PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT WOENSDAG 18 NOV. 1942 DE ROL VAN DARLAN. De strijd om de heerschappij in de MiddeUandsche Zee. Duitschers veroveren gevechtsstellingen bij Toeapse. ABONNEMENTSPRIJS 19 et. per week ot 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Per m.m. 14 cent, min. per adv. 2.80. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels)van 1—6 regels 66 et-, iedere regel meeaj 13 ct., dienstaanvr. en dienstaanb. reap. 55 en 11 ct. Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—5 woorden 30 ct., elk woord meer 6 cuSbU vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.BL" 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 185ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 271 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. a VISSER, VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwscbe Courant zijn gevestigd tea VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie tel. 3521. Administr. tel. 3541, GOES: Red. en Administr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breede3traat 45, telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 35. teL 21 Een der meest duistere figuren uit de zen oorlog is wei die van den Franschen admiraal Darlan, aangewezen opvolger van maarschalk Pétain. Het blijkt thans, dat deze zelfde Dar lan, die vanaf de capitulatie in Juli 1940 in Vichy-Frankrijk een rol van groote beteekenis heeft gehad en die in de Fransch-Duitsche toenadering, welke ge acht kan worden een der grondslagen van de politiek van Pétain en Laval te zijn, een zeer actief aandeel heeft genomen,, een dubbel leven heeft geleid. Zoo staat deze admiraal thans voor ons als een politieke avonturier, een charla tan, wien het niet in de eerste plaats om begonnen is, zijn land te dienen, maar die uitsluitend eigen voordeel zoekt en bereid is, tegen ieder aannemelijk bod van politieke kleur te veranderen. Iedere stormachtige periode brengt fi guren als deze naar voren, maar de ge schiedenis doet veelal het oordeel milder worden en wij zijn licht geneigd de min der fraaie rol van zoo'n heerschap in een romantisch tintje te zien en te waar- deeren. Nu staat er zoo'n type ten voeten uit voor ons en deze figuur ziet er in 't ge heel niet romantisch uit. Integendeel, welke ook de beweegredenen van Darlan mogen zijn geweest, zijn rol is doortrapt gemeen en dat hij door Pétain van al zijn politieke en militaire functies vervallen is verklaard, is nog maar een milde en vrijwel machtelooze belooning van dit verraad. Darlan is het type van den conjunctuur- politicus en voor een zoodanig iemand, kan men alleen maar verachting hebben. Dar lan is door Pétain naar Noord-Afrika gezonden, om er het verzet der Fransche koloniën tegen den Anglo-Amerikaanschen aanval te organiseeren. Een opdracht, welke niet voor tweeërlei uitleg vatbaar was. Alleen Darlan zag een andere moge lijkheid, een kans wellicht om in het ge allieerde kamp tot grooter macht en aan zien te komen. Hij capituleert en werpt zich tegelijk op als concurrent van de Gaulle, den leider van het Fransche verzet. Wie en wat de Gaulle ook moge zijn, voor zijn houding kan men respect heb ben hij heeft geen blad' voor zijn mond genomen en de consequenties van zijn op treden volledig aanvaard. Darlan heeft slechts risico genomen, voor zoover zijn eigen belang daarbij niet in het gedrang kwam. Hoe men ook over de politieke ontwik keling in Frankrijk moge denken en de militaire kansen moge beoordeelen, Dar- lan's houding is een beleediging voor Frankrijk en een smet op de eer van het Fransche leger. Zoo heeft ook Pétain zijn daad geïnterpreteerd - en dén afvalligen admiraal verstooten. Of Darlan van zijn verraad veel plezier zal hebben, valt te betwijfelen. Zeker schijnt wel, dat men te Londen zijn- op treden maar matig apprecieert. Weliswaar wordt officieel nog stilzwijgen bewaard, maar de perscommentaren geven te den ken en zij schijnen er op te wijzen, dat de vlotheid, waarmede