PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Mussert over de gebeurtenissen der laatste weken Winterslag aan het Oostfront nam in hevigheid toe DINSDAG 16 FEBRUARI 1943 186ste JAARGANG NUMMER 38 DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN De Bureaux van one blad zijn gevestigd te: Vllwlngen: Redactie en Administratie Walatr. 58-60, tel. 10 (2 UJnen), Redactie na kantoortUd tel. 578; Middelburg; Londensche Kaai 29, Redactie tel. 3521, Adminiatr. tel. 3541; Goe»: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475; Souburg Kanaalstraat 45, teL 234; Oostburg: Redactie en Administratie Breedestraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, teL 21. BELANGRIJKE REDE IN VOLKSVERGADERING OP DEN DAM TE AMSTERDAM. nis vaak werd onderschat. Be halve de C.P.N. waren er ech ter niet minder dan yier or-. Amsterdam heeft Zaterdag: zgn groote betooging tegen het t bolsjewisme genad. Op den Dam is een volksvergadering fehouden, die door duizenden elangstellenden is bijgewoond en hier heeft de leider in felle bewoordingen zich gekeerd te gen het bolsjewistische gevaar, dat mede door de Nederland- sche volkseenheid bezworen moet worden. Op het Middendamterrein wapperden aan hooge masten het oranje-blanje-bleu en de - zwart-roode vlaggen van de j beweging. Tegen het paleis wa- ren lange zwart-roode en oram- je-blanje-bleu banen aange- bracht, terwijl groote span- doeken de leuzen verkondig- I den „tegen Mussert is vóór a Moskou" en „eenheid tegen 1 bolsjewisme". Tegen witten i achtergrond stond voor het pa- leis een spreekgestoelte opge- i steld. Terzijde van dit spreék- gestoelte hadden strijders van het vrgwilligers-legioen Neder- I land, de Germaansche SS en i leden van de N.S.K.K., die uit j Stalingrad waren terugge- keerd, plaats genomen. De stafmuziek van de Heer ban Amsterdam der W.A. i bracht marschmuziek ten ge- hoore. Een aantal Nederlandsche en Duitsehe autoriteiten en hooge functionarissen van de bewe ging bevond zich eveneens voor het paleis. Nadat de heer Jan de Haas een kort begroetingswoord had gesproken èn de aanwezigen „Waar de blanke top der dui nen" hadden gezongen, arri- - veerde de leider op den Dam onder stormachtig gejuich en hou zee-geroep. Een meeuwke f en een meeuw boden den leider een foto in lijst van dén jeugd storm aan. Na een korte be groeting van enkele functio narissen betrad de leider di rect het podium en hield znn rede over „Nederlandsche volkseenheid tegen bolsjewis me". Mussert stelde in het eerste deel van zijn rede vast, dat er lieden zijn, die de schuld van den oorlogstoestand van de mobilisatie van alle werk krachten, het arbeiden in Duitschland, de schaarschte, de dreiging van invasie, de eva cuatie en de huisuitzettingen, willen werpen op de Duitschers en de N.S.B. en die verwach ten, dat Engeland zal komen om ze weg te vagen en het gezellige leven te herstellen. Tegenover zooveel domheid, welke slechts verachting ver dient, stelde de leider de waar heid: de strijd op leven en s dood van gansch Europa tegen het bolsjewisme. Een overwin- j ning van Stalin beteekent, dat het bolsjewisme heerscht van a de Japansche Zee tot in het hart van Europa, en na enkele E) weken, maanden of jaren, ook - in de Weststrook: Spanje, Frankrijk en de Nederlanden. Wat dit beteekent, werd in - 1936 geschreven in de Maas bode: „Het communisme is steeds zonder voorbehoud ab- i. soluut verwerpelijk. Het com munisme is geen menschelijk, L maar een dufvelsch stelsel, is i, een God-hatend stelsel, zich -richtend welbewust recht streeks tegen God. Wie het communisme in levend beeld - voor zich ziet, ziet de hel los- gebroken". Niemand kent den omvang van de Sovjetmacht, die in 25 iaren is opgebouwd. De voor- loopige mislukking van het communisme tusschen 1919 en 1933 is te danken aan Musso- - lini en Hitier. Sedert 1931 voerde de N.S.B. een