PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS 1» Ct. per weeK ot j 2.42 per Kw&ri&ai. franco per poai f 2.63 per Kwana&i. AfzonaeriöKe nummere CL ADVERTENTIEPRIJS. Per m.m. 14 cent. minimum per adver tentie 1 2.30. BI] abonnement speciale prUs. Kleine advertentie* (maximum S regels] van 1—5 regels 65 cent, iedere regel meer 13 eet" en 11 cent. VRIJDAG 19 MAART 1943 186ste JAARGANG NUMMER 65 DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN De Bureaux van on* mad «jn gevestigd te; viiuingen: Keoactis en Administratie Waistr. 58-60. tel 10 «2 lijnen]. P.edactie na Kantoortijd tel 578; Middelburg; Londenscbe Kaal 29. Redactie tel. 3521. Admlnistr. tel. 3541: Goes: Redactie en Administratis Turfitade 15. tel. 2863. na Kantoortijd tel. 2475; Souburg Kanaalstraat 45, teL 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breed es traat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35. teL 21 Duitschers in den aanval bij Charkof en Koersk. 'vallen strandden met zware verliezen op den on wrikbaren Bet opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede: In den geheelen sector tus- schen Charkof en het gebied ten Noordwesten van Koersk zijn de divisies van leger en Waffen-SS in den aanval in Oostelijke richting. In weerwil van den verbitterden tegen stand en de moeilijke terreins- omstandighden bereiken onze troepen dagelijks de gestelde aanvalsdoelen, werpen de bol- sjèwisten steeds weer uit hun nieuwe stellingen én brengen hun in samenwerking met de luchtmacht de zwaarste ver liezen toe. De ten Zuidoosten van Charkof ingesloten vijan delijke strijdkrachten zijn, met uitzondering van kleine«resten, vernietigd. Bolsjewistische ont zet pogingen zijn met bloedige verliezen mislukt. Ten Zuiden van Orel vielen de bolsjewisten Woensdag op nieuw over een breed front met sterke .infanterie-afdeelin- gen en gepantserde strijd krachten aan. De in verschei dene golven ondernomen aan- tegenstand van onze troepen, die door de luchtmacht op voortreffelijke wijze gesteund werden. Ook ten Zuiden van het Iimenmeer bestormde de vijand wederom tevergeefs on ze stellingen. Bij de plaatselijke gevechten aan*he£ front in Tunis hebben Duitsche en Italiaansche troe pen gevangenen gemaakt. Krachtige aanvallen van vijan delijke infanterie aan het front in Zuid-Tunis werden met zware verliezen voor den vij and afgeslagen. De luchtmacht mengde zich met sterke strijd krachten in de afweergevech ten. Duitsche jagers hebben bo ven het Middellandsche Zeege bied 5 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 4 torpedovliegtui gen, neergeschoten. Majoor Philipp, groepscommandant bij een jachteskader, heeft Woens dag met het neerschieten van 4 -vliegtuigen zijn 203de over winning in de lucht behaald. Leibstandarte SS Adolf Hitler bestaat tien jaar. Dezer dagen bestaat de SS-Panzer grenadier div. „Leibstandarte SS Adolf Hitler" tien jaar. De Leib standarte SS Adolf Hitler heeft tijdens den veldtocht in Polen, in het Westen, in het Zuid oosten en thans in den strijd tegen het bolsjewisme unieke wapenfeiten volbracht. Britsch hulpschip verloren. Officieel is Woensdagavond in Londen bekend gemaakt, dat het Britsche hulpschip Fidelity als verloren moet worden be scbouwd. Verklaring van Churchill. Churchill heeft in het Lager huis verklaard, dat de taak van het overwinnen van het duikbootgevaar in alle Britsche en Amerikaansche plannen voorrang krijgt. De blokkade van Martinique. De hongerblokkade van de ge allieerden tegen 't eiland Mar tinique heeft reeds geleid tot een dreigende schaarschte aan levensmiddelen. De autoritei ten vernachten in den a.s. zo mer een ware hongerperiode. Japansche aanval op Port Darwin. Japansche marinevliegtuigen hebben een aanval op Port