19tt' De astroepen tnsschen Bizerta en Tunis staken hun verzet zrDe tragiek van het Polendom in de Sovjet-Unie. DINSDAG 11 MEI 1943 .DVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 12| ct., minimam per adver tentie 2.05. BIJ abonnement 6peclale prijs. Kleine advertenties (.U^maximum 5 regelsj 58 cent, dlenstaanvragen en dlenstaanbie- 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer 18&st0 JAARGANG DIT NUMMER BESTAAT UIT NUMMER 103 bladzijden De Bureaux van ons t>lad zijn gevestigd te: Vllesinaen: RedacOa en Administratie Walstr. 58-60, teL 10 (2 UJnen), Redactie na kantoortijd teL 578; Middelburg: Londensche Kaai 29, Redactie tel. 3521, Adminlstr. teL 8541; Goee: Redactie en Administratie Turfkade 15, teL 2863, na Kantoortijd teL 2475; Souburg j Kanaalstraat 45, teL 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, teL 102; Bres kens Dorpsstraat 36, teL 2L ;r. boi B Het opperbevel van de Duit- snhfche weermacht maakte Maan- r.ielag bekend: tini Aan het bruggehoofd van Elen Koeban werden ook gis- doorbraakpogingen van Ie Sovjets onder zware verlie- „_,:en voor den vyand verijdeld. x*$eze pogingen werden onder- tomen met sterke strijdkrach- en na hevige voorbereiding -[oor de artillerie alsmede met ondersteuning van en vliegtuigen, de overige deelen van het 'Kostelijke front slechts hier en Htar gevechtshandelingen van aatselijke betcekenis. Forma- les gevechtsvliegtuigen van ,e luchtmacht grepen voort durend in de afweergevechten an het leger aan het Koeban Pf^ruggehoofd in en vernietig den in de wateren van Temr- ,tn pk een groot aantal landings- if.-i9jooten van den vijand. In an ten v*ere sectoren van het front «invaren zware luchtaanvallen op steunpunten voor en aanvoer, uit troepen be- taande doelen en spoorweg sporten. In de wateren het hooge Noorden :hten snelle Duitsche ge- ihtsvliegtuigen een vijande- jk koopvaardijschip van mid- )E felbare tonnage tót zinken. In .s luchtgevechten en door af weergeschut werden gisteren 41 Sovjetvliegtuigen neerge schoten. Vier eigen vliegtuigen worden vermist. In het gebied ten Zuiden van Bizerta stelde de vijand nieuwe sterk superieure pant serstrijdkrachten, ondersteund door sterke formaties vlieg tuigen, tegen onze tot de laat ste patroon strijdende troep op. Na het verschieten van de laatste munitie werd de held haftige tegenstand van onze dappere soldaten gestaakt. In het gebied ten Zuidoosten van Tunis en in den Zuidelijken sector van het front duren de verbitterde afweergevechten voort. Herhaalde zware aan vallen van den vijand werden onder verliezen afgeslagen. Een nachtelrjken aanval, door zware Duitsche gevechtsvlieg tuigen op het havengebied van Bóne, veroorzaakte groote branden in opslagplaatsen en op schepen. Bij aanvallen van vijandelijke luchtstrijdkrachten op Sicilië vernietigden Duitsche en Itali- aansche jagers en luchtdoelar tillerie twintig Britsch-Ameri- kaansche vliégtuigen. In lucht gevechten gingen drie eigen toestellen verloren. OPMERKELIJKE VERKLA RINGEN VAN YVYSJINSKY. Heg De plaatsvervangende com- issaris van buitenlandsche Aken, Wysjinsky heeft op 6 ,el voor vertegenwoordigers "in de Britsche en Ameri- L aansche pers te Moskou een kJnge verklaring afgelegd over indf PoolschSovjet-Russische «trekkingen, die eenig licht Qerpt op de dramatische tra- van het Polendom in de ovjet-Unie. k, Wysjinsky tracht te bewij- dat de Polen, die, na de ieenstorting van hun land, ba de Sovjet-Unie zijn geko- -npjen, de weldaden der Sovjet- jgeering met ondank hebben um«löond. Zoo heeft het op j^vjet-gebied, krachtens het Jrdrag met de Sikorski-groep apijvormde Poolsche leger, ge- rajèigerd naar het Sovjet-Rus- ach-Duitsche