PH0VIMCIA1E ZEEUWSCHE COUPAKT DINSDAG 25 AUG. 1942 De strijd om Stalingrad is begonnen. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 6 cent AD VERTENTIEPRIJ S Per m.m. 14 cent, min. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 15 regels 65 ct-. Iedere regel meer 13 ct., dienstatnvr. en dienstaanb. resp. 55 en 11 ct. Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—5 woorden 30 ct, elk woord meer 6 ct., bij vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT. MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT UIT 185ste JAARGANG BLADZIJDEN NUMMER 199 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER, VLISSINGEN De BUREAUX van de Provinciale Zeeuwsche Courant zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Waistr. 58-60, iel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londenscbe Kaai 23 Redactie telefoon 3521, na kantoortijd telef 3454. Administratie teief. 3541. GOES: Red. en Administr. Turfkade 15, tel. 2863, na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaalstraat 45, tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admint- stratie Breed es traat 45, telefoon 102 BRES KENS: Dorpsstraat 35, tel. 21 Duitsche Infanteriedivisies zijn over den Don getrokken. Op het Drentse he land is de boer dadelijk na den oogst van de rogge begonnen met het gereed maken van den grond voor het tweede gewas. Deze landbouwer onder Ruinerwold maakt nog gebruik van een zeer ouderwetschen ploeg Van Buiten-Landstand-Pax Holland m Hot opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend In het gebied van den Kaukasus gaat de aanyal van de Duitsche en verbonden troepen in hevige gevechten in het ge bergte voort. Ten Noordwesten van Sta lingrad zijn Duitsche infanteriedivisies en snelle troepen, schitterend gesteund door de luchtmacht, over den Don getrokken en in een aanval naar het Oosten door zwaar versterkte vijandelijke verdedi gingsstellingen heengebroken. Aan het overige front aan den Don mislukten plaatselijke aanvallen van den vjjarid door den tegenstand van Italiaansche troepen. Spoorweginstallaties en transportbewe gingen in het achterwaartsche gebied van den vijand alsmede scheepsverkeer op de Wolga werden door de luchtmacht doel treffend bestookt. Ten Zuidwesten van Kaluga, ten Noord westen van Medyn en bij Rzjef werden vijandelijke aanvallen afgeslagen of in nauwe samenwerking met de luchtmacht reeds in de kiem gesmoord. Ten Zuidoosten van het Hmenmeer en voor Leningrad werden plaatselijke ter reinwinsten behaald en vijandelijke tegen aanvallen afgeslagen. Aan het front van de Noordelijke IJs zee vielen duikbommenwerpers troepen kampen op het Visschersschiereiland aan. De Sovjet-luchtmacht verloor Zondag in luchtgevechten 157 vliegtuigen. Negen andere werden door de luchtdoelartillerie neergeschoten of op den grond vernield. Acht eigen vliegtuigen worden vermist. In het Westen bestookten batterijen vèrdragend geschut van het leger mili taire doelen in het gebied van Dover. By storingsvluchten overdag wierpen enkele Britsche vliegtuigen brisantbommen op het Noordwest-Duitsche kustgebied. Lich te Duitsche gevechtsvliegtuigen veroor zaakten Zondag in den loop van den dag bij aanvallen in scheervlucht omvangrijke vernielingen in ds voor den oorlog belang rijke installaties aan de Engélsche Zuid oostkust. Zondagnacht bestookten Duitsche ge vechtsvliegtuigen een stad van de Brit sche bewapeningsindustrie in de Mid lands, alsmede voor den oorlog belang rijke doelen in Oost-Engeland met bri sant- en brandbommen. Er ontstonden talrijke branden en ontploffingen. Zooals in een extrabericht is medege deeld, hebben Duitsche duikbooten in het Oosten en Westen van den Atlantischen Oceaan, alsmede in de Caraibische Zee 17 schepen met een gezamenlyken inhoud van 107.000 brt. en twee transportzeil