PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 10 OCT. 1942 Positie kiezen - nu. Nieuwe Duitsche vorderingen in den Kaukasus »E0NNEMENTSPRIJ9T 19 ct per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Per m.m. 14 cent, mln. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 15 regels 65 ct, iedere regel meer 13 et, dienstaanvr. en dienstaanb. resp. 55 en U ct Kabouters (alleen op Vrij dag)': 15 woorden 30 ct, elk woord meer 6 ct, bij vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.BL" 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE. VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 185ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 238 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwscbe Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londepsche Kaal 29 Redactie telefoon 3521, na kantoortijd telef. 8454, Administrate telet 3541. GOES: Red. en Administr. Turfkade 15. tel. 2863. na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45. tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45. telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 85, tel. 21 Wij ondergaan een revolutie. De een doorleeft deze periode sterker, dan de ander, maar allen ervaren wij tbch, hoe onze samenleving wat leek fiet een hecht ep solide gebouw op haar grond vesten wankelt, hoe er scheuren door de muren worden getrokken, hoe de afbraak zich ook voltrekt aan datgene, wat velen onzer dierbaar was. Vele heilige huisjes moeten het ontgelden en het is geen tijd, om er sentimenteel over te doen, of er over te piekeren. Wij moeten voort, gegrepen als wij zijn door de dynamiek van dezen tgd, waar door wij uit onze gezapige rust zijn op geschrikt. Wij moeten voort, terwijl er zoo weinig uitzicht is en het pad naar de toekomst bovendien ongehaand is en tal van ge vaarlijke en niet-vermoede oneffenheden heeft. Toch is het noodig, dat men zich op die toekomst bezint en dat men zich de situatie, waarin wij ons bevinden zorg vuldig realiseert." Wij hebben daarop reeds vroeger de aandacht gevestigd, maar het kan geen kwaad, op dit punt in herhalingen te vervallen, omdat h-et hier inderdaad gaat om de hoogste 'belangen van land en volk, terwijl het zijn nut kan hebben een enkele gedachte wat nader uit te werken en haar zoo mogelijk te maken tot het onderwerp van een onderling ge sprek. Het is een hoogst merkwaardige ervaring, welke wij den laatsten tijd heb ben opgedaan, deze namelijk, dat vele menschen, van wie men uit oppervlakkige contacten weet, dat zij gerekend worden tot het kamp van hen, die als zgn. anti's zijn gedoodverfd, in werkelijkheid veel nauwer verwant zijn aan de groote ge dachten van dezen tijd dan sommige ge prononceerde nieuwe-orde-menschen. Is dit nu èen poging om deze laatste categorie te* paaien? Geenszins. Inderdaad wordt de ze ervaring door zeer velen opgedaan en temidden van de onevenwichtigheid en de halfslachtigheid, het goedkoope negativis me zijn deze teekenen van groeiend in zicht in de werkelijke nooden van dezen tijd, teekenen van ontwakend verantwoor delijkheidsbesef alleszins bemoedigend. Daarbij komt het er echter op aan, dat wij als volk een homogenen grondslag vinden, waarop de krachten tot een hech te volkseenheid tot ontplooiing kunnen komen. Er zgn vele menschen, die .den tijd voor zoodanige overwegingen nog niet rijp achten, wijl wij immers in oorlogs- en hezettigstgd leven en de bijzondere Om standigheden het vormen van een zelf standig oordeel niet gedoogen. Deze opvatting is onjuist. In de eerste plaats, omdat land en volk er slechts na deel van kunnen ondervinden, wanneer men zich maar op den stroom laat mee voeren, zonder oordeel over de groote vraagstukken van dezen tgd. In de twee de plaats leidt deze houding tot een ver vlakking van het oordeel en uiteindelijk ook tot een politiek minderwaardigheids gevoel, dat een goedkoope camouflage zoekt in holle rhetoriek en demagogische woordenpralerg De teeltenen van een zoodanige ontwor teling aan de beste tradities van ons volksbestaan zijn reeds voorhanden. Er wordt veel gepraat over