Eisenhower van Dar- lan's verraad gebruik heeft gemaakt door hem tot opperbevelhebber van Noord- Afrika te bombardeeren, in Britsche krin gen maar matige voldoening heeft ge wekt.. Begrijpelijk overigens, van Engelsch standpunt bekeken, waar men in Londen steeds de Gaulle als de toekomstige red der van Frankrijk naar voren heeft ge schoven. Ook het Britsche publiek zal voor de rol van Darlan weinig bewondering kun nen hebben. Zoo schijnt men uit het geval-Darlan een Britsch-Arherikaansche tegenstelling te kunnen construeeren, voor zoover Dar lan en Giraud beschouwd zouden kunnen worden als de exponenten van de Ameri kaansche belangen, terwijl de Gaulle deze beide niet als bevoegd erkent. Intusschen heerscht in Vichy de opvat- ting, dat Darlan den Amerikanen uitslui tend als werktuig gediend heeft en dat zij hem zullen laten vallen, zoodra zij van zijn diensten goen gebruik meer behoeven te maken. Met andere woorden de Ame rikanen zouden aan het verraad van Dar lan geen politieke consequenties verbin- den. Of, om het anders te zeggen: men maakt gebruik van het verraad, maar ver acht den verrader. Zoo ziet het er naar uit, dat de afvallige admiraal in zijn eigen intriges verstrikt geraakt. Practisch zit Darlan nu tusschen twéé stoelen in. De rol die hij gespeeld heeft, is die van een verachtelijken avonturier, die zijn troeven verkeerd heeft uitge speeld. Hij heeft de fout gemaakt, welke iedere valsche speler vroeg of laat maakt; hij heeft gespeculeerd op de veine, welke hem sinds 1940 niet in den steek heeft gela ten en deze speculatie was onjuist. De Amerikaansche scheeps- verliezen op den Stillen Oceaan. In een opsomming van de scheepsverlie- zen op den Stillen Oceaan, sedert het uit breken van den oorlog door de Ver. Staten geleden, verklaart United Press, dat het tot zjnken brengen van 55 schepen wordt toe gegeven en wel van één slagschip, 4 vlieg kampschepen, 6 kruisers, 20 torpedojagers, 4 duikbooten, 4 transportschepen, 3 tank schepen en 13 andere schepen.United Press voegt hieraan toe, dat de opsomming niet anders dan onvolledig kan zijn. In den zeeslag bij de Salomons-eilanden zijn schout-bij-nacht Norman Scott en ka pitein Casin Young gesneuveld, zoo meldt de Engelsche nieuwsdienst Scott was com mandant van een oorlogsbodem. Young was de commandant van het vlaggeschip van schout-by-nacht-Callaghan, die 13 dezer bij Guadalcanal is gesneuvelde De berichten van Duitsche zijde over de militaire gebeurtenissen in Noord-Afrika zijn nog steeds vrij beknopt. Dit behoeft hiet te verwonderen, schrijft de A.N.F.- correspondent te Berlijn. Immers, hetgeen zich op het oogenblik op dit strijdtooneel afspeelt, moet gezien worden als een po sitie kiezen voor den komenden strijd. Een strijd met als inzet de heerschappij in de Middellandsche Zee, welke van zulk een ontzaglijke beteekenis is voor het verloop van dezen oorlog. Óe toekomst zal moeten leeren of de beteekenis van de landingen van Engelschen en Amerikanen in N.W. Afrika en het terugdringen van Rommel's strijdkrachten van de' zijde der tegenpartij niet te veel is overdreven. Deze gebeurte nissen, zoo verklaart men te Berlijn, zijn slechts te beschouwen als de proloog, van wat komen zal. DE DUITSCHE EN ITALIAANSCHE TROEPEN IN TUNIS. De landing van Duitsche en Italiaan- sche troepen in Tunis heeft op het Noord- Afrikaansche oorlogstooneel een nieuwen toestand geschapen. In den komenden strijd hebben de asmo- gendheden in Tunis een basis, die wegens haar ligging van de grootste strategische beteekenis is. De driehoek Tunis, Sicilië, Tripolis is een belangrijke factor in de beheersching van het centrale Middelland sche zeebekken. De korte afstand van Tu nis naar Sicilië, 150 km., is een groot voordeel voor de ravitailleering der Duit sche en Italiaansche troepen in Noord- Afrika. De geallieerden daarentegen moe ten hun voorraden over een afstand van eenige duizenden mijlen aanvoeren. Alleen reeds de aanwezigheid van Düitsch-Italiaansche