JIZJ* PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Cruis of munt KLEEDING WAAR MAAT G. KLAVER HEROPENING feeren en Dameskapsa ons 1P. 1 Inschrijving voor Batterijen RADIO TEMME Heden overleed tot onze diepe droefheid na kort stondig, smartelijk lijden, zacht en kalm, onze gelief de Echtgenoot© en zorgza me Moeder, Behuwd- Groot- en- Overgrootmoe der, Zuster, Behuwdzuster en Tante MAGDALENA DE BIJCKE—DEKKER Wed. van W. COBNÊ in den ouderdom van 70 Jaar. Mede namens de familie, W. DE RIJCKE. Kinderen. Behuwd- Klein- en Achter kleinkinderen. M'burg, 23 Dec. 1942. Ververijstraat. (TUd. 's-Gravenhage, Trekweg 124). Wegens omstandigheden te laat geplaatst. Op 25 December is zacht en kalm, na een korte on gesteldheid, in het nood ziekenhuis te Oudenbosch overleden, onze Vader, Behuwd-, Groot- en Over grootvader. PIETEB MAAS Wz.f in den ouderdom van 8£ ■jaar. Uit aller naam, M. JONGEPIER—MAAS. C. JONGEPIER. Koudekerks, 28 Dec. 1942. Algemeen» kennisgeving. Door omstandigheden eerst heden geplaatst. In vrede ontslapen onze geliefde Man, Vader en Grootvader IJ SBB AND BAAN in den ouderdom van 77 jaar, vóór de evacuatie wo nende te Middelburg, Hee rengracht 88. Eindhoven W. M. BAAN—BUIJS. Leiden A. BAAN. W. P. BAAN—CORRfl en Kinderen. Utrecht L. BAAN. Djocja (N.O.I.) M.' HULSKERS—BAAN R. HULSKERS. Eindhoven J. H. BAAN. A. M. H. BAAN— NIJSEN en Kind. Amsterdam N. C. v. d. SLOOT— BAAN. P. v. d. SLOOT en Kinderen. Middelburg J. P. BAAN. C. BAAN—NAEYE en Kind. Eindhoven, 25 Dec. 1942. Emmasingel 41. De begrafenis heeft plaats gehad Dinsdag 29 Decem ber 1942 op de" ALgemeejie Begraafplaats te Eindhoven Heden overleed tot on ze droefheid onze Vader, Behuwd- en Grootvader JACOB PIETER WILLEM BESEMER, in den ouderdom van ruim 98 jaren. Uit aller naam, JAC. BESEMER. Breskcns, 29 Dec. 1942, De begrafenis is bepaald op 31 December, opi 1.30 uur namiddags. Voor do vele. blijken van deelneming ons betoond, tij dens de ziekte on na het over lijden van onzen geliefden Broeder, den heer JOHANNES LUTE betuigen wij onzen hartelijken dank. Vlissipgen, December 1942, Paul Krugerstraat 82. Onzen hartelijken dank voor do betoonde belangstelling na het overlijden van onzen ge liefden Schoonzoon 8. WISSE. C. WISSE. ,C. WISSE— DEN HOLLANDER. Aagtekerke, 28 Deo. 1942. Hiermede betuigen wij on zen hartelijken dank voor de vele blijken van deelneming na het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot. Vader, Behuwd- en Grootvader JACOBUS BLAAS, Uit aller naam, Wed. J. BLAAS—WISSE. Aagtekerke, 28 Dec. 1942. LAAT U BIJ ONS VERZORGEN Geen leerlingen. Malson Quaghebeur Dames- en Heerenkapper. TEL. 41 - OOSTBURG. PIANOLESSEN.. Annie Meijer (Diploma Staatsex.) VLISSINGEN, BELLAMYPARK 21. H.H. Winkeliers." Zendt ons Uw beschuitrantsoenen. Wij zorgen voor een juiste verdeellng. Firma j. A. Pleters j. A. Pleters Jzn Vl^smarkt - Middelburg,, Onze zaken zullen ZATERDAG 2 JAN. A.S. wegens balansopname gesloten zijn. Coöp. Veilingsvereeniging „WALCHEREN" W.A. Middelburg. Onze gebouwen en kan toren zijn vanaf 31 De cember 's nam. 1 uur, tot 4 Januari GESLOTEN. De Directie, Is üw boekhouding in orde? Vraagt inlichtingen bij Bureau voor Admini stratie