PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT MAANDAG 2 NOV. 1942 Kunstcritiek en dagbladpers. Groote successen van Duitsche duikbooten. ABONNEMENTSPRIJS? 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per poet 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Per m.m. 14 cent, min. per adv. 2.30. Bü abonnement speciale prijs. Kleine advertentie, („ax. 8 „gele):i-s WAARIN OPGENOMEN DE MiDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT regels 65 ct., iedere regel meer 13 ct., dlenstaanvr. en dienstaanb. reep. 65 en 11 ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—5 woorden 80 ct. «dk woord meer 6 ct, bij vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.BL" 10 ct. meer. UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 185ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 257 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. a VISSER, VUSSINGEN De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 68-60, tel. 10 (2 lönen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG* Londensche Kaal 23 Redactie tel. Admlnlstr tel. 3541, GOES: Red. en Administr. Turfkade 15, tel. .2863, na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, tel. 284 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 103 S: Dorpsstraat 35, tel, 21 De secretaris-generaal van het departe ment van Volksvoorlichting en Kunsten, prof. dr. T. Goedewaagen heeft onlangs tijdens een studieconferentie voor hoofd redacteuren van dagbladen de aandacht gevraagd voor de verhouding kunstcritiek en dagbladpers. Daarbfl gaat het dus om de relatie voor lichting kunst. De kunstcritiek, gesteld in dienst der voorlichting, zal uit hoofde reeds van deze» tendenz móeten zijn medium- tusschen den kunstenaar en het publiek. De kunstcriticus is daar, om dit contact tusschen beide zgden van het voet licht tot stand te brengen, in dien zin, dat bjj Wederzrjdsch begrip de kunst in het algemeen het cultureel beleven als be zielende factor ten dienste staat van de gansche volksgemeenschap. Prof. Goedewaagen heeft zeer terecht gewezen op de twee wezenselementen, waann de kunstcritiek uiteenvalt de voorlichtende, de informeerende taak ter eenre ztfde en anderzijds de beoordeelende, de recenseerende taak. In vele opzichten grtpen deze functies in elkander, gelijk ook prof. Goedewaagen in het licht stelde, n l. daar, waar men zich bij de beoordee- j Altijd moet afvragen of het te behandelen kunstwerk geen volksvijandige werking heeft. Met andere woorden daar, waar de critiek cultuur-politiek werkzaam Aan den anderen kant echter heeft de secretaris-generaal een scheiding der func ties bepleit, waar hij als zijn opvatting te kennen gaf, dat de dagbladen zich moeten beperken tot de informeerende critiek, ter wijl de recenseerende critiek gezien moet worden als de taak van de vakpers. Op het eerste gezicht een vraagstuk, dat In vakkringen belangstelling verdient, maar dat buiten de interesse-sfeer van den dagbladlezer ligt. En toch deze din- gen raken den dagbladlezer zeer nauw. waar het gaa't om zijn verhouding tot den kunstenaar, wijl immers de cultuur-poli tieke taak van de critiek er op gericht moet zijn, kunstenaar en publiek nader tot elkander te brengen en de scheidsmuren tusschen deze partijen te slechten. Het gaat hier niet om twee werelden de wereld van het publiek en de wereld van den kunstenaar maar om de gesloten volksgemeenschap, waarin publiek en kunstenaar bevruchtend en opvoedend op elkander moeten inwerken. Door de be oordeelende critiek te reserveeren voor de vakpers wordt niet slechts de afzondering van den kunstenaar in de hand gewerkt tot schade van kunstenaar en volksgemeen schap maar bovendien onthoudt men aan het publiek datgene, waarop het als toegewijd belangstellende in het werk van den kunstenaar recht heeft, namelijk de gelegenheid zijn oordeel te toetsen aan wat van deskundige zijde over het gebodene Wordt opgemerkt en aangemerkt. Wij kunnen ons niet indenken, dat prof. Goedewaagen aan een zoo strenge "schel ding*— zy het ook beschouwenderwijs zou willen vasthouden. Het komt er maar op aan, wat onder kunstcritiek in een dagblad moet worden