strijdkrachten- in Tu nis en de permanente bedreiging van de troepenbewegingen der geallieerden door gevechtsvliegtuigen en duikbooten der spil werkt verlammend op de Britsch-Ameri- kaansche operaties. Reeds zijn vijandelijke strijdkrachten, die waren waargenomen op den kustweg ten Oosten van Bóne en in het Zuidelijke ge bied aan de grens van Tunis door de Duit sche luchtmacht zwaar geteisterd. Een groot aai.tal vrachtauto's geraakte in brand. Ook werden luchtaanvallen onderno men op de haveninstallaties van Bougie. Bij de aanvallen van 8 tot 16 November zijn in totaal 827 Italiaansche vliegtuigen van alle soorten gestart. De verliezen, die den vijand werden toegebracht, zijn de vol gende tot zinken gebracht twee kruisers, 2 torpedobootjagérs en 4 stoomschepen. Getroffen werden een vliegtuigmoeder schip, twee kruisers, een torpedootjager en talrijke stoomschepen, waarvan een aan tal zoo zwaar beschadigd werd, dat zij vermoedelijk niet meer zeewaardig zijn. Zestien Italiaansche vliegtuigen gingen verloren. DERNA ONTRUIMD. Met Tunis als gunstige ravitail- leeringsbasis in den rug, was het voor Rommel overbodig, om het bezit van Tobroek een strijd op leven en dood te voe ren, met het risico geheel of ten deele om singeld te worden. Rommel heeft het dan ook beter geoordeeld, Tobroek te ontrui men en belangrijke installaties te verwoes ten. De Engelschen bevestigen, dat hun in Tobroek geènerlei buit in handen is geval len. Ook Derna werd door de Duitsch-Itali- aansche strijdkrachten ontruimd, nadat de met pioniers en vernietigingscommando's versterkte ravitailleeringsafdeelingen alle militaire installaties, in het bijzonder de voor het verkeer belangrijke serpentines in den kustweg in het heuvelachtige gebied van Derna, hadden vernield. Tezamen met de hevige regens belemmert dit den op- marsch van het achtste Britsche leger sterk. De voornaamste reden van het ver traagde opmarschtempo der Engelschen is echteri wel, dat de verlenging der verbin dingswegen van het achtste leger, dat in middels ongeveer 800 km. van Alexandrië verwijderd is, zich gaat doen -gevoelen. Transportmoeilijkheden lijden tot gebrek aan munitie, levensmiddelen en benzine. De Engelschen zijn zoodoende tot op zekere hoogte vastgeloopen, waardoor Rommel, wien het aan brandstof niet ont breekt, meer bewegingsvrijheid heeft ge kregen. Rommel heeft zich thans geheel van de Engelsche achtervolgers weten los te maken en is in de gelegenheid de gun stigste stellingen voor het voortzetten van den tegenstand te betrekken. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Duitsche troepen drongen in het gebied ten Noorden van'Toeapse en in den sector van den Elbroês in dieo-geëchelonneerde stellingen binnen en namen in verbitterde gevechten talrijke gevechtsstellingen stor menderhand. In den Tereksector strandden herhaalde vijandelijke aanvallen, door pantserwagens gesteund, op den hardnekkigen tegenstand der Duitsche troepen. Op de Kaspische Zee heeft de luchtmacht een tankschip tot zinken gebracht; twee tankschepen werden beschadigd. Gevechts vliegtuigen zetten de aanvallen op de spoor wegen ten Oosten van de Wolga met goed gevolg voort. Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer le vendige bedrijvigheid van Duitsche storm troepen. Aan het Wolchoffront mislukten Sovjetaanvallen door het vuur van den Duitschen afweèr. In Cyrenaica duren de gevechten voort. Derna is door de Duitsch-Italiaansche troe pen volgens de plannen ontruimd. Gevechts- vliegers hebben met succes tegen Britsche colonnes geopereerd. Een transportschip van 12.000 ton, dat: deel uitmaakte van de Britsch-Amerikaan- sche aanvoervloot voor Noord-Afrika, is door een Duitsche duikboot tot zinken ge bracht. Op weg zijnde vijandelijke colonnes op den kustweg ten Oosten van Böne en in het Zuidelijke grensgebied van Tunis leden door onze luchtaanvallen zware verliezen. Afzonderlijk vliegende Britsche vliegtui gen verschenen in de avondschemering bo