Darwin gedaan en ernstige schade toegebracht aan mili taire installaties. In gevechten met meer dan 30 vijandelijke vliegtuigen schoten de Japan ners 16 toestellen neer. Een Ja- pansch vliegtuig is niet terug gekeerd. Tusschen 6 en 13 Maart heb ben Japansche vlootstrijdkrach- ten zes vijandelijke duikbooten tot zinken gebracht. Twee Ja pansche koopvaardijschepen zijn in den grond gèboord. Eden in Washington. Eden heeft Woensdagavond 'n lang durig onderhoud gehad met Roosevelt. Luchtgevecht ten Noorden van Akyab. De Japansche luchtmacht heeft tijdens een nieuwen luchtaanval ten Noor den van Agyab aan de grens van Indië en Birma van tien aanvallende Hurricanes en 12 Blenheims zeven Hurricanes en één Blenheim neergeschoten. Ook dit keer leed de Japan sche luchtmacht geen verliezen. HET HOUDEN VAN DEN HELDENGEDENKDAG. Beschikking van den general- kommissar für das Sicherheitswesen. Op grond van par. 52 der verordening op het handhaven der orde no. 1 1943 bepaal ik: 1. Naar aanleiding van den Heldengedenkdag zijn 'op 21 Maart 1943 gedurende den ge heelen dag verboden L Opvoeringen van blijspelen, operettes en cabaret, benevens voorstellingen van soortgelij ken aard zooals o.m. bioscoop voorstellingen, die niet in over eenstemming zijn met den ernst van den dag. 2. In openbare lokalen en bg openbare betoogingen mag op dien dag alleen ernstige mu ziek uitgevoerd en door den verantwoordelijken eigenaar of leider der bijeenkomst geduld worden. 3. Overtredingen worden ongeacht de te nemen maatre gelen der Sicherheitspolizei op grond van het in den aanvang genoemde voorschrift gestraft met hechtenis tot 6 maanden en boete tot 2000 gulden of een van deze straffen. De generalkommissar für das Sicherheitswesen: gez. RAUTER. SS-Gruppenführer und Generalleutnant (Lp. NedorlandBche vrijwilligers In PK Leltt-OH-Pm KEURINGEN VOOR DE EN-SS EN HET LEGIOEN. Het SS-Ui'satzkommando deelt me- WAFFI Het de: Nederlanders van arisch bloed, ln den leeftijd van 17i5 Jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zUn en zich geheel kunnen geven aan- de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich hij de genoemde adres sen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Thans bestaat ook do mogelijkheid tot opleiding en dienst vervulling In Nederland, In een speciaal wacht- bataljon. Gezinsleden dezer vrijwilli gers hebben gelijke voorrechten als degenen, die dienen In de Waffen-SS of het legioen: kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra le vensmiddelen enz. TIJdeDS deze keuringen kunnen zich ook diegenen molden, die tot de Ga- maansclie SS ln Nederland willen toe treden. 19.3.43 6.00 Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 19.3.43 15.00 Den Bosch, hotel Noord- •"brabont. Markt 45. 20.3.43 9.00 Roermond, N.S.D.A.P. Swalmerstraat 61. 1.3.43 15.00 Arnhem, Weverslr. 16b. 21.3.43 9.00 Hengelo, Deutsches Haus. 21.8.4» 15.00 Zwolle, hotel Peters, Markt. 22.3.43 9.00 Groningen, Concerthuls. Poelestraat. 22.3.4 a 15.00 Leeuwarden, Huize Schaaf. BreedstraaL 13.3.4I- 9.00 Amsterdam, school Iepen- weg 13. 24.3.43 10.00 Utrecht, vWchrmacht- helm, Marlaplein. 25.3.43 10.00 Amersfoort, Dienstge bouw, Leusderweg. 