en Belastingzaken "DE ECONOOM" Rotterdam sche Kaal 11, Middelburg. Telefoon 3365. Distributiedlenst KRING ST. LAURENS. Inlevering Bonnen door detaillisten te O. en W. Soubun' op Donderdag 31 Dec. e.k. van 8.301L30 uur cn van 121 uur. De plaatsvervangend lea der van den Distributie- dienst: W. J. C. WEEDA. Coöp. Boerenleenbank Koudekerke. Wegens sterfgeval zyn de zittingen van 29 en 30 Dec. vervallen en zullen thans gehouden worden o] DINSDAG 5 en WOENS DAG 6 JANUARI A.S., van 1 tot 6.uur. HET BESTUUR. Verduisterings papier aan rollen van 50 en 100 cm. breed, 10 M. lang. Op 1.20 M. breed 12 cents per Meter. Frans Timmerman Vlissingen. itroa't 44. Walstrx Koude maakt hongerig, i daarom juist nu zoo'n heerlijke PUDDING de kwaliteitspudding bij uitnemendheid Laat het niet aan het toeval over, waar U gaat. Ga direct doelbewust naar DE zaak voor BIERKAAI 38 rood MIDDELBURG. Foto-Atelier A. W. Verschoore Goes is tot 4 Januari gesloten. Maandag 4 januari a.s. des middags 2 uur van de Gravenstraat Middelburg. Ons geheel verniedwd interieur is naar de'eischen des tijds ingericht. BSyP.S. In verband met verplichte sluiting des Maandagsmiddags, zullen wij onze salons dien -middag TER, BEZICHTIGING' openstellen, s waartoe wij onze geachte clientèle en belang- g stellenden gaarne uitnoodigen. h-j voor Uw zaklantaarn volgens DISTRIBUTEE- •REGELING is mogelijk vóór Januari 1943. Formulieren verkrijgbaar bij TELEFOON 2557 LANGE NOORDSTRAAT 47-49, MIDDELBURG. Uw adres voor alle Electrlsche Artikelen. Nog alles in ruime keuze. De ondergeteekenden, No tarissen te Middelburg, deelen mede, dat hunne kantoren 2 Januari 1948 GESLOTEN ZIJN. J. L. VAN DER HARST. I J. TERPSTRA. j R. BATTEN. jJ. L. HERTOGS. Gevraagd voor direct: ervaren, ijverige en betrouwbare DIENSTBODEN, kunnende koken èn zelf standig werken. Eventu eel '2 zusjes geen bezwaar. Mevr. GOMBERT, Hoeve Westrik, Hilvarenbeek (N.Br.) TE KOOP 0 Modem stoel wagentje. Prinsenstraat 29, Vlissingen. Modem klnderw., pr. staat. Te zien tusschen 12 uur' Couwervestraat 75, Goes. 0 Heerenrüwiei m. z.g.a.n. achterbj, dynamo en gr. lamp en I pr. wit loeren dames- Hchoenen, z.g.a.n., m. 40. Te bevr. HAJXKENBRAK, Violen- laan 11, Vlissingen. 0 Drachtige geit. rek. Maart. Veerscheweg 38. Middelburg, Splinternieuwe zw. japon, m. 44. Boekh. VAN DER PEIJL, Souburg. Gr. open haardkachel ook ruilen v. kleine salamdodei of vulkachel. Heerengr. 96, Middelburg. 0 MeiKjcsschoeuen, als ni.euw, ta, 31, rollen voor m. 33 Hee rengracht 96, Middelburg. 0 Nicnwo kinderwagen. Aan vraag schriftelijk no. A 629, Bur. P Z.C., Goes. Radio en projectie apparaat oi. 4000 M. film. Normaal, 's Avonds na 6 uur. Boekh. VAN DER PEIJL. Souburg. !t Vos merrlevenlen en vos engHtvealcn, ingeschreven. C. BRASSER, Westhoek B 60, Koudekerke, O Salonpathéfoon m. platen. Huidevettersgang 1, M'burg. 0 MelsJcBregenmantel, leng te 105, lftd. L3 j. Oranjeplein 35, Souburg. 0 B knotten wol (blauw). Br. 4534 bur. P.Z.C., Middelburg. TE KOOP OEVRAAGD Woning, Vliaa of M'burg. Verkoper kon huurder blij ven (geen tusschenpera.) Br. no. 658. Boekh. HILDERNIS- SK, Middelburg. Mod. kinderwagen, opv.b., laag model, vcrchr., dikke banden, oudo kw„ in pr. st., ook ruilen, Aanb. schriftelijk 'no. A 628, Bur. P.Z.C., Goes. TE HUUR 0 Ruime bovenwoning, Pa- Ilngstr. 