PROVINCIALE ZEEUW5CHE COURANT ZATERDAG 26 SEPT. 1942 Duitsche terreinwinst in den Kaukasus. Maatregelen tegen speculatie op de effectenbeurs. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 1 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent ADVERTENTIEPRIJS Per m.m. 14 cent, min. per adv. f 2.30. BU abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 65 ct., iedere regel meer 13 ct., dienstaanvr. en dlenstaanb. resp. 55 en 11 ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 15 woorden 30 ct, elk woord .meer 6 ct, bij vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE. GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN 185ste JAARGANG NUMMER 226 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale ZeeuwscLe Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche Kaai 29 Redactie telefoon 8521, na kantoortijd telef.' 3454. Administratie telef. 3541. GOES: Red. en Admlnistr. Turfkade 15, teL 2863. na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45. tel. 224 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45. telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 35. tel. 21 Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte Vrijdag hekend In het gebied van den Kaukasus hebben Duitsche en verbonden troepen in aanvallen op hardnekkig verdedigde stellingen nieuw terrein gewonnen en verscheidene tegen aanvallen afgeslagen. Bij de bestrijding van scheepsdoelen voor de Kaukasische kust zijn twee vrachtschepen door bomtreffers zwaar beschadigd. In het stedelijk gebied van Stalingrad namen de aanvalstroepen in taaien strijd om de huizen verdere ver sterkte steunpunten. Ontlastingsaanvallen op het Noordelijke afgrendelingsfront wer den in harde gevechten afgeweerd en daar bij zyn 36 tanks vernield. Vliegvelden ten Oosten van Stalingrad zijn bij dag en bij nacht gebombardeerd. Nachtelijke bom aanvallen staken wederom olietanks bij Saratow in brand. In het mondingsgebied van de Wolga en ten Oosten van de rivier zijn twee tankbooten in den grond geboord, twee vrachtschepen werden beschadigd en een munitietrein werd tot ontploffing ge bracht. Aan het Donfront sloegen Italiaan- sche troepen een poging van den vijand om de rivier over te steken, af. Bij Woronesj herhaalde de vijand zijn vergeefsche aan vallen. In den centralen en noordelijken frontsector werden de eigen aanvalsacties voortgezet. Vijandelijke tegenaanvallen en plaatselijke aanvallen van de bolsjewieken ten Zuidoosten van het Ilmenmeer zijn in het afweervuur ineengestort. In het Oosten van de Middellandsche Zee heeft een Duitsche duikboot een trans portzeilschip in den grond geboord. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht storingsvluchten onder nomen over de Oostzee en de Noordzee. Nachtjagers hebben één vliegtuig, marine afweergeschut en voorpostenbooten hebben vijf Britsche vliegtuigen neergeschoten. Na doeltreffende aanvallen in scheervlucht van lichte Duitsche vliegtuigen overdag op militaire doelen aan de Zuidkust van Enge land is in den afgeloopen nacht aan de Zuidkust van Engeland een verkeersknoop punt in het Zuidwesten van het eiland met bommen bestookt. Bij krachtige vijandelijke ontlastingsaan vallen in het gebied van Stalingrad heeft zich de Brandenburgsche 76e divisie infan terie bijzonder onderscheiden. DE STRIJD OM STALINGRAD. Duitsche aanvalstroepen zyn op ver scheidene plaatsen na zwaren strijd tot aan de Wolga doorgedrongen, zoo wordt ter aanvulling van het weermachtbericht vernomen. De groote Gpoe-kazerne aldaar, graansilo's, bestuursgebouwen en scholen, die als gevolg van de Duitsche luchtaan vallen grootendeels tot puinhoopen zijn uitgebrand, worden nog steeds tot het laatste toe door de bolsjewieken verde digd. De superioriteit van de Duitsche lucht macht, die den benedenloop van Astrakan tot Saratof en het verre achterland ten Oosten van de Wolga beheerscht met de zwaarste bombardementen op schepen, olietanks, pakhuizen en munitietreinen zal het lot van Stalingrad beslissend influen- ceeren. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben bij de gevechten in het gebied van Rzjef bijzonder doeltreffende aanvallen gericht op het vijandelijke spoorwegknooppunt Torsjok. Hierbij werden verscheidene treinen en opslagplaatsen door voltref fers verwoest en de rails op verscheiden© plaatsen onderbroken. Door de uitschake ling van deze belangrijke verkeerswer- ken werd den vijand de aanvoer van troe pen en materiaal in belangrijke mate be moeilijkt. Duitsche jachtvliegtuigen scho ten in dit gebied 13 vijandelijke machines De gevechten om Stalingrad, huis is een vesting Infanterie in stormaanval op Stalingrad, leder PK Seiboldt-PBZ-R-P H m In Weenen werd op 14 September de Europeesche Jeugdbond gesticht Hoofd- stormer C. van Geelkerken zet voor Nederland zijn handteekening onder het stichtingsprotocol. Naast hem de jeugdleider van Noorwegen, minister Stang Polygoon-fotodienst NSB-Hazewinkel-Pax Holland m De aanvallen op het convooi In de Noordelijke IJszee. In een ooggetuigeverslag van den specia- len correspondent van Reuter over den grooten aanval op het Engelsch-Ameri- kaansche convooi in de Noordelijke IJszee wordt gezegd, dat dit convooi het grootste was, dat ooit naar de Sovjet-Unie is ver trokken. De correspondent zegt, dat hij den hevigsten torpedo- en bomaanval van dezen oorlog heeft meegemaakt. Hij beschrijft den slag als een hel van granaten, kogels en lichtspoormunitie. Overal zag men zwarte, blauwe, bruine en grijze rookwolken, ter wijl de lucht vervuld was van het ronken der vliegtuigen, het uiteenbarsten der gra naten en het ontploffen der torpedo's, die haar doel troffen. De correspondent ver klaart lof te moeten hebben voor de stout moedigheid der Duitsche vliegers en de vastberadenheid, waarmede zij hun aanval len ondernamen. Soms vlogen de toestellen op mast- of zelfs op dekhoogte. Op de terugreis had de Engelsche admi raal den correspondent gevraagd: „Nu, Reuter, was je erg bang?" „Ja, soms heel erg", was het antwoord „Ik ook", zeide de admiraal, „en ieder, die beweert dat hij niet bang was, is een opsnijder". De correspondent eindigt zijn verslag met de verklaring, dat de verliezen van het convooi geheim moesten blyven. Britsche torpedojager vergaan. De Britsche torpedojager „Somali" is volgens een officieel bericht der Britsche admiraliteit, weergegeven voor den En- gelschen nieuwsdienst, bij de aanvallen op het tweede uit Noord-Russische havens terugkeerende convooi tot zinken ge bracht. De regeeringsvorm In Noorwegen. In het kader van den te Oslo begonnen achtsten partijdag heeft de Noorsche mi nister-president, Quisling, een rede gehou den over regeeringsvorm en leiding in Noorwegen. De toekomstige oubouw van den staat zal een Riksting als politieke volksverte genwoordiging omvatten, alsmede een Kul- tuurting en een economisch ting als vak organen. Deze zullen alle drie staatsorga nen zijn, zoodat het lidmaatschap van de Nasjonal Samling geen voorwaarde is om er deel van te kunnen uitmaken. Met de voorbereiding voor de vorming van het Riksting kan een aanvang gei. .akt wor den. Ook het kultuurting kan worden sa mengesteld uit vertegenwoordigers der ver schillende takken van het cultureele leven. Als adviseerend orgaan op het gebied van het cultureele leven kan het door de lei ding van den staat speciaal met bepaalde opdrachten worden belast. Het economisch ting zal worden samengesteld uit verte genwoordigers der verschillende economi sche organisaties. Het Riksting ztl' evenals het vroegere Storting bestaan uit 150 vertegenwoordi gers en 150 plaatsvervangers. Het zal geen parlementair college zyn, doch is bedoeld als politiek forum, dat adviseerend en eventueel bevestigend of besiuitnemend kan optreden. Japansche vlootstrijdkrachten op Atlantischen Oceaan. Het Japansche keizerlijke hoofdkwar tier