front te gaan; in den anderen kant hebben in de Sovjet-Unie toegela- v. Poolsche diplomatieke ver- - genwoordigingen de verden- ■n. ng gewekt sabotage- en spi- en inage te plegen. r_ De door de Sovjet-regeering (nomen sanctiemaatregelen ibben deels bestaan in ge- chtelilke vonnissen, deels in foortaties, deels in het niet rstrekken van levensmidde- voor de militaire forma- ij ïs. Zoo deelde Wysjinsky o. mede, dat sedert 1 April 42 nog slechts 44.000 man s.' in het oorspronkelijk 96.000 ian sterke Poolsche leger le- nsmiddelen hebben gekregen, a- «t aantal Poolsche officie- 'd n, dat dan voor de nieuwe jolsche formaties kon worden irecruteerd, bedroeg slechts Jus Wysjinsky, 2630 omdat, ,ar hg beweert, er niet meer ;t vinden waren. Hierdoor wordt, naar Dui- he opvatting, van toonaan- vende Sovjetzijde toegege- n, dat de overige 10.000 tolsche officieren verdwenen L" n, m.a.w. de moord van l" ityn, waar deze 10.000 mili- ire personen zijn gevonden, >rdt indirect bevestigd. Opmerkelijk is voorts de s rklaring van Wysjinsky, dat •- >e beweringen, dat de Sov- i, --autoriteiten de Poolsche latsburgers, „wier aantal it groot was", belet zouden hebben de Sovjet-Unie te ver laten onjuist zijn. Volgens Poolsche zijde ech ter, bedraagt het aantal Pool sche burgers, dat vermoedelijk in de Sovjet-Unie is, minstens 1.5 millioen, waaronder niet minder dan 400.000 kinderen. Volgens Wysjinsky hebben nauwelijks meer dan 12000 Poolsche burgers de Sovjet- Unie verlaten, in verband met de evacuatie van Poolsche sol daten naar Iran. Men kan de vraag stellen: wat is er dan van de overi gen geworden? Volgens Berlijn bestaat er dan ook geen twijfel over, dat Katyn een uiting is van een principe, dat nog veel vreeselijker bijzonderheden doet vermoeden dan men tot dus verre kon veronderstellen. Tenslotte heeft Wysjinsky te verstaan gegeven, dat de Polen voor het verbreken der betrekkingen verantwoordelijk zijn. Het ligt derhalve op den weg van de Polen om concrete voorstellen te doen en om maatregelen te nemen. Een antwoord aan Wysjinsky. De door de uitgeweken Pool sche regeering als minister van buitenlandsche zaken aan geduide graaf Raczynski heeft in antwoord op de verklarin gen van Wysjinsky gezegd, dat de Sovjet-Unie niet zeer zal bijdragen tot de zoozeer gewenschte harmonie in de betrekkingen tusschen Polen en de Sovjet-Unie of tusschen de geallieerde landen in het al gemeen. Raczynski verklaarde o.m nog, dat de evacuatie van het Poolsche „leger" uit de Sov jet-Unie niet is geschied op verlangen van Polen, maar bij eenzijdig besluit van de Sov jet-regeering. De door Wys- jinski tegen bepaalde in de Sovjet-Unie werkzaam geweest zijnde Polen uitgesproken be schuldiging van spionnage is niet alleen ongemotiveerd, maar „volkomen ondenkbaar". Conferentie te Caïro. Te Cairo wordt op het oogenblik een conferentie van de Brit sche commandanten en be stuursambtenaren uit het „Midden-Oosten" gehouden. DE MILITAIRE SITUATIE IN TUNIS. Omtrent de militaire situ atie in Tunis vérneemt men van bevoegde Duitsche zijde, dat het heldhaftige verzet van de Duitsch-Italiaansche troepen tusschen Bizerta en Tunis als gevolg van het massale optre den der Engelsch-Amerikaan- sche strijdkrachten thans de finitief gebroken is. Thans houdt nog slechts een vrij groote Duitsch-Italiaan sche gevechtsgroep stand in het gebied ten Zuidoosten van Tunis. Haar frontlinie verloopt in den vorm van een grooten driehoek van het Noordooste lijke kustgebied tot aan de bergstreek van Zaghuan, dan verder langs de oude stellin gen van het Zuidelijke front tot aan de kust van Enfida- ville. Voor dezen grooten drie hoek uit bevinden zich nog eenige