20, J. DE NOOIJER, Spuistraat 17, Vlissingen. PERSONEEL }i Wegens Arbeldsdlenatpl. ongen gévr. P. POUWER, Kanaalstr. 80. Souburg. Iemand gevraagd voor 1 dag p. w. v. stop- en verstel werk. K. Noordstr. 19, M'brg. Arbeider gevr. om met paarden to rüdon. Broamstr. 63, Souburg. 0 Net dienstmeisje gevr. v. de morgenuren. Aanm.mevr. DE STEUR. Koudek.weg 92, Vlissingen. 0 Wegens arbeidsdienstpl. terstond .een bakkersknecht gevr. bij: J. VAN DE MAALE Bakkerij, 's'H. Arendskerke. Gevraagd zoo sp. mogelijk een dagmeisje, v. 93. Mevr, VERSTEEGEN, Seissingel 62, Middelburg. Medicus zoekt typiste v. administratief werk. Br. m. vermelding van genoten op leiding no. 4536 bur. P.Z.C., Middelburg. Gevr. v. direct fl. loop jongen. Bloemenmag. „Coro- a", Badbuisstr. 36, Vliss. j Meisje gevr. v:or de mon- genuren. Noodweg 91, M'brg. DIENSTAANBIEDING J B.z.a, kinderjuffrouw. Br. no, 4635 Bur. P.Z.C., M'burg. Zelfst. persoon biedt zich aan als chauffeur. Liefst op Walcheren by partic. firma. Br. M.J., Bur. P.Z.C., Vllss. KOST EN INWONING 0 Voor dame net kosthui* aangeb., buitenk. VHss. Br. M.L., Bur. P.Z.C., Vliss. WIE RUILT MUn z.g.a.n. zw.rjtaploar- zcu, m. 39, v. br. of bi. mo lières, m. 38? Walstr. GO bov„ Vlissingen. 0 Mün nw. klnderschoentjcB, m. 24, v. nw. of z.g.a.ii, m, 25 of 20 en oude kw. kaplaars- Jes, m. 24 v. dito, m. 20 o) 27? Nleuwondijk 53, VHsb. Mün oyl. sohrüfbur. m. bijg. Am. huisorgel? Adres: B 84, Grüpskorke. !l Mün kcukenkachel v uiten- cn binnenbanden 28 x 114? Ritth.straat 28. Souburg Mün vet konijn v. brand stof? yBurchtatr. 4. Souburg. J Mün z^t.n. wit geëm. keu- kenkachcl v. kook haard? Br. M.H. bur. P.Z.C., Vlissingen. Mün herenfiets met prima i banden v. goede radio. Adres;' Tüdinghal, P.Z.C., Vlissingen Mün goede kinderwagen?! Adres: Vcrwerüstr. 6, M'brg. KENNISMAKING Nette jonge vrouw, 21 J. in. kindje, zoekt sor. kennis making m. jonge m. om later huwel. aan te gaan. Br. m. foto'8 (op corew. terug), on der lett. M.G. Bur. F.Z.C.. Vlissingen. HUWELIJK 0 Huwelijk. Succesvolle be- midd. voor alle rangen, stan den en leeft. Uitgebr. rel. door geh. Ned. Inl. schrift, en mond. Bur. Holland, Admira- lenweg 219, A'dam (W.) VOEDING 0 Zonder bon gcr. Chrintoplia worst, 28 ct. p. 100 gr. ger. Sprot, Uno.x visclipnstei. Artr. vlschh. C. B. v. ZWIENEN, St. Jacobsstr. 33. Vlissingen, LESSEN J J. FONDSE, organist Hof- pleinkerk, M'burg geeft or gelles, Seisweg 220, M'burg. BIJEENKOMSTEN 0 Chr. Geref. kerk, M'burg. Oudejaar 's midd. 2.30 prof, G. WISSE, De Bazuinstoot der Eeuwigheid. (Tijdpreek). 0 Goede accordeonlessen ge vraagd aan huis, Br. m. pr. opg. no. 104 Boekh. VAN DER PEIJL, Souburg, 0 Oudejaarsdag '42 Ev. Lutb. Kerk, VllsS. nam. drie uur: Da DE BOER (gem. D.) Ev. Luth. Kerk, M'burg nam. half vier tot half vüf: Ds. NOLTE ,,'t Jaar heeft haast zün loop volbracht" (Hand, 26 22a). DIVERSEN Gevonden een reserve-auto- wiel met band.im. 34 x 7. G. GUZEL, Abdptr. 13. Biozo- linge. 0 Verloren van Mellsk.' vla Plompert n. Domburg flets- tascii m, IiiMidKch, en verdo ren Inhoud. S.v.p. tegen bel, terug bez.J. DE KORTE, Brouworü, Domburg. 