PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT DINSDAG 15 SEPT. 1942 De strijd om Stalingrad duurt voort. Congres van de Europeesche jeugd te Weenen. ABONNEMENTSPRIJS: 39 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 1 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Per m.m. 14 cent, min. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 16 regels 65 ct.. iedere regel meer 13 ct., dien staan vr. en dienstaanb. resp. 55 en 11 ct. Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—5 woorden 30 ct., elk woord meer 6 ct., bij vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE. VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 185ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 216 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale ZeeuwscLe Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) Redactie pa kantoortijd telefoon 678 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 3521, na kantoortijd telef. 3454, Administratie telef. S541. GOES: Red. en Administr. Turfkade 15, tel. 2863. na kantoortijd .tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 85, tel. 21 Italiaansche troepen aan den Don. Bolsjewistische batterijen, welke door vooruitgeschoven Italiaansche eenheden aan den Don buiten werking werden gesteld Orbls-Luce-Holland-Pax Holland m Mislukte Britsche landing bij Tobroek. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: „Ten Oosten van Noworossiinsk werd een versterkte hoogtestelling van den vijand genomen. Aan de Terek braken Duitsche troepen door nieuwe, taai verdedigde stel lingen en brachten den vgand ware, bloe dige verliezen toe. In het vestinggebied van Stalingrad drongen de aanvalstroepen van het leger in weerwil van bijzonder hevigen, door zwaar artillerievuur gesteunden tegenstand de versterkingen aan den rand van de stad binnen en werden beheerschende hoogten ten Noordwesten van het centra le stadsgebied stormenderhand veroverd. By vergeefsche tegenaanvallen verloor de vyand 29 tanks. Sterke formaties van de luchtmacht mengden zich in de gevechten en bestook ten versche bolsjewistische strijdkrachten ten Oosten van de Wolga met gopde uit werking. In den nacht werden vliegvelden ten Noorden en Oosten van de stad ge bombardeerd. Aan het Don-front werd door Duitsche- en Hongaarsche formaties een aanvalsope- ratie succesvol uitgevoerd. Herhaalde te genaanvallen van den vijand werden in he vige gevechten met medewerking van de luchtmacht afgeslagen; 13 tanks werden vernietigd. In het gebied van Rzjef stortten ook Zondag door zware artillerie en tanks ge steunde vijandelijke aanvallen ineen. Ten Zuiden van het Ladogameer mis lukten verscheidene plaatselijke aanvallen van den vijand gepaard met levendige we- derzijdsche activiteit van artillerie en in de lucht. Zondagnacht vlogen bolsjewistische vliegtuigen boven de Oostelijke gebieden. Door enkele lukraak neergeworpen bom men ontstond geringe materieele schade. Na storingsvluchten overdag zonder eenige uitwerking boven West-Duitsch- land hebben formaties van de Britsche luchtmacht in den nacht van 13 op 14 September een terreuraanval gedaan vooral op de stad Bremen. De burgerbe volking leed verliezen. In de woonwijken der stad ontstonden branden, materieele schade en schade aan gebouwen. O.a. wer den verscheidene kerken, ziekenhuizen en cultuurmonumenten getroffen. Volgens de totdusvër ontvangen berich ten werden 14 der aanvallende bommen- verpers neergeschoten. In den nacht van 12 op 13 September VAN GEELKERKEN SPREEKT. DE A.N.P.