conse- quenten strijd tegen het com munisme, dat in zijn beteeke- een jeugdbond, een vrouwenbond en ook negentien mantelorganisaties. De bestrij ding van de zijde der regeer ders was slechts schijnbaar. Om hun ambten en waardig heden, hun geld en hun effec ten te beschermen tegen waar lijk socialisme, bestreden zij de N.S.B In de oorlogsdagen gin gen zij er van door en lieten het volk strijdend achter, na de oorlogsdagen hitsten zij uit hun veilige schuilhoeken het volk op tot sabotage en tot sluipmoord. Dat is driemaal verraad aan ons eigen volk. Sluipmoord. Wat in de laatste dagen ge schiedde, aldus de leider, was sluipmoord. In Haarlem, op een Duitschen Feldwebel, waar voor 10 gijzelaars zijn geëxecu teerd. Verder sluipmoord op luitenant-generaal Seyffardt, op mevrouw Reydon, op een W.A.-man in Haarlem en po ging tot moord op - procureur generaal Feitsma en op den secretaris-generaal Reydon. De daders zijn nog onbekend. Als 'i niet uit Londen gezonden jn, zijn ze toch door Londen er toe aangezet, door den Oranje-zender, de Neder- landsch sprekende joden en hun handlanger Gerbrandy. Is dit Nèderlandsch Wij veraf schuwen sluipmoord. Het is het bolsjewistische beest, dat hier losgebroken is, eerst N.S.B.- ers vermoorden, dan anderen. Mussert herinnerde hier aan den roofmoord in Rotterdam op een dame en haar dochter. Stalin maakt vorderingen op 3000 km. afstand, en als gevolg daarvan beginnen hier de moorden. Zij, die nu juichen, zouden een maand na den in tocht der bolsjewieken dood zgn of in Siberië omkomen. Rustelooze handen. Ook hier werkt alles voor de eindoverwinning. Onein dig gevarieerd zijn de elschen, welke door de moderne technische oorlogs voering aan de fabricage van alle soorten gereedschappen en Instrumen- ten, tot de fijnste toe, gesteld wor< den. Weltblld-Polygoon-Pax m Gijzelaars. Er zal gevraagd worden, zoo ging Mussert voort, waarom er na deze moorden geen vh'f- tig of honderd gijzelaars zijn doodgeschoten. Dat is niet geschied, omdat generaal Seyffardt, In zgn laat ste levensuren, en ik daarna voor hen zgn ingesprongen. Wy hebben dit nog weten te voorkomen. Hoe lang nog? Ik ben voor hen ingespron gen, omdat deze gijzelaars wel tegenstanders zijn, maar omdat ik niet geloof, dat sluipmoord op him programma heeft ge staan. Ik geloof ook niet, dat uit hun kringen de sluipmoor denaars komen. De bandieten zijn bolsjewisten of hun hand langers. Het Nederlandsche volk zelf moet ze vinden en uitleveren. De eer van de Ne derlandsche politie is er mee gemoeid. Ik zeg dit niet, om dat wij bang zijn voor dit tuig. Ik heb er nog geen straatje voor om geloopen. Maar wij allen, N.S.B.-ers en niet-N.S. B.-ers moeten ons mooie vader land er voor bèwaren, dat het een land wordt van moord en doodslag. Grijp de ellendelin gen, vernietig ze en veracht de aanstokers in Londen. Als het doorgaat met sluip moorden, komt er een oogen- blik, aldus de leider, waarop in Den Haag niet meer naar my geluisterd zal worden. Dan geef ik voor het leven van de gijzelaars geen cent meer. Bewapening der N.S.B. Aan mijn verzoek de N.S.B te bewapenen, wordt met spoed gevolg gegeven. De N.S.B. wordt bewapend in duizenden mannen, ojn. In de hulppolitie en in de nieuw op te richten landwacht. De verhaaltjes over eeq byitjes- dag moeten nu maar eens uit zgn. De heeren van de bijltjes moeten begriipen, dat, als zg met alle geweld ruzie willen hebben, onze revolvers eerder zullen schieten dan zy hun bijl tjes kunnen opheffen. Wij nationaal-socialisten voe len echter onze verantwoor delijkheid tegenover het ge- heele volk, wij willen geen land van moord en doodslag, maar een volk, vereenigd in het besef, dat iedere directe of indirecte ondersteuning van de bolsjewieken verraad is aan Europa, verraad aan eigen volk. Studenten. Komende tot het oppakken van honderden studenten door de Sicherhéltspólizei, zeide