gevechtsklare egelstel lingen en beweeglijke nesten van verzet, die voortdurend den vijand verbeten weerstand bieden. Zoo vonden Zondag vrij hevige gevechten plaats om den bergkam van de Dje- bel Asjkar in de streek van Ferryville. Bovendien werd ook bij Tebourba in bergstellingen met succes tegen den opdrin- genden vijand gestreden. Het zelfde was het geval aan den Oostelijken rand van de vlakte van Tunis. Hier probeerden de Britten met sterke pant serstrijdkrachten door te drin gen, waarbij 34 pantserwagens konden worden vernietigd. Op merkelijk is, dat ook de Duit sche luchtmacht nog altijd in dén strijd te land ingrijpt. In militaire kringen te Berlijn schetste men Maandag den mi litairen toestand in Tunis als volgt: Het front loopt thans nog slechts over een afstand van 50 km. zuidoostelijk van Tunis naar een punt ten noor den van Enfidaville.DeDuitsch- Italiaansche stellingen, die als het ware een grendel vormen voor het er achter gelegen schiereiland Bon steunen op 'n uitgestrekten bergrug.De diep te van déze stellingen is nog steeds ongeveer 50 km. Allé aanvallen heeft men tot. dusver kunnen afslaan en men wijst erop. dat ook hier evenals bij Bizerta tot de laatste patroon gevochten zal worden. De Duit sche en Italiaansche troepen zijn thans geheel op zichzelf aangewezen en ontvangen geen ondersteuning uit Europa meer. ITALIAANSCHE STEDEN GEBOMBARDEERD. Volgens het Italiaansche hoofdkwartier hebben massale formaties viermotorige bom menwerpers Zondag Palermo, Marsala, Messina, Reggio di Calabria, Licate en Pantelle- ria gebombardeerd. Er werd schade aangericht te Palermo en minder zware schade in de andere plaatsen. Men is bezig het aantal slachtoffers vast te stellen. 21 aanvallende vlieg tuigen werden neergeschoten, waarvan 8 door onze jagers, 7 door Duitsche jagers en 6 door batterijen luchtdoelge schut. Generaal Brockdorff-Ahle- feldt overleden. De generaal der infanterie graaf Brock- dorff-Ahlefeldt, de heldhaftige verdediger van het brugge hoofd ten Zuiden van het Urnen- meer, dat in den winter 1941/ 1942 maandenlang door den vijand was ingesloten en dat geboekstaafd is als „vesting Demjansk", is op 9 Mei aan zijn ernstige ziekte overleden. Voor de uitvaart van dezen ge neraal, die zich de grootste verdiensten heeft verworven in twee oorlogen en in vredestijd, heeft de Fiihrer een staatsbe grafenis voorgeschreven. LOTERIJ STICHTING GEZINS- EN JEUGDZORG. Goesenaar wint den hoofdprijs Maandagmiddag heeft op 't hoofdkwartier der N.S.B. de trekking plaats gehad van den hoofdprijs uit de loterij ten bate van de stichting gezins- en jeugdzorg. Een 30-tal van de 72 prijswinnaars was in het gebouw van de hoofdafdeeling financiën bijeengekomen. Na dat Mussert zich met elk der prijswinnaars een kort oogen blik had onderhouden en hen in een toespraak gewezen had op den ernst der tijden, waar door van grootsche feestvie ring was afgezien, trok een jeugdstormster uit een groote schaal den hoofdprijs. De ge lukkige winnaar was de heer J. M. de Coninck uit Goes, wiens nummer 151882 was. In deze groep, deel uitmakende van den kring 61 (Beveland), is de hoofdprijswinnaar kring administrateur. De leider wenschte hem persoonlijk van harte geluk en sprak toen de aanwezigen nog even kort toe. Hij wees er op, dat ons volk thans in grooten nood ver keert, maar dank zij ons Gods vertrouwen, aldus de leider, staat het voor ons vast, dat alles eens ten goede zal kee- ren.