-corresppndent meldt Er is wel geen stad in Europa, die meer in aanmerking komt voor het houden van esn stichtingscongres van het Europeo- sche jeugdverbond dan Weenen, dat reeds zoovele historische congressen heeft ge herbergd. Het Weensche congres besliste ook na den val van Napoleon over het lot van Europa. Het congres, dat thans te Weenen wordt gehouden, is voor de toekomst van Europa evenzeer van niet te onderschat ten beteekenis, al zijn de uiterlijke om standigheden thans gansch anders dan in 1815. Toen schiepen oude, vergrijsde staatslieden, die op den grondslag van den machtsopbouw een Europeesche staatsorde. Thans is de jeugd uit geheel Europa bijeengekomen om als gelijkgerechtigde mede te werken aan den opbouw van een nieuw Europa. Voor het eerst in de ge schiedenis bepaalt een jonge generatie haar toekomstig lot. Maandag zijn. de jeugdleiders der Eu ropeesche volkeren tezamen gekomen om voor de geheele wereld op plechtige wijze te getuigen van hun vaste besluit te wa ken voor de eenheid van Europa. Over de toekomst van Europa wordt op de slagvelden van dezen oorlog beslist. De zin van het Europeesche jeugdverbond is het er voor te zorgen, dat de offers, die in een strijd voor een nieuw geordend, vreedzaam en eensgezind Europa gebracht worden,niet vergeefs zijn. De wereld zal in heit spiegelbeeld van het jeugdverbond, dat te Weênen gesloten wordt, een weer gave zien van de toekomstige orde van Europa. De eenwording van Europa heeft mét de stichting van het jeugdverbond een nieuwen impuls gekregen. Het jeugdcongres te Weenen kan in zekeren zin beschouwd worden als een antwoord op de jeugdcongressen. die in den loop van dit jaar eerst te Moskou, toen te Londen en laatstelijk te Washing ton zijn gehouden. Te Weenen komt echter een jeugd bij een. die gedragen wordt door een gemeen schappelijk ideaal en daaraan haar kracht ontleent. Veertien landen zijn te Weenen verte genwoordigd, t.w. Duitschland, Italië, Ne derland, België met een Vlaamsche en Waalschs delegatie,, Bulgarije, Denemar ken, Finland, Kroatië, Noorwegen, Roe menië, Slowakije, Spanje en Hongarije. Portugeesche en Japansche gedelegeerden wonen het congres als waarnemers bij. De Nederlandsche delegatie staat onder leiding van de plaatsvervangend leider der N.S.B. en hoofdstormer van den Neder- landschen jeugdstorm, C. van Geelkerken, en prof. dr. Van Genechten. Tezamen vertegenwoordigen deze dele- gaties meer dan 40 millioen Europeesche jongeren tusschen tien en twintig jaar. De meeste der te Weenen aanwezige jeugdleiders hebben reeds aan het front gestaan en metterdaad bewezen alles veil te hebben voor de totstandkoming van een rechtvaardige wereldorde, waarvan vele en hooge onderscheidingen getuigen. trachtte een britsche landingstroep be staande uit 5 officieren, 1 onderofficier en 1 man aan de Fransche Kanaalkust ten Oosten van Cherbourg voet aan land te zetten. De nadering werd door de Duit sche afweertroepen onmiddellijk opge merkt. Zij namen den vijand orider vuur en brachten het landingsvaartuig door vol treffers tot zinken. Gevangen genomen werden: 3 Engelsche officieren en een Gaullistische marine-officier. Dood ge borgen werden een majoor, een onderoffi cier en een soldaat. In den sector van Tobroek trachtte de vyand Zondagnacht met gebruikmaking van vloot- en Iuchtstrijdkrachter op ver scheidens plaatsen san land te gaan. De ze poging is door het onmiddellijke ingrij pen van Italiaansche- en Duitsche troe pen mislukt. Twee vijandelijke schepen werden in brand geschoten. Een groot aantal gevangenen werd gemaakt. Duit sche jagers hebben 2 vliegtuigen in lucht gevechten neergeschoten. Vier andere vliegtuigen werden door de luchtdoelartil lerie van Tobroek vernietigd". Na den strijd om Noworossilsk. Inzake de gevechten om de oorlogshaven Noworissiisk deelt het opperbevel van de Duitsche weermacht de volgende eindresul taten mede de in het weermachtbericht van 8 en 9 September 1942 genoemde cij fers voor gevangenen en buit zijn nog ver der gestegen. In