ven het grensgebied van Noordwest- Öuitschland. Tengevolge van bommen leed de bevolking geringe verliezen. Patrouillevaartuigen en afweergeschut van luchtmacht en marine schoten aan de kust van den Atlantischen Oceaan en de Noordzee 7 vijandelijke vliegtuigen neer. Mobillsatiemachtiging in Spanje. Generaal Franco heeft den minister der drie weermachtdeelen brj decreet gemach tigd naar eigen goedvinden een gedeelte lijke mobilisatie ten uitvoer te leggen, ten einde de eenheden van leger, luchtmacht en marine op oorlogssterkte te brengen. Voorts worden alle gepensionneerde en reserve-officieren en onderofficieren binnen het bestek van de bestaande noodzakelijk heden opgeroepen. In het decreet wordt de maatregel ge motiveerd met de toespitsing van den in ternationalen toestand en met het feit, dat de oorlog thans gekomen is in de onmid dellijke nabijheid van de Spaansche territo riale en protectoraatsgebieden, benevens van de koloniën. In de verordening wordt gezegd, dat het gaat om een elementaire voorzichtigheidsmaatregel, die er toe dient om te waarborgen, dat Spanje verre blijft va.n den oorlog, om den vrede in Spanje te verzekeren en om Spanje's onafhankelijk heid en eenheid te garandeeren. VICHY'S BETREKKINGEN MET AMERIKA. De diplomatieke betrekkingen van Vichy met het Amerikaansche continent zijn grondig gewijzigd door de gebeurtenissen der laatste dagen. Zooals gemeld, zijn de betrekkingen met de Ver. Staten, Canada, Mexico, Haïti, Cuba, Guatamala en Nica ragua verbroken. Brazilië en Peru hebben hun diplomatieken vertegenwoordiger te ruggeroepen, hetgeen iets geheel anders is. NIEUW JAPANSCH PROTEST TE LONDEN. De Japansche regeering heeft door be middeling van Zwitserland opnieuw te Londen geprotesteerd tegen de onmensche- lijke behandeling van Japansche geïnter neerden door de Engelschen. Aanleiding hiertoe gaven voorvallen in Britsch-Indië, die bekend werden na den terugkeer van het schip „Kamakoera Maroe", dat dienst had gedaan voor de evacuatie. Door tus- schenkomst van Zweden zijn directe ver- toogen tot de regeering van Britsch-Indië gericht. Een deel der in Indic geïnterneerde Ja panners, aldus wordt gezegd, werd gehuis vest in tenten, die geen beschutting tegen de wisselvalligheden van het weer boden. Andere waren aan een vreeselijke hitte blootgesteld. De voeding is slecht, er is ook gebrek aan geneesmiddelen, waardoor zich talrijke ziektegevallen voordoen. In het tot kniehoogte liggende slijk aan de Wolchow is de ordonnans met zijn motorvoertuig blijven steken. Alle krachten moet hij inspannen, om het zware gevaarte uit de taaie modder- brei te krijgen PK Schmidt-Schneeder-Transo-F-P H m ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT. Het 906de communiqué van het Italiaan sche hoofdkwartier luidt: In Cyrenaica speelden zich Maandag tus schen Derna en Benghazi hevige gevechten af. Bij aanvallen van onze jachtvliegtuigen op een door de vijandelijke luchtmacht be zet vliegveld in Fransch Noord-Afrika wer den eenige op het veld staande toestellen in brand geschoten. Op weg zijnde vijande lijke colonnes werden met zichtbaar resul taat bestookt met machinegeweervuur. Bij de Algerijnsche kust heeft een for matie Italiaansche torpedovliegtuigen een krachtig beschermd vijandelijk convooi aan gevallen en twee schepen van middelbare tonnage tot zinken gebracht. Een onzer duikbooten, onder bevel van den luitenant ter zee, Carlo Forni, drong tot de reede van Bóne door en bracht aan een groot vijandelijk koopvaardijschip door kanonvuur ernstige schade toe. Zes van onze vliegtui gen zjjn niet teruggekeerd van de operaties van den dag. .Dag der Nederlandsche politie". In Den Haag werden duizenden kinderen in de diergaarde onthaald op een heerlijken maaltijd. De politiemannen helpen hun kleine gasten Polygoon-Meijer-Pax Holland m Zuinig met gas en electriciteit. WIE GEREGELD CONTROLEERT, KAN TIJDIG ZELF INGRIJPEN. De minimumrantsoenen voor gas en electriciteit. Omtrent de toekenning