een herstel onzer zelfstandigheid, maar veelal is dit ge praat niet veel meer, dan hol geleuter, waar de voorwaarden voor een herstel dier zelfstandigheid zoo licht worden miskend of verkeerd worden beoordeeld. Het is daarom toe te juichen, dat er ook in kringen, welke geacht worden min of meer afzijdig te staan ten opzich te van het nationaal-socialisme, een besef groeiende is, dat de plaats van Neder land in het Europa van na den oorlog af hankelijk is van de mate, waarin ons volk zich met nationaal-socialistische be ginselen en opvattingen solidair, zal ver klaren. Wij, die uit onze van huis uit goedmoedige^opvattingen zijn weggesleurd en zgn geworpen in de heftige kolking van een revolutionair gebeuren, zien plot seling wel zeer duidelijk de euvelen en gebreken, waaraan onze vooroorlogsche samenleving mank en krank ging. Zeker, wij wisten van werkloosheid, van steun- verleening en economischen teruggang, maar wij wisten niet van de middelen, om dit economisch en zedelijk verwordings proces te stuiten, omdat wg verzuimden er de diepste oorzaken van op te sporen. Velen erkennen thans wel, hoezeer wg als volk aan de volksgemeenschap waren ontgroeid en ervan waren vervreemd. En deze vervreemding van datgene, wat een volk werkelijk tot „volk" maakt, was oorzaak, dat wij in al onze schoone plan nen. om de verwording, waarvoor het woord „crisis" een zoo prachtige^ camou flage was. fe overwinnen, bleven steken. Nu, staande bij de puinhoopen van het maatschappelijk bouwsel, dringt zich de erkenning op, dat wij met ons verbrok keld en verbrokkelend partijwezen wel partij-politiek, maar niet nationaal kon den denken, zelfs niet waar het ging om de problemen, welke zoo in al hun as pecten nationaal waren. Gemis aan nationaal denken, gemis bo vendien aan ware leiding, waar de leiding te allen tijde rekening had te houden met de gunsten van partgen en massa. Eén ding is zeker, hoe men ook over den afloop van dezen oorlog moge den ken, er is geen terugkeer meer naar vroe gere verhoudingen en een verschuiving van de moeilijkheden, waarvoor wij ons thans en na den oorlog zien geplaatst, door genoegen te nemen met halve of schijn-oplossing, zal niet meer kunnen worden aanvaard. Omdat het niet gaat om uitsluitend Nederlandsche moeilijkhe den, maar omdat onze problemen deel zijn van het geheele complex van Euro- peesche, van wereld-vraagstukken. Al dient daaraan te worden toegevoegd, dat wij ons nimmer tot een gerespecteerde zelfstandigheid zullen kunnen opwerken, Wanneer Duitsche krijgsgevangenen worden geboeid zal het drievoudige aantal Britten worden geketend. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte Vrijdag bekend In het gebied van den Kaukasus zijn de aanvalstroepen strijdend opgedrongen en hebben in verbitterde boschgevechten nieu we reeksen hoogten genomen. Aan het front aan den Don hebben Roe- meensche en Italiaansche troepen aanvallen van den vijand afgeslagen. In den centre len sector werden bij suc cesvolle acties van stoottroepen talrijke bunkers en gevechtsposities met hun be manningen vernield en is een aantal gevan genen binnengebracht. Ten Zuidoosten van 't Ilmenmeer hebben troepen van 't leger, de Waffen-SS en veld- eenheden van het luchtwapen, schitterend gesteund door vliegende formaties van het luchtwapen, in harde aanvalsgevechten van verscheidene dagen een belangrijken ter reinsector veroverd en daarbij vijf bolsje wistische divisies en twee brigades infante rie uiteengeslagen, resp. vernietigd. Sedert 27 September zgn 3288 gevangenen binnen gebracht, 13 tanks, 108 kanonnen, 400 ma chinegeweren, 123 granaatwerpers en tal rijke andere infanteriewapens buitgemaakt of yernietigd. Ongeacht de overige zware, bloedige verliezen bedragen alleen de ge telde dooden der bolsjewieken meer dan het drievoudige van het aantal gevangenen. Na een vruchteloozen storingsaanval overdag van een Britsch vliegtuig boven gebied van den Saarpfalz zgn in den afge- loopen nacht enjtele vijandelijke vliegtuigen naar de Duitsche Bocht geviogen. Een hun ner werd neergeschoten. Een tweede bom menwerper