Mislukte doorbraakpogingen der Sovjets. VRIJDAG 28 MEI 1943 ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12J ct., ^minimum per adver tentie 2.05. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 5 regels) 58 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer 188ste JAARGANG DIT NUMMER BESTAAT DIT NUMMER 123 BLADZIJDEN De Bureaux van ons blad zön gevestigd te Vllsslngen: Redactie en Administratie Walstr 58-60, tel. 10 (2 lijnen). Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaal 29. Redactie tel. 3521, Admlnistr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475; Souburg: Kan^lstraat 4j, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35. tel. 2L EEN WAARSCHUWING. De huidige oorlog is totaal, '"TA d.w.z. dat de oorlog ieder volk J/K in zijn geheel raakt en prac- IIIk tisch niemand er aan ontkomt. t Men kan de vraag stellen of in zulk een totalen oorlog alle middelen geoorloofd zijn. Ieder nuchter, weldenkend mensch zal hierop een ontkennend uw» antwoord, geven. •wÊ In dezen wereldstrijd vallen isch. vel,s rnannen voor hun vader- t de land. Dat is hard, maar het is rhet onvermijdelijk. Wanneer even bij. wel vrouwen en kinderen ge- dood of verminkt worden, dan j}, is dit voor onae menschelijke begrippen onaanvaardbaar. 3 De terreuraanvallen op de burgerbevolking hebben reeds groote verontwaardiging en veel leed veroorzaakt. Maar rde strijdmethodes, welke thans gebruikt worden zijn van nog gruwelijker aard. We hebben kunnen lezen, dat in Italië, Noord-Duitsch- land en ook in de bezette ge- de bieden door den vijand dyna- evei mietpatronen in den vorm van leni vulpenhouders, vulpotlooden, a. zaklantaarns, handtaschjes, zelfs poppen en ander kinder- raa speelgoed worden uitgeworpen. Schroeft men den dop van de vulpen, steekt men de zaklan- tt taarn aan, of op welke gebrul- kelijke wijze men ook met deze Voorwerpen Omgaat, dan ontploft de dynamietpatroon. De gevolgen zijn voor de vin- p, ders meestal spelende kin- i, deren vreeselijk. 5 n| Wellicht heeft de vijand met e e deze methodes de bedoeling onrust onder de bevolking te go verwekken. Denkt men op de- ze wgse- den oorlog te win- nen? De bevoegde autoriteiten uw hebben aanwijzingen dat der- tot gelijke „strijdmiddelen" ook mil boven ons" land zullen worden nt,e uitgeworpen. Ouders en op- sch voeders zullen daarom goed doen den knderen den raad te £even niets van den weg op k te rapen en geen enkel voor- werp dat zij vinden aan ts ra- 1 ken. ya Laat men op deze wijze de m kinderen beschermen tegen vo deZe afschuwelijke strijdme- npc, thodes. Iltvi Het opperbevel van de Duit- sche weermacht maakte Don derdag bekend: De bolsjewisten zijn Woens dag met verscheidene divisies tot hevige aanvallen op het Oostelijke front van het Koe- banbruggehbofd overgegaan. Onze troepen, door eskaders gevechtsvliegtuigen en vliegen de artillerie gesteund, sloegen den vijand in een tegenaanval terug en deden de steeds weer herhaalde doorbraakpogingen van den vijand mislukken. De bolsjewisten leden zware, bloe dige verliezen en verloren meer dan 40 tanks. In de Finsche Golf liep een Sovjet duikboot op een Duit sche mijnversperring en zonk. In de wateren van't Visschers- schiereiland boorden snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen 'n vijandelijk vrachtschip van 1500 brt. in den grond en wier pen een kustvaartuig in brand. Aan het Oostelijke front werden Woensdag 03 bolsje wistische vliegtuigen bij vijf eigen verliezen neergeschoten. In het Middellandsche Zee gebied vernietigde de lucht macht op 25 en 26 Mei 29 