heeft het volgende sensationeele com muniqué uitgegeven: Een deel van de Japansche vlootstryd- krachten heeft den Atlantischen Oceaan bereikt en neemt thans deel aan de stra tegische operaties in nauwe samenwer king met de vlootstrijdkrachten van de as. Gemeld wordt, dat een Japansche "duikboot, die op den Atlantischen Oceaan opereert, onlangs een bezoek heeft ge bracht aan een Duitsche vlootbasis en vervolgens weer naar de strategische wa teren is vertrokken. In het communiqué wordt er de nadruk op gelegd, dat deze operaties van de Japansche vloot op den Atlantischen Oceaan tezamen met de Duitsche vloot, hetgeen parallel gaat met de Duitsche vlootoperaties op den Indi- schen Oceaan van zeer groote beteekenis zijn, aangezien zulks duidt op eetn ge meenschappelijk optreden van de Japan sche vloot en de vloot van de asmogend- heden tegen de vijanden van de spilmo- gendheden. Het opperbevel van de Duitsche weer macht deelt hieromtrent mede: Krachtens de gemeenschappelijke oor logvoering ter zee door de landen van het Driemogendhedenpact, hebben Japan sche oorlogsschepen contact gezocht met de op den Atlantischen Oceaan operee- rende formaties van de strijdkrachten dér as. Nadat Duitsche vlootstrijdkrachten reeds sinds Japans deelneming aan den oorlog met Japansche eenheden op den Indischen Ooeaan samengewerkt hebben, is door het verschijnen van Japansche duikbooten thans voor het eerst ook op den Atlantischen Oceaan een samenwer king tot stand gekomen. Deze gebeurtenis is met betrekking tot de krijgsverrichtin gen van fundamenteele beteekenis. Eén der Japansche duikbooten is naar een Duitsch steunpunt uitgestuurd en inmid dels weer naar zijn operatiegebied ver trokken. De strijd op Madagascar. Naar Vrijdagavond officieel te Vichy is bekend gemaakt heeft de gouverneur-ge neraal van Madagascar. Anet. Tananarivo verlaten om in het onbezette deel van het eiland den verderen tegenstand te or- ganiseeren. Bij die gelegenheid heeft hij officieel een door radio Londen verspreid bericht tegengesproken, volgens hetwelk de Britsche troepen door de bevolking van Madagascar met vreugde waren ont vangen. Integendeel, de bevolking heeft de Engelschen bij hun intocht met een ijzig stilzwijgen ontvangen. De door den En- 'gelschen generaal Plaat reeds te Diego Suarez uitgevaardigde proclamatie kan niemand misleiden. Madagascar heeft geen vreemde hulp ndodig om te verzeke ren, dat het Fransch gebied wil blijven. DE EERSTE WINTERHULPCOLLECTE IN DUITSCHLAND. De eerste collecte voor de Winterhulp in oorlogstijd 1942-'43 heeft een buiten gewoon resultaat opgeleverd. Zondag 6 Sept. werd bijna 40 mill, mark opgehaald of ruim een derde meer dan vorig jaar. TITEL EN AANDUIDING VAN INGENIEUR. MAATREGELEN TER BESCHERMING THANS AFGEKONDIGD. In de staatscourant is opgenomen een besluit van de secretarissen-generaal van de departementen van opvoeding, weten schap en kuituurbescherming, van land bouw en visscherij en van justitie betref fende het voeren van opleidingsaanduidin- gen door afgestudeerden van wettelijk ge subsidieerde middelbare technische scho len en daarmee gelykgestelden en betref fende de bescherming van den titel en de aanduiding van ingenieur. Hierin wordt bepaald, dat als aandui ding achter hun naam mag worden ge voerd le. M.T.S. door bezitters van een getuig schrift van een krachtens de Nijverheids- wet gesubsidieerde middelbare technische dagschool 2e. A.M.T.S. door bezitters van een eind- getuigschrift van een gesubsidieerde mid delbare technische avondschool 3e. M.T. door bezitters van een getuig schrift, gelijkwaardig aan het onder le be doelde, dat is uitgereikt volgens art. 29, eerste lid, tweede alinea van de Nijver heidsonderwijswet 4e. T.S. door bezitters van een eindgè- tuigschrift van een krachtens die wet ge subsidieerde middelbare textieldagschool. Tot het voeren van den titel van inge nieur is bij uitsluiting gerechtigd a. Hij, die aan