. ABONNEMENTSPRIJS 19 cl per weck ot 2.42 per Kwartaal Franco per post 2.63 per Kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 121 ct., minimum per adver tentie 2.05. Bi] abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 5 regelsj 58 cent, dienstaauvragen en dienstaanbie dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer DINSDAG 20 JULI 1943 DIT NUMMER BESTAAT 186ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 166 De Bureaux van ons Dlad zijn gevestigd te: Viissingen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lünen), Redactie na Kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londenscüe Kaal 29, Redactie k?1'Administr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie lurfkade 15, tel. 2863, na Kantoortijd tel. 2475; Souburg Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, teL 102; Breskens Dorpsstraat 35, tel. 2L BOLSJEWISTEN LIJDEN ZWARE VERLIEZEN Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte Maandag bekend: De bolsjewisten bestormden ook Zondag vergeefs het mid den err-het Zuidelijk deel van het Oostelijke front. Zij leden daarbij opnieuw zware, bloe dige verliezen en verloren 337 tanks. Aan 't Koebanbruggehoofd staakte de vijand tengevolge van zijn zware verliezen in den loop van den middag, zgn aan vallen. Aan de Mioes en aan het middendeel der Donets zetten, de bolsjewisten hun doorbraak pogingen voort, welke strand den op den taaien afweer of door den vastberaden tegen aanval onzer troepen.* Ten Noorden van Bjelgorod wérden de in verscheidene gol ven aanvallende formaties in fanterie en tanks der Sovjets reeds vóór de voornaamste ge vechtslinie uiteengeslagen. In de geheele ruimte van Orel weerden onze troepen in wisselvallige gevechten de op talrijke-plaatsen van het front ondernomen aanvallen met bij zonder zware verliezen voor den vijand af Aan de rest van het Ooste lijke front ondernamen de bol sjewisten slechts plaatselijke aanvallen zonder succes. Het luchtwapen viel met sterke formaties herhaaldelijk in de gevechten op de zwaarte punten van den afweerslag- in en had in talrijke luchtgevech ten succes. Roemeensche ja gers schoten hierbij 17 Sovjet vliegtuigen neer. Op Sicilië boden Duitsche en Italiaansche troepen, deels in beweeglijke gevechtsmanoeu vres, den vijand ook verder verbitterden tegenstand. In den kustsector ten Zuiden van Ca tania werden door zware scheepsartillerie en sterke luchtstrijdkrachten gesteunde doorbraakaanvallen van Brit- sche formaties infanterie en tanks afgeslagen. Duitsche en Italiaansche for maties vliegers bestreden over dag en des nachts de trans- portvloot van den vijand ir de Siciliaansche wateren met groot succes. Bij den afweer van aanval len op Duitsche convooien aan de Noorsche en Nederland se h e kust werd een vijande lijke duikboot in den grond ge boord en door beveiligingsvaar tuigen en Duitsche jagers wer den vijf vliegtuigen neerge schoten. Nog vier vijandelijke vliegtuigen, o.m. 'een groote vliegboot, werden boven het Kanaal en den Atlantischen Oceaan vernietigd. Een eigen :er ging verloren. Zondagnacht hebben slechts enkele storingsvliegtuigen bo ven het Duitsche gebied gevlo- sche duikbooten brach ten in den strijd tegen de vij andelijke ravitailleering op nieuw tien schepen met een inhoud van 62.000 brt. tot zin- kén. Op Sicilië zijn herhaaldelijke vijandelijke aanvallen afgesla gen. Eskaders bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen der spil, die de legerstrijdkrachten steunden, hebben vijandelijke troepen en concentraties voer tuigen doeltreffend aangeval len. Tijdens deze gevechten werden vier vijandelijke vlieg tuigen ten val gebracht. In dien loop van de operaties overdag en des nachts van de Italiaansche en Duitsche lucht strijdkrachten, werden de vij andelijke scheepvaart nieuwe verliezen toegebracht, 