Brit- sche en Amerikaansche vlieg tuigen, waaronder 13 viermo torige bommenwerpers. Voor de Noord-Afrikaansehe kust werd een vijandelijke tor pedojager in den nacht van 25 op 26 Mei door bommen zwaar getroffen. De actie dér Japansche duik- |W| booten. Japansche marinestrijd- krachten hebben van 5 tot 24 Mei in de wateren van het Zui- an delijk deel van den Stillen Oce aan de volgende resultaten be- h haald: door duikbooten werden ai tot zinken gebracht twee tank- schepen, elk van 15.000 ton, iVl zes vrachtschepen van tezamen 65.000 ton, en een transport- g( schip van 15.000 ton. Door vliegtuigen werden verder nog in den grond geboord vier transportschepen van tezamen 9400 ton. Japansche marine strijdkrachten hebben boven- rng dien tusschen 1 April en 20 Mei zeventien vijandelijke duik- EN booten tot swTKcn 'gebracht. STIJGENDE SPANNING OVER HET OOSTELIJKE FRONT. De A.N.P.-corresponiüent te Berlijn meldt: Nu langzamerhand de tijd voor zomeroperaties aan het Oostelijke front nadert, stijgt de spanning ten aanzien van de vraag, wat aan. dit front ge beuren gaat, met den dag. Het is duidelijk, dat aan beide zij den van het front koortsachtig gewerkt wordt. Opvallend is echter, dat van Duitsche zijde den laatsten tijd minder van aanvalsplannen wordt gespro kén /lat daarentegen in gezag- hebbendeDuitsche kringen veel vuldig van Sowjet-Küssische troepenooncen iraties melding 'wordt gemaakt, waarbij men in het midden laat, of deze een offensief, ö&n wel een defen sief ten doel hebben. Deze troe penconcentraties zijn vooral ge constateerd in het gebied ten zuidoosten van Moskou en aan beide zijden van de frontbocht rond Orel, verder in den wes telijken Kaukasus. Vooral in laatstgenoemd gebied zouden de bolsjewisten sterke strijd krachten samengetrokken heb ben. Voorts zou ook in het ge bied van Leningrad! een sterke bolsjewistische strijdmacht zijn bijeengebracht. Van Duitsche zijde verklaart men, alle maatregelen voor het defensieve en offensieve ge deelte van den komenden strijd genomen te hebben. Ook aan deze zijde van het front zijn. geweldige pantsermassa's sa mengetrokken, die in staat zul len zijn, de agressieve stooten van den vijand op te vangen en die tevens te allen tijde tot een offensief kunnen overgaan.Ook de luchtmacht is in alle secto ren van het front aanmerkelijk versterkt. Opgepast I Werpt explosieve potloodenallllt De resultaten van de Japan sche marine. De Japansche marine heeft sinds het begin van den oorlog 505 vijandelijke oorlogsschepen tot zinken ge bracht- resp. beschadigd. Voorts werden neergescho ten of beschadigd: 4826 vijan delijke vliegtuigen. Onder de tot zinken gebrachte schepen bevinden zich: 13 slagschepen, 11 vliegkampschepen, 55 krui sers, 56 torpedojagers, 4 spe ciale ooi'logsbodems, 128 duik booten, 8 kanonneerbooten, 5 mijnenleggers, 7 mijnenvegers, 22 torpedobooten, 9 vijandelij ke oorlogsbodems en 503 vij andelijke schepen werden ge kaapt. De Japansche verliezen be dragen: 95 schepen gezonken of beschadigd en 864 vlieg tuigen beschadigd of niet te ruggekeerd. Staking Amerikaansche rub berfabrieken geëindigd. De lei ders van de AmerikaansQhe vakvereeniging van arbeidefs in' de rubberindustrie hebben bepaald, dat alle stakers Don derdagochtend om 6 uur het werk moeten hervatten. DE BESPREKINGEN TE WASHINGTON. Naar de Engelsche nieuws dienst meldt, is IJonderdag- avond de officieele verklaring verschenen over de resultaten der besprekingen in Washing ton tusschen president Roose velt en Winston ChurchilL De ze verklaring luidt aldus: „De gehouden conferentie