®Wij moeten ons Neder- landsche volk, aldus spreker, samen met andere volken, en zeker met het Germaansche, gelukkig doen leven in een vol- kerenfamilie. Tengevolge van de bestaan de standrechtbepalingen, zoo besloot de leider zijn toespraak, zal het niet mogelijk zijn, den avond van mijn vérjaardag te vieren in den kring, waar thans de hoofdprijs gevallen is, doch zoodra wij weer onder normale omstandigheden le ven, zal ik naar Goes gaan. Hierna waren de prijswin naars de gasten van het "hoofd kwartier. Prof. Van Genechten. Mus sert deelt in „Volk en Vader land" mede, dat hij aan prof- mr. dr. R. van Genechten we gens ernstige ziekte, met in gang van 6 Mei eervol ontslag heeft verleend als Vormingslei der der Beweging en als Ge machtigde voor Onderwijs en Opvoeding. EXTRA RANTSOEN TAPTE MELK voor pers. van 4 t.m. 20 jaar. De secretaris-generaal van het departement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat van Maandag 10 tot ea met Zaterdag 15 Mei voor per sonen van 4 t.m. 20 jaar een extra rantsoen 1% liter kar nemelk of taptemelk beschik baar zal worden gesteld, en wel op de met 222 reserve en 3-22 reserve gemerkte bon nen van de bonkaart voor voedingsmiddelen. Het is ech ter waarschijnlijk, dat vele le veranciers slechts in staat zul len zijn karnemelk op deze bonnen te verstrekken. In dit geval dient men hiermede ge noegen te nemen. DE AANMELDINGSPLICHT VOOR DEN ARBEIDSINZET. In verband met den aan meldingsplicht voor den Ar beidsinzet deelt men ons van bevoegde zijde mede, dat zij, die in het bezit zijn van een. .Ausweis", uitgereikt ter voorkoming van terwerkstel ling elders, weliswaar niet ont heven zQn van den aanmel dingsplicht, doch op vertoon van dezen „Ausweis" zullen worden vrijgesteld van tewerk stelling in Duitschland. Derde Winterhulploterjj. Ternauwernood is de twee de loterij van Winterhulp Ne derland ten einde, of de nieu we, derde loterij, staat reeds klaar om van stapel te loo- pen. A.s. Zaterdag, 15 Mei, zal door het geheele land de verkoop beginnen van de lo ten, welke, evenals de vorige maal, in zes series, ieder van een millioen stuks, zullen wor den uitgegeven. Het mag overbodig worden genoemd, een woord van aan beveling voor deze loterij te schrijven, want in de twee jar ren van haar bestaan heeft de Winterhulp loterij zich reeds dermate populair ge maakt, dat aan het welslagen niet behoeft te worden getwij feld. Daarenboven is de aan trekkelijkheid verhoogd, door dat de premies zijn afgeschaft en dus thans uitsluitend prij zen op de loten vallen. Keuringen voor de Waffen-SS, het Legioen en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, In den leeftijd van 1745 Jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bU de genoemde adres sen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familie leden enz. De aandacht wordt er opgevestlgd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moe ten blijven de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de landwacht Nederland of bij het wachtbataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, - tot de Ger maansche SS in Nederland willen toetreden. 12.5.43 815 uur Breda, restau rant Modern, Markt. 13.5.43 8—15 uur. Goes, café Cen traal. 14.5.43 815 uur Den Bosch, hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 15.5.43 815 uur Venlo, Deutsche* Haus, Egmondstraat 18. 16.5.43 8—15 uur. café Royal. 17.5.43 815 uur Hengelo, café Mo dern, Spoorstraat 18. 18.5.43 815 uur Zwolle, hotel GU- tenbeek. 19.5.43 815 uur Groningen, Con certhuls, Poelestraat. 20.5.43 815 uur Leeuwarden, huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 815 uur Amsterdam, school Iepenweg 13. 22.5.43 8—15 uur Utrecht, N.V. Hau», Oudegracht 245. 23.5.43 815 uur Amersfoort, poL Durchgangslager, Leusderweg. 24.5.43 815 uur Den Haag, café ,,Den Hout'\ Bezuld^nhoutschewcB*

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1