26.3.43 10.00 Den Haag, café „Den Hout"» Bezuldenhoutsche weg. DE SLUITING VAN BEDRIJVEN. In de beschikking van den rijkscommissaris betreffende de sluiting van bedrijven, werd medegedeeld, dat na 15 April 1943, dé tewerkstelling (in Duitschen tekst staat: zu be- schaftigen) aan banken, effec tenkantoren en verzekerings maatschappijen van mannelijke personen van 18 t/m 30 jaar en aan import- en exportbedrij ven, koloniale- en zeescheep vaart Mijen van personen van 18 t/m 45 jaar en voorts van personen t/m 50 jaar in de hoedenmakersbranche verbo den is. Van bevoegde zqde wordt thans medegedeeld, dat het woord „beschaftigen" niet ver taald dient te worden met „te werk stellen", doch met i n dienst hebben. Verzekering personeel ver- plegingsinrlchtingen. Het alge meen ziekenfonds voor Neder- landscho zieken- en verple- gingsinrichtingen „Alzinez" te 's-Gravenhage, opgericht door de federatie van ziekenhuisver- eenigingen irt Nederland, is met ingang van 1 Maart 19431 als algemeen ziekenfonds toe gelaten. Dit fonds zal zich uit sluitend bezighouden met de verzekering van het personeel van zieken- en verplegingsin- rich tingen. Adolf Hitler aan het Oostelijke front. Uit foto's ln de Berlijnsche bladen blijkt, dat de Führer zich in de afgeloopen dagen rechtstreeks naar het Ooste lijke front begeven heeft voor het houden van besprekingen met hooge commandostaven der Duitsche troepen. De verschillende foto's laten zien, dat de Führer bij zijn aankomst op een vliegveld in het Oosten o.a. werd verwel komd door den opperbevelheb ber van de daar opereerende legergroep, generaal-veldmaar- schalk Von Manstein. Een an dere foto toont den Führer tij dens een bespreking bij de staf kaart met o.a. de generaals- veldmaarschalken Von Man stein en Von Kleist Men neemt in Berlijnsche militaire kringen aan, dat de op deze foto's getoonde bespre kingen betrekking hadden cp de plannen van ae na zware gevechten geslaagde overwin ning van het bolsjewistische winteroffensief. DE NIEUWE WEEK- EN MAANDBONNEN. Voor de volgende week zijn voor het koopen van brood en aardappelen aangewezen de bonnen 13a en 13b, voor be schuit bon 13, voor cigaretben voor de dames bon 13 en voor tabak naar keuze voor de mannen bon 13a, Gedurende het tijdvak van 21 Maart tot 3 April (twee we ken) is 1 rantsoen vleesch ver krijgbaar op bon 13a en een kwart rantsoen op bon 13b (sa men 2 Ms rantsoen), op de bon nen 4-Ï3 en M-13 reserve 1% rantsoen en op de bonnen M-15 en M-17 reserve 2}& rantsoen vleesch. DE MAANDBONNEN. Van 21 Maart tot 17 April (vier weken) kan gekocht worden 1 kg. suiker op bon 520: jam op bon 521; 250 gr. gort op bon 522; 250 gr. ha vermout op bon 523; 250 gr. peulvruchten op bon 524; 100 fr. vermicelli enz. op bon 525; aas op de bonnen 527, 528 en 529; bloem op de bonnen 530, 531, 532 en 533; taptemelk op de bonnen 13, 14 en 15; melk op de bonnen 13, 14 en 15; melk voor de kleine kinderen op bon 4-15 reserve; 250 gr. rijst op bon 4-16 reserve; 250 gr. havermout op bon 4-17 re serve; 150 gr. cacao met sui ker op de bonnen 3-13 en 4-18 reserve; 100 gr. chocolade op bon 13 versnaperingen en 100 ?r. suikerwerk op de bonnen 4 en 15. Tenslotte is gedurende acht weken voor het koopen van koffiesurrogaat bon 526 aan gewezen. WAT OP DE NJUBOWE BONNEN VERKRIJGBAAR IS. Er zijn wederom 250 gr. peulvruchten verkrijgbaar en wel op bon algemeen 524. Voorts kan men op de bon al gemeen 523 250 gr. haver mout, haverbloem, navergort havervlokken of gemengd meel betrekken. Op Don algemeen 522 is gedurende genoemd tijd vak uitsluitend gort klasse 4 verkrijgbaar. De handel zal eerst in de tweede helft der periode in staat zijn de gort te leveren. De hoeveelheid van 500 gr. rijst, waarop kinderen beneden vier jaar tot dusverre recht hadden, is voor de periode van 20 Maart t.m. 17 April tot 250 gr. teruggebracht. In plaats van de Testeerende 250 gr. rijst, wordt échter 250 gr. ha vermout beschikbaar gesteld. Voorts zijn aardappelmeel- vlokken voortaan niet meer verkrijgbaar op den gortbon, doch uitsluitend op een mai- zena- en vermicelhbon. In plaats van 250 gr. aard- appelmeelvlokken op aen gort bon, kan men dus 100 gr. aardappelmeelvlokken op den maizenabon koopen. HET NIEUWE VLEESCH- RANTSOEN. In verband met de verlaging van het vleesch rantsoen tot 125 