0 Verloren 2cn Kerstdag in Schouwb. Biosc. M'burg liee- ren-poltthorlogo. 'Tcgon bel. terug to bez.: A. PETERS, Marnixploin 64. Souburg. 0 Verloren In de Scgeerstr. M'burg, v.w. d. handschoen, Seisweg* 210, Middelburg. Verloren damcsvnlpen ..Tommy". Tegen bel. ter. te bezorgen: Noordw. 4, M'burg. Ji Sehaponlevcring op Dlns- ag Jan. a.s. Abattoir A. DE PAGTER, Bogardstruat17, Middelburg. A Nuts-IIulpbank Vliss., ver strekt voorschotten tegen borgstelling. Aanvr. schrift. Ind.Bakkcrsdorpl, 2, Vllss. 0 Uw loeren kleeding alB nieuw! WU repareeren allee. C. DE LEEUW, Vllsslngsche straat 39—41, liiddclburg. ABONNEMENTSPRIJS: 19 ct. por weck 2.42 per kwartaal. Franco per post 2.63 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: Per m.m. 14 bent, minimum per adver tentie 2 30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (maximum 8 regels; van 15 rogels 65 cent. Iedere regel mee: 13 cent, dlcnstaanvragen en dienstaanbiedingen resp. 55 en 11 cent. ..Brieven of adres Bureau van dit Blad" 10 ct. meer. WOENSDAG 30 DECEMBER 1942 lSöste JAARGANG NUMMER 305 DI1\ NUMMER BESTAAT UIT. 4 BLADZIJDEN De Bureaux van ons olad ztJn gevestigd te: Vliningen: Redactie en Administratie Walstr. 58-60, tol. 10 (2 HJnen). Redactie na kantoortijd tel. 578; Middelburg: Londensche Kaal 29, Redactie tel. 3521, Administr. tel. 3541; Goes: Redactie en Administratie Turfkade 15, tel. 28ö3, na kantoortijd tel. 2475; Souburg: Kanaalstraat45, tel. 234; Oostburg: Redactie cn Administratie Breedesraat 45, tel. 102; Breskens: Dorpsstraat 35, tel. 21. DUITSCHLAND OVERWINT OP ALLE FRONTEN. VIJANDELIJK CONVOOI UITEENGESLAGEN. Het opperbevel van de Duit- scha .we^i macht maakte Dins dag bekend „In het gebied van de Terek mislukten plaatselijke aanval len der bolsjewisten. Duitsche én Roemeensche troepen wier-! pen den vijand, onmiddellijk tot een tegenaanval overgaan de, uit zijn stellingen en ver nietigden daarbij verscheidene tanlcs, v Tusschen Wolga en Don en in de groote bocht van den Don mislukten nieuwe vijandelijke aanvallen dn lievige afweerge- vechten. Een sedert ver^hei- dsne dagen ingesloten vijande lijke groep strijdkrachten werd vernietigd. Sedert 24 Decem ber werden hier, met steyn van de luchtmacht, 65 tanks, 30 stukken geschut, talrijke zware en lichte infanteriewapens en ander oorlogstuig vernietigd of buitgemaakt en een groot aan tal gevangenen gemaakt. De bloedige verliezen van den vijand vormen een veelvoud van het aantal gevangenen. Aan de afwcergevechten in de groote bocht van den Don heeft zich de Italiaansche divi sie Julia bijzonder onderschei den. Ten Zuidoosten van het II- menmeer zette de vijand zijn door zwaar artillerievuur en talrijke tank» gesteunde aan vallen voort. Zij werden onder zware verliezen afgeslagen. 