de periode van 21 Augus tus tot 11 September werden bij zeer zware, bloedige verliezen van den vijand in totaal 10.500 gevangenen gemaakt. Twee pantsertreinen, 16 tanks, 134 stuk ken géschut, talrijke lichte en zware infan- teriewapens. alsmede ander oorlogsmate riaal werd buitgemaakt of vernietigd. Zes schepen werden door artillerievuur tot zin ken gebracht. DE SLAG OM STALINGRAD. De slag om Stalingrad zal naar de mee ning van Londensche waarnemers een kri tiek keerpunt van den oorlog vormen, zoo meldt de Londensche correspondent van de Goeteborgs Posten. Van den afloop van den slag, zoo wordt verder gezegd, zal de geheele strategie der geallieerden afhan gen. Wanneer Stalingrad valt, dan doet dit ernstige gevolgen hebben voor de gealli eerden. Volgens Svenska Dagbladet verheelt men ook in Russische regeeringskringen zijn ongerustheid niet over het lot van Stalin grad en verkleint men niet de beteekenis van de contróle over de bencden-Wolga, welke met den val van Stalingrad verloren zou gaan. Da stichtingsbijeenkomst werd gehou den in het gouwhuis, het vroegere par lementsgebouw. In de zaal zelf hadden de verschillende jeugddelegaties plaatsgenomen, terwijl zich in de eereloge tal van vooraanstaan de persoonlijkheden bevonden. O.a. werd de openingsbijeenkomst bijgewoond door den Reichsorganlsationsführer, dr. Ley. Reichsjugendführer Baldur von Schi- rach begroette de eeregasbsn en de leiders der delegaties. De Italiaansche staatsjeugdleider en secretaris der fascistische partij, Vidus- soni, en de leider der Duitsche jeugd, Arthur Axmann, werden tot presidenten van hst Europeesche jeugdverbond be noemd. Op voorstel van Vidussoni werd Baldur von Schirach tot eerepresident benoemd, evenals óp een daartoe strek kend voorstel van Axmann de Italiaan sche minister van staat, Ricci, die inder tijd de eerste jeugdleider van Italië was. Vervolgens las Baldur von Schirach de namen voor van de leiders der verschil lende werkcommissies. De leider van den nationalen jeugd storm, Van Geelkerken, is benoemd voor het gebied van kunst en cultuur. Nadat aldus het geheele presidium benoemd was en wel voor den tijd van 3 jaar, voerden nog enkele leiders van de werkcommissies het woord. In een korte, door hartelijk applaus onderbroken verklaring, zeide Van Geel kerken het een eer te achten te Weenen aanwezig te zijn. Op de Nederlandsche jeugd rust de plicht zich een plaats in het nieuwe Europa te verwerven. Van Geelkerken wees op het groote verleden van Nederland en op de vooraanstaande plaats, die het steeds in Europa heeft in genomen. Het is aan de Nederlandsche jeugd deze traditie voort te zetten. De Nederlandsche jeugd staat voor nieuwe opgaven aangetreden en de nationale jeugdstorm is bereid om met de jeugd der andere landen samen te werken voor een nieuw Europa. Na de verklaringen der verschillende jeugdleiders hield Baldur von Schirach zün openingsrede. VESTIGINGSEISCHEN VOOR PIANO- EN ORGELHANDEL. In c.e staatscourant van 7 September 1942 is opgenomen een besluit van den secretaris-generaal van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart be treffende de uitvoering van de vestigings wet kleinbedrijf 1937. Hierbij wordt de vestiging van een in richting, bestemd of mede bestemd voor de uitoefening van den piano- en orgelhandel afhankelijk gesteld van een vergunning van de Kamer van Koophandel en fabrie ken. Deze vergunning wordt slechts ver leend, inc'-n wordt voldaan aan de in dit besluit omschreven eische^ v^i crediet- waardigheid, handelskennis Si vakbe kwaamheid. Dit besluit (vestigingsbesluit piano- en orgelhandel 1942) treedt op 8 September 1942 in werking. DUITSCHLAND OVERWINT OP ALLE FRONTEN. EXTRA BERICHT. NEGENTIEN SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT. Hoofdkwartier