de Technische Hooge- school te Delft een van de in artikel 118 der hooger-onderwijswet genoemde diplo ma's heeft verworven, dan wel in het be zit is van een van de vóór 1 Januari 1904 verworven diploma's, genoemd in artikel 20 van de overgangsbepalingen der wet van 22 Mei 1905, staatsblad no. 141, (zoo als deze is gewijzigd bij de wetten van 9 Februari 1911, staatsblad no. 54, en 11 Juni 1921, staatsblad no. 782) b. hij, die aan de Landbouwhoogeschool te Wageningen het diploma van landbouw kundig ingenieur heeft verworven, dan wel in het bezit is van het vóór 9 Maart 1918 verworven diploma óf de voor dien datum behaalde akte, bedoeld in artikel 64, tweede lid van de wet tot regeling van het hooger landbouwonderwijs c. hy, die aan de Technische Hoogeschool te» Bandoeng het ingenieursdiploma heeft verworven d. hij, die aan een buitenlandsche instel ling van hooger onderwijs in de technische of de landbouwkundige wetenschappen een diploma heeft verworven, dat de secreta ris-generaal, gehoord den senaat van de technische hoogeschool te Delft, onder- scheidenlyk van de landbouwhoogeschool te Wageningen, heeft gekjkgesteld met de onder a of onder b bedoelde diploma's, op voorwaarde, dat de respectievelijk onder a en onder b bedoelde diploma's in het land, waar de betrokken buitenlandsche instel ling van hooger onderwijs is gevestigd, met de door deze instelling uitgereikte di ploma's zijn gelijkgesteld. 1. Hij, die gerechtigd is den titel van ingenieur te voeren, duidt dezen titel aan met ir. vóór den naam. 2. Hij is bevoegd achter den naam te plaatsen de letters c.i., b.L, w.i., wv.i., s.i., e.i., schi.i., m.i. of n.i.f naar gelang hij 't diploma heeft verworven van civiel-inge- nieur, bouwkundig ingenieur, werktuig kundig ingenieur, werktuigkundig inge nieur (richting vliegtuigbouwkunde), scheepsbouwkundig ingenieur, electrotech- nisch ingenieur, scheikundig ingenieur of technoloog, mijningenieur of natuurkundig ingenieur. 3. Hij is bevoegd achter den naam te plaatsen de letters I.I., indien hij het di ploma van landbouwkundig ingenieur of het daarmee gelijkgestelde diploma heeft verworven. Voorts is bepaald, dat op het departe ment van opvoeding, wetenschap en kui tuurbescherming een ingenieursregister wordt gehouden. In dit register wordt op zijn verzoek ingeschreven hy, die een verklaring over legt, welke is uitgereikt door een door den secretaris-generaal in te stellen com missie en welke verklaring inhoudt, dat de betrokkenen, zonder in het bezit te zijn van een der bovenbedoelde diploma's, naar het oordeel dier commissie geacht wordt regelmatig werkzaamheden te verrichten, welke in het algemeen aan gediplomeerden van de Technische Hoogeschool te Delft wórden opgedragen. Hij, die in dit register is ingeschreven, is gerechtigd dit aan te duiden door plaat sing van het woord „ingenieur" achter den naam. Op overtreding van bovenstaande rege len, ook of het in striid daarmede voeren van een titel of aanduiding, waarin het woord ingenieur onverkort of in welke af korting ook, voorkomt, staat een geld boete van ten hoogste 500 gulden, terwijl bij herhaling binnen een jaar hechtenis van ten hoogste twee weken kan worden opge legd. Hij, die zonder in het bezit te zijn van een der bovenbedoelde diploma's of van een verklaring voor inschrijving In het in genieursregister. thans een rang bekleedt, welke wordt aangeduid met het al dan niet in een samenstelling gebruikte woord van ingenieur, is gerechtigd deze rangaandui ding nog gedurende 6 maanden te voeïen. Dit besluit treedt heden in werking. De rijwielvordering stopgezet. De secretaris-generaal van het depar tement van binnenlandsche zaken maakt bekend, dat in overeenstemming met den weermachtsbevelhebber in Nederland de rijwielvordering ia stopgezet Degenen, die tot dusver nog niet een verzoek om vergoeding of het verkrijgen van een rijwiel hebben ingediend, kunnen (alsnog) tot uiterlijk 