34 bolsjewistische tanks werden stukgeschoten. In-het hooge Noorden bom bardeerde de luchtmacht be langrijke losstations van den Moermanskspoorweg. In Tunesie werden plaatse lijke aanvallen van vijandelijke verkennersformaties afgesla gen. Formaties van de lucht macht vernietigden talrijke tanks en auto's. Vyf Britsche vliegtuigen werden in luchtge vechten neergeschoten. Een eigen vliegtuig wordt vemlist. Zooals in een exfcrabericht is medegedeeld, is een van Enge land komend in Zuidelijke rich ting varend convooi sinds twee dagen door Duitsche duikboo- fcen achtervolgd en in den afge- ioopon nacht in herhaalde aan vallen uiteengeslagen. Vijftien schepen met een gezamenlyken inhoud van 85.000 brt., alsmede een torpedojager en een korvet van de strijdkrachten, die het convooi beschermden', werden in den grond geboord. Drie an^ dere schepen werden getorpe deerd. GROOTE LUCHT ACTIVITEIT IN N.-AFRIKA. Het Italiaansche hoofdkwar tier maakte Dinsdag beleend Onze formaties vliegtuigen hebben herhaaldelijk vijandelij ke colonnes in fitfe Llbysche 1 woestijn gebombardeerd, waar bij een flink aantal voertuiger werd vernield of beschadigd. In de sectoren' van Noord- Afrika was de wederzijdsche activiteit in de lucht zeer groot. Italiaansche gevechtsvliegtui gen vielen met succes concen traties troepen en gemotori seerde voertuigen aan. Vy'f ma chines werden in luchtgevech ten door Duitsche jagers neer gehaald en een andere werd neergeschoten door het afweer geschut. Een onzer luchtkon- vooien. werd door numeriek zeer superieure jagers onder schept en wist daarvan in een ongelijken strijd tweo toestel len te vernietigen. Het convooi bereikte behouden zijn bestem ming. In de Middellandsche zee is een vijandelijke duikboot getorpedeerd door een van on ze. eenheden, onder bevel "van den lcopitein ter zee Luigi Co- lavolpe. Van Fransche nationaliteit vervallen. Bij decreet zyn do vroegere luchtbrigadegeneraal Bergenet en de vroegere divi- siegeneraal Barres, de vroe gere opperbevelhebber van de Fransche strijdkrachten in Tunis, van de Fransche natio naliteit - vervallen verklaard. De bombardementen op Genua. De aartsbisschop van Ge nua, heeft Donderdag eonher- derlijk schrijven doen voor lezen, waarin h(j o.a. zegt: „De barbaarsche vijandelijke aanvatyen op onze geliefde stad hebben het grootste, deel der parochiekerken in het cen- tj-um der stad verwoest en voor den eeredienst onbruik baar gemaakt. Als gevolg van de evacuatj.8 gaat voor de over- febleven kerken een groot eel der geloovigen verloren. Hoewel de kathedraal betrek kelijk het minst geleden heeft, zijn toch alle ruiten gespron- fen en is een deel van liet ak vernield, zoodat het water de kerk binnendringt. Daarom kunnen op den vooravond van het Kerstfeest in de kathe draal van-Sint Lorentius geen missen, gelezen worden en kunnen ook op Kerstdag geen plechtigheden verricht worden. Voorloopig zullen Ia de ka- ZWEEDS.CHE HULPViüRLEENING AAN GRIEKENLANt». Vanaf de staking der Vijan- Jelijlchoden in Griekenland, heeft het Zweedsche Roode Kruis zijn speciale aandacht jeschonkcn aan de toestan den in Griekenland, dat met grooto moeilijkheden te kam pen had ten aanzien van de voedselvoorziening. De Zweed sche regeering slaagde erin, een aöcoord tusschen de oor logvoerenden te bereiken, vol gens hetwelk men het vervoer van groote hoeveelheden graan van Canada naar Griekenland via de blokkadezöne zou toe staan. Door acht Zweedsche schepen te charteren, is men in" staat geweest de transpor ten levensmiddelen naar Grie kenland regelmatig tot stand te