van den Führer, 14 September (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht deelt mede Duitsche duikbooten zijn, zooals reeds in het extra bericht van 13 Sep tember is aangekondigd, den 9en Sep tember 1942 midden op den Noorde lijken Atlantischen Oceaan gestuit op •een sterk beveiligd van Engeland ko mend convooi. In onafgebroken hevige gevechten hebben voor het grootste deel jonge duikbootbemanningen het convooj tot vandaag aan toe achter volgd en aangevallen en er 19 sche pen van tezamen 122.000 brt., alsmede twee torpedojagers en een corvet der vijandelijke beveiliging van tot zinken gebracht. Zes andere schepen werden door torpedotreffers zwaar bescha digd. Slechts klein, uit elkaar gesla gen deelen van het convooi konden ontkomen. CANADA MELDT SCHEEPSVERLIEZEN De Canadeesche autoriteiten hebben Maandag het verlies bekend gemaakt van het Canadeesche patrouillevaartuig Racoon met 38 koppen en het tot zinken brengen van vier koopvaarders. De Canadeesche publicatie spreekt van een verhooging in het tempo der activiteit der vijandelijke duikbooten. De minister van marine, Mc Donald heeft gezegd, dat de Racoon is verloren gegaan, terwijl zij als escorte dienst deed. Aangenomen moet worden, dat de geheele bemanning is omgekomen. Van de Ader ge noemde koopvaarders worden 100 officieren en manschappen verloren geacht. ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT. Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht maakt bekend: „Na een vrij lang voorbereiden, met een groot aantal vliegtuigen uitgevoerden luchtaanval ondernam de vijand in den nacht van Zondag op Maandag met ge bruikmaking van valschermjagers en lichte vlooteenheden in het gebied van To broek landingspogingen. De actie werd door zes oorlogsschepen, waaronder krui sers en torpedojagers, gesteund. Het on middellijke ingrijpen van de Italiaansch- Duitsche verdediging deed de vijandelijke poging mislukken. Twee oorlogsschepen werden in brand geschoten, een hiervan is later gezonken. Duitsche jagers schoten in een luchtgevecht 2 vliegtuigen neer. Vier andere vliegtuigen werden door de luchtdoelartillerie van Tobroek vernield. Het hospitaalschip „Arno" werd in den nacht van 9 op 10 September door een Britsch torpedovliegtuig aangevallen en op veertig mijl afstand van Tobroek, waar het gewonden aan boord zou nemen, tot zinken gebracht. Het hospitaalschip voer met vol licht en voerde de eveneens krach tig verlichte voorgeschreven teekenen van het roode kruis. Het grootste deel van het personeel, onder wie alle roode kruis- zusters, kon gered toorden. De familiele den van de slachtoffers zijn op de hoogte gebracht. DE AANVAL OP HET ITALIAANSCHE HO SPIT A ALSCHÏP. In aanvulling op het Italiaansche leger- bericht van Maandag wordt officieel te Rome medegedeeld Slechts enkele dagen na den arglisti- gen overval op het hospitaalschip „Aqui- leia", dat, na door machinegeweren be schoten te zrjn, alleen door een toeval aan een torpedo ontsnapte, is op 10 Sep tember, te 1 uur des nachts, deze onmen- schelyke daad herhaald tegen het hospi taalschip „Arno", dat getorpedeerd en tot zinken gebracht werd. Naast 4 matrozen vonden 23 roode kruis-soldaten bij de ver vulling van hun verheven plicht den dood. Deze aanval sluit zich aan bij een reeks andere, welke niet minder afschuw ver dienen. Zoo is verleden jaar het hospi taalschip „Po" in de haven van Valona door een vliegtuig getorpedeerd. In den nacht van 28 op 29 Juli 1942 werd het hospitaalschip „Citta di Trapani" enkele mijlen ten Noordwesten van Dsrna ge bombardeerd. Reddingsvliegtuigen, die de voorgeschreven teekens duidelijk droegen, zijn meermalen tijdens reddingsacties met machinegeweervuur bestookt en neerge schoten. Deze aanslagen, die met open lijke schending van de