werd bij een aanval op de kust van West-Frankrijk neergeschoten. In de ochtenduren van vandaag zijn eeni- ge vijandelijke vliegtuigen naar West- Duitsch gebied gevlogen. Een gering aan tal neergeworpen brisantbommen veroor zaakten geen schade. Op de bekendmaking van het opperbevel der weermacht van 7 October 1942, waarin tegenmaatregelen waren aangekondigd te gen het boeien van Duitsche krijgsgevange nen aan het strand van Dieppe en op het eiland Sercq, heeft de Britsche regeering slechts gebruik gemaakt van uitvluchten en zich beroepen op de verklaringen van Duitsche krijgsgevangenen, die niet geboeid waren, en verklaard, dat zg het boeien van krijgsgevangenen, die op het slagveld ge vangen genomen zijn, niet goedkeurt en niet zal goedkeuren. Op het feit, dat on danks de vroegere en de huidige schijnhei lige verklaring van het Britsche ministerie van oorlog Duitsche krijgsgevangenen op ruwe wgze geboeid zijn, is de Britsche re geering niet ingegaan. Derhalve zijn op 8 October om 12 uur 107 Britsche officieren en 1269 Brit sche onderofficieren en manschappen, die bij Dieppe gevangen genomen zijn, na bekendmaking der redenen, in de boeien geslagen. Niet geboeid werden veldpredikanten, sanitair personeel, ge wonden en zieken. Op 8 October des avonds heeft het Britsche ministerie van oorlog bekend gemaakt, dat vanaf 10 October des middags hetzelfde aan tal Duitsche krijgsgevangenen in hand boeien en ketenen zal worden geslagen. Wanneer dat geschiedt zal het opper bevel dér weermacht vanaf 10 October des middags het drievoudige aantal Britsche krijgsgevangenen in de boeien slaan. De zeevaartschool «Abel Tasman* is uit Delfzijl overgeplaatst naar Enkhuizen. De leerlingen tijdens een les in kompas- afpeiling Polygoon-v. Bilsen-Pax Holland m door ons te voegen in schablone-oplossin- gen. Neen, deze krijgen slechts hun waar de, wanneer zij waarlijk nationaal zijn, dat wil zeggengedragen door en ge sproten uit de eigen volksgemeenschap. Want daarin zal zich metterdaad een zuiver socialisme kunnen baanbreksn, om een veel gebruikt en ten onrechte in veler oog corrupte benaming te bezi gen, daarin zal een volksch socialisme tot ontwikkeling kunnen komen. Zoo zal dus de toekomst Nederland een gewijzigd leven geven op het binnen- landsch terrein, voor wat betreft de in richting van de volkshuishouding alsmede voor wat betreft de arbeidsgemeenschap, maar zg zal, gelijk in het ter gelegenheid van het tienjarig bestaan der N.S.B. ver schenen gedenkboek „Voor Volk en Va derland" wordt betoogd, als gevolg van de ontwikkeling der Europeesche revo lutie ook de internationale verhoudingen van alle Europeesche landen, en dus ook van Nederland ingrijpende veranderingen doen ondergaan. Wie zich deze waarheid realiseert, die zal zich aan de conscequenties van 't tijd- gebeuren niet langer kunnen en mogen onttrekken. Een der karaktertrékken van het Ne derlandsche volk is zijn positief gerichte critische inslag. Het is niet de ongunstig ste trek van den NederlandscRen aard, al zij toegegeven, dat een critische hou ding soms leidt tot een ongemotiveerd vooroordeel. Maar als karaktertrek heeft deze critische zin gevormd mede als hg is onder den invloed en de doorwer king eener Calvinistische levensovertui ging er zeer veel toe bijgedragen, om ons volk in zijn kern gezond en sterk te houden. Hij kan, binnen de door zijn oorsprong gegeven begrenzingen, op de hierboven aangegeven ontwikkeling in velerlei op zicht bevruchtend werken. Immers een criti3che levenshouding vooronderstelteen openstelling voor nieuwe gedachten en op vattingen. Zonder die is zg ondenkbaar en volstrekt onvruchtbaar, is de critiek critiekloos geworden. Het Nederlandsche volk zal uit dit tijd- gebeuren gelouterd tevoorschijn treden, maar 't zal reeds thans tegenover de groo te vraagstukken, weüke onze samenleving beroeren, positie moeten kiezen. Niet in een critiekloos afwijzen want dat is on-Nederlandsch maar, in de erken ning van de verwrongenheid der verhou dingen, zich bezig houden met de denk beelden en met de ideeënwereld, welke aan de vorming