schepen tot zinken gebracht. Hiervan werden 11 schepen met een inhoud van 64.000 brt.a uit convooien vernietigd. Nog twee schepen werden getorpedeerd. Door DUITSCHLAND OVERWINT OP ALLE FRONTEN. EXTRA BERICHT. IN DEN GROND GEBOORD. Hoofdkwartier van den Führer, 24 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend Duitsche duikbooten hebben in het Oos ten en Westen van den - Atlantischen Oceaan en op de Caraibische Zee 17 schepen met een inhoud van 107.000 brt. en twee transportzeilschepen in den grond geboord. Daarvan werden 11 schepen met 64.000 brt. uit convooien vernietigd. Nog twee schepen werden getorpedeerd. Door het begin van afweer kon niet waargeno men worden, of zjj ondergingen. Twee Amerikaansche en een Britsche koopvaarder zijn, naar van militaire zijde verluidt, in de onmiddellijke nabijheid van de Oostkust van Amerika het slachtoffer geworden van de torpedo's van Duitsche en Italiaansche duikbooten. Een der in den grond geboorde schepen was een transportschip met koelinstallatie van vrij groote tonnage, dat fruitconserven voor de Amerikaansche weermacht aan boord had. Het tweede vaartuig had een lading rubber voor de Amerikaansche bewape ningsindustrie' aan boord. Naar United Press Rio de Janeiro meldt, is de Amerikaansche tankboot „Louisiana" nabij de Braziliaansche kust in den grond geboord. De Britsche vtootverliezen. ADMIRALITEIT VERMELDT 152 VERLOREN OORLOGSBODEMS. Na de vernietiging van het Britsche vliegkampschip „Eagle" en twee kruisers bij den recen ten aanval op een Engelsch convooi in de Middellandsche Zee, gingen er in Engeland stemmen op naar publi catie van de tot dusver door Amerikanen en Engelschen geleden verliezen aan oor logsbodems. De Britsche admiraliteit geeft thans een eerste opgaaf van 152 oorlogsschepen met een totalen inhoud van 631.400 brt. Onder deze 152 verloren gegan'e oorlogs bodems bevinden zich vijf slagschepen, 5 vliegkampschepen, 21 kruisers en niet minder dan 83 torpedojagers. Aan dit bericht voegt het D.N.B. nog toe Daar de werkelyke verliezen der Engelschen en Amerikanen aan oorlogs bodems meer dan 300 schepen bedragen, valt aan te nemen, dat de Britsche ad miraliteit binnenkort een tweede opgaaf zal verstrekken. De eerste gedeeltelijke Britsche bekentenis wordt dus een opmer kelijke bevestiging van de door de asmo- gendheden opgegeven cijfers aan torpe deeringen van Britsche en Amerikaansche oorlogsbodems. het begin van het afweer kon niet waar genomen worden, of zij ondergingen. DE BEDREIGING VAN STALINGRAD. In militaire kringen te Berlijn hecht men aan het feit, dat thans geheele divi sies infanterie alsmede snelle troepen in de groote bocht van den Don over den Don zijn getrokken, bijzondere beteekenis. In dit verband werd op desbetreffende vragen inde Wilhelmstrasse aan journa listen verklaard, dat hiermede thans de groote beslissingsstrijd om Stalingrad is begonnen. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt, dat uit het legerbericht blijkt, dat niet slechts bruggehoofden op den Oos- télijken oever van den Don gevormd zijn, doch dat zich daar reeds een belangrijke strijdmacht bevond. Niet alleen, dat hierdoor Stalingrad, waar een groot deel der Sovjet-Russische pantserwagens vervaardigd wordt, ern stig bedreigd wordt, ook de verbinding van de bolsjewistische troepen, die zich ten Zuiden van den door Don en Wolga gevormden „flesschenhals" bevinden, ver keert in gevaar. Het is niet bekend, waar zich de Duit sche troepen, die tusschen Don en Sal in Oostelijke richting zijn opgerukt, thans bevinden, doch het ligt voor de hand, dat ook deze een bedreiging voor Stalingrad vormen, en wel uit Zuidelijke richting. DUITSCHE VORDERINGEN IN DEN KAUKASUS. In het Westen en Noorden van den Kaukasus vorderen de Duitsche én ver bonden troepen goed, niettegenstaande het moeilijke