ZEEUWSCHE COURANT >n\ ÓVERTENTIEPRIJ8; Per m.m. 12| ct., minimum per adver- 4ltie 2.05. BU abonnement speciale prijs. KJelne advertenties laximum 6 regels) 58 cent, dlenstaanvragen en dienstaanble- igen 50 ct. „Brieven ot adreB Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer ZATERDAG 19 JUNI 1943 186Bte JAARGANG DIT NUMMER BESTAAT DIT NUMMER 140 I BLADZIJDEN De Bureaux van ons niaa züa gevestigd te Vllssingen: Redactie en Administratie Waletr 68-60, tel. 10 (2 Ulnen) Redaction! kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londenscbe Kaal' 29 Redactie ?tr,oofo 3541 Qoes: Redactie en Administratie Turf kade 15, teL 2863, na kantoortijd tel. 2470: Soubura Kanaalstraat 45, tel, 234; Oostburg: Redactie en Admlnistraile Breedestraat 45. tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, tel 2L Aanvallen van de Duitsche luchtmachL -zHet opperbevel van de Duit- he weermacht deelde Vrijdag 8de: Aan het Oostelijk front ver- de dag kalm. Nachtelijke ïtvallen van de luchtmacht iren gericht op vijandelijke jieepsconcentraties bij Astra- n en bewapeningsfabrieken S. n de beneden Wolga. Vier X lichtschepen van tezanftn \000 brt. werden tot zinken bracht, een koopvaardijschip middelbare grootte bescha- In de getroffen fabrie- werden groote vernielin- n aangericht. n m een aanval van een ik&^nengde Sovjet-Russische jnmenwerperformatie op een -s. jitsch ravitailleeringsconvooi A de Zwarte Zee werden door -/ de marine en luchtmacht vijf vijandelijke vliegtuigen neerge- schoten. In den nacht van 17 op 18 Juni deed een formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen een aanval op de Algerijnsche haven Dzjidzjelli. Tijdens nachtelijke storing- vluchten van een gering aantal vijandelijke vliegtuigen boven het gebied van het Duitsche rijk werd niet waargenomen, dat bommen werden uitgewor pen. Een formatie Duitsche ge vechtsvliegtuigen heeft Don derdagnacht de oorlogshaven Plymouth met bommen van zwaar kaliber aangevallen. An dere vliegtuigen bombardeer den doelen in het Zuidoosten van Engeland. ITSCHLAND ZAL. NOOIT CAPITULEEREN. een Zuidwest-Duitsch ot bedrijf heeft rijksstad der Sauckel het woord ge- rd voor een bijeenkomst van fd- en handarbeiders Hij ie o.m.tegenwoordig werkt eel Eüropa in Duitschland. ider den vijanden aanwijzin- te geven kan verraden ■den, dat van Duitsche zijde menige verrassing van den lezierigsten aard voor de enstanaers te verwachten Dit eene kan met volle nbaarheid vastgesteld wor- Duitschland zal nooit ca- ileeren. -uitschland heeft alle jnoge- ïeden tot bevechting van de rwinning in handen. Deze gelijkheden zijn zoo gewei dat het den oorlog in het eel niet verliezen kan. De ile arbeidsinzet heeft nooit roede reserves aan den dag iracht, en wordt nog voort end uitgebreid en verdiept, emaal zooveel arbeidende tischen werken thans, verge- .en met den eersten wereld- log, in Duitschland. Geheel ezien van de ter aanvulling beschikking staande bezet- gebieden, welker procen- tle aandeel aan de arbcids- iroductieopbrengst vele ma- grooter is dan vroeger, .st alle andere militaire en tomische voordeelen heeft ichland echter ook nog be- zenuwen, die beslissend voor de overwinning. Documenten gevonden. nieuw bewijs voor de Hel loopen van joodsche >lsjewistische belangen is rat in een in de acten van Quai d'Orsay gevonden iment. Het betreft hier vertrouwelgke mededee- van 24 Januari 1936, ,1 de Fransche minister binnenlandsche zaken aan collega van buitenland zaken een brief schrijft de betrekkingen van den staris van de „internatio- liga tegen het antisemie- ie" den jood Bernard Le- met de Sovjet-Russi- j* ambassade te Parijs. De "tf luidt: „De secretaris van .