eener nieuws Europee sche samenleving ten grondslag liggeiï. Uit de overweging daarvan kan de bouw stof tevens vergaard worden voor een ware en hechte Nederlandsche volksge meenschap. Daarin zal de horizon ver ruimd wórden en zullen in sociaal en in nationaal opzicht allen die van goeden wille zjjn geborgen mogen weten. De behandeling van Duitsche krijgsgevangenen. Naar in de Wilhemstrasse te Berlijn ver klaard werd, blijft men van Engelsche zijde de met documenten gestaafde Duitsche constateeringen over de behandeling van Duitsche krijgsgevangenen ontkennen, ten einde zich aan een duidelijk standpunt te onttrekken. Zelfs gaat men er in Engeland toe over, met vergeldingsmaatregelen te dreigen. Onder deze omstandigheden acht men het in Berlijnsche politieke kringen waarschijnlijk, dat de rgksregeering het in haar be-.it zijnde documentenmateriaal zal publiceeren en daarmede aan de wereld het bewgs zal leveren, hoe het gesteld is met de Engelsche houding tëgénover krijgsge vangenen en wat men moet denken van Britsche pogingen tot ontkenning. Engelsche kruiser tot zinken gebracht. Volgend een extra-bericht van den Brit- schen nieuwsdienst heeft het Britsche mi nisterie van marine medegedeeld, dat de kruiser Conventry tot zinken is gebracht. De Coventry had een waterverplaatsing van 4290 ton. Hij voerde 10 stukken lucht afweergeschut van 10,2 cm. en 16 van 4 cm. Het schipwas gebouwd als luchtaf- weerkruiser. In vredestijd telde de beman ning meer dan 400 koppen. VIER KOOPVAARDIJSCHEPEN VERLOREN GEGAAN. Naar het Amerikaansche departement van marine bekend maakt, zijn vier koop vaardijschepen in de Oostelgke wateren van de V. S. en in de Caraibische Zee verloren gegaan. Een dezer schepen, een Britsche vrachtboot, werd reeds begin September in de Caraibische Zee tot zinken gebracht. Alle vier schepen hadden ladingen grond stoffen aan boord voor de Amerikaansche bewapeningsindustrie. ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT. Het Italiaansche weermachtbericht van Vrijdag luidt als volgt Aan het front van EI Alamein geringe gevechtsactiviteit. Gisteren is een Hurri cane door het vuur der automatische wa pens van infanteristen der divisie Folgore neergeschoten. De Zuid-Afrikaansche vlieg tuigcommandant werd gevangen genomen. Een ander vliegtuig is door infanteristen der zelfde formatie getroffen. Het stortte in de omgeving van Himat neer. In den middag van 7 October hebben Britsche vliegtuigen in scheervlucht ondanks het zichtbare herkenningsteeken sanitaire af- deelingen van de divisie Folgore onder mi- trailleurvuur genomen, waardoor drie doo den en twaalf gewonden onder de patiënten vielen. STUUR TIJDIG UW KINDERBIJSLAGLIJST IN. Het blijkt, dat de arbeiders, die voor kinderbijslag in aanmerking komen, er nog steeds niet allen van op de hoogte zijn, dat bij niet tijdig indienen der betref fende Igsten het recht op den' kinderbijslag komt te vervallen. Het betreffende wetsartikel bepaalt, dat de bgslag verjaart, indien de lijsten niet binnen vier maanden na het kwartaal, waarvoor bgslag wordt aangevraagd, zijn ingediend. Bij de uitbetaling over het eerste kwartaal van dit jaar moest voor het eerst met deze bepaling rekening wor den gehouden. Men heeft echter aangeno men, dat nog niet alle rechthebbenden hier van op de hoogte waren en heeft aan velen, die met de inzending van hun Igsten te laat waren, alsnog hun bijslag uitbetaald. Bij de uitkeering over het tweede kwar taal zal men echter de betreffende wette lijke v. rscliriften streng toepassen. Op 1 November a.s. loopt de termijn van indiening voor de lijsten over het tweede kwartaal van 1942 af, dus over de maanden April, Mei en Juni. Belanghebbenden dienen er dus voor te zorgen, dat de lijsten over het tweede kwartaal op tijd, dus uiterlijk op 31 Octo ber a.s., bij het betrokken orgaan volledig ingevuld zgn ingezonden. Pantserafweergeschut in den itrijd tijdens de hevige straatgevechten in Stalingrad. Huis voor huls moest in harde worsteling genomen worden riv Heine-L/Y-K-r n m Duitsche vliegtuigen bestoken Britsche landingsbooten. Van