PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Bloedige bolsjewistische verliezen bij Orel ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 14 cent, minimum per adver tentie i 2.30. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 8 regels) van 1—5 regels 65 cent, Iedere regel meer 13 cent. dienataanvragen en dienstaanbiedingen reap. 65 en 11 cent. „Brieven of adres Bureau van dit Blad" 10 ct. meer WOENSDAG 24 MAART 1943 1863te JAARGANG DIT NUMMER BESTAAT UIT NUMMER 69 BLADZIJDEN De Bureaux van ons Wad 2«n gevestigd te: Vlissingen: Redactie en Administratiei Walstr. 68-60, tel. 10 (2 lijnen), Redactie na kantoortijd tel 5i8; Middelburg; Londensche Kaal 29, Redactie 3541; Goes: Redactie en Administratie Tinfkado 15, tel 2863, na kantoortijd tel. 2475; Souburg t If' teV i3no: °«?stb,ur0: Redactie en Administratie Breedestraat 45, tel. 102; Breskene: Dorpsstraat 35, tel. 21, Het opperbevel der Duitsche weermacht deelde Dinsdag mede: De eigen aanval ten Westen van Koersk blijft in weerwil van de moeilijke terreinge steldheid veld winnen tegen hardnekkigen tegenstand der bolsjewisten. Ten Zuiden van het Ladogameer faalden nieu we vijandelijke aanvallen na verbitterde gevechten. Van het geheele overige, hecht aaneen gesloten Oostelijke front wor den slechts gevechtshandelin gen van plaatselijke beteekenis gemeld. De groote aanval, die in Ja nuari uit Noordelijke en Zui delijke richting werd ingezet om het gebied om Orel af te snoeren, is op den vastberaden tegenstand der Duitsche troe pen gestrand. In de zware ge vechten van den winterslag om Orel, die acht weken duurden, hebben de bolsjewisten 10.594 man aan gevangenen en meer dan 150.000 man aan bloedige verliezen verloren. Er werden 1061 pantserwagens, 485 stuk ken geschut en ongetelde hoe veelheden andere wapenen van allerlei soort buitgemaakt of vernield. In Zuid- en middenTunis du ren de hevige gevechten voort. Tegenaanvallen van Duitsche troepen wierpen, den yvijand op eenige punten terug, In de an dere frontsectoren leveren Duitsch-Italiaansche formaties, gesteund door de luchtmacht, zware afweergevechten. Boven het Middellandsche Zeegebied werden 15 vijandelijke vliegtui gen neergeschoten; drie eigen vliegtuigen worden vermist. Vijandelijke bommenwerpers hebben Maandag van groote hoogte Noord-Duitsch kustge bied aangevallen. De bevolking leed verliezen, vooral te Wil helmshaven. Door jagers en luchtdoelgeschut der marine werden vijf vijandelijke bom menwerpers neergeschoten. Zware Duitsche gevechts vliegtuigen hebben in den afge- loopen nacht de scheepsbouw- stad en ravitailleeringshaven Hartlepool aan de Oostkust van Engeland gebombardeerd. NIEUWE DUITSCHE WAPENEN. DE BRITSCHE AANVAL OP DE MARETH-LINIE. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt, dat het geen twijfel lijdt, dat de geallieerden thans in Tunis een beslissing willen trachten te forceeren, nadat zij sedert de verovering van Tripolis twee maanden den tijd hebben gehad om voor hun offensief een sterke strijd macht bijeen te brengen. Het achtste Britsche leger valt de Mareth-linie thans frontaal aan, terwijl een deel tracht, van het Zuidwesten uit een omtrekkende beweging uit te voeren. Door tegenaanvallen van de troepen der spil zijn deze pogingen tot dusver mis lukt. Tegelijkertijd rukken de Amerikanen op langs de we gen, die Gafsa in Midden-Tunis met de golf van Gabes verbin den, kennelijk met het doel, het leger van Rommel bij een even- tueelen terugtocht den pas af te snijden. Over het verloop <3er operaties kon men te Ber- lljjn nog geen nadere