'n Schip van 12.000 ton, dat met muni tie was geladen, werd door 'n Italiaansch torpedovliegtuig getroffen en opgeblazen. Een zware kruiser en een schip van middelmatige grootte werden eveneens door torpedo's getrof fen, welke door Italiaansche vliegtuigen waren gelanceerd. Een Italiaansch verkennings vliegtuig heeft boven Sardinië een bommenwerper vernield. Maandagochtend hebben vij andelijke formaties vliegers talrijke bommen op Rome ge worpen. De ontstane schade wordt op het oogenblik nage gaan. Naar het D.N.B. verneemt handhaafden de Britseh-Ame- rikaansche strijdkrachten den, 17en en 18en Juli den druk op de stellingen der spiltroepen in Zuid-Sicilië. Den vorigen dag hadden die Britten door het afzetten van parachutisten achter de Duitsche linies bij Catania en door een gelijktij- digen door vliegers en scheeps artillerie ondersteunden aan val uit het Zuiden getracht de Duitsche verdedigingsstellin gen te verbrekèn. De vijand leed echter een bloedige neder laag en moest met aanzienlij ke verliezen aan mensehen en pantserwagens den strijd' -sta ken. Den 17en Juli herhaalde de vijand in de kuststrook ten Zuiden van Catania met nu meriek sterkere strijdkrachten zijn aanval en begon tevens 'n omsingélingsopmarsch aan den Westelijken rand van de vlak te van Catania. De Duitsche pantserwagens schoten tijdens den afweer van de flankstoot 19 Britsche pantserwagens ka pot. Ook leed de vijand groote verliezen door luchtaanvallen Desondanks rukten de Britten in het gebied van den weg van Syracuse naar Catania op. In de bergen ten Westen van de vlakte van Catania boden vooruitgeschoven gevechts groepen den oprukkenden vij and krachtigen tegenstand.Tij- dens de elastiscfi gevoerde af- weergevechten leed de .vijand aanzienlijke verliezen. Oproep aan het Italiaansche volk. Zondagavond heeft de par tijsecretaris minister Scorza, in een radiorede het geheele Italiaansche volk tot den uitersten tegenstand aange spoord. „In vertrouwen op de overwinning van zijn recht vaardige zaak behoeft Italië geen beroep te doen op de vi_ andelijke volken, zooals de vy- and heeft gedaan", zoo ver klaarde Scorza. Zou Italië in dezen oorlog een neutrale hou ding hebben aangenomen, dan zou het oorlogatooneel ,en een mogendheid van de tweede, klasse zijn geworden. Thans is het de eereplicht van 'n ieder voor God, voor het volk en voor de geschiedenis geheel en al de verantwoordelijkheid voor Italië's strijd voor zijn levensrecht op zich te nemen. Nadat Groot-Britamrie twee jaren lang de aanvallen van Italië moest afweren, is het dat land de laatste tien maan den met behulp van de Ver. Staten en het Fransche kolo niale rijk gelukt het initiatief in de Miadellandsche Zee in handen te krijgen. Italië moet zich thans verdedigen. De partijsecretaris wees er verder op dat terreinwiD8ten slechts relatieve waarde hebben. Ook ue vijand kent moeilijkheden. „Er bestaat thans voor het Italiaansche volk, wanneer het overwinnen en in eer en waardigheid vrijen bodem leven wil, slechts ding: tegenstand bieden". Het initiatie! van den vijand zal gebroken worden. Wij moeten ons doordringen laten van den wil niet slechts passier vol te houden, doch ook in voortdu rende bereidheid tot terugslaan ons geestelijk er op Instellen den vijand te bestrijden volgens de wet „Oog om oog, tand om tand". „Ttums gaat het om de redding in het vaderland. Nu of nooit",' zoo besloot Scorza zijn oproep. Duitschland heeft zich bereid verklaard Turkije 25 locomotieven en 250 goederen wagens te leenen. De Duitsche militaire at taché te Madrid, kol. Ofzen. is bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. Een derde transport Ita liaansche repatrianten uit Ita liaansch Oost-Afrika omvat tende 9000 personen, wordt in de eerste helft van Augustus in Italië verwacht. BRAND- EN BRISANTBOMMEN OP