^internationale liga tegen 151 antlsemietisme Bernard \che wordt sedert 1927 de Sovjets gesubsidieerd. .927 stond hg in zeer nau- betrekkingen met ambas- •*ir Rakowsky, die hem liet men tot redacteur van blad Le Soir. Dit blad was f den minister van arbeid e&sard opgericht. Nadat de- krant was verdwenen, 0tte Lecache zelf een blad -,'urg dat den naam kreeg Cri en werd hij door Asjfoviet ambassade via am- jnv^aderaad Arens gesteund. ma onderhield hij vriend- •eprfppelgke betrekkingen met ima anderen ambassaderaad d de Sovjet-Russische am- ^«ade, nL Divilkowsky, die De successen der Japansche marine. De Japansche minister van marine, Sjimada, heeft in een rede medegedeeld, dat de Ja pansche marine tot op heden de volgende successen heeft be haald: Vernield 5214 vijandelijke vliegtuigen. Tot zinken ge bracht 13 slagschepen, 11 ten en 69 andere oorlogsvaar tuigen. Bovendien werden tal rijke vijandelijke oorlogssche pen beschadigd. Voorts werden 369 koopvaardijschepen met een gezamenlgken inhoud van 2.250.000 ton tot zinken ge bracht Sjimada deelde voorts mede, dat de duikbootoperaties met onverminderde hevigheid wor den voortgezet, niet alleen in de wateren om Australië, maar op den geheelen Stillen Oceaan. In korten tijd hebben de duik- booten 33 koopvaardijschepen met een inhoud van 199.000 ton in den grond geboord. Sedert December hebben ma rine- en marine-luchtmacht, met inbegrip van den slag bij de Rennell-eilanden de volgen de successen behaald: vernietigd: 1361 vijandelijke vliegtuigen: tot zinken ge bracht: twee slagschepen, 9 kruisers, 8 torpedojagers en 34 duikbooten. Aan Japansche zijde gingen verloren 310 vliegtuigen, 5 tor pedojagers, 3 duikbooten en 33 transportschepen. De totale Japansche verlie zen sedert het uitbreken van den oorlog tot thans bedragen: 878 vliegtuigen, 1 slagschip, 3 vliegkampschepen, 3 kruisers, 19 torpedojagers, 11 duikboo ten. 13 andere oorlogsschepen, 90 hulpschepen met een geza- menlijken inhoud van 352.000 t. Japansche luchtmacht In ac tie bij Guadalcauar. Het Ja pansche hoofdkwartier heeft Vrijdag medegedeeld: Sterke formaties jachtvliegtuigen en bommenwerpers van de marine hebben den 16en Juni nabij Lunga op Guadalcanar verras sende aanvallen ondernomen op vijandelijke transportsche pen. Voor zoover thans bekend is, hebben zij daarbjj vier groo te, twee middelgroote en een kleiner transportschip in den grond geboord. Een ander groot transportschip werd aan zienlijk beschadigd. Bovendien werd een vijandelijke kruiser tot zinken gebracht en zijn minstens 32 vijandelijke vlieg, tuigen neergeschoten. Aan Ja pansche zijde worden twintig toestellen vermist. in het afgeloopen jaar bij een auto-ongeluk om het leven kwam. Toendertijd kreeg Le cache voor het uitgeven van zijn nieuw blad Le Droit de Vivre per maand 10.000 frank uitgekeerd van de Sovjet am. LUCHTAANVALLEN OP ITALIË. De vij'andelijke luchtmacht heeft Donderdag plaatsen op Sicilië, in Calabrie en kleine centra in het gebied van de Vesuvius, waaronder Pompei, aangevallen. De schade Is oe- perkt. Twee personen werden gedood en zestien gewond. Eén Spitfire werd in de omgeving van Comiso neergeschoten. De Engelsche luchtaanvallen en het Duitsche oorlogspotentieel. De militaire correspondent van het D.N.B. schrgft naar aanleiding van den door de Engelschen en Amerikanen on dernomen terreuraanval op Keulen een algemeene beschou wing over het luchtoffensief der Engelschen en Amerika- nen tegen West-Duitsche ste den. Hij schrijft: Londen en Washington ver kondigen van tijd tot tijd steeds weer de bewering, dat zij door zoogenaamd succesvol le luchtaanvallen op Duitsche industriecentra vooral in het Roergebied het oorlogspotenti eel van het Duitsche rijk reeds merkbare slagen heeft toege bracht Het loont de moeite om eens na te gaan wat van deze bewering waar is Een reis door de getroffen gebieden be wijst allereerst dat de vijande lijke bommenwerpers bijna uit sluitend woonwijken en cul tuurmonumenten tot doel heb