mededee- lingen doen. De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft o.m.: het anglo-Amerikaansche groo te offensief is begonnen. Mont gomery bestormt met zijn acht ste leger sedert Zondag in een grooten aanval de Mareth-linie, terwijl generaal Eisenhower in Midden Tunis de Amerikaan- sche troepen in den strijd heeft geworpen. Uit deze tweezijdige beweging blgkt hoe zwaar de gevechten zijn, waarirl de spil- troepen in Tunis verwikkeld zjjn. Omtrent de gevechtshan- Hevige gevechten in Tunis. In den loop van Maandag hebben zich, volgens het Ita- liaansche hoofdkwartier, op het Tunesische oorlogstooneel, vooral aan het centrale en Zui delijke front, hevige gevechten afgespeeld. Concentraties pant serwagens van den vijand wer den ontdekt en bestookt door de luchtmacht van de spil. Twaalf vijandelijke toestellen werden door Duitsche jagers vernield. Drie andere vielen brandend neer, getroffen door het vuur der afweerbatterijen. Drie Italiaansche vliegtuigen zijn niet op hun basis terugge keerd. In den nacht van den 22sten lieten vijandelijke vlieg tuigen bommen vallen op Na pels en omgeving, zonder dat er slachtoffers vielen. Maan dagmiddag vloog een twin tigtal viermotorige Amerikaan- sche vliegtuigen naar Palei*mo. Verscheidene gebouwen in de stad werden vernield of be schadigd. Het tot nu toe onder de burgerbevolking getelde aantal slachtoffers bedraagt 38 dooden en 184 gewonden. De luchtdoelartillerie en Italiaan sche en Duitsche jagers scho ten vijf viermotorige toestellen neer. delingen in bijzonderheden kan natuurlijk nog niets gezegd worden. Vast schijnt echter wel te staan dat de Anglo-Ameri- kanen pas begonnen zijn met het door hen met veel rumoer aangekondigde offensief, toen zjj geloofden een verpletteren de numerieke meerderheid aan hun zij te hebben. KAART VAN PELT Uit oen tweezüdige beweging blUkt dat de Geallieerden In Tunle den grooten aanval op de Mareth-linie begonnen zijn. De kaart die voor zich «tf spreekt, geeft de strategische beteekenis van deze Itnio weer. In een officieele militaire publicatie worden volgens den Berlrjnschen correspondent van het A.N.P., bgzonderheden be kend gemaakt over een nieuw Duitsch wapen, een nevelwer per. Dit wapen wordt vooral des zomers door den vijand ge vreesd, hoewel het dit jaar ook tijdens de harde wintergevech- ten den Duitschers groote dien sten heeft bewezen. Het is een ultra-modern wapen, dat zich van de normale kanonnen door een buitengewoon hooge vuur- snelheid onderscheidt. Tot de voornaamste wapens van de neveltroepen behooren twee soorten granaatwerpers: Een werper van middelmatig en een zwaar kaliber. Binnen enkele seconden kunnen deze beide werpers een veel grooter aantal granaten verschieten dan een kanon. Hierdoor slaan de granaten bijna alle tegelij kertijd in het beschoten terrein in en daar haar spreiding groot is, is de totale uitwer king ontzettend. De neveltroe pen werken bovendien met drie verschillende granaatsoorten en wel nevel-, brisant- en brand- granaten. Het schieten met ne velgranaten heeft ten doel den vijand te verblinden. Binnen enkele seconden wil hij ten aanval gaan of zal hij aange vallen worden; dan vuren de nevelwerpers enkele seconden achtereen hun granaten af en voordat de vijand weet wat er gebeurd is, bevindt hij zich in een dichten en ondoordringba- ren mist, zichtbaar voor zijn vijanden, doch machteloos te genover diens manoeuvres. De directe beschieting met nevel granaten heeft bij de verdedi ging tegen vijandelijke pant- seraanvallen veel succes ge had. De vijandelijke tank werd dan voortdurend onder