verstaan. Ongetwij feld gaat het er om, de kunst en den kunstenaar nader te brengen tot het pu bliek. De overheid zelve heeft daartoe reeds de noodige waarborgen verstrekt, voor zoover zij de mogelijkheid van beun hazerij en waar tierde deze woekerplant weliger, dan Juist op het terrein der kunst critiek in principe uitschakelde. Zij stelde de volledige onderteekening van de kunstcritiek verplichtend en voorkwam daardoor, dat allerlei muggenzifterige on deskundigheid door de anonymiteit van den scribent kan worden gedekt. Anderszijds mag de vraag gesteld wor den, of kunst en kunstenaar gebaat zijn met beoordeelende critiek uitsluitend in de vakpers. Want wanneer het aankomt op „afkraken", wel de vakpers is in dit op zicht niet zonder reputatie. De deskundige beoordeeling echter in de dagbladpers is, door haar algemeen, op de belangen van de volksgemeenschap gericht karakter, van veel wijder en breeder strek king- Zfl heeft den kunstenaar te zien, in de eerste plaats als dienaar van die volks gemeenschap en als zoodanig is zij het aangewezen medium om kunstenaar en pu bliek ook in de beoordeelende critiek tot elkander te brengen. De vakpers zal daar toe nimmer bij machte zijn. Wat voorts het publiek betreft, het is niet de domme massa, die tevreden gesteld kan worden met de inlichtende critiek. Het heeft, reeds op grond van de gewekte belangstelling, recht het hoe en waarom te kennen. Deze overweging pleit zeer sterk voor het behoud eener beoordeelende critiek in de dagbladpers, voorzoover deze er op gericht is de smaak van het publiek te leiden. Het is onjuist, te veronderstellen, dat dagblad-recensies er alleen zijn voor den kunstenaar, zy zjjn er niet in de laat ste plaats voor het publiek, dat jui6t door middel van de beoordeelende critiek nader wordt gebracht tot den kunstenaar en zijn werk. De eischen, welke thans worden ge steld met betrekking tot de deskundigheid van den recensent, het klemmend appèl, dat op grond van de in het Journalistenbe- sluit vervatte beginselen wordt gedaan op diens verantwoordelijkheidsbesef mogen voldoènde waarborgen blaken te ztfn om de kunstcritiek ook in dit opzicht aan haar bedoelingen te doen beantwoorden. De taak van den recensent wordt daardoor van zeer subtlelen aard, waar hjj zich er van zal hebben te vergewissen, dat hg niet de criticaster mag zyn, dat wil zeggen, de man, wiens uitsluitende opdracht het is op alle slakken zout te leggen, waardoor hij door de hoornen het bosch niet meer ziet, maar de criticus, dat wil zeggen de man, die zonder vooroordeel en met een positieve instelling met betrekking tot het te beoordeelen kunstwerk en den scheppen den of reproduceerenden kunstenaar die elementen zoekt, welke strekken tot ver heffing van enkeling en gemeenschap. De recensent, die zoo zjjn taak opvat zal ook Bolsjewistische tegenaanvallen bij Stalingrad mislukt. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte Zondag bekend In het gevechtsgebied van Toeapse is het gelukt in verscheidene vijandelijke stel lingen door te dringen. Tegenaanvallen van den 'vijand werden afgeslagen. Voor Toeapse werd een koopvaardijschip der Sovjets van 3000 brt. door bomtreffers tot zinken gebracht. Ten Westen van de Terek liepen onze aanvalstroepen, op voortreffelgkewijze door de luchtmacht gesteund, de stellingen van den vg'and omver en wiefpen dezen ver terug, waarbjj zij verscheidene rivie ren overtrokken. Twee pantsertreinen werden door leger en luchtmacht vernie tigd. Op de Kaspische Zee werden wederom negen vrij groote «transport- ën vracht schepen, onder welke vier tankschepen, in brand geworpen of tot zinken gebracht. Ten Zuiden van Stalingrad hernam de vfland zonder eenig succes zijn tegenaan vallen. Een poging om ten Noorden van de stad met verscheidene Sovjet-bataljons over de Wolga te trekken, mislukte vol komen. Een aantal groote booten werd tot zinken gebracht, het gros der vijande lijke strijdkrachten vernietigd of gevan gen. genomen. De artilleriestellingen van den vijand aan den Oostelijken oever van de Wolga werden met bommen en boord wapens bestookt. Ten Noorden van Astra kan werden dertien transporttreinen door bommen getroffen. Een petroleumtrein brandde uit. Aan het front van den Don sloegen Ita- liaaansche troepen opnieuw vijandelijke po gingen af om troepen over de rivier te zetten. Hongaarsche jachtvliegers scho ten tijdens begeleidende bescherming van eigen gevechtsvliegtuigen vier Sovjet vliegtuigen neer. Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer stortten tegenaanvallen van den vijand onder het efféct van het in den strijd brengen van formaties van het leger en van de luchtmacht ineen. Op het Lado- gameer verloor de vjjand een vrachtschip en een sleepboot door bomtreffers. Een motortorpedoboot werd beschadigd. Moer- mansk werd opnieuw overdag en des nachts uit de lucht aangevallen. In Egypte ging de vjjand opnieuw met sterke pantser- en infanteriestrijdkrachten tot" den aanval over. Hij werd na zware gevechten door tegenaanvallen tot staan gebracht. De slag duurt voort. Duitsche en Italiaansche duikbommenwerpers en lichte gevechtsvliegtuigen brachten den Britten in onverbiddelijke aanvallen groote verlie zen toe. Op de Middellandsche Zee bracht een duikboot een transport-zeilschip tot zinken. Een gering aantal Britsche vliegtuigen drong onder bescherming van het wolken dek overdag in de bezette gebieden in het Westen, in de Duitsche Bocht en tot aan (je Noordwestelijke grens van het rijk door. Door uitgeworpen bommen ontstond op eenlge plaatsen materieele schade. Zeven vliegtuigen werden neergeschoten. In den strijd tegen Groot-Brittannië on dernam de luchtmacht gisteren en ln den afgeloopen nacht in verscheidene golven vergeldingsaanvallen op de stad Canter bury. De ten deele in scheervlucht uitge worpen bommen veroorzaakten belangrijke vernielingen door brisant- en brandeffect. Jachteskaders der begeleidende bescher ming schoten drie Britsche vliegtuigen neer. Andere gevechtsvliegtuigen bombar deerden militaire doelen op verscheidene plaatsen in het Zuidoosten van het eiland, onder welke Dover. Zooals door een extra bericht is me degedeeld hebben Duitsche duikbooten ondanks de aanhoudende hevige herfst stormen hun operaties tegen vjjande- ljjke oonvooien op den Atlantischen Oceaan voortgezet. Gisteren heeft een groep Duitsche onderzeeërs ter hoogte van de Canari- sche eilanden kans gezien contact te k rjjgen met een vjjandeljjk convool, dat van het Zuiden naar Engeland voer. By het invallen van de duisternis vie len onze booten het krachtig beveiligd convool concentrisch aan eri vernietig den tot het ochtendgrauwen 14 schepen niet aarzelen die gevallen te brandmerken, waarin de kunstenaar in zijn dienende func tie ten opzichte van de volksgemeenschap tekort schiet. Zoo bezien is de beoordeelende critiek in de dagbladpers van wezenlijke beteekenis zij kan daarin niet worden gemist. Terugkomend op het betoog van prof. Goedewaagen, zouden wij de onderscheiding niet willen leggen in de inlichtende en de beoordeelende functie der critiek, doch het accent willen verleggen naar de twee ledigheid, waarin de beoordeelirig uiteen valt. Zooals het leekenpubliek om een willekeurig voorbeeld te nemen zich wel Interesseert voor de beoordeeling van de compositie van een schilderij en daarvan het hoe en waarom wenscht te kennen en ook moet kennen, om tot een gezond eigen oordeel en tot waardeering van werk en kunstenaar te worden opgevoed zoo zal dat leekenpubliek zich niet kunnen op werken tot een beoordeeling van de samen stelling van het kleurenpalet. Daar waar het niet meer gaat om het wezen van de kunst en om de aesthetische opvatting van den kunstenaar is de dagbladcritiek aan het einde van haar mogelijkheden, maar ook niet eerder. Want kunst is datgene, wat in de ziel van het volk aan schoon heidsverlangen leeft en de kunstenaar is daarvan de vertolker, de begenadigde, die alleen dan tot volkomen uitdrukkingsmo- geljjkheid kan komen, wanneer hjj weet in dienst te staan van zijn volk. De kunste naar is niet de eenzame, die ln een ivoren toren hulst, maar eerst en vooral zoon van zjjn volk. Daarom heeft ook de kunstenaar recht op beoordeelende critiek in de dag bladpers. van 101.000 brt. In totaal, geladen met waardevolle grondstoffen uit Afrika. Verder is in een