Provinciale zeeuwsche courant Goebbels over Britsche luchtterreur. Actie van stoottroepen aan het OostfronL MAANDAG 21 JUNI 1943 ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12» ct.. minimum per adver tentie 2.05. B(] abonnement speciale prijs. Kleine advertenties Imaximum 6 regels) 68 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie- Ingen 50 Ct „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct meer lSOste JAAKGANQ DIT NUMMER BESTAAT UIT NUMMER 141 BLADZIJDEN De Bureaux van ons Diad zon gevestigd te viissingen: Keaacus kïniiiÏÏSt 10 (2 Redactie na Kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londenscüe Kaal 29. Redactie nsi'-fb m' 3541; Goes: Redactie en Administratis Turfkade 15, tel 2863, na kantoortijd tel. 2475; Souburg It' £^«b"r": f^dacUe en Administratis Breedestraat 45, teL 102; Breskens: Dorpsstraat 35, teL 2L i Rijksminister dr. Goebbels eeft tijdens een rouwplechtig- eid voor de slachtoffers van e Britsche luchtterreur in de .tadthalle te Elberfeld een troote rede gehouden. Als ge machtigde van den Führer en an het geheele Duitsche volk am hij afscheid van de ge ldlenen van Wuppertal en racht hierbij de gevoelens van huw en van trotsche verbe- ïnheid tot uitdrukking, die èzer dagen de harten van alle niitschers vervullen. Vervol- ens verklaarde dr. Goebbels, at de bevolking van de door en luchtoorlog getroffen pro- Incies haar zwaren strijd och alleen, noch op een ver- fj iren post strijdt en zeide o.a. et volgende: Met trotsche bewondering fcjkt de natie naar het koppi- e volharden van dit deel van is volk bij de vijandelijke ichtterreur, die weliswaar ;eden en dorpen in puin kan •ggen, doch nooit echter de arten van de menschen kan reken. Wanneer de vijand hui- m en woningen in puinhoo- ïn verandert, dan kan de be- >lking ex*van overtuigd zijn, lt-'t geheele Duitsche volk na behalen van de overwinning jn geweldige materieele pacht zal concentreeren om de Rvicrfrnielcle dorpen en steden in a dm*}7# provincies mooier dan )it weer op" te bouwen. UWij weten allen waarom het dezen oorlog gaat. De vij- ld heeft hst ons zelf dik- atai$ls genoeg in het gezicht ge- ïelenPreeu.w^ hij ons, wan. n mier wij zwak zouden zijn, een ismaede zou opleggen, waarmede irgeleken de oorlog slechts e een ware weldaad be- isiihouwd kan worden, Tegen- 1943.'cr een dergelijke lage po ng om het grootste en 114i4esst trotsche cultuurvolk 20543,jr aarde uit te roeien, verheft :h in gesloten eenheid de jitsche natie, sterk aan wa- i4aaFs> doch ook sterk aan aaoSannen-, vrouwen- en kinder harten. Eens zal de dag ko- 4064en> waarop wij ons wreken »sB4jnnen en zullen. 6B0^Tk sta hier als aanklager 762 ior de openbare meening der 9jJg?feld. Ik dien een aanklacht 10226 tegen een vijand, die zich zijn wreede luchtterreur 12721-ts anders ten doel heeft ge jold dan een weerlooze bur- i52:J1'bevolkin& te kwellen en teojtar te bedelven onder leed, «JUJyeedheid, smart en dood om i8B07ar zoodoende tot verraad mHuP haar nationale zaak te wegen. Een dergelijke po- •ig kan nooit gelukken, m. lyiar voor deze laffe onmen selijke daad zal de nationale der volkea eeuwig met lande overladen zijn, wier jjg roeringen tot dergelijke ver- irpelijke en gemeene mid- 20 len grijpen om oorlog te eren tegen vrouwen, grijs- tds en kinderen. De vijand betrekkelijke waarde is. Daar. om is het hem ook heelemaal niet te doen. Het is hem voor al er om te doen om de weer looze burgerbevolking te kwel len, dood en verderf te zaaien in haar huizen en woningen en daardoor te trachten het Duitsche oorlogsmoreel te breken. Hierin ziet hij den Iaatsten uitweg van zijn oor logvoering, die overigens geen uitwegen biedt. Talrijke ver moorde vrouwen, grijsaards en kinderen getuigen tegen de anglo-Amerikaansche pluto cratieën. Zij dienen met mij een aanklacht in tegen een oorlogvoering, die spot met iedere menschelijkheid