de leider, dat terwijl tienduizenden Duitsehe en andere studenten aan het front staan en Europa met hun leven beschermen, hier studenten denken onge stoord te kunnen partij kiezen tegen de bezettende macht. Het geheele universitaire le ven wordt hierdoor bedreigd. Ik heb gisteren gedaan ge kregen, dat bona fide studen ten, die zich behoorlijk aan hun studie wgden en geen streken uithalen in den rug van het front, hun studie zullen kun nen voortzetten. Zuivering is echter noodig van de ophitsers en saboteurs, om onze hooge- scholen n universiteiten in stand te houden, hetgeen van groot belang Is voor ons volk, joist In dezen tyd. Nu zoovele tienduizenden be hoorlijke, flinke arbeiders hun gezinnen moeten verlaten om i Duitschland te werken, zie ik niet in, dat jonge kerels van 20 tot 26 jaar die den godganschen dag niets te doen hebben dan him vaders geld opmaken, hier zouden blijven rondlummelen en ophitsen te gen het n&tionaal-socialisme. Die gaan ook in Duitschland werken en dat zal hun goed doen. Men moet de zaak ook eens van Duitschen kant bezien. Zij beschermen Europa, zij bloe den er voor. Hun jongens val len aan het front en kunnen niet studeeren. Zn zijn als be zettende macht hier zoo groot moedig de universiteiten niet te sluiten. Op ons rust dan de •licht er voor te zorgen, dat Ie slechte elementen daar ver dwijnen. De bona fide studen ten, de hoogleeraren, zij moe ten er zelf voor zorgen, zoo noodig helpen wy een handje. In het laatste deel van zijn toespraak zette Mussert uit een, dat het onze taak is hier te helpen de orde en rust te verzekeren, mede te helpen in fabrieken en werkplaatsen, hier en in Duitschland, de oor logslasten zoo bereidwillig mo gelijk te dragen en mede te helpen aan het front. Hulde brengend aan het legioen, dat Het opperbevel van de Duit sehe weermacht maakt be kend: De vijand probeert aan het Oostelgke front met steeds nieuwe formaties, die hy ter vervanging van zijn zwaar ge teisterde troepen in den strijd werpt, door omsingeling»- en doorbraakoperaties tot een be slissend succes te komen. De Duitsehe legers verg delen door onwrikbaar verzet, elastische oorlogvoering en vastberaden tegenaanvallen de plannen der bolsjewisten en brengen den vgand steeds weer opnieuw zeer zware verliezen toe. De bg Noworossiisk en op enkele andere plaatsen van het Koeban-bruggehoofd uit gevoerde aanvallen van den vijand werden met zware, bloe dige verliezen afgeslagen. De winterslag tusschen de monding van den Don en het gebied ten Noorden van Koersk nam weer in hevig heid toe. De aan den midderiïoop van de Donets in het eigen achter- waartsche terrein opgerukte vgandelgke formatie cavalerie werd van. haar achterwaart- sche verbindingen afgesneden en gaat haar vernietiging te gemoet. In het kader van de troepen verplaatsingen uit de bocht van de Donets naar de vooraf vastgestelde verkorte verdedi gingsstelling werden, volgens de plannen en zonder door den vgand gehinderd tc worden, dc steden Rostof en Worosjilof- grad ontruimd. WIE MET ZIJN STROOM NIET ZUINIG IS. ZIT WELDRA IN DE DUISTERNIS. ROSTOF EN WOROSJILOFGRAD ONTRUIMD. Aan het front tusschen. Wolchof en Ladogameer en voor Leningrad viel ook Zon dag de vgand over een breed front aan. De aanvallen stort ten in het geconcentreerde vuur van alle wapens ineen. Formaties van de luchtmacht brachten ondanks de slechte weersomstandigheden den vg- andelijken aanvalstroepen ge voelige verliezen toe en scho ten boven deze gevechtsgebie- den negentien vgandelgke vliegtuigen neer. In de baai van Kroonstad sloeg een kust- batterg van de marine een vg- andelgken aanval af. Aan het front in Noord- Afrika heerschte Zondag le vendige activiteit van verken ningstroepen. Duikaanvaüen van de luchtmacht waren doel treffend gericht op vgandeiy- ke concentraties van tanks, stukken geschut en auto's. In