der gemeenschappelijke staven te Washington is geëindigd met een volledige overeen stemming ten aanzien van de toekomstige operaties op alle oorlogstooneelen". Geruchten over nieuwe Duitsche bom. De Londensche bladen van Maandag houden zich uitvoerig bezig met de uitwerking van zoogenaamde nieuwe Duitsche bommen zooals, naar zij mede- deelen, bij de jongste Duitsche luchtaanvallen op steden aan de Zuidkust van Engeland zrjn neergeworpen. Van welingelichte Duitséhe zijde* wordt het bestaan van dergelijke bommen bevestigd noch tegengesproken. Alleen wordt er op gewezen, dat het aantal vliegtuigen, dat aan de zen aanval heeft deelgenomen, zeer gering geweest is. Britsche luchtmacht verloor 47.000 man. De luchtvaartdes- kundign van de „Evening Stan dard" 3chrijft: Alleen de ver liezen der Britsche luchtmacht tijdens den oorlog bedragen tot dusver 47.000 man. Voorts schrijft hij, dat het niet ge makkelijk is, Duitschland te bombardeeren. De Duitsche luchtbescherming is goed ont wikkeld en de Engelsche bom menwerpers ontmoeten overal een sterken afweer. De verwoestingen in Italië. De frontpagina's van de Noord- Italiaansche bladen worden den laatsten tijd geheel in be slag genomen door talrijke speciale berichten uit de door de anglo-Amerikaansche ter- i'euraanvallen geteisterde ge bieden, Uit alle mededeelingen blijkt, dat talrgke kerken ver nield en dat overal vrouwen en kinderen op het land of op weg naar schuilplaatsen met de mitrailleurs bestookt zijn. Zoo werden op Sardinië in een landelijke gemeente vrouwen overvallen, die in een riviertje aan het wasschen waren. In een kerk bij Reggio werden acht nonnen gedood, terwijl zg in gebed verzonken waren Het ergste werd Catania geteisterd. Negen kerken werden totaal verwoest, 22 andere alsmede de Dom werden min of meer zwaar beschadigd. De uit een oude moskee gebouwde oudste kerk Santa Maria della Roton- sa werd eyeneens zwaar geteis terd. Ook het huis waar Bel lini geboren werd, werd door een bom getroffen. In de laat ste dagen zijn de aanvallen voornamelijk gericht op de dicht bevolkte arbeiderswijken, waardoor natuurlijkde verlie- .zen aan menschenlévens zeer hoog waren. Die Berliner Künstierfahrt onder leiding van Minlsterlaldirektor Staatsrat Hans Hinkel speelt momenteel voor de soldaten In het Nederlandsch kust gebied. Staatsrat Hinkel temidden der soldaten. SS Bildber. Fritz-Stapf-Pax m Verzoeken om vrijstelling van den arbeidsinzet. Het de partement van volksvoorlich ting en kunsten en de Neder- landsche kuituurkamer deelen mede, dat verzoeken om bij de bevoegde autoriteiten aan vragen tot vrijstelling van den arbeidsinzet te ondersteunen, door hen niet behandeld kun nen worden. Het departement en de Ned. kuituurkamer heb ben nagegaan, welke personen voor de instandhouding van het kultureele leven absoluut, onmisbaar zijn en dientenge volge in hun tegenwoordigen werkkring gehandhaafd moe ten blijven. Voor deze perso nen zullen het departement en de Ned. kuituur kamer bij de bevoegde autoriteiten bewijzen van vrgstelling aanvragen. Vervangingsmiddelen voor consumptiedoeleinden. In de Staatscourant is afgekondigd 't vervangingsmiddelen besluit V.V.O. 1943. Ingevolge dit be sluit is het bereiden en afle veren door producenten en het verpakken door andere dan producenten en detaillisten van vervangingsmiddelen voor con sumptiedoeleinden verboden, teneinde ontheffing is ver leend. De overstroomingen in Ame rika. In Illinois alleen zijn 400.000 hectare bouwland dooi de overstrooming getroffen. Dit betreft het verlies van on geveer 120.000 