en de puinhoopen van de ontelbare vernielde scholen, ziekenhui zen, kerken en cultuurmonu menten in de door den lucht oorlog bedreigde gebieden zijn evenveel stomme aanklachten spreken voor de geheele wereld een vonnis uit over een oorlogvoering, die zich aan dergelijke misdaden schuldig maakt. De schuld aan den luchtoor log tegen de burgerbevolking ligt ondubbelzinnig bij de Westelijke plutocratieën. De Führer heeft niets onbe- Eroefd gelaten om den oorlog a vermijden en toen hrj ons opgedwongen werd, hem ten minste een humanen vorm te geven. Vooral Engeland heeft al deze pogingen in den wind geslagen. Het is overigens geen ge- lewiiiol geiiioant., uic men uy woonte om bij open graven den aanvang van den strijd TWEE JAAR OORLOG MET DE SOVJET-UNIE. De militaire correspondent van het D.N.B schrijft naar aanleiding van den a.s. twee den verjaardag van het uitbre ken van den oorlog met de Sovjet-Unie o.m.: Twee jaar oorlog in het Oos ten hebben ondanks de tegen- slagen in de afgeloopen win termaanden de Duitsche oor logvoering successen gebracht, welker omvang eerst zichtbaar wordt, wanneer men behalve de groote territoriale winsten der Duitsche strijdkrachten ook de verliescijfers der tegenpartij voor oogen houdt. De totale verliezen tot dusver van de bolsjewisten bedragen ongeveer 5 millioen gevangenen, min stens 36.000 tanks, rond 50.000 kanonnen, en ruim 40.000 vlieg tuigen. Telt men daarbij op de gesneuvelden en het leger van gewonden aan Sovjet-zijde, dan ontstaat een verlies aan men schen van meer dan 20 mil lioen man. Territoriaal verlo ren de Sovjets een gebied, dat vier maal zoo groot is als het Britsche eiland en een nuttige agrarische oppervlakte, die voor de bolsjewieken het ver lies van hun belangrijkste graanschuur beteekent. De 750 dagen oorlog tegen het bolsjewisme kan men re- sumeerend in vier groote pha- sen indeelen. De eerste phase omvat de groote Duitsche offensieve ope raties van 1941. In een gewel digen stormloop werd een ruim tewinst gemaakt, die men bij woorden van haat te spreken. De dood heeft elders meestal behalve het leed, dat bij brengt, iets dat verzoent in zich. In dit geval echter schreeuwt hg om vergelding. Eens zal het uur komen, wanneer wij terreur door con- traterreur breken. De vijand stapelt daden van geweld op daden van geweld en maakt zoodoende een bloedige reke ning op, die op zekeren dag verrekend moet worden. On telbare arbeiders, ingenieurs en controleurs zijn bezig om zoo snel mogelijk dezen dag te verwezenlijken. Ik weet, dat het Duitsche volk dezen wej met een brandend ongeduk. verwacht. In onze harten heeft de vijand in onuitwischbare letters ©en schuldbekentenis geschreven, die hem op zeke ren dag als tegenrekening er. motief voor ons handelen zal worden voorgelegd. jet zeer goed, dat de schade, hij ons in onze bewape-|Bij onze vrijwilligers. Verzorging ach- lgS- en oorlogsindustrie kan ter het front, een kopje koffie en jbrengen, slechts van zeer een sigaret. SS PK-Vermeer-O-H Pm ,®JJ Dringen voor de Waffen-SS, bet rP 1 legioen en de landmacht. f' Iet SS-Ersatzkommando deelt rit fle: >K" lederlanders van arisch bloed, den leeftijd van 1745 jaar (ook D- luwden), die lichamelijk zoowel rS- geestelijk goed ontwikkeld zijn >n- zich geheel kunnen geven aan en eischen, die de opleiding hun It. kunnen zich bij de genoem- ,ti- adressen vervoegen teneinde ge- ili. Ird te worden. )d- lü de onderzoekingen worden i alle gevraagde inlichtingen ,e_ strekt met betrekking tot de zorging der familieleden, dnor opleiding, extra levensmldde- enz „y >e aandacht wordt er op ge- tigd, dat voor de vrijwilligers, 1* om bepaalde redenen in Ne- land moeten blijven, de moge- held bestaat, hun dienst te ai bij de landwacht Nederland of bij het SS-wachtbataillon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland wiHen toetreden. Personen tusschen 1830 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich even eens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeids inzet vrijgesteld. 