5 October 1942 een dergelijk verzoek hij den burgemeester van hun woonplaats indienen. Na 5 October worden deze verzoeken niet meer in behandeling genomen. Het verordeningenblad van 25 Septem ber bevat een besluit betreffende de aan gifte en inlevering van waardepapieren. Hierin wordt bepaald dat de secretaris generaal van het departement van finan ciën bevoegd is aan personen de verplich ting op te leggen, aandeelen en andere waardepapieren, welke geen vaste rente dragen, binnen een door hem te bepalen termijn bij een door hem aan te wijzen in stantie aan te geven, voor zoover zij deze waardepapieren na. 31 December 1941 heb ben verworven. Hij is bevoegd aan een per soon, die een dergelijk waardepapier heeft aangegeven, de verplichting op te leggen van de vervreemding van dit waardepapier binnen een door hem te bepalen termijn bij een door hem aan te wijzen instantie aan gifte te doen. De secretaris-generaal is bevoegd aan den eigenaar van dit waardepapier de ver plichting op te leggen of te doen opleggen, dit waardepapier op door hem vast te stel len voorwaarden te vervreemden en de uit die vervreemding voortvloeiende opbrengst op een door hem te bepalen wijze te beleg gen. De secretaris-generaal van het depar tement van financiën verstrekt de vol gende mededeeling Sinds den zomer van het jaar 1940 zijn verschillends maatregelen genomen, waar aan een drieledig doel ten grondslag ligt. 1. De speculatie, die het scheppen van inkomen zonder arbeid ten doel heeft, den kop in te drukken. In tijden, waarin de staat op ieder gebied van het bedrijfs leven er naar streeft, de prijzen stabiel te houden, kan het niet worden geduld, dat een groep speculanten de koersen aan de beurs telkens verder naar boven drijft. De prysdiscipline, die de staat van ieder een zonder onderscheid eischt, moet ook gelden voor de beurs. 2. Den kleinen bona-fiden bezitter van effecten te behoeden voor de misleidende uitwerking, welke de hooge koersen op hem konden uitoefenen en het hem ook in de toekomst mogelijk te maken de be legging van zijn spaargelden, voor zoover deze in aandeelen geschiedt, op een reëele basis te doen plaats hebben. 3. Den beurshandel in stand te houden, zulks in het belang van een geregeld ka pitaalverkeer en van de bij den beurshan del betrokken personen, waarvan een ge deelte bij het sluiten der beurs broodeloos zou worden. Het is te betreuren, dat er in Neder land onverantwoordelijke elementen zijn, Het generaal pardon. De centrale persdienst van het Neder- landsch Arbeidsfront meldt: Voor de laatste maal zy hier met na druk aan allen, die dit aangaat, het op 1 Mei 1942 afgekondigde generaal-par- don in herinnering gebracht. Tot en met 30 Septembera.s. kunnen voor hen, die op 15 Juli 1940 nog lid waren van een erkende vakorganisatie, by de berekening van de uitkeeringen, die het Nederlandsche Arbeidsfront krach tens zijn reglementen toekent, de eertyds betaalde bedragen ten volle meetellen, mits aansluiting bij het Nederlandsche Arbeidsfront voor 1 October 1942 plaats vindt. Thans is de mogelijkheid dus nog daar de vroeger gestorte contributies ten volle tot hun recht te doen komen. Wie zijn plicht tegenover zijn gezin begrijpt, wacht niet langer, doch sluit zich nog heden aan by het Nederlandsche Arbeidsfront. AANMELDING KADERLID NAT. JEUGDSTORM STOPGEZET. Gezien de honderden aanmeldingen uit bykans alle lagen der bevolking om zich in de toekomst in te zetten als kaderlid van den jeugdstorm, heeft het stafkwar tier besloten de aanmelding voorloopig stop te zetten. Het tydstip, waarop de gelegenheid tot aanmelding weer wordt opengesteld, zal nader bekend worden gemaakt. ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT. Het Italiaansche weermachtbericht van Vrydag luidt In Egypte artillerievuur en verkennings- bedryvigheid van luchtformaties. Vannacht hebben onze lange afstandsbommenwer- die achtereenvolgens een serie maatrege len noodzakelyk maakten en thans tot het afkondigen van de bovengenoemde verordening aanleiding gegeven hebben. In het jaarverslag van de Nederland sche Bank heb ik in myn kwaliteit van president dier bank in het byzonder ge wezen op de koerswaardeering van Indi sche aanreelen, die men inderdaad slechts als een uiting van pathologische specula tieneigingen kan bestempelen. De veror dening, die thans is gepubliceerd, schept een wapen tegen de groote speculanten, een wapen, dat tegen hen onbarmhartig zal worden gehanteerd, zoodra zulks nöo- dig is. Deze speculanten hebben de mo gelijkheid zich van het nemen van sanc ties vry te houden, door tydig dat ge deelte van hun bezit af te stooten, dat hun totaal aan inkoopen sinds 31 Decem ber 1941 tot 100.000 of daarboven heeft doen sty gen, berekend naar de geldende koersen op den laatsten beursdag vóór den eersten van de maand November en volgende maanden. De redelooze opeen- hooping van aandeelenbezit in handen van groote speculanten zal op deze wyze worden vermeden en daarmede zal mate riaal aan de markt worden gebracht, dat den tona-fiden kleinen belegger voor zy'n spaarpenningen een behoorlyke beleg gingsgelegenheid waarborgt. Deze kleine belegger heeft van de verordening hoege naamd niets te vreezen. De sanctie kan daarin bestaan, dat men de groote be zitters dwingt, om hun bezit aan de Ne derlandsche Bank te koop aan te bieden tegen den koers van 2 Maart 1942, waarop de meeste koersen ongeveer hun laagste peil na de bezetting van onze ge- bdedsdeelen in Oost-Azië door Japan, be reikten. De Nederlandsche Bank kan al dus tot de orde geroepen bezitters dwin gen deze minimum-opbrengst te beleggen in staatspapieren, die in een apart depót by de Nederlandsche Bank worden gege ven, en waarover de bezitter alleen met myn toestemming zal kunnen beschikken. Teneinde personen, die geneigd zouden zijn om deze bepalingen te ontduiken, te kunnen achterhalen, is het bankgeheim ten aanzien van dergelyke effecten-trans acties opgeheven en kan de secretaris generaal van byzondere economische za ken van cnediet-instituten alle inlichtin gen verlangen, die hy wenscht Personen, die op het ontduiken van deze bepalingen betrapt worden, kunnen bestraft worden met gevangenisstraf tot 5 jaar en/of een geldboete in onbeperkte hoogte. T oekomstmogelijkheden. Zooals bekend, organiseert het Lange- marck-Studium twee keer per jaar een serie schiftingskampen voor zy'n Candida- ten. Door sportbeoefening en door ge- meenschappelyk kampleven, door schrif- telyk werk en door lange gesprekken ont stond hier voor de kampleiding de moge lijkheid, inzicht te krijgen in de persoon- lykheid van den candidaat Zoo kan worden vastgesteld over welke verstandelyke gaven deze jonge mannen beschikken, in welke richting hun neiging •er begaafdheid gaan en in noeverre zy, wat hun innerlyk wezen betreft, geschikt zyn voor de positie die ze zich in de toekomst wenschen. Als candidaten tot een schiftingskamp worden jonge mannen tusschen 16 en 22 jaar toegelaten. Hun maatscliappelyke po sitie of welstand speelt geen rol, daar de Langemarck-opleiding gratis is, doch zy moeten zoowel gedurende de schifting als eventueel later in het Langemarck-Stu- dium steeds weer door de daad bewijzen, dat ty zoowel naar het verstand als naar het karakter tot de besten van ons olk be- hooren. Na een voorbereidende studie van 1 jaar of 2Vi jaar kunnen zij zich dan respectie velijk aan een middelbare valkschool of aan een universiteit bekwamen voor dat gene, wat ze altyd graag hadden willen worden, doch dat zy door de maatschap pelijke omstandigheden tot dusver niet konden bereiken. Inlichtingen over schifting en opleiding verstrekt het Langemarck-Studium, Waal«5dorTierweg 12, Den Haag. pers de basis Gibraltar aangevallen. Bran den werden veroorzaakt in de doelen. Alle "Vliegtuigen keerden op hun basis terug.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1