ROME. Zooals in het Italiaansche legerbericht wordt medege deeld hebben vijandelijke for maties vliegers talrijke bom men op Rome geworpen. In hoofdzaak werden doelen aan den rand der stad met brand- en brisantbommen aan gevallen. Hoofdzakelijk werden getroffen gebouwen der polikli niek en der universiteitswijk, voorts huizenblokken van een volksbuurt en tenslotte het groote Romeinsche kerkhof en de vlak daarnaast gelegen be roemde basiliek van San Lo renzo. Voornamelijk de ver woestingen op het kerkhof en in de basiliek, die gedenkwaar dig is uit kunsthistorisch en geschiedkundig oogpunt, zijn zeer zwaar. De overigens aan gerichte schade is nog niet te overzien. De aanval werd in een tien tal golven uitgevoerd, waar van de laatste bijzonder krach tig was. Het doel van den bom- menlast was in de eerste plaats de woonwijken tusschen de Porta Maggiore en de Porta Tiburtina, waar in enorme huurwoningen duizenden Ro meinsche werklieden wonen. Het stadsdeel Tiburtina werd het hevigst getroffen. De verwoestingen aan d(5 basiliek van San LorenzoJ De paus was tijdens den bomaanval kalm en vol ven- trouwen in zijn appartement gebleven. Toen het alarm was afgeloopen verzocht hij inlich tingen omtrent de door den aanval aangerichte schade. Toen hij vernam, dat verschei dene instituten en een groot aantal woonhuizen vernield waren, was hij diep bewogen. Bijzonder smartelijk trof hem de tijding, dat verscheidene bommen de basiliek San Lo renzo hadden getroffen en ver nietigd. Hij besloot onmiddel lijk zich daar heen te begeven. De paus bleef eenigen tyd blootshoofds, merkbaar aange daan, voor de ruïnes van de basiliek staan. Van wat eens de basiliek was is niets meer ovér. Het fraf van Pius IX is onbescha- igd gebleven. Daarentegen is het allerheiligste wel bescha digd, de monstrans niet. De kapellen en de sacristie zijn vernield. De paus nam alle schade in oogenschóuw. Bij zijn vertrek gaf hij de menigte den aposto- lischen zegen. Alvorens naar net Vaticaan terug te keeren reed de paus door de dichtbe volkte wijken der stad, waar de bommen de meeste schade hebben aangericht. Ook daar zegende hij de menigte. Op het karkhof Campo Ve- rano, waar belangrijke ge- denkteekenen staan, werden verscheidene graven verwoedt en waardevolle kapellen ver nietigd. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepnbSceerde Bekendmaking van den Wehrmachlbefeblshaber in den Niederlandea betreffende terugvoering in krijgsgevangenscbap van de voormalige Nedcrlandsche neermacht, worden bü deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtig en reservepersoneêl beneden den rang van officier- van dé onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, v«or zoo ver het in Mea 1940 in werkelijken militairen dienst was. Zij moeten zich meiden telkens tusschen 8 en 12 uur: In de Waterlookazerne, Amersfoort: 1) De dienstplichtigen van het 6e Regiment Veldartillerie en zütt oorlogsformuiies op 26 Juli 1943; 2) De dienstplichtigen van het 9e tot en met het 12e Regiment Motorartillerie en zün oorlogstorniaties op 27 Juli 1943; Bataljon Wegentroepen op 28 Juli 1943; Bataljon Spoorwegtroepen op 28 Juli 1943; Compagnie Intendancetroepen op 28 Juli 1943; Korps Rijdende Artillerie op 29 Juli 1943; Regiment Éustartillerie op 29 Jnli 1943; Artillerie Meetafdeeling op 29 Juli 1943; 3) De dienstplichtigen van het le Regiment Luchtdoelartillerie en zün oorlogsformatics op 30 Jnli 1943; In het „Wehrmachtlager" Amersfoort, Zonnebloemstraat: de dnens£plichtigen van het le Regiment Genietroepen en zijn; oorlogsformaties op 26 Juli 1913; de dienstplichtigen van het 2e Regiment Genietroepen en eya oorlogsformaties op 27 Juli 1943; De dienstplichtigen van de Lahdstormkorpsen: Landstormkorps Motordienst, Landétormkorps Luchtafweerdienbt, Landstormkorps Lacht wachtdienst, Landstormkorps