22 Juni 912 uur Leeuwarden, huis Schaaf, Breedstraat. 23 Juni 3—14 uur, Amsterdam. Dam 4 24 Juni 3—13 uur Utrecht, N.V- Huis, Oude Gracht 245 25 Juni 314 uur Amersfoort, Po- lizeidurchgangslager. Leusder- weg. 26 Juni 914 uur Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutsche weg. voor bijna onmogelijk had ge houden. In omsingelingsslagen van tot dusver niet voorgeko men omvang werden tot 10 No vember 1941 als gevangenen 3,6 millioen Sovjet-Russen bin nengebracht. Desondanks moet worden geconstateerd dat de in den loop van den strijd aan den dag getreden feiten alle van te voren opgestelde bere keningen betreffende de ge vechtskracht van de bolsjewis ten overhoop hebben geworpen. De tweede phase in den win ter van 1941 op 1942 liet voor de eerste maal de militaire kracht van de bolsjewisten bij zonder aan den dag komen. Reeds toen werd duidelgk, dat men met de in het veld ge brachte middelen de Sovjet- Unie niet zou kunnen bedwin gen. De derde phase zag de Duit sche legers in het voorjaar en den zomer van 1942 in nieuwe aanvalsoperaties vol elan en succes, ditmaal naar de bene den Wolga en den Kaukasus. De daarop volgende vierde phase stond in het teeken van het Sovjet-Russische winter offensief van 1942/43. dat er in slaagde uit het gebied van Stalingrad het Duitsche front tot over den Donetz heen in te drukken. De Duitsche slag te rug echter gedurende de maan den Februari en Maart 1943 ten Oosten van Charkow bracht de bolsjewistische inspanning stra tegisch tot mislukking. Het uur des gevaars bracht aan den kant van de spil een nieu we krachtontplooiing, een con centratie, zooals zij tot dusver niet was voorgekomen in de oorlogsgeschiedenis der volke ren. Als slotbalans van de twee jaar oorlog tegen de Sovjet- Unie kan op grond juist van de laatste ervaringen vastge steld worden, dat het Duitsche Oostelijke front sterk genoeg is om de bolsjewistische over strooming van Europa te ver hinderen, ja, dat het sterk ge noeg is om de met Duitsche grondigheid voorbereide plan nen te verwezenlijken. De ken nis van de Duitsche militaire kracht en het Duitsche bewa- peningspotentieel veroorlooft te komen tot de slotsom, dat de Duitsche leiding ook met Het echtpaar August Sijnesael eq Amelia de Vulder, wonende op do .wijk Nummer Een, onder de Zeeuwse!) Vlaamsche ge meente Hoofdplaat, herdenkt heden den dag, waarop zij 60 Jaar gele den in het huwelijk traden. (Familiefoto) Het opperbevel van de Duit sche weermacht deelt mede: Plaatselijke aanvallen der Sovjets aan het Koebanbrug- gehoofd ten Noordoosten van Soemy en in het gebied van Kirof werden afgeslagen. In de overige sectoren van het Oostelijk front levendige actie van stoottroepen. Zware artillerie van het le ger bestookte voor den oorlog belangrijke doelen in Lenin grad met goede uitwerking. Bij een nieuwen aanval der luchtmacht op scheepsdoelen in den mond van de Wolga liepen wederom vier vracht schepen zware bomtreffers op, zoodat verwacht kan worden, dat een deel van deze schepen vernietigd is. Andere Duitsche gevechtsvliegtuigen bestook- ;en industrieën ver in het vij andelijke achterland. Een vliegtuig keerde van deze vluchten niet terug. Duitsche en Italiaansche gevechtsvliegtuigen wierpen op de haveninstallaties van Bizerta en Pantelleria met goed gevolg bommen. Eenige vijandelijke vliegtui gen maakten Zaterdagnacht storingsvluchten boven het Westelijke gebied van het rijk zonder bommen uit te gooien. Boven de bezette gebieden in het Westen werden vier vij andelijke vliegtuigen neerge schoten. Snelle Duitsche gevechts vliegtuigen bombardeerden in den nacht van 19 op 20 Juni afzonderlijke doelen in het ge bied van Londen en aan de Engelsche Zuidoostkust. Door varende eenheden van de