brengen. Tot dusver heeft men aldus naar Griekenland vervoerd 76.000 ton graan 3.000 ton gedroogde groenten, melkpoeder, geneesmiddelen enz. In Athene is een de Z wecdsch-Zwitser3che com missie gevestigd, welke toe zicht uitoefent op het lossen der schepen, de verdeeliüg van de lading alsmede op de tal rijke broodwinkels en gaar keukens in Athene. Liberia een Amerikaansche kolonie. De onlangs in de „News Week" gepubliceerde geruch ten, dat Liberia zou worden uitgeroepen tot een Ameri kaansche kolonie, worden thans van welingelichte zijde te Londen bevestigd. Men wqst er op, dat de Ver. Staten prac- tisch reeds het bestuur in Li beria hebben overgenomen en daarmede de En'gelsche regee ring voor een voldongen feit geplaatst hebben. In Engelsche koloniale krin- fen is men niet bepaald geest- riftjg over het feit, dat de Amerikanen aldus in Afrika voet gevat hebben. Men heeft zelfs geconstateerd, dat de Amorikaansche bezettingstroe pen in Liberia grootendeels uit negers bestaan, derhalve valt te vroczo», dat de uit de ne- gerwijk Harlem in New York kofhende negeractie met het parool „Afrika voor de Afri kanen" daar een gunstig ter rein zal vinden. thedraal in het geheel geen godsdienstoefeningen kunnen plaats hebbem. GAULLISTEN IN DJIBOETI. Uit officieele Engelsche bron wordt vernomen, dat Britsche en Gaullistische strijdkrachten zich meester hebben gemaakt van Djiboetl, de hoofdstad van Fransch Somaliland. De En gelsche nieuwsdienst meldt hieromtrent nog, dat Maandag een verdrag onderteekend is, krachtens hetwelk Fraiisch So maliland met inbegrip van de haven Djiboetl naar generaal de Gaulle is overgegaan. Uit andere bron is dit bericht nog niet bevestigd. Wel Jnèldde Havas dat een Engelsch-Gaullistisch vliegtuig boven Djiboeti vlugschriften uitgeworpen heeft waarin de intocht der Gaullistische strijd krachten werd aangekondigd, 's Avonds hadden deze troe- en reeds het plaatsje Tsjebele ereikt en zich meester ge maakt van de versterkte-pun- ten Boeët en Megar op 3 K.M. ten Westen en ten Zuiden van Een hooikist maakt Uw spijzen gaar, met minder gas en electriciteit is Uw maaltijd klaar. de voornaamste verdedigings linie. Het agentschap Ofi heeft Dinsdagavond het volgende bericht uitgegeven: De En- gelsch-Gaullistische troepen, die den 26en December het gebied van de kust van So maliland aangevallen en Tsje bele bereikt hadden, hebben hun opmarsch voortgezet. Het moederland staat op y -het oogenblik niet meer in ver binding met deze kolonie. Uit Britsche bron wordi medegedeeld, dat de Engelsch- Gaullistische troepen Dzji- boeti bereikt en de stad bezet hebben. Door de Engelsche autoriteiten zou een gouver neur benoemd ztyn. MOORDAANSLAG OP EEN VROUW. -In een perceel aan de Wees- perzijde te Amsterdam is een moordaanslag gepleegd op een 53-jarige vrouw. De vrouw, wier man een ijzerwinkel gedreven heeft, welke is opgeheven, was al leen thuis, hetgeen den dader, een 34-jarige reclameschilder, die vroeger bediende in dezen winkel is geweest, ongetwij feld bekend was. De man, die bij de opheffing der zaak, nog een vordering van pl.m. 2000 op het echtpaar meende te hebben, was reeds herhaalde lijk gekomen om dit bedrag te ontvangen