vrijwillig ondertee- kende internationale bepalingen zijn ge pleegd en den laat sten tyd steeds toene men, 3 in 42 dagen kunnen niet beschouwd worden als vergissingen of daden van enkelingen, maar schijnen voort te vloeien uit een nauwkeurig en bewust operatieplan. Keuringen voor Waffen SS en Vrijwilligerslegioen Nederland. NIEUWE KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt ons me de, dat vrijwilligers voor de Waf!fen-SS en het Legioen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoe gen teneinde gekeurd te worden 16.9.42 10 uur, Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, Markt 45 16 uur, Eindhoven, Huis Maria, Kruisstraat. 17.9.42 10 uur, Roermond, N.S.D.A.P., Swalmerstraat 6116 uur, Arnhem, We berstraat 16b. 18.9.42 10 uur, Hengelo, Deutsches Haus 16 uur, Zwolle, School Turfmarkt. 19.9.42 10 uur, Assen, Dienstgebouw, Vaart 161 14 uur, Groningen, Concert huis, Poelestraat. 20.9.42 10 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.9.42 10 uur, Amsterdam, School Iepen weg 13 16 uur, Utrecht, Wehr- Britsche vliegtuigen boven Duitschland. Briitsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht een aanval gedaan op een havenstad in Noord-Duitschland. Voorna melijk in woonwijken braken branden uit en ontstond er eenige materieele schade en schade aan gebouwen. Volgens tot dusver ontvangen berichten werden vier van de aanvallende machines neergeschoten. De Engelsche luchtaanval op Bremen. ïn aanvulling op het legerbericht ver neemt het D.N.B. nog De Britsche luchtmacht heeft, zooals reeds gemeld, Zondagnacht wederom een van haar bekende terreuraanvallen op de stad Bremen" uitgevoerd, waarbij slechts weinig militaire en ïndustrieele schade is aangericht, daarentegen woonwijken bui tengewoon te lijden hebben gehad. Het aantal van veertien neergeschoten aan vallende vliegtuigen, waarvan tót nu toe melding is gemaakt, en dat eventueel nog grooter kan blijken te zijn, vormt een hoog percentage van de in den strijd ge brachte toestellen. Daarbij moet in het oog worden gehouden, dat zeer vele vlieg tuigen als gevolg van de door sterk af- weervuur der luchtdoelartillerie en door nachtjagers opgeloopeii schade, hun steun punten niet meer hebben bereikt en on vermeld hun einde in de Noordzee hebben gevonden. Zeer opmerkelijk was de houdig der burgerbevolking van Bremen, die door voorbeeldige discipline in de organisaties der luchtbescherming tot spoedig herstel van de schade heeft bijgedragen. BOMMEN OP BULGAARSCHE STEDEN In een officieel communiqué over bom aanvallen op Bulgaarsche steden wordt ge zegd „In den nacht van Zondag op Maan dag vlogen vijandelijke vliegtuigen van niet-herkende nationaliteit over Bul- gaarsch gebied. Op eenige punten wierpen zij bommen op niet-militaire objecten. Onder de bevolking werden eenige perso nen gewond". Goed verduisterd goed beschermd. Helpt allen mede in uw omgeving de verduistering zoo goed mogelijk te doen zijn. Het is ons aller en u\o eigen levensbelang. Goed verduisterdgoed beschermd. Duitsche wacht aan de Wolga. Een machinegeweer-stelling op den hoogen Westelijken oever van de Wolga gericht tegen den vijand, die zich op den vlakken oever aan de overzijde van de rivier bevindt PK Heine-Ho St-P H m machtheim, Mariaplein. 22.9.42 10 uur, Amersfoort, Dienstge bouw, Kapelweg. 