nevel gezet, zoodat de grenadiers hem zonder zelf veel te ris- keeren, konden besluipen en onschadelijk maken. De brisantgranaten worden vrijwel uitsluitend daar ge bruikt, waar vijandelijke troe penmassa's geconcentreerd zijn en waar de hagelbui der pro jectielen een ontzettend effect heeft, te meer daar de brisant- werking en de luchtdrk van deze granaten zeer groot zijn. De vuursnelheid van een enke len nevelwerper staat boven dien nog gelijk met die van eenige batterijen normale ar tillerie. De brandgranaten worden bij straatgevechten gebruikt of bij de omsingelingsgevechten in bosschen. Het groote voordeel van een modernen nevelwerper is, dat hij uitermate licht is-,en op snelle terreinmachines ge monteerd kan worden, zoodat hij telkens op de brandpunten van den strijd aanwezig kan zijn. Enkele mannen zijn in staat hem snel en geruischloos te verplaatsen. Dit is ook nood zakelijk, want de nevelwerper bereikt zijn grootste effect als hij onverwacht in den strijd wordt gebracht. Een vuurover- val van enkele minuten is vol doende om den vijand volkomen uit het evenwicht te brengen. Na die enkele minuten ver dwijnt de nevelwerper weer om aan een ander punt van het front even onverwacht op te duiken en den vijand van een andere zijde aan te vallen. Deze tactiek is vooral tijdens de hevige afweergevechten in de wintermaanden dikwijls reddend geweest. Een drietal kin deren van den landbouwer A. uit Lactaria (gem. Oplooca) speelden in de nabijheid van een bouwvallige muur, toen deze plotseling omviel.' Twee kinderen werden onder de steenen bedolven enop slag ge dood. TELEFOONKOSTEN VAN CAFÉBEZOEKERS. Een caféhouder moest om zetbelasting betalen over de te lefoonkosten, welke door be zoekers gemaakt waren. Hij ging in beroep bij de tarief commissie, die nu heeft beslist, dat de door de bezoekers voor het gebruik van de toestellen betaalde bedragen het karak ter van vergoeding hebben en als zoodanig aan de heffing onderworpen zijn. Telefoneer niet gedurende luchtalarm Gedurende luchtalarm en na bominslag wordt door particu lieren buitengewoon veel en langdurig van de telefoon ge bruik gemaakt. In dergelijke gevallen is het echter dringend noodig, dat het telefoonver keer tot een minimum beperkt blijft, omdat de verbindingen onvoorwaardelijk beschikbaar moeten blijven voor den lucht beschermingsdienst, die bij bominslag zoo snel mogelijk hulp moet verleenen. Ieder telefoonabonné beden ke, dat i>rj luchtaanvallen de redding van menschenlevens op het spel staat, en late onder alle omstandigheden het parti culiere telefoneeren bij lucht alarm, bominslag en geduren de de eerste uren daarna na. Burgemeestersbenoemingen. Het rijkscommissariaat deelt mede: De commissaris-generaal voor bestuur en justitie heeft den redacteur J. P. A. de Monyé, te Utrecht, benoemd tot bur gemeester van Maarn. Voorts heeft de commissa ris-generaal voor bestuur en justitie den burgemeester van 's-Gravenhage, dr. Westra, te vens belast met de voorloopige waarneming der dienstzaken van den burgemeester van Rijswijk, en den koopman B. C. Wisboom te Gorinchem met de voorloopige waarneming der dienstzaken van den burge meester van Brielle. Werkloozen en het zieken- fondsbeslnit. Er blijkt nog steeds verschil van opvatting te bestaan ten aanzien van de vraag, hoe lang de verplicht- verzekerde, die werkloos wordt, na het einde van zijn verzeke ring aanspraak kan maken op de verstrekkingen ingevolge het Ziekenfondsbesluit. Ter be vordering van eenheid in de toepassing van de ter zake ge geven richtlijnen heeft de com missaris belast met