en ook nu weor moet hij, toen hty zich tegen don ker aan de woning vervoegde, betaling hebben geeischt. Hier over ontstond ruzie, de man de vrouw, by de keel, kon haar niet overmees teren. Daarom liep hn naar de keuken, pakte een broodmes en bracht daarmede de vrouw een vyftal steken in de borst toe. Hevig bloedend vluchtte het slachtoffer luid gillonde de straat op, gevolgd door den misdadiger. De laatste werd door burgers gegrepen en aan de politie overgeleverd. Japansche successen in de lucht Op 23 December hebben jachtvliegtuigen 'der Japan sche marine boven Nieuw Georgië den stryd aangebon den met 20 vijandelijke toe stellen, die uit de richting van Guadalcanar kwamen. Veer tien vyandetyjkc vliegtuigen werden neergeschoten, zes van deze- successep zijn nog niet bevestigd. De Japanners ver loren twee toestellen. Voorts hebben Japansche vliegers bty een tweeden aan val op het ln Juennan liggend vliegveld Tuennanyi 200 km. tenN. W. van Koenming 40 vliegtuigen nèergeschoten, ter- wyl 5 toestellen op den grond werden vernield. Een Ja>- pansch 'vliegtuig keerde niet op ztyn basis terug. UITREIKING DISTRIBUTIEBESCHEIDEN. Van 3 t/m 23 Januari 1943 zullen de plaatselijke distribu tiediensten bonkaarten voe dingsmiddelen 2e periode 1943, nieuwe aardappelkaarten en klantenkaarten voor groenten uitreiken. Er wordt onder scheid gemaakt tusschen stad- en landkaarten. Zij die geboren- zijn tusschen 27-12-'21 en 25-l-'22, 27-12-'28 en 25-l-'29 en 27-12-'38 en 25- l-'39, moeten hun inlegvellen ruilen, alvorens hun bonkaar ten in ontvangst te nemen. Zij, die een machtiging hebben voor opslag van winteraardap pelen, ontvangen geen aardap pelkaarten. Houders van 'n L- inlegvel, ontvangen wel een toeslagkaart N 212 voor aard appelen. v Houders van een „bewijs van berechtiging", "krijgen toeslag- kaarten voor langdurigen ar beid. Men kan zijn kaarten uit sluitend afhalen by den dis- tributledienst der gemeente, waar men in het bevolkings register is opgenomen. - Een uitzondering kan slechts maakt worden voor hen, "bij wie uit een verklaring op de stamkaart en op het inlegvel blijkt, dat zy tengevolge van oorlogsomstandigheden tijde lijk elders verblijven en voor s hippers, woonwagenbewoners, ~edetacüeerde marechaussee's, le vaste bevolking van kost scholen e.d. NIEUWJAARSREDE VAN DEN LEIDER. Musseri zal op Vrijdag 1 Januari om 13 u. over ae oside zenders Hilversum 1 en Hilver sum 2 een nieuwsjaarsrede uit spreken. greep doch In de buurtschap Oud Knmerlk bü Woerden heeft zich het biolo gisch nitreBt merkwaardige geval voorgedaan, dat reeds begin De cember lammeren werden geboren, terwijl dit normaal eerst geschiedt in Maart, De lammeren dartelen thans levenslustig en gejond ln de wintersche weiden. SchimmelpemtinghStuvoi Pax m, De kantoren van de Provin ciale Zeeuwsche Courant te Middelburg, Vlissingen en Goes, zijn op den Oudejaars dag van HALF v DRIE af gesloten. -DE NIEUWE BONNEtf. Van 3 t/m 9 Januari zyn geldig verklaard de bonnen 02 voor de normale rantsoenen van brood (a en b), beschuit, vlcesch (a en b). aardappelen (a en b)v. melk, taptemelk, en tabak (a en b). GENERATORBLOKJES. Van 1 Jan. t.m. 31 Maart 1943 zijn voor het