ben gekozen en dat daar waar werkelijk eens bommen terecht kwamen op industrieele bedrij ven, het eindeffect niet bereikt werd, omdat het niet bereikt kon worden. De militaire instanties ver strekken om begrijpelijke re denen geenerlei inlichtingen over de werkelijke schade die de vijand door zijn luchtoorlog heeft kunnen aanrichten. Doch uit de verschillende publicaties in de dagbladen en vaktijd schriften zijn toch verhelde rende feiten te halen. Zoo; vindt men hierin, dat de orga nisatie van de Duitsche bewa peningsindustrie van oudsher van een concentratie juist van de wapen- en munitiefabrieken, d.w.z. van het oprichten van mammoethbedrfjven heeft af gezien. De nationaal werkende middelgroote en groote bedrij ven liggen over het geheele rijk verspreid en loopen zoo doende weinig gevaar. Door middel van een groot spreid- systeem is het mogelgk de tij- delgk uitgevallen productie van enkele bedrijven over an dere fabrieken te verdeelen, zoodat tenslotte geen produc tievermindering ontstaat. De groote bedrijven van de bewa peningsindustrie liggen boven dien zoo verborgen, dat zij van uit de lucht niet ontdekt kun nen worden. Zij werken in ge bieden, die voor de Anglo- Amerikaansche bommen zoo goed als onbereikbaar zijn. Niet te ontkennen is het feit, dat b.v. de steenkoolindustrie en bepaalde fasen van de zwa re industrie aan een vaste plaats gebonden zg'n, Doch de steenkoolindustrie ais zoodanig daar het delven volledig onder den grond geschiedt, bijna geheel veilig voor aan vallen vanuit de lucht en de Duitsche zware industrie heeft; bepaalde veiligheidsmaatrege len genomen, waardoor de uit werking van vijandelijke lucht aanvallen zeer aanzienlijk wordt verminderd. Uit alles blijkt, dat de ob jecten, die te lijden hebben van de Anglo-Amerikaansche ter reur, niet bestaan uit militaire doelen, bewapeningsbedrgven, productiewerkplaatsen enz., doch uit dichtbevolkte streken in het Westen van het Duit-, sche rijk DISTRIBLTIE VAN VERVANGINGSMIDDELEN. Zooals bekend, zijn met in gang van 19 Juni a's. de hier onder nader genoemde produc ten ter bereiding van soepen en sausen uitsluitend verkrijg baar op een bon van de bon kaart voor voedingsmiddelen. Er zal telkenmale voor een pe riode van vier weken een bon van deze kaart worden aange wezen, .welke recht geeft op het koopen van één rantsoen. In verband met de verlenging van den spertijd voor deze pro ducten zal de eerste bon ech ter slecnts drie weken geldig zijn. Van 19 Juni tot en met 10 Juli 1943 is bon „algemeen 589" geldig. Voorts worden bonnen „ver vangingsmiddelen een rant soen" in gebruik gesteld, wel ke eveneens recht geven op het koopen van een rantsoen van de hieronder genoemde producten. Eea rantsoen bedraagt: óf 50 gram bouillontabletten, bout] lonkorrels, bouillonpoeder, bouillonpasta extracttabletten, extractkorrels, ex- tarctpoeder, extractpasta, soeppasta, spljsaroma, soeparoma of spijs- soeparoma; óf 50 gram bouillonblokjes of ex tractblokjes met dien verstande, dat deze hoeveelheid In maximaal blokjes verpakt mag zijn; óf 100 gram soepblokjes, soepta- bletten, soepkorrels of soeppoeder met dien. verstande, dat deze hoeveelheid in maximaal 4 blokjes, tabletten of pakjes verpakt mag zijn; óf 100 gram gedroogde soep of soep i drogen vorm óf 100 gram Jusblokjes, justablet ten, Juskorrels of juspoeder met dien verstande, dat deze boeveelheid ver pakt mag zUn In maximaal 1 blokjes, tabletten of pakjes; óf 100 gram Juspasta; öt 125 gram planten-extract; óf 200 gram pikante saus ol ketchup; óf 100 gram van die producten, wel ke gebruikt kunnen worden ter ver grooting van het olie-, vet- of boter- volume of ter vervanging van olie, vet, boter, botersaus of room; óf 200 gram van die producten, welke gebruikt kunnen worden ter vervanging van mayonaise; óf 400 gram van die producten, welke