van de gas- en electriciteitsrantsoenen blijkt hier en daar nog eenig misverstand te bestaan. Daar het in dezen tijd, waarin de uiterste zuinig heid moet worden betracht, gewenscht is, dat men zich aan de door de overheid ge geven richtlijnen houdt, vestigen wij de aandacht van de lezers op het minimum toegestane gasverbruik. Toen op 1 Juli 1941 de strengere rant soeneering van gas en electriciteit inging, teneinde tot nog grootere besparing te komen, werd aan alle verbruikers voorge schreven om- hun verbruik van twee maan den terug te brengen tot 75 procent van de hoeveelheid in de overeenkomstige pe riode van 1940, met dien verstande, dat steeds een bepaald minimumverbruik blijft toegestaan. Dat het aanbeveling verdient om in dezen tijd, waarin uiterste zuinigheid geboden is, zelfs beneden dit minimumrant soen te blijven, spreekt vanzelf. Voor verlichting en huishoudelijke doel einden (uitgezonderd koken) zijn eveneens minima vastgesteld ten aanzien van' het electriciteitsrantsoen. Elke verbruiker heeft zoowel ten aanzien van het gas als de electriciteit mededeeling ontvangen van zijn rantsoen, zoodat nie mand meer in het onzekere behoeft te ver- keeren hoeveel hij mag verbruiken. Bjj overschrijding van de voorschriften kan een boete worden opgelegd ten bedrage van 50 tot 300 procent van het te hooge ver bruik en zelfs kan afsnijding van den toe voer volgen. Men zorge er daarom in zijn eigen belang voor ook zelf geregeld te controleeren, want: wie geregeld contro leert, kan tijdig zelf ingrijpen. Commandant der W.A. naar Brabant en Zeeland. Woensdag 18 November zal de comman dant der W.A., mr. A. J. Zondervan," in gezelschap van den vormingsleider der W.A., banleider J. J. van der Hout, een vijfdaagseh bezoek brengen aan Noord-Bra bant en Zeeland, ter inspectie van W.A., in deze provincies. Op het programma staan bijeenkomsten in Middelburg, Zierik- zee, Goes, Roosendaal en Eindhoven, ter wijl onder meer bezoeken- zullen worden afgelegd bij familieleden der gesneuvelde nationaal-socialisten. GROOTSCHEEPSCHE PRIJSCONTROLE TE ROTTERDAM. 120 MAN 4 DAGEN OP PAD. In de afgeloopen week heeft de opspo ringsdienst van de prijsbeheersching in samenwerking met de gemeentepolitie van Rotterdam een bijzondere contróle ge houden onder de Rotterdamsche nering doenden. De razzia strekte zich uit tot den groenten- en textielhandel, de slagerij en, chocolaterieën en kruidenierszaken en tot de zuivelwinkels. In 4 dagen tijd wer den ongeveer 2000 winkels bezocht door 60 opsporingsambtenaren, ieder vergezeld van een deskundige op een speciaal ter rein. Het resultaat was, dat 248 keer procesverbaal moest worden opgemaakt wegens het te duur yerkoopen van een of meer artikelen of het niet geprijsd hebben van de te koop aangeboden waar. De groenten- en fruithandel hield' zich het slechtst aan de prijsvoorschriften. Op dit gebied werden 70 verbalen opgemaakt. Hierop volgden de kruidenierszaken met 60 geconstateerde overtredingen. De inspecteur voor de prijsbeheersching te Rotterdam nam de berechting van de overtreders onmiddellijk ter hand. In to taal vonniste hij in twee dagen 95 van de 248 gevallen. Het totaal-bedrag der boe ten over deze twee dagen bedroeg 10.278. Beperk het gas- en electricitelts- verbruik: het is uw eigen belang! MEVROUW ROOSEVELT TE NEW-YORK TERUGGEKEERD. Naar Reuter meldt, is mevrouw Roose velt in New Ybrk teruggekeerd. EEN NIEUWE KOMEET. Op 6 November is een nieuwe komeet aan den hemel gesignaleerd, die naar haar ont- dekster den naam Oterna heeft gekregen. Zij staat nabij het sterrenbeeld de Stier en is van de dertiende grootte en dus voor het ongewapende oog onzichtbaar. De komeet, die een wazig, onscherp beeld zou vertoonen, is slechts met een zeer sterken kijker te zien. De sterrewacht te Leiden, die deze mededeeling verstrekte, is er zelf nog niet in geslaagd de komeet te ontdek ken. Evacuatie van onze huisdieren. De Nederlandsche vereeniging tot be scherming van dieren richt