Duitsche militaire zgde wordt mede gedeeld Donderdagavond hebben Duitsche ge vechtsvliegtuigen een aanval gedaan op het Westelijke deel van de Lyme baai aan de Britsche Zuidkust. Vanuit een hoogte van slechts enkele meters werden bommen neer geworpen op de in de monding van de Are voor anker liggende landingsbooten. Het hevige afweervuur van het Britsche lucht doelgeschut en mitrailleurs kon niet voor komen, dat onze gevechtsvliegers in scheer vlucht tot den aanval overgingen. Nadat de bommen waren neergeworpen, keerden de vliegtuigen opnieuw terug en beschoten de reeds zwaar beschadigde booten met de boordwapens. Daarop keerden de gevechts vliegtuigen, zonder gehinderd te worden door de Britsche luchtdoelartillerie, op hun steunpunten terug. Britsche luchtaanval op Belgisch en Fransch kustgebied. Het opperbevel der Duitsche Weermacht deelde Vrijdag mede: In den loop van den ochtend heeft de Britsche luchtmacht met talrijke viermoto rige gevechtsvliegtuigen, die begeleid wer den door een groot aantal jachtvliegtuigen, aanvallen ondernomen op het Belgische en Noord-Fransche kustgebied. Op groote hoogte drongen de vijandelijke - bommen werpers, waaronder ook vliegtuigen van Amerikaansch type waren, onder gebruik making van de sterke bewolking, van Ret Westen uit het kustgebied binnen. Lucht- dioelartillerié der luchtmacht en van de marine verdreef de vgandelgke bommen werpers van voor den oorlog belangrijke installaties. Duitsche jagers, die onmid dellijk gestart waren, deden vermetele aan vallen op de formaties Britsche jachtvlieg tuigen, die voortdurend in de nabijheid der viermotorige gevechtsvliegtuigen bleven. Volgens tot nu toe door het opperbevel der Weermacht ontvangen berichten wer den in verbitterde luchtgevechten door de jagers een aantal viermotorige bommen werpers neergeschoten. Er bevonden zich enkele vliegende forten onder. Gezien de groote hoeveelheid toestellen door de Brit sche luchtmacht gebruikt, staat de door de bommen aangerichte schade niet in verhou ding tot de vijandelijke verliezen. Daar de meeste bommen woonhuizen in kleine plaatsjes troffen, zijn'er onder de Belgische en de Fransche burgerbevolking dooden en gewonden te betreuren. ARBEIDSDIENST EN AARDAPPELOOGST. THANS 2000 MAN INGEZET Terwijl drie weken geleden ongeveer duizend arbeidsmannen in de provincie Drente werden ingezet voor hulpverleening aan de boeren bij het aardappelrooien, is hun aantal thans aanzienlijk uitgebreid. Het 3e korps ontving een versterking van zeshonderd man en ook in de overige aard- appelgebieden van Nederland togen talrgke N.A.D.-afdeelingen aan het werk ten be hoeve van de Nederlandsche voedselvoor ziening. Hierdoor werd de arbeidsdienst- inzet totaal op ruim 2000 man gebracht. De arbeidsmannen trekken nu om half acht uit en komen eerst om half zeven des avonds in het kamp terug. Ieder, die eenig inzicht heeft omtrent landarbeid, kan be grijpen, wat een dergelijke inzet voor men schen, die aan het werk niet zijn gewend, beteekent. Of de eigenlijke taak van den arbeids-. dienst voor de jongemannen daaronder lijdt? Misschien voor zoover het de uiter lijke vormen betreft, maar de arbeids dienstgedachte wordt thans beleefd als nog nimmer te voren. Nu heeft de N.A.D. de gelegenheid om te toonen. wat zijn devies „ick dien" ten behoeve van het geheele Ne derlandsche volk inhoudt en thans bestaat voor "hem de mogelijkheid om zich de meer dan gerechtvaardigde waardeering van alle Nederlanders, niemand uitgezonderd, te verwerven. De arbeidsmannen zelf? Hoe vinden zij hun nieuwe „werkobject?", waarbij zij ge zamenlijk een overhands stijgende presta tie (thans 3- millioen kilo per week) be halen? - Het laaiende enthuosiasme van de eerste week is er thans, na de intensieve ken nismaking met dit zware boerenwerk, grootendeels uit, maar daarvoor is in de plaats gekomen een volledig begrijpen van de noodzakelijkheid om het Nederlandsche volk op deze aardappelvelden bg te staan. RANTSOENEERING VAN BROOD EN MELK IN ZWITSERLAND. De rantsoeneering van brood en melk in Zwitserland treedt op 15 October