Spoorwegdienst, Landstorm- korps Vaartoigendienst op 28 Jnli 1943; de dienstplichtigen van het 3e Regiment Genietroepen en zün oorlogsformaties op 29 Juli 1943; Militaire Luchtvaart op 30 Juli 1943. By de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewüs, de distributiestamkaart met inlegvel en, voor zoover mogelük, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende grensgangers, voor wie een „Beechcinigung" (verklaring van onmis. baarheid) afgegeven is, moeten dit bewüs bü bun werkgever of bü de instantie, die ban belangen behartigt, opvragen en bü de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelük weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behar tigt, worden teruggegeven, pe werkgevers zün verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tüd nit te betalen. De Nederlandsclie spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrü vervoer derde klasse. Degenen, die tot aan melding verplicht zün, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bü den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding. Voor zooveel mogelük uniform, anders burgerkleeding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondngsche kieeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede eetgerei mede te bren gen. Dé gezamenlüke bagage mag niet meer bedragen dan twee nor male handkoffers. Van aanmelding zün vrüge6teld personen, die zich op 25 Mei 194S voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den WeJirmaclitbefehls- haber in den Niederlandcn, of zich op andere wüze aan de terugvoering in de krügsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor persoisen, die de betrokkenen bü dergelüke pogingen steunen, 9 Bij onze Vrijwilligers. Verfrlsschlng na een marsch, door de Russische modder. SS PK-Fritsch-O-H-P m Pauselijk protest. In welingelichte Vaticaan- sche kringen verluidt, dat de paus een scherp persoonlijk protest zal zenden aan Chur chill en Roosevelt wegens den bomaanval op de basiliek van San Lorenzo. Ook Italiaansch koningspaar in de getroffen wyfcen. Inmiddellijk na afloop van den vijandelijken luchtaanval op Rome hebben de koning- keizer, Victor Emanuel, en zijn echtgenoote een. bezoek gebracht aan de getroffen wij ken van de stad. Daarna begaf zich de koningin naar de zie kenhuizen, waar de gewonden waren heengebracht. i KEURINGEN VOOR DE WAFFEfl S.S., HET LEGIOEN EN DE LANDWACHT. Het S.S. Ersatzkommando Nleder* lande deelt mede; Nederlandera van arisen nloed, ln den leeftüd van 1745 Jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel aia geestelijk goed ontwikkeld zün en zich geheel Kunnen geven aan de elschen, die de rpieiding hun atelt, Kunnen zich bJJ de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te wor de Bt) de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen ver strekt met betrekking tot de verzor ging der familieleden, duur der op leiding, -"fixtra levensmiddelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd dat voor de vrijwilligers, die om be paalde redenen ln NederlaDd moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de landwacht Ne derland of bi) bet wacbtbataljon m Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche S.S. ln Ne derland willen toetreden. Personen tusschen IS35 Jaar, dta aanmeldingspllchtig zijn voor den ar beidsinzet kunn j zxch eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 21.7.43 912.00 uur Assen, Concert huis a. d. vaart. 1518.00 uur Groningen, Concert* huis, Poelestraat. 2.7.43 9—12.00 uur Leeuwarden, huize Schaaf, BreedstraaL 23.7.43 914.00 uur Amsterdam, Dam 4. 24.7.43 9—13.00 uur Utrecht N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43 9—14.00 uur Amersfoort, Pol. Durchgang8lager, Leusderweg. 26.7.43 9—14.00 uur Den Haag, café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1