extra-bericht me degedeeld By de jacht op vyandeiyke transportschepen zjjn Duitsche duik booten voor de eerste maal van uit den Atlantischen Oceaan doorgedrongen in de rand wateren van dén Indischen Oceaan. Ver ten Oosten van Kaap Aguihas, de Zuldelgkste landtop van Afrika, evenals in de wateren van I Kaapstad, hebben zy acht schepen met in totaal 52.518 brt. in den grond ge boord. De restanten van het in den nacht *van 30 op 31 October ter hoogte van de Ganarische eilanden zwaar ge troffen convool zyn ook verder het- doelwit geweest van onze duikbooten die van de volledige uiteengeslagen formatie nog vier schepen met een Inhoud van 30181 brt. wegschoten, zoodat het totale succes by dit con vool, door allen bereikt, stijgt tot 18 schepen met een inhoud van 131.131 brt. Daarmede hebben onze duikbooten den vftaad weer een schade toege bracht van 82.649 brt. scheepsruim te der koopvaardj] en in de laatste zes dagen op ververtakte operatiegebieden 41 schepen met ruim een kwart mil- lioen brt. van de Kngelscli-Amerlkaan- sche koopvaardijvloot vernietigd. In den strijd tegen de Engelsch-Ameri- kaansche transportvloot heeft de marine in de maand October 111 schepen van in totaal 720.575 brt. tot zinken gebracht. Dit succes is in de eerste plaats te danken aan den onvermoeibaren strijd der duikboo ten. Tien schepen werden door torpedo- treffers beschadigd. De luchtmacht bracht twee koopvaardijschepen van tezamen 10.000 brt. tot zinken en beschadigde een groot koopvaardijschip en een drijvend dok. De Engelsche oorlogsvloot verloor in denzelfden tijd een torpedojager, twee be wakingsvaartuigen, zeven motortorpedo- booten en door luchtaanvallen twaalf lan dingsbooten. Generaloberst Von Kluge vierde Vrijdag 30 October zijn 60sten verjaardag Hoffmann-Stapf-Pax Holland m ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT. Het Italiaansche weermachtbericht van Zondag luidt Felle gevechten zyn opnieuw begonnen in den Noordelijken sector van het Egypti sche front, waar de tegenstander nieu we aanvallen tot ontwikkeling bracht met uitgebreiden steun van gepantserde af- deelingen. De terstond bedwongen Britsche actie werd vervolgens gebroken door een ener gieken tegenaanval. Talrjjke tanks wer den vernield en 200 gevangenen werden binnengebracht, ifet aantal krijgsgevan gen, dat tgdens den huidigen slag in onze •handen is gevallen, bedraagt 2000. Italiaansche en Duitsche formaties duikbommenwerpers en gevechtsvliegtui gen hebben den tegenstander zware ver liezen toegebracht door zonder ophouden concentraties van troepen en strijdmidde len te bombardeeren en herhaalde malen aanvallen te richten op de centra achter het front. Tijdens luchtgevechten hebben Duitsche jagers zeven toestellen neerge schoten en een achtste gedwongen bin nen onze linies te landen. De bemanning werd gevangen genomen. Een negende vyandeiyke machine viel, getroffen door het afweergeschut, brandend neer, DIPLOMATIEKE BETREKKIN GEN TUSSCHEN MEXICO EN DE SOVJET-UNIE. De regeering van Mexico heeft thans, naar uit Mexico gemeld wordt, officieel medegedeeld, dat Mexico binnenkort de diplomatieke betrekkingen met de Sovjet- Unie zal herstellen. Volgens een bericht van „United Press" uit Mexico zou dit besluit een gevolg zyn van een initiatief van Sovjet-Russische zjjde. De diplomatieke betrekkingen tusschen Mexico en de Sovjet-Unie waren 6edert 1930 verbroken als gevolg van een inci dent mot de diplomatieke vertegenwoor diging der Sovjet-Unie in Mexico, die er van beschuldigd werd zich gemengd te hebben in een kwestie op het gebied van dfi binnenlandschë politiek, Alleen reizen Indien strikt noodig In verband met de sterke overbezetting der treinen wordt een dringend beroep ge daan op het publiek, slechts dan op reis te gaan, indien het strikt noodig is, teneinde hen, die beslist moeten reizen, het reizen minder bezwaarljjk te maken. Handhaving van het loon- en salarispeil. Het Verordeningenblad no. 29 van Za terdag 'bevat een besluit van den secre taris-generaal van het departement van sociale zaken waarin o.m. wordt gepaald, dat tqt handhaving van de thans geldende loonen en salarissen, elke verandering van de