a.s. in werking. NIEUWE PUNTEN VAN TEXTIELKAART GELDIG. Met ingang van 12 October 1942 kunnen van alle textielkaarten, welke per 1 No vember 1941 zijn uitgegeven, de punten 21 tot en met 40 voor den aankoop van tex tielproducten worden gebruikt (zooals be kend zijn de textielkaarten voor kinderen beneden den leef tg d van 1 jaar reeds vol ledig geldig). Bovendien kunnen met ingang van 12 October, tegen gelijktijdige afgifte van het vereischte aantal punten, kousen en sokken worden gekocht op alle niet geldig ver klaarde kousenbonnen, welke bestemd zijn voor den aankoop van kousen en sokken, met uitzondering van skisokjes en van kou sen en sokjes voor kinderen beneden den leeftijd van 3 jaar. Skisokjes en kousen en sokjes voor kinderen beneden de 3 jaar moeten in alle kwaliteiten, welke voorradig zijn, worden afgeleverd alleen op punten doch zonder kousenbonnen. Contributie amusements- en orkestmuslcl. INSTELLING VOORZIENINGSFONDS. De president der Nederlandsche kuituur kamer heeft bepaald, dat op 11 October a.s. aan alle ontspannings- en orkestmusici, een voorloopig lidmaatschapsbewgs zal worden uitgereikt, terwgl van dien datum af met de inning van de voor deze groep kultuurwerkeio vastgestelde contributie zal worden aangevangen. Tevenj heeft de president ingesteld een voorzieningsfonds, met de uitvoering waar van het hoofd der afdeeling sociale zaken der Nederlandsche kuituurkamer is beiast. Het doel van dit fonds zal zijn het verschaf fen van Uitkeering bij werkloosheid, onder steuning in bijzondere gevallen, overlgdens- en begrafenisuitkeering, enz. Alle ontspan nings- en orkestmusici worden automatisch lid van het voorzieningsfonds. Voor de leden van den voormaligen Ne- derlandschen toonkunstenaarsbond geldt het volgende Zij die van den datum van opheffing van den Nederlandschen toon kunstenaarsbond, 29 Juni j.l. tot 10 Octo ber 1942 geen contributie hebben voldaan, zullen op een daartoe gesteld verzoek als nog in de gelegenheid worden gesteld, deze binnen een bepaalden termgn te voldoen, waarna zg hun rechten zullen behouden. Zij, die zich als lid van het N.A.F. heb ben doen inschrgveft. zullen per 11 October 1942 door de Nederlandsche kuituurkamer- worden opgenomen. Ten aanzien van de uitreiking van de voorloopige lidmaatschapskaarten der Ne derlandsche kuituurkamer wordt er in het belang van betrokkenen de aandacht op gevestigd, dat alle tot bovengenoemde groepen behoorende musici, die op 17 Octo ber 1942 niet in het bgzit gesteld zijn van bedoeld bewijs, zich onmiddellijk dienen te wenden tot de Nederlandsche kuituurka mer, afd. ledenregistratie, 2de Van .den Boschstraat 46, Den Haag. Bij uitoefening van het beroep zonder een op naam gesteld voorloopig lidmaatschaps bewgs zal men zich aan een strafrechte lijke vervolging blootstellen. Aan de familieleden van Ned. vrijwilligers. IN DE WAFFEN-SS EN HET LEGIOEN. Het SS-Ersatzkommando deelt ons mee: Door de geweldige toename van vrijwilli gers voor de Waffen-SS en het legioen Ne derland, wordt het aantal te verzenden brieven en pakjes steeds grooter. Dit is een verheugend teeken, echter moet er ook voor gezorgd worden, dat de vrijwilligers inderdaad hun post zonder vertraging ont vangen. In het belang van een goede en snelle postverzending wordt dringend ver zocht van hët onderstaande goede nota te nemen Pakjes moeten zoo goed mogelijk ingepakt worden, het liefst in stevig car ton. Verzend nooit artikelen, die aan be derf onderhevig zgn, bijv. fruit. Ook niets wat breekbaar is, bijv. potten jam of glas werk. Bedenk, dat het pakket een lange reis heeft af te leggen. Schrijf vooral dui delijk naam en adres, doet men dit niet, dan is het gevolg dikwijls niet aankomen of in ieder geval veel vertraging. Brieven en pakjes moeten geadresseerd worden als volgt An das SS-Ersatzkommando. Nederland, Den Haag, Stadhouderslaan 132. Te zenden aan Rang Naam Veldpostnummer of adres Indien u dezen weg volgt, is dit een garantie, dat onze vrijwilligers hun post zoo snel mogelgk in hun bezit krygea.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1