23.9.42 10 uur, Den Haag, Café Den Hout, Bezuidonhoutscheweg. Tijdens de keuringen voor de Waffen- SS en het Legioen kunnen zich ook die genen melden, die tot dé Germaansche SS Nederland (Nederlandsche SS) willen toetreden. Ruilen van stad- en landkaarten. ALLEEN MET OVERLEGGING VAN DE DISTRIBUTIESTAMKAART. Omtrent de „stad"- en „land"-kaarten, die thans bij de distributie zyn ingevoerd, bestaat bij het publiek eenig misverstand. Het blijkt niet overbodig te zijn, er nog maals op te wijzen, dat van de voedings- middelenkaarten met zwarten opdruk, (de kaarten dus, die in zoogen. „landgebied" zy'n uitgereikt) alleen de bonnen voor melk en taptemelk, boter en aardappelen in „stadgebied" niet geldig zijn. Alle andere bonnen van de „landkaart" (brood, vleesch, suiker enz.) zijn zoowel in de stad als op het land geldig. Dit laatste schijnt door sommige winke liers in de steden niet te worden begrepen, want er blijken bakkers of kruideniers te zijn, die bonnen met zwarten opdruk wei geren volkomen ten onrechte in ont vangst te nemen. Bewoners van het platteland, die een weekeind in de stad willen doorbrengen, of daar voor langeren tijd vertoeven, doen verstandig na te gaan, of de plaats, waar zij heen gaan, in „stadgebied" ligt. Het zyn namelijk niet alleen steden, die tot „stad gebied" behooren, maar ook dorpen, bij voorbeeld Oegstgeest, Wassenaar, Bever- -wijk -e.A in ieder g:eval doet men er goed aan en, voorkomt men ypor zichzelf onaan genaamheden en ongemak, wanneer men de distributiestamkaart naar de stad mee neemt. Zonder distributiestamkaart wor den in de tot stadgebied behoorende plaat sen beslist geen bonnen geruild. Ten overvloede vestigen wij er nogmaals de aandacht op, dat men met bonnen met rooden opdruk (dus bonnen van „stad- kaarten") overal terecht kan in de steden zoowel als op het platteland. Keuzebon voor vermicelli, maïzena enz. Op bon 386 van de bonkaart algemeen is voor de loopende distributieperiode al leen vermicelli, macaroni of spaghetti ver krijgbaar gesteld. Dit is geschied om de voorraden in evenwicht met het verbruik te brengen. Inderdaad is de wijziging van het systeem tot verstrekking van de keu zeartikelen maizena, sago, aardappelmeel, puddingpoeder, vermicelli, macaroni of spaghetti in overweging genomen, doch, naar men van bevoegde zijde mededeelt, staat nog niet vast, dat na September beurtelings een bon voor vermicelli en een bon voor maizena zal worden aangewezen. Verbruik uit eigen boomgaard toegestaan. Het is gebleken, dat het bericht, waar in onder meer werd bekend gemaakt, dat in boomgaarden of fruitteeltbedrijven de eetgelegenheden van fruit niet meer zyn toegestaan, alsmede dat de verkoop van fruit door telers rechtstreeks aan consu menten thans in het geheele* land is ver boden, tot misverstand aanleiding heeft gegeven. De meening heeft namelijk post gevat, dat het den'telers nu niet meer is toegestaan van hun oogst een deel voor eigen gebruik te bestemmen. Uitdrukkelijk wijst het rijksbureau voor de voedselvoor ziening in oorlogstijd er op, dat dit on juist is. De telers kunnen over dat ge deelte van hun oogst, dat zij voor eigen ge bruik noodig hebben, vrijelijk beschikken. HEX „SCHANDBORD" TE HILVERSUM WEER INGEVOERD. In opdracht van den burgemeester jhr. mr. E. J. B. M. von Bönninghausen, is in de gemeente Hilversum een oud gebruik uit vroeger eeuwen, nl. h<¥ „schandbord" weer ingevoerd. Aan den muur van het politiebureau in de Langestraat is een groot bord opgehangen, waarop te lezen staat „uw gezin wordt bedreigd door.^", waarna de naam van den overtreder, <ÈHe in het algemeen belang dient te worden gesignaleerd, wordt ingevuld, daaronder wordt een kort uittreksel van het ge maakte proces-verbaal opgehangen, waar in de burgemeester de aandacht vestigt op de gepleegde wandaden van den „ge- hangene". De eerste, die op het schandbord ver scheen, was een groentehandelaar uit Loosdrecht, die bij het venten te Hilver sum andijvie en groene kool tegen veel te hooge prijzen had verkocht. Hij. zal op dit „schandbord" worden opgevolgd door een ieder, die zich schuldig maakt aan zwarten handel, clandestiene slachtingen, prijsopdrijvingen en soortgelijke.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1