zich tot hen, die moeten 'evacueeren, met de mededee ling, dat van overheidswege is toegestaan huisdieren mede te nemen. De poes kan het veiligst vervoerd wor den in een stevig mandje; een groote hond loopt in den regel gemakkelijk mee, een kleine hond kan evenals de poes in een mand worden gedaan, of op den arm wor den gedragen. Vogels neemt men het best in een afgedekte kooi mede. Konijnen en geiten kunnen zoo nqodig van te voren bij anderen worden ondergebracht, dit geldt ook voor visschen in aquaria. Met het pijnloos afmaken der dieren wachte men tot het uiterste. Voor het geval men de dieren niet kan meenemen, of elder3 brengen, raadplege men de afdeelingssecretariaten van de Ne derlandsche vereeniging tot bescherming van dieren, voor .Zeeland-Noord (Middel burg en ten Noorden daarvan) Bierkade 5, Middelburg, teL 3261; Zeeland-Zuid ('grens ten Zuiden van Middelburg): Koudekerk- sche weg W.7 of Marinestraat 9 te Vlis- singen. Voor gevallen buiten deze gemeenten richte men zich tot het hoofdbestuur der Nederlandsche vereeniging tot bescherming van dieren, Prinses Mariestraat 40, 's-Gra- venhage, tel. 112755. VALUTA'S WELKE VERSCHENEN EN VERDWENEN. Na ruim drie jaren oorlog blijkt, dat op het Europeesche vasteland tot dusverre zes nieuwe valuta's haar intrede hebben ge daan, terwijl een negental oude valuta's van het tooneel zijn verdwenen. De zes nieuwe valuta's zijn de Slowaaksche kroon, de nieuwe Zloty, de nieuwe Servische Di nar, de Kuna in Kroatië, de Karbowanez in de Oekraine en de Ostlandmark in het z.g. Ostland. De valuta's, welke verdwenen, zijn de Oostenrjjksche kroon, de Tsjecho- Slowaaksche kroon, de Danziger gulden, de Joegoslavische dinar en de Luxemburg- sche frank, voorts nog de vroegere Pool- sche Zloty en tenslotte de drie valuta's van Estland. Letland en Litauen Met uit zondering van de nieuwe valuta van Kroa tië zijn de nieuwe valuta's met medewer king van de Deutsche ReichsbanJc ontstaan. DE BURGEMEESTERS VAN GEMERT EN DRUNEN. De persdienst van de N.S.B. meldt: De heer J. F. A. Vogels, die tot burge meester van Gemert is benoemd, werd in 1894 te Blerik geboren. Na de H.B.S. te Rolduc te hebben doorloopen, was hjj werk zaam de tabaksindustrie, ook in het buitenland. In 1933 werd de heer Vogels lid van de N.S.B., waarin hg verscheidene functies bekleedde. De burgemeester van Drunen, de heer J. Th. Ramaekers, werd te Weert in 1890 geboren, bezocht de lagere school cn ver werf zich een positie ln den handel. Hij werd eigenaar van een pluimveefokbédrijf en erkend-fokker. De heer Ramaekers trad in 1935 tot de N.S.B. toe en heeft In deze bewéging verschillende functies bekleed. Keuringen voor Waffen-SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando deelt ons mede, dat vrijwilligers voor de Waffen SS en het legioen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen ten einde gekeurd te worden. Tevens wordt er de aandacht op geves tigd en wel speciaal voor hen, die er be zwaar tegen hebben hun dienst buiten Ne derland te vervullen, dat thans de moge lijkheid bestaat om dienst té nemen in een speciaal wachtbataljon. De opleiding vindt in Nederland plaats, terwijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland blijven zal. Tijdens de keuringen voor de Waffen-SS en het legioen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche-SS in Ne derland willen toetreden. 19.11.42 10.00 uur Deventer, NSDAP, Parkweg 2. 19.11.42 16.00 uur Hengelo, Deutsches Haus. 20.11.42 10.00 uur Zwolle, Hotel Peters, Markt. 20.11.42 16.00 uur Assen, Frieslandka zerne, Vaart, Zuidzijde. 21.11.42 10.00 uur Groningen, Concert huis, Poelesti-at. 21.11.42 16.00 uur Leeuwarden, Huize Schaaf. Breedstraat. 22.11.42 10.00 uur Amsterdam, School, Iepenweg. 23.11.42 11.00 uur Utrecht, Wehrmachts- heim, Mariaplaats. 24.11.42 10.00 wiir Amersfoort, Dienstge bouw. Leusderweg. 25.11.42 10.00 uhr Den Haag, Café dea Hout, Bezuidenhoutscheweg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1