gr. per week zijn de vleescnbonnen voortaan twee weken geldig. Gedurende twee weken heeft men dus de be schikking over twee A-bonnen, welke thans wederom elk recht geven op 100 gr. vleesch of een rantsoen vleeschwaren, be nevens twee B-bonnen, welke wederom elk recht geven op 25 gr. vleesch of een kwart rantsoen vleeschwaren. In to taal kan men dus beschikken over 250 gr. vleesch of 2% rantsoen vleeschwaxen per 2 weken. Aangezien kinderen beneden 4 jaar slechts over één A-bon en één B-bon per twee weken beschikken, zal telkenmale een reserve-bon worden aangewe zen, welke per twee weken recht geeft op het koopen van 125 gr. vleesch. Deze kinderen kunnen dus eveneens 250 gr. vleesch per twoa weken be trekken. Van 21 Maart t.m. 3 April gééft dus bon vleesch 13a recht op het koopen van 100 gr. vleesch met been of een rantsoen vleeschwaren, en bon 13b vleesch op 25 gr. vleesch met been of een kwart rant soen vleeschwaren. Daarnaast geeft bon reserve 4-13 van de kaarten voor kin deren beneden vier jaar recht op het koopen van 125 gr. vleesch met been of 1% rant soen vleeschwaren. Personen, die in het bezit zijn van een toeslagkaart voor zeer zwaren arbeid zouden ten gevolge van bovenstaande waardeering der vleeschbonnen slechts 625 gr. vleesch per twee weken ontvangen. Ten einde het rantsoen voor dezq categorie te handhaven, geven de bonnen reserve M-13 van bovengenoemde toeslagkaart recht op het koopen van 125 gr. vleesch met been of lï4 rantsoen vleeschwaren en de bonnen reserve M-15 van meer genoemde op 250 gr. vleesch met been of 2% rantsoen vleeschwaren. In totaal kun nen deze personen dus 1000 gram per twee weken verkrij gen. Personen, in het bezit van een toeslagkaart voor zwaren arbeid kunnen op de bonnen reserve M-17 van deze kaarten 250 gr. vleesch betrekken, zoo dat zij per twee weken in to taal 625 gr. vleesch met been kunnen verkrijgen. Het blijft verboden op Zon dag, Maandag of Dinsdag vleesch bij den detaillist te koopen. GEBAKRANTSOEN GEWIJZIGD. Met ingang van 20 Maart a.s. wordt het gebakrantsoe* gewijzigd. Tegen inlevering van bonnen, welke recht geven op het koopen van gebak kan men per rantsoen een keuze doen uit de volgende artike len: 60 gr. ongezoete biscuits (crackers)85 gr. gezoete bis cuits, 125 gr. geglaceerde bis cuits, 150 gr. wafels met jam of stroopvulling, 100 gr. wa fels met suikervulling, 75 gr. ijswafels, 90 gr. koekjes'. 100 gr. speculaas, 140 gr. ontbijt koek, 200 gr. cake, 350 gr. ge vuld korstgebak, gebakjes of taart, 65 gr. toast of weerter- beschuit, 70 gr. paneermeel. De hoeveelheid beschuit, die men met ingang van boveng'e- noemden datum tegen inleve ring van één beschuitbon kan verkrijgen, bedraagt 70 gram. GELDIGHEIDSDUUR BONNEN APPELEN EN SINAASAPPELEN. De geldigheidsduur van da ter verkrijging van appelen in stadgebied aangewezen bon nen reserve 2-12, reserve 3-12 en reserve 4-12 van de stad- kaart en van de ter verkrij ging van sinaasappelen in stadgebied aangewezen bon nen reserve 3-11 van de stad- kaart is verlengd tot en met 17 April 1943. Mislukte Amerikaansche lucht aanval op N.W.-Duitschland, De in Engeland gestationeer de Amerikaansche luchtstrijd krachten hebben Donderdag middag by hun vierde poging om het Duitsche rrjksgebjed overdag aan te vallen, opnieuvr een zware nederlaag geleden. Een vijandelijke formatie vier motorige bommenwerpers (verd door Duitsche jagers verstrooid. Slechts enkele vgandelijke ma chines slaagden erin, tijdens de hevige luchtgevechten haar bommen boven het Noord west- Duitsche kustgebied los te la ten. Volgens de voorloopige be richten verloren de Amerika nen bij deze volkomen mislukte aanvalspoging zeven bombar* dementsvliegluigea.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1