PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT JZE VGr /.v.« ïkenj ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week of ƒ2.42 per kwartaal bewi Franco per post 2,63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. '"sop* ^°VERTENTIEPRIJS: Per m.m. 124 ct., minimum per adver tentie ƒ2.05. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties '"w (maximum 5 regels) 58 cent, dienstaanvragen en dienstaanbie- t/m dingen 50 ct. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad" 10 ct. meer lied< i L De ka; DINSDAG 13 APRIL 1943 186ste JAARGANG DIT NUMMER BESTAAT UIT NUMMER 86 BLADZIJDEN De Bureaux van ons blad zUn gevestigd te: Vlissingen: Redactie en AdminlsG-atle Walstr 5S-60. teL 10 (2 lUnen), Redactie nf kantoortijd teL o78; Middelburg: Londensche Kaal 29. Redactie nt1' J}?j1, A^mIn!alr- tek 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 2863. na kantoortijd tel. 2475: Souburg Kanaalstraat 45, tel. 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, teL 102; Breskens Dorpsstraat 35, tel. 2L Mislukte plaatselijke aanvallen der Sovjets. urikSfax en Kairoean volgens de plannen ontruimd. de r Het opperbevel van de Duit- sche weermacht deelde Maan- S tdag mede: pe Tijdens zuiveringsgevechten Noordwesten van Isjoem werden twee vijandelijke batal- 12 uJons vernietigd. Van het overige Oostelijke S tfront wordt slechts melding t/m gemaakt van mislukte plaat tot selijke aanvallen der Sovjets e° t>ij het Koebanbruggehoofd en tot ten Zuiden van het Ladoga- tot Jneer- q( In Tunesië boden onze achter- hoeden in het gebied van Kai- tot roean en Sousse den vijand -enharnekkig tegenstand en niel- tot den het oprukken van de voor- r en.hoeden der vijandelijke pant- v,Lierwagens telkens weer op. On- ler voortdurende gevechten p^trokken zich de Duitsch-Itali- mri^ansche gevechtsgroepen naar; lijstfiet Noorden terug en ontruim- looüen in den loop van deze be wegingen en na vernieling vol- /.V.gens de plannen van voor den oorlog belangrijke installaties en Kairoean. Formaties artillerie der lucht- dagl macht steunden de operaties van onze troepen en brachten tijdens verrassende scheer- vluchten de vijand groote ver liezen toe. Afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen drongen Zondag overdag de bezette gebieden in het Westen binnen tot aan de grens van het Duitsche rijk. Vijf vliegtuigen werden daarbij neergeschoten. Tijdens een mislukten aanval van Britsche torpedovliegtui gen en bommenwerpers op een door lichte Duitsche zeestrijd krachten beschermd convooi in de Golf van Biscaye werden twee torpedovliegtuigen en drie bommenwerpers neergeschoten. Aan de kusten van de bezette gebieden in het Westen van Noorwegen werden nog vier vliegtuigen door lichte Duit sche zeestrijdkrachten vernie tigd. In het Westen van de Mid- dellandsche Zee viel een Duit sche duikboot een formatie oorlogsschepen aan, bracht een kruiser van 8000 ton van de Fiji-klasse tot zinken en torpe deerde een torpedojager. GEALLIEERDE AANVALLEN IN TUNESIE VERZWAKT. iciaj Maarschalk Rommel is ei 1 vathans in geslaagd zijn legers zonder al te zware verliezen In gunstigere stellingen terug te trekken, zoo verklaarde men Maandag te Berlijn, aldus de SA.N.P„-correspondent aldaar Dit is niet eenvoudig geweest, d v£aar de overmacht der Ameri- pekanen en Britten zeer groot dlwas en bovendien een omsin- n vgeling aanvankelijk onvermij- vöelijk scheen. Tot dit doel had- ^en de Britten in het Zuider- Tront van Tunesie een aanta! gedreven en eenzelfde manoeuvre werd door de Ame rikanen vanuit het Westen on dernomen. jlge Hier hielden de troepen on- •o-hofler generaal Von Arnim even wel zoo lang tegen de aanval- er len der Amerikanen stand, dat gelegenheid had Sfax r jgn Kairoean op te geven en ,n ^en opmarseh naar het Noor- 'n §ien van Tunesie en naar de be- Batere defensieve stellingen on- ïe. bedreigd voort te zetten. De h acAmerikanen stelden alles in vhet werk om dit te verijdelen. Hufeij Pichon en in de pas van Uaouareb vielen zij zelfs met meer dan tweehonderd pant aan. In een tegen- ^vtkanval werden hiervan zestig ^yjanks vernietigd. n. De