het toe zicht op de ziekenfondsen me degedeeld. dat, indien aan de voorwaarden, gesteld in artikel 55 der ziektewet, is voldaan, de arbeider en zijn indirect- verzekerde gezinsleden gedu rende ten hoogste acht dagen, onderscheidenlijk een maand na het einde der verplichte verze kering. op bovenbedoelde ver strekkingen aanspraak kunnen maken. De hier bedoelde voorwaar den zijn, dat de betrokkene in den loop van de twee maanden, voorafgaande aan het einde zijner verplichte verzekering ten minste zestien dagen ar beid in loondienst heeft ver richt, dan wel dat hg geduren de twee maanden onafgebro ken op alle werkdagen ver- >licht verzekérd is geweest. In iet eerste geval durep zijn aan spraken acht dagen, in het tweede geval een maand voort. PRIJZEN VAN BAK- EN BRAADVET. Zooals is medegedeeld, zal binnenkort bak- en braadvet in distributie worden gebracht. In verband hiermede wordt er «mn herinnerd, dat het bak- en braadvet, hetwelk geen merk draagt, aan den consument mag worden verkocht tegen ten hoogste 0.25 per pakje van 200 gram, terwijl de prgs van de merkvetten niet meer mag bedragen dan 0.28 per pakje van 200 gram. Loyaliteitsverklaring van studenten. De secretaris-generaal van O. W. en K. maakt bekend, dat van 22 Maart af aan alle inge schreven studenten van alle universiteiten en hoogescholen de gelegenheid wordt geboden ten bureele van den rector mag nificus een loyaliteitsverkla- ring te teekenenrTot de onden- teekening zullen diegenen be hooren over te gaan, die er prijs op stellen hun studie voort te zetten. Ieder student dient zijn ii»« schrijvingskaart mede te bren gen. Na onderteekening van de verklaring ontvangt hij op die kaart een stempel met een pa raaf van den rector magnificus, dat als bewgs zal gelden, dat hg de onderteekening heeft verricht. De termijn voor de onderteekening gesteld expi reert op Vrijdag 9 April des namiddags te 17.00 uur. Iedere niet ingeschrevene, dié na dien datum een examen aan een universiteit of hoogescliool wenscht af te leggen, moet eveneens de verklaring onder teekenen. Ziekteuitkeeringen en ver eveningsheffing. De secretaris generaal van het departement van financiën heeft besloten, dat over uitkeeringen tijdens ziekte, welke een eigen risico dragende werkgever aan zgn werknemers uitbetaalt, geen vereveningsheffing behoeft te worden afgedragen. De moord aan den Winterweg In Den Haag. Omtrent den moord, welke, Zondagavond op een landje aan den Winterweg te Den Haag door een 21-Jarigen jongeman op een meisje werd "gepleegd, vernemen wij nader, dat de identiteit van het slachtoffer thans is vastgesteld. Het is de 17-jarige B. de V,, die in Den Haag achtereenvolgens op ver schillende-adressen woonachtig was. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN. Het SS-'Drsatzkommando deelt me- Nederlanders van arisch bloeo. In den leeftijd van 1745 Jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld sUn en zich geheel kunnen geven aan de elschen, die de opleiding bun stelt, kunnen ^)ch btj de genoemde adres sen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dlenet vervulling In Nederland, In een speciaal wacht- oataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als degenen, die dienen in de Waffen-SS of het legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra le vensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Gct» rr.aansche 3S in Nederland willen toe treden. 25.3.43 19.00 Amersfoort, Dienstge bouw, Leusderweg. 1.3.43 10.00 Den Haag, caf« „I>?d Hout", Bezutdenhoutsche weg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1