bestaande loon- en salarisnonnen en van andere regelmatige uitkeeringen, evenals elke verhooging van belooning van arbeid door een uitkeering in eens, welke niet berust op een rechtsvoor schrift, waaronder begrepen een regeling van arbeidsvoorwaarden, of op een regie, ment van het Betrieb, is verboden. Voor nieuiw opgerichte ondernemingen of af deelingen van ondernemingen, alsook voor nieuw te werk gesbelden moeten de loonen en salarissen tot grondslag worden genomen, welke voor gelijksoortige onder nemingen of arbeidsverhoudingen gelden. Deze bepalingen zyn van overeenkom stige toepassing op huisarbeid. De gemachtigde voor den arbeid Is be voegd binnen den kring van zgn bevoegd heid beschikkingen uit te vaardigen tot uitvoering en aanvulling van bovenstaan de bepalingen. Afwijkingen van het hierboven bepaal de zijn slechts geoorloofd met schrifteiLgke toestemming van den gemachtige voor den arbeid. Hg die de bepalingen van dit besluit of de door den gemachtigde voor den arbeid uitgevaardigde beschikkingen opzetteljjk of door schuld overtreedt of tracht te ont duiken, wordt gestraft met gevangenis straf van ten hoogste vier jaren en geld boete tot een onbeperkt bedrag of met een dezer straffen. Acht de gemachtigde voor den arbeid een strafvervolging niet noodzakeiyk, dan kan hg een administratiefrechtelijke straf opleggen. Dit besluit is op 1 November jï. In wer king getreden en is niet van toepassing ten aanzien van den overheidsdienst. Aanvallen op Engeland. lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben naar het D.N.B. verneemt, op 31 October uitgebreide storingsaanvallen on dernomen oP de Zuidoostkust van Enge land. Met hun zware bommen troffen zq economisch militaire en militaire doelen. Er werden branden en ontploffingen waargenomen. Zaterdagavond laat en des nachts heb ben Duitsche gevechtsvliegtuigen in ver scheidene golven de stad Canterbury ge bombardeerd. De Britsche radio heeft in- tusschen reeds toegegeven, dat de Duit sche luchtaanval uiterst doeltreffend is geweest en zware schade heeft veroor zaakt. WEER EEN BRITSCHE SCHENDING VAN DE GENEEFSCHE CONVENTIE. Het internationale informatiebureau meldt: De ernstige Britsche schendingen van de Geneefsche conventie duren voort. Nadat reeds herhaaldelgk berichten zyn ge geven over aanvallen op Duitsche Roode Kruis-vliegtuigen, centrale verbandplaat- sen, lazaretten en andere onder bescher ming van het Roode Kruis staande inrich tingen, vernemen wij thans een nieuwen ernstige inbreuk op het volkenrecht. Op 15 October 1942 is een tweetal Duitsche Roode Kruis-vliegtuigen door ongeveer 8 tweemotorige Britsche vliegtuigen, waar- schqnlijk jachtkruisers van het type Beaufighter, boven de Middellandsche Zee aangevallen. De Roode Kruis-toestellen droegen duidelijk zichtbaar de kenmerken van de Geneefsche conventie. Zg vlogen zonder egnige begeleidende bescherming van Afrika naar Kreta. By een aanval in vqf malen kreeg het eene toestel zware treffers. De piloot verloor zyn linkerhand, zoodat het toestel, zwaar beschadigd, slechts ternauwernood de Zuidkust" van Kreta kon bereiken en daar een noodlan ding moest maken. Van het andere toe stel ontbreekt sedert het oogenblik van den eersten aanval der Britsche jacht kruisers ieder spoor. Op 16 October meld de de onder Britsche contröle staande zender van Cairo in het door Reuter ver spreide communiqué uit het Middenoosten woordelqk: „Onze jagers schoten een Ju 52 neer boven zee ten Zuiden van Kreta". Het officieele Britsche communiqué be vestigt dezen ernstigen inbreuk op de Geneefsche conventie door, het Britsche luchtwapen. AANVAL OP ITALIAANSCH VELDLAZARET. In den ochtend van 13 October hebben, naar Stefani meldt, Britsche luchtstryd- krachten een aanval met bommen en mitrailleurvuur van geringe hoogte ge richt op een Italiaansch veldlazaret in den centralen sector van het front ln Afrika, ofschoon het lazaret ver achter de gevechtslinies lag en duideiyk het kenteeken van bet Roode Kruis droeg. Twee gewonde soldaten werden gedood, drie soldaten, die Juist behandeld werden, werden gewond. De operatietent van een ander veldlazaret werd eveneens door een