Duitsche en Italiaansche troepen staan thans benoorden Soussa. Rommel heeft zich met Von Arnim vereenigd en heeft delthans de lijn Matuer-Pichon- erPSoussa te verdedigen. De aanvallen der Britsche in Amerikaansche troepen zijn. volgens de laatste berichten te •e- Berlijn, in den loop van de ia! aatste 24 uur aanmerkelijk verzwakt. De gevechten nabij de grens van Birma en Britsch-Indië. Japansche luchtstrijdkrachten hebben tijdens operaties tus- schen 5 en 9 April Maungdaw en Tsjittagong in de nabijheid van de Indisch-Birmaansche grens en Akaura in het Ooste lijke deel van Indië aangeval len. De vijand verloor 36 vlieg tuigen. Eén vijandelijk schip van 1000 brt. en twee arjflere van elk 500 ton werden in den grond geboord. Een Japansch vliegtuig wordt vermist. Duikbooten ,_aan Amerika's Oostkust. Naar de Amerikaan sche marine mededeelt, zijn vijandelijke duikbooten, na een afwezigheid van zeven maan den, weer aan de Oostkust der Ver. Staten verschenen. Naar verder verluidt, is al daar begin April een koopvaar dijschip getorpedeerd en tbt zinken gebracht. Dit is het eerste schip dat sedert Augus tus in de kustwateren tot zin ken is gebracht. Kcs&Misl Nederlandsche vrijwilligers strijden in het Oosten. SS PK ZscbiLckel O-H-Pm KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-S.S. EN HET LEGIOEN. Het 8S-Ersatzkommando Nlederlan- S(? Ie deelt mede: ug Nederlanders van arisch bloed, ln tl, len leeftijd van 17—45 jaar (ook ge- luwden). die lichamelijk zoowel als [eesteltjk goed ontwikkeld zijn en zich ft. ;ehecl kunnen geven aan de eiachen, e",j lie de opleiding hun stelt, kunnen 15 :ich bij de genoemde adressen ver- roegen, teneinde gekeurd te worden, or Uians bestgat ook de mogelijkheid lot opleiding en dienstvervulling in Necerland, In een speciaal wachtba- ,t_ ïaljon. Gezinsleden dezer vrijwilligers j nebben gelijke voorrechten als hen, 'ie die dienen in de Waffen-SS of het le- 'Sloen: kostwinnersvergoeding, koste- looze ziekenverpleging, extra levens middelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich diegenen melden, die tot de u. Germaansche SS in Nederland willen loetreden. 14.4.43, 9 tot 13 uur, Rotterdam, Deutsches Haus, WestseedUk. 15.4.43, 9 tot 11 uur, Tilburg, Lan- ge SchIJstraat 66. 15.4.43, 15 tot 17 uur, Den Bosch, hotel Noord-Brabant, Markt 45. 16.4.43, 9 tot 11 uur, Roermond, N.S.D.A.P., Swalmerstr. 61. 16.4.43, 16 tot 18 uur, Arnhem, Weverstraat 16b. 17.4.43, 9 tot 11 uur, Hengelo, Deutsches Haus. 17.4.43, 15 tot M17 uur, Zwolle, hotel Peters, i-arkt 18.4.43, 9 tot 11 uur, Groningen, Concerthuis, Poelestraat. 18.4.43, 15 tot 17 uur, Leeuwarden, huize Schaaf, Breedstraat. 19.4.43, 9 tot 13 uur, Amsterdam, school Iepenweg 13. 20.4.43, 9 tot 13 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 21.4.43, 9 tot 13 uur, Amersfoort, dienstgebouw, Leusderweg. 22.4.43, 9 tot 13 uur, Oen Haag, café „Den Hout", Bezuldenhoutsche- weg. DR. GOEBBELS IN „DAS REICH". Stemming eindhouding van een volk in oorlogstijd. In het weekblad „Das Reich" bespreekt minister dr. Goeb- bels de geestelijke en moreele houding van een volk in den modernen oorlog. De minister wijst er op, dat het b.v. na een nachtelijk bombardement niet van be teekenis is of de bur gerbevolking als gevolg daar van een treurige stemming aan den dag legt, maar wel, dat zij houding bewaart. Buiten- landsche waarnemers, zoo ver volgt de minister, zien b.v. na vijandelijken luchtaanval vrouwen met tranen in de oogen voor haar uitgebrande woningen of misschien zelfs voor de verminkte lijken barer kinderen staan. Uit het feit, dat die vrouwen huilen maken zij op, dat haar gezindheid te gen den oorlog is ingesteld. Zouden zij misschien moeten lachen? In welk land zou zulk een paroxysmè van instemming- met den oorlog denkbaar zijn Een ander voorbeeld. Eenige neutrale critici rijden morgen ochtend, om £e Duitsche stem ming te peilen, in den onder- grondschen spoorweg, waarme- de ook arbeiders naar hun werk gaan. Daar die werklie den, zooals men zich in oor logstijd wel kan indenken, bijna nooit uitgeslapen zijn. zitten zij nog. een half uurtje te