verkrijgen van generatorhout aangewe zen de met „periode C" ge merkte bonnen. Deze bonnen geven recht op het koopen van 50 k.g. gcneratorblokjes. KERSTVERRASSINGEN VOOR ONS VOI^R. De dagen voor Kerstmis hebben onze minder bedeeldeiS volksgenooten verrassingen ge bracht. Daar was in de eerste plaats het bedrag van bijna honderdduizend gulden, dat de politie voor hen bijeen heeft gebracht, daar was voorts de collecte met de kerstspeüdjes, die een zeer groot succes ge worden is en tenslotte kan worden medegedeeld, dat aan giften van enkele centen tot bedragen van vijf duizend gul den in de week van 12 tot 19 dezer een som van bijna tach tig duizend gulden, namelijk 78 798,50 door Winterhulp is ontvangen. Dit zyn verheugen de feiten bil het einde van het oude jaar, feiten die veel goeds beloven voor het komende nieuwe laar. waarin Winter hulp zich met verdubbelde wilskracht van haar taak zal kwijten in het belang van onze eigen volksgenooten. Do reparatiebedrijven niet gesloten. De chef van" de a£- aeeling vervoerwezen van het departement van waterstaat maakt bekend,, dat reparatie bedrijven, welke werkzaam zijn ten behoeve van het wegver keer, ongeacht of dit voor Ne- derlandsche of voor Duitsche instanties geschiedt,- niet ge sloten mógen zjjn. De aardbeving in Turktye. Het aantal slachtoffers van de aardbeving in Turkije zou den niet zoo hoog zijn als aanvankelijk werd gedacht. In Erbaa b.v. ztyn thans 418 doo- den en 484 gewonden, in Nik- sa 53 dooden en 120 gewon den. In Erbaa zijn 2155 huizen volkomen en 1654 gedeeltelijk verwoest, te Niksa resp. 410 en 450. De bewoners der teisterde plaatsen ztjn voor loopig in baraT ondergebracht. barakken en tenten KEURINGEN WAFFEN-SS EN LEGIOEN. Het S3-Ersatzkommando deelt ona mede, dat vrijwilligere voor do Waf- len-SS en het Legioen zich op on derstaande „data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen, ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel speciaal voor ben, die er bezwaar tegen hebben bun dienst buiten Nederland te vervullen, dat thans de mogelükheld bestaat, om dienst te nemen ln een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt ln Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook ln Nederland zal blijven. TUdens de keuringen voor de Waffen-SS en het Legioen kunnen zich ook diegenen melden, die tot do Germaansche-SS ln Nederland wil len toetreden. 4.1.43 9.00 tL Rotterdam, Deut- sches Haus, Westzeedljk. 4.1.43 15.00 u. Tilburg, 'Lange Schü- straat 60. 5.1.43 9.00 u. Roermond, NSDAP, Swalmerstra&t 61. 6.1.43 15.00 u. DenBosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 6.1.43 0.00 u. A>nhejn, Weveretr. 16b. 6.1.43 15.p0 u. Hengeloo, Deutsches Ha us. 7.1.43 9.00 u. Zwollo, Hotel Peters, Markt 7.1.43 15.00 u. Assen, Frlesland- kazorno, Vaart Zuidzijde 8.1.43 9.00 u. Groningen, Concert huls, Poclcstrant, 8.1.43 14.00 u. Leeuwarden, Huize Schaaf, Brcodstraat. 0.1.43 9.00 u. Amsterdam, School Ioponweg 13. 10.1.43 10.00 u. Utrecht, Wehr- machthelm, Marlaplaats. 11.1.43 10.00 u. Amersfoort, Dienst gebouw, Leusderweg, 12.1.43 10.00 u. Den Haag. Café den Hout, Bezuidcnhoutflcheweg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1