gebruikt kunnen worden ter ver- -anging van slasaus. pakjes kippensoep ea pou- letsoep, welke tot dusverre verkrijgbaar waren op den vermicellibon, zal men in den vervolge uitsluitend tegen inle vering van een bon voor bo vengenoemde producten kun nen verkrijgen. Dit geldt niet voor pakjes vermicellisoep, welke verkrijgbaar blijven op den bon voor vermicelli en niet verkrijgbaar zijn op den bon voor bovengenoemde produc ten. Men kan niet verlangen te allen tijde van zgn winkelier die producten te ontvangen, waaraan men de voorkeur geeft. De winkelier zelf heeft namelijk bij het doen van zijn bestellingen ook niet steeds de vrije keus. BEKENDMAKING. Van den commissaris voor de belangen van de van. Neder- landsche weermacht. Aan de reserve-officieren van de voormalige Nederland- sche weermacht die zich in krijgsgevangenschap bevinden, zal van den dag van aanvang dier krijgsgevangenschap af, bezoldiging worden toegekend, welke volgens de betrekkelijke bezoldigingsregelingen verbon den is aan den laatstbekleeden rang. Teneinde 'n regelmatige uit betaling zooveel mogelgk te bevorderen, wordt aan belang hebbenden in overweging ge geven, vóór hun vertrek aan opgemelden commissaris (Lan ge Voorhout 7 te 's-Graven- hage) schriftelijk te verzoeken de uitbetaling van hun bezol diging te doen geschieden aan een met naam en adres te noe men persoon c.q, met vermel ding van him postrekening nummer. OOK VERLOFGANGERS MOETEN ZICH MELDEN. De Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden maakt be kend, zulks teneinde misver stand te voorkomen, dat, waar in de betr. bekendmakingen voor terugvoering in krijgsge vangenschap wordt gesproken van „in werkelijken militairen dienst zijnde reserve-officieren en dienstplichtigen (c q. reser- veplichtigen)" daaronder ook worden begrepen de militairen die in het genot waren van weermachtsindustrieverlof, stu dieverlof, zakenverlof, ziekte verlof, verlof in afwachting van ontslag of ander bijzonder verlof. Overstroomingen in China. De door verscheidene weken durende regens veroorzaakte overstrooming in het gebied van Kweilin in de provincie Kwangsi heeft een weergaloo- zen omvang aangenomen en schade aangericht van ruim 50 millioen dollar. De door de autoriteiten van Tsjoengking genomen maatregelen tegen df overstrooming hebben tot dusk ver geen succes gehad. Bjj onze Vrijwilligers. Een melding wordt overgebracht. SS PK Ahrens-O-H-P m Keuringen Toor de Waffen-SS, legioen en de landmacht. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook g6huwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoem de adressen vervoegen teneinde ge keurd te worden. de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, dnur der opleiding, extra levensmidde len enz De aandacht wordt er op ge vestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen jrt Ne derland moeten blijven, de moge lijkheid bestaat, hun dienst U doen bij de landwacht Nederland of bij het SB-wachtbataillon Amersfoort. Tijdens deze keuringen bunnen zich ook diegenen meiden, die tot de Germaansche SS in Nederland wiMen toetreden. Personen tusschen 1880 Jaar. die aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich even eens op een der keuringsdagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeids inzet vrijgesteld. 20 Juni 9—12 uur Hengelo, café „Modern" Spoorstraat 18. 20 Juni 1518 uur Zwolle, hoteJ „Geitenbeek" 21 Juni 9—12 uur Assen, Concert- huis a.d. vaart. 21 Juni ló—18 uur Groningen, Con certhuis, Poelestraat 22 Juni 9—12 uur Leeuwarden, huis Schaaf, Breedstraat. 23 Juni 9—14 uur, Amsterdam, Dom 4. 24 Juni 9—18 uur Utrecht. N.V. Huis, Oude Gracht 245 26 Juni 9—14 uur Amersfoort, Po- lizeidurchgangslager. Leusder- weg. 26 Juni 9—14 uur Den Haag, café „Den Hout", Bezuidenhoutache weg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1