knik kebollen en moeten soms aan de halte worden wakker ge schud. Is dat een teeken van gebrek aan vaderlandsliefde En zoo ja, waarom dan? Wat zouden die werklieden bij die gelegenheid dan moeten doen om hun trouw jegens den Führer te bewijzen? Soms bij iedere halte een drievoudig ,heil" op hem uitbrengen? Dr. Goebbels wijst er dan op, dat het hart ineenkrimpt wan neer men verneemt dat Duit sche cultuurmonumenten, die volkomen onvervangbaar zijn, aan den luchtoorlog moeten worden prijsgegeven. Dag en nacht wordt Dij ons aan de mo gelijkheid gewerkt, om de Brit sche terreur met gelijke munt te betalen. De minister consta teert dan. dat de Engelschen ons op het gebied van den luchtoorlog voorloopig slechts psychologisch de baas zijn, want de gevolgen van den luchtoorlog kunnen door ieder- worden waargenomen, ter wijl de gevolgen van onzen duikbootoorlog door de breede massa van het Engelsche volk pas na een bepaalden tijd ge voeld worden. Met den lucht- 1 oorlog heeft ÉYigeland ons aan de pols. Met den duikbootoor log hebben wij Engeland aan de keel. Dat is het verschil. Het zal nog blijken) wie daarbij het eerst den adem verliest. De verliezen van de Ameri kaansche weermacht. Het oor logsinlichtingenbureau te Washington heeft medege deeld. dat de verliezen van de Amerikaansche strijdkrachten, waarvan de familieleden reeds in kennis gesteld zijn, sedert het uitbreken van den oorlog 75.945 man bedragen. Het ver lies van het leger: 4612 doo- den, 8894 gewonden, 28.097 vermisten en 9644 gevangenen, dus in totaal 51.247. De marine resp.: 7065, 4660, 12.973 en 24.698. Vijandelijke luchtaanvallen in Italië, Het Italiaansche leger- bericht deelt mede, dat Zon dagmiddag formaties viermo torige vliegtuigen Napels. Tra- pani en Marsala hebben gebom. bardeerd. Aan huizen werd aanzienlijke schade aangericht. In totaal zijn er 4 dooden en 22 gewonden onder de burger bevolking. In totaal werden tien vliegtuigen neergeschoten. Bij een aanval op Cagliari heb ben afweerbatterijen 2 vlieg tuigen neergeschoten. DE TAAK VAN DEN NED. VOLKSDIENST BIJ LUCHTRAMPEN. Wat reeds in Rotterdam werd gedaan. (Van onzen Haagschen correspondent. De heer D. H. van der Wai van den Ned. Volksdienst heeft op de dagelijksche pers conferentie een uiteenzetting gegeven van de taak van den Ned. Volksdienst bij bominsla gen en in het bijzonder wat te Rotterdam bij de laatste ramp werd gedaan. De N.V.D. wordt direct bij een bominslag gewaarschuwd. Is het een groote 'ramp, dan gaat de landelijke leiding zeif er heen. anders wordt het werk aan de stedelijke verte genwoordiging overgelaten. Er is een afspraak met het Cen trale Distributiekantoor dat geen enkel slachtoffer nieuwe distributiebescheiden kan krij gen wanneer het niet voorzien^ is van een schadekaart. Daarom is de organisatie zoo ingericht, dat men van de luchtbescherming direct be richt krijgt omtrent de aange richte schade en welke percee- len geheel of gedeeltelijk ver woest zijn. De lijst die hier over wordt opgemaakt dient bij de verdere uitwerking der hulpverleening. In 't centrum van de ramp wordt direct een lokaal betrokken waar de schadekaarten worden uitge reikt aan de slachtoffers, want deze moeten zoo snel mo gelijk worden geholpen. Aller eerst moeten zij een voorschot ontvangen om voeding te kun nen koopen ter overbrugging van den steun. Dit is een voor schotbon op de definitieve uit- keering die later komt. overleg met den burgemeester wordt dan gezorgd voor on derdak der slachtoffers. Vrij- willigersapparaten worden in geschakeld die helpen bij het smeren, beleggen en snijden van brood. Voor de maaltijden wordt 10 cent berekend, hetzij, warm of koud, die dan betaald kan- worden, van de 7.50 voorschot welke ieder slacht offer ontvangt. Dit geldt dan voor de eerste 3 dagen. Aan het hoofd van het gezin wordt dan een bedrag van 22.50 uitgekeerd. Voor aanschaffing van kleeding ontvangt het slachtoffer een voorschotbon voor een standaardcostuum van maximum 60. Er is een streng controle systeem. Het is mogelijk reeds :nkele uren na de ramp klee- ren aan te schaffen als dit noodig bljjkt. Een schadekaart moet echter ieder slachtoffer kunnen toonen, daar is alles op gebaseerd. In Rotterdam, waar zoove- len dakloozen waren te hel pen, heeft men eerst 16.000 voor overbruggingssteun uitge keerd en daarna nog 110.000 aan voorschotbonnen voor kleeding. 