Britschen luchtaanval vernield, BUREAU AFVOER BURGERBEVOLKING. Met ingang van Maandag 2 November 1942 is het bureaif afvoer burgerbevol king (het centrale evacuatiebureauver plaatst van Jan van Nassaustraat 80 naar Oranjestraat 10 en Parkstraat 18, Den Haag, telefoonnummer 117580, Luitenant-generaal H. A. Seylfardt, comman dant van het Vrijwilligerslegioen Nederland, heelt Zondag onder vele blijken van belangstel ling zijn 70sten verjaardag gevierd. Polygoon archief-Pax Holland ra Nieuwe kolenbon voor kookdoeleinden. HIERMEE MOET MEN 3 MAANDEN TOEKOMEN. Gedurende het tydvak van 1 November 1942 tot en met 30 •April 1943 geeft de met „05 KF" gemerkte bon der DZ-kaart voor vaste brandstoffen voor kookdoelein den, recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen met uitzondering van anthraciet De verbruikers zullen met de op dezen bon aan te schaffen brandstoffen moeten toekomen tot 1 Februari 1943, aangezien eerst op dezen datum een nieuwe bon zal worden aangewezen, DISTRIBUTIE VAN MELKSUIKER, GECONDENSEERDE KARNEMELK ENZ. Het verordeningenblad no. 29 van Zater dag j.L bevat een beschikking van den se cretaris-generaal van het departement van landbouw en visscherij ingevolge de distrï- bu tiewet 1939 waarin is bepaald dat gecon denseerde karnemelk, aangezuurde gecon denseerde taptemelk, uit aangezuurde tap temelk bereide gecondenseerde karnemelk, karnemelkpoeder, uit aangezuurde tapte melk bereid poeder, aangezuurd taptemelk- poeder en melksuiker worden aangewezen als distributiegoederen in den zin van ar tikel 4 van de Distribttiewet 1939. Deze beschikking is Zaterdag in werking getreden. Gemachtigde voor de ordening van den arbeid. Naar wordt medegedeeld, zal tot aan de benoeming van een gemachtigde voor de ordening van den arbeid overeenkomstig art. 4 ten eerste van verordening 114/42 de waarnemende secretaris-generaal van het ministerie van sociale zaken, dr. R. A. Ver- wey, de functie van den gemachtigde waar nemen. Reorganisatie politievereenigingen. De commissaris voor niet-commerdeele vereenigingen en stichtingen maakt be kend Dat krachtens een door hem op grond van de verordening 41/1941 van den rijkscommissaris voor het bezette Neder- landsche gebied tot herordening van de niet-commercieete vereenigingen en stich tingen van 28 Februari 1941 genomen be sluit alle vereenigingen, lichamen, instel lingen, stichtingen, fondsen, enz. in Neder land, onafhankelijk van him rechtsvorm en rechtspersoonlgkheid, voor zoover zij werkzaam zgn ter behartiging van de be langen van allen die behooren of geacht worden te behooren tot de Nederlandsche politie, hieronder begrepen het administra tief personeel, en voor zoover zij geen openbaar lichaam zijn, met ingang van 1 November 1942 zqn aangesloten bij den kameraadschapsbond der Nederlandsche politie, terwql haar werkzaarqjieden vanaf dien datum onder toezicht zqn gesteld van den bondsleider van den kameraadschaps bond. De besturen van vorenbedoelde vereeni gingen enz. zfn verplicht voor aanmelding hunner vereenigingen enz. bij den kame raadschapsbond der Nederlandsche politie, Koninginnegracht 104 te 's Gravenhage zorg te dragen, onder toezending van een afschrift aan den commissaris voor niet- commercieele vereenigingen en stichtingen, afdeeling 1, Waalsdorperweg 72, te 's Gra venhage. HET VERHOOGEN VAN VERZEKERINGSPREMIE^ In aansluiting op het bericht over het ongeoorloofd verhoogen van verzekerings- premiën deelt de gemachtigde voor de prq- zen nader mede, dat er volgens de bepalin gen van het prijsvormingsbeslult geen be zwaar tegen bestaat, indien' de premiën by vergrooting van het risico zonder toestem ming van overheidswege worden verhoogd, mits deze verhooging in redelijke verhou ding staat tot de vergrooting van het risico. 800 LÏMBURGSCHE KINDEREN MET VACANTIE NAAR WÜRTEMBERG. Het eerste groote transport Limburg- sche kinderen zal Dinsdag 3 November voor zes heerlijke weken naar de Gau Franken ln Wlirtemberg vertrekken. In totaal zullen ruim 800 kleinen aan <en tocht deelnemen, begeleid door ongeveer 60 leiders, eveneens voor het meerendeel Uit Limburg,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1