marine, het luchtdoelge schut van de koopvaardijsche pen en de luchtdoelartillerie der marine wérden tusschen 11 en 20 Juni 49 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Concentratie van troepen in Noord-Syrië. De corr. van de N.R.Ct. te Berlijn seint: Een bericht uit Rome aan de Münchener Neueste Nachrich. ten meldt dat, in verband met de van Engelsche zijde beschik te sluiting van de grens tus schen Turkije en Syrië (die thans, ook blijkens berichten uit Londen weer is geopend) bekend is geworden dat sterke formaties Engelsche troepen in Noord-Syrië zijn geconcen treerd!. Verder heet het, dat de bepalingen voor het scheep vaartverkeer in de zone van het kanaal van Suez opnieuw verscherpt zijrn. S.P.T. meldt uit Rome, dat men in politieke kringen van de Italiaansche hoofdstad de gevolgen onder oogen heeft ge zien, die een druk van Engel sche zgde op Turkije zou kun nen hebben. Zij zijn van oor- deel, dat Turkije in de oorlogs jaren zijn wapens genoegzaam heeft uitgebreid om zijn neu traliteit te verdedigen. Men vermoedt te Rome, dat de Engelschen niet zoover met hunp ressie zullen gaan, dat het tot een openlijk conflict zal leiden, maar dat alleen al him bedreiging Turkije tot toegeef lijkheid zal bewegen. Tegenspraak van geruchten. Het Reuterbureau heeft mel ding gemaakt van te Algiers in omloop zijnde geruchten vol gens welke Italiaansche vre desboodschappers in de stad zouden zijn aangekomen. De namen van kroonprins Umber- to en maarschalk Badoglio werden genoemd. Dit bericht is, naar Stefani opmerkt, zoo absurd en zinloos, dat het zich zelf tegenspreekt. De Engelsche koning in Gi braltar? Volgens een telegram uit La Linea zou de koning van Engeland van uit Noord- Afrika te Gibraltar zijn aan gekomen. een gesynchroniseerden aanval op verscheidene fronten, in het Oosten, het Westen of het Zui den, klaar zal komen. Letterkundeprijzen 1942. In een der zalen van het departe ment van volksvoorlichting en kunsten heeft de uitreiking plaats gehad van de letterkun deprijzen 1942. Verscheidene personen uit de literaire we reld waren daarbij tegenwoor dig, terwijl eveneens van Duitsche zijde belangstelling werd getoond. Voor deze prij zen kwamen zes letterkundi gen in aanmerking, namelijk de heeren R. P. Sijbesma te Heerenveen voor den Harmen- Sytstraprijs, A. P. Krul te Scheveningen en J. J. Uilen berg te Paterswolde voor streekprijzen, P. van Andel te Rotterdam en E. Zandstra be Santpoort voor aanmoedigings prijzen en, voor wat uitspan- ningslectuur betreft, mr. A. Roothaert voor den prijs van uitnemendheid. Dr. J. van Ham, hoofd van de afdeeling boekwezen, heeft den aanwezigen de beteekenis van deze prijzen uiteengezet, nl. enkele schrüvers te eeren namens hun volk. Giraud en de Gaulle. Naar de Britsche berichtendienst uit Algiers meldt ziet het er naar uit alsof de politieke crisis in de verhouding tus schen Giraud en de Gaulle is bijgelegd. Onder deze gladde oppervlakte zijn echter, zoo zegt het bericht „diepe vijan delijke stroomingen" merk baar. Keuringen Waffen-SS en Ned. legioen Tijdens de keuringen der Waf- fen-SS en Neder], Legioen, waar voor de data en plaatsen bekend gemaakt worden in de pers, kun nen zich Nederlanders aanmelden in den leeftijd van 1745 jaar.Voor de gezinsleden dezer vrijwilligers wordt in ruime mate gezorgd. Zij ontvangen kostwinnersvergoeding, kosteloo7e ziekenverpleging, extra levensmiddelen, extra' ko'.entoewij- zing enz. Zij, die om bijzondere redenen of wegens familieomstan digheden in Nederland moeten blij ven, kunnen zich aanmelden bij een der in Nederland gevestigde SS-onderdeelen. Degenen, die zich bü de SS of het Ned. Legioen vrij willig melden, worden tijdens den duur van hun verbintenis vrijge steld van den arbeidsinzet. Alle verdere inlichtingen wordeh tijdens de keuringen verstrekt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1