hectare tarwe, ïaver en gerst ten gevolge. Ameriftaansche verliezen. Het Amerikaansche bureau voor oorlogsinlichtingen heeft een verlieslijst gepubliceerd van leden der Amerikaansche strijd krachten „wier naaste familie in kennis gesteld is". Volgens deze publicatie hebben de ver wanten van 83.756 personen bericht gekregen. Dit aantal bevat 13.610 dooden, 18.299 ge- wondien, 34.028 vermisten en 17.819 krijgsgevangenen. De arbeidsmobilisatie in Ja pan. De tewerkstelling van de vrouw in Japan zal voortaan in grooteren omvang worden toegepast. In alle beroepen, die zonder meer ook aoor vrouwen bekleed kunnen wor den, zal een tewerkstelling van mannen verboden worden. Terwijl tot dusver alleen de mannen van 15 tot 40 jaar voor tewerkstelling in aanmer king kwamen, is thans de leeftijdsgrens tot 50 jaar ver hoogd. BEKENDMAKING. Het S.S.-Ersatzkommando Nederland deelt mede: De Fürsorgeoffizier der YVaf- fen-SS is voortaan Woensdags niet meer te bereiken in ae Niéuwe Parklaan 74, Den Haag, maar iederen Woensdag van 9—12 en van 1417 uur, in het gebouw Korte Vjjver berg 5, Den Haag. Het vasté adres van de Dienststel Ie des Fürsorgeoffi- ziers blgft: 's-Hertogenbosch, Sonniusstraat 3, DE NIEUWE BONNEN. Voor de volgende week zijn ter verkrijging van de gebrui kelijke rantsoenen brood, be schuit, aardappelen en tabak (naar keuze) aangewezen de bonnen 23. Voorts zijn voor de periode van Zondag 30 Mei tot Zater dag 12 Juni voor het koopen van vleesch geldig verklaard de bonnen 23a en 24a (ieder 1 rantsoen) en 23b en 24b (elk *4 rantsoen). Verder is in de periodé van 23 Mei tot 3 Juni naast den reeds aangewezen bon 21a voor een half rantsoen boter nog aangewezen de boterbon 22a. Ten slotte zijn voor de loo- pende vierwekelijksche distri butieperiode (dus tot 12 Juni) alsnog voor het koopen van kaas aangewezen de bonnen 573, 574 en 575. De geldig heidsduur van de bonnen 3-14, 3-15, en 4-19 reserve voor si epelen is verlengd tot Tandheelkundigenbesluifc. Een in 't verordeningenblad verschenen besluit van den secr.-gen, van sociale zaken bepaalt o.m. dat de tandheel kundigen zgn onderworpen aan het staatstoezicht, dat door den secr.-generaal wordt uitge oefend. Deze belast daarmede een tandarts, die den titel „commissaris, belast met bet toezicht op de tandheelkundi gen" heeft, en die wordt bij gestaan door een Raad van bg- stand. De secr.-gen. kan een bepa ling van de tandartsenveror dening of van een op grond van de tandartsenverordening door de Ned. tandartsenkamer, onderscheidenlijk door de Ned. Ver. van Ziekenfondstandart sen uitgevaardigde verorde ning, van overeenkomstige toe* passing verklaren t.a.v. tand-» heelkundigen. Belangrijk voor de in Sept. t.m. Dec. 1923 geboren mannen. Morgen, Zaterdag 29 Mei 1943, moeten zich alle in de maanden Sept. t.m. Dec. 1623 geboren mannen overeenkomstig den op 21 Mei in dit blad gepubliceer- den oproep op het bevoegde arbeidsbureau, van 8.3012.30, resp. het bevoegde bijkantoor van 912 en 1416 persoonlijk aanmelden,waarbij zij het inge vulde aanmeldingsformulier en de andere identiteitspapieren en gegevens moeten medebren gen. De distributiestamkaart moet medegebracht worden. De werkgevers zün verplicht de tot aanmelding verplichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben van werk vrij te stellen en het sa.- laris, resp. loon door te beta len. Aanmeldiirgsplichtigen en werkgevers maken zich straf baar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der verordening of trachten deze te ontduiken

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1