350 vrijwilligers, mannen en vrouwen, hielpen in de Rivierahal brood verzor gen. waarbij 38.25Q brooden op gingen, hetgeen beteekent dat een half millioen sneedjes brood moesten worden gesne den. Alle gezindten hebben hierbij den N.V.D. geholpen. De babies werden door de Medische af deeling van 'den N. V.D. geholpen, d.w.z. de kin deren beneden 2 jaar. 2400 li ter babyvoeding werd genut tigd. Ook de hulptroepen die in Rotterdam hielpen, politie enz., werden door den N.V.D. ver zorgd. De groote inzamelingen van kleeding enz., die eerst in Rotterdam en later ook door geheel ons land worden gehou den, komen in de eerste plaats aan de armsten. en de grootste gezinnen ten goede. Het is mooi dat hierbij van alle kanten wordt gesteund zonder dat er I politiek bij te pas komt. Hier Nieuwe advertentie-tarieven In overleg met de daartoe bevoegde instantie zijn onze advertentietarieven met in gang van heden vastgesteld, zooals in den kop yan ons blad is vermeld. De verklaring der studenten. De secretaris-generaal van opvoeding, wetenschap en kul- tuurbescherming maakt het volgende bekend: 1. Studenten van bijzondere universiteiten en hoogescholen, die him studie aan een open bare instelling van hooger on derwijs wenschen voort te zet ten, kunnen hiervan kennis ge ven aan het departement, af- deeling HO., Paschlaan 19, Apeldoorn, onder inzending van een onderteekend exemplaar der in verordening 28/43 voor geschreven verklaring. Het on derwijs aan openbare universi teiten en hoogescholen zal niet worden stopgezet, 2. Studenten, die niet in het bezit zgn gekomen van een exemplaar van deze verklaring of wier exemplaar in het on- gereede is geraakt, kunnen vol staan met de toezending of in levering van een met de hand of met de schrijfmachine ge schreven en door hen ondertee kend exemplaar van de verkla ring. Toenzending kan ook ge schieden aan bovenstaand adres. In verband hiermede wordt de tekst van de verkla ring nog eens afgedrukt: De ondergeteekende, geboren, te j wonende te verklaart hiermede plechtig, dat hij de ia het bezette Nederlandschegebied geldende wetten, verordeningen en andere beschikkingen, naar eer en geweten zal nakomen en zich zal onthouden van iedere tegen het Duitsche rijk, de Duitsche weer macht of de Nederlandsche auto riteiten gerichte handeling, zoo mede van handelingen en gedra gingen, welke de openbare orde aan de inrichting van hooger onderwijs, gezien de vigeerende omstandigheden, in gevaar bren gen. Bezorgen ran tijdschriften moet worden gestaakt. De be schikking van den rijkscom missaris betreffende de slui ting van bedrijven, waarbij o.m. is bepaald, dat het be zorgen van nieuwsbladen blijft toegestaan, heeft de vraag doen rijzen, of ook de bezor ging van tijdschriften door gang kan blijven vinden. Van bevoegde zijde vernemen wij hieromtrent, dat. in tegenstel ling tot de nieuwsbladen, tijd schriften niet langer door eigen loopers e.d. bij de abon- né's mogen worden bezorgd. Strafmaatregel tegen een sla ger. De slager J. Grobfeld te Emmer Compascuum, die on der de schaal van zijn bascule, waarop het nu eenmaal sobere vleeschrantsoen van zijn klan ten werd gewogen een plaatje lood had aangebracht van ruim 30 gram, is gestraft met een boete en betaling van de proceskosten, het sluiten van het bedrijf en het verbod om handel te drijven in vee en vleesch of in dezen handel werkzaam te zijn, voor den tijd van veertig jaar. De Britsch-Amerikaansche vliegtuigverliezen. Sedert 4 April hebben de Britten en A-merikanen, naar het D.N.B. verneemt, alleen in het Wes telijke gebied ruim honderd bommenwerpers verloren. Deze gevoelige vliegtuigverliezen staan tegenover Duitsche ver liezen van slechts dertien ma chines. is het de gemeenschapszin van het Nederlandsche volk die spreekt, elkaar tesamen helpen in tijden van nood,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1