luchtgevechten, schoten Duit sehe jagers elf Spitfires neer. In de straat van Dover werd een formatie lichte vg andelgke vlootstrijdkrachten, die kaap Gris Nez naderde, door het vuur van een kust- batterij der marine verdreven. Britsche vliegtuigen wierpen Zondagavond op enkele plaat sen in West-Duitschland, voor het grootste deel op dorpen, brand- en brisantbommen. De bevolking, vooral in Keulen, leed verliezen. Er ontstond brandschade voornamelgk ia woonwgken. Acht der aanval lende bommenwerpers werden overdag aan de kust van het Kanaal neergeschoten. DE STRIJD IN TUNESIË. In militaire kringen be Ber lijn verluidt, dat aanvallen van 'n mobiele Duitsehe gevechts groep hebben geleid tot de verovering van de stad Iboe Zid, 't eindpunt van de spoor- Inn van Efax naar Midden- Tunesië. De vgand ondernam hevige tegenaanvallen, die echter onder hevige, bloedige verliezen voor den vgand mis lukte. Veertien Amenkaansche pantserwagens werden kapot geschoten. voor de tweede maal eervol is vermeld, herdacht de leider 300 N.S.K.K.-mannen van Ne- derlandschen stam, die mede in Stalingrad zgn gevallen. De keus tusschen soldaat of slaaf geldt ook nu nog. Het is de eer van iederen man tegen het bolsjewisme te strgden. Het is de eer van het geheele volk de misdadigers uit te roeien, om dat niet het geheele volk de dupe wordt van de misdaden der sluipmoordenaars. Laten wij ons. aldus besloot de leider, als volksgenooten vinden in ons Godsvertrouwen, onze lief de voor volk en vaderland en onnzen eerbied voor den arbeid, en als Nederlandsch volk een et. Jieid vormen tegen het menschonteerende bolsjewisme. Europa zal leven, ons Neder land zal herrijzen, dood aan de bolsjewieken. Aan het eind van de rede bracht de menigte den leider een ware ovatie. Na het zingen van de zesde strophe van het Wilhelmus begaf Mussert zich naar de gewonde Nederland sche strijders van het Oost front, met wie hg zich eenigen tgd onderhield. Daarna vertrok onder stormachtig houzee- geroep en kon zich met moeite een weg banen door de menigte. Het was 'n voortreffelijk ge slaagde massabetooging èn een veelbelovend begin van de groote betooging tegen het bolsjewisme. HET VOEREN VAN VLAGGEN DOOR SCHEPEN. In een verordening van den Rijkscommissaris is bepaald: dat een zeeschip in den zin van art 310 vam het Wetb. v. Kooph., hetwelk voor de koop vaardij gebruikt wordt en niet is een Nederlandsch schip in den zin van art 311 of 312 van het Wetb. v. Kooph., dient aan den achtersteven aan een vlag- gestok of aan den achtermast, en zulks in den regel aan de gaffel van den mast, bij ont stentenis van deze in top of in het want de nationale vlag te vertoonen: a) bij in- en uitloo- pen van een Nederlandsche ha ven; b) bg verblgf in een Ne- derlanidlsche haven, van 8 uur voorm. tot zonsondergangcX bg ontmoeting met een Duit sdien oorlogsbodemdie de „Reichkriegsflagge" voert. Een schip of vaartuig inden zin van art. 748, eerste lid.van het W. v. K., hetwelk thuisbe- hoort buiten het bezette Ne derlandsche gebied, dient, tg- dens het verblgf hier te lande^ van 8 uur voorm. tot zonson dergang aan den achtersten vlaggestok of, indien deze niet aanwezig is, aam dien mast de nationale vlag te vertoonen. De verantwoordelijke gezag voerder van een schip of vaar tuig, die er geen zorg voor draagt, dat deze voorschriften worden nagekomen, wordt ge straft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of met feldboete van ten hoogste tien- uizend gulden. Deze verordening is Maan dag in werking getreden. Aflevering van rundvet op boterbon „07". Wellicht ten overvloede wordt er de aandacht op gevestigd, dat van Dinsdag 16 t/m Zater dag 27 Februari 1943 op bon „boter 07" aan hen, die dezen bon bg den slager hebben in- geleverd, per bon 100 gram rundvet zal worden afgeleverd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1943 | | pagina 1