terrein met zijn hooge berg ketens naast diepe kloven, waarin de bol sjewisten bovendien nog talryke ver sperringen hebben aangelegd. De Kaukasus, waarvan de hoogste top, de Elbroes, 5629 meter hoog is, wordt slechts door enkele wegen doorsneden. Het beste is de verkeerstoestand nog in het Westelijke deel, waar zich enkele spoorwegen bevinden, namelijk die van Krasnodar naar Noworosisk en die van Armavir naar Toeapse. De niet zeer talrijke passen liggen des winters onder de sneeuw en voor de troe pen biedt het terrein geringe verzorgings mogelijkheden, zoodat voorraden dienen te worden meegevoerd. Het Kaukasus-ge- bied omvat niet minder dan acht klimaat zones. Uit dit alles blijken de moeilijkheden, waarmede de Duitsche en verbonden troe>- pen bij hun opmarsch te kampen hebben, doch welke tot dusver niet hebben kun nen verhinderen, dat gestadig terrein ge wonnen wordt. Finsche Lotta's worden vertrouwd ge maakt met de morse-signalen. De standplaats is bereikt. De apparaten worden In gereedheid gebracht Transatlantic-Recla-SS-PK Wisniewskf- Pax Holland m DE ONLUSTEN IN INDIË. Radio New-Delhi maakt opnieuw melding van nieuwe onlusten in Indië. Zoo zijn er in de provincie Madras zware botsingen voorgekomen tusschen de bevolking en de politie. De werkende bevolking organiseer de optochten in Coimbatore, waarbij de po litie van haar vuurwapens gebruik maakte. In' Magintapali werden demonstreerende Indiërs met knuppels uiteengeslagen. Op verschillende plaatsen in de buurt van Be nares in de vereenigde provincies vielen nieuwe onlusten waar te nemen. In Bombay werd bij de uiteendrijving van een optocht van studenten een aantal demonstranten door de politie gearresteerd. OVERSTROOMING VAN DE GELE RIVIER. Uit Kaifeng in de provincie Honan wordt gemeld, dat 2.400.000 Chineezen getroffen zijn door de overstrooming van de Gele Rivier. Volgens een nader bericht zouden Tsjoengkingtroepen de dijken van de rivier hebben doorgestoken, waarbij nog zware regenval is gekomen, zoodat uitgestrekte deelen van de vlakte der provincies Honan en Anhoei overstroom den. In de ondergeloopen gebieden zijn geen sanitaire tegenmaatregelen genomen, zoodat epidemieën zijn uitgebroken. Door de nationaal Chineesche regeering zijn hulpmaatregelen ter hand genomen. EEN NIEUWE MINISTER VAN JUSTITIE IN DUITSCHLAND. BIJZONDERE VOLMACHTEN VOOR DR. THIERACK. Officieel wordt te Berlijn medegedeeld: De Führer heeft met het oog op de bij zondere beteekenis, welke in oorlogstijd gehecht moet worden aan de .rechtsple ging, besloten, den post van rijksminister van justitie, die sinds het overlijden van den rijksminister, dr. Gürtner onbezet was gebleven, opnieuw te bezetten. De Führer heeft daaro.n den president van het Volks gerichtshof, den gepensionneerden staats minister, dr. Thierack, die na het overne men van de macht tot aan het overnemen van de justitie in rijksbeheer Saksisch minister van justitie was, tot rijksminis ter van justitie benoemd. Tevens heeft de Führer professor dr. Schlegelberger, die belast was met de leiding der zaken van het ryksministerie van justitie, van deze functie ontheven en op zijn verzoek ge- pensionneerd. De Führer heeft den staats secretaris dr. Schlegelberger in een eigen handig geschreven brief zyn dank betuigd voor de diensten aan het Duitsche rijk be wezen en hem in het hoofdkwartier van den Führer ontvangen om persoonlijk af scheid van hem te nemen. Tot staatsse cretaris aan het rijksministerie van justi tie heeft de Führer den president van het Hanseatische Oberlandesgericht te Ham burg, senator dr. Rothenberger, en tot president van het Volksgerichtshof den staatssecretaris aan het ryksministerie van justitie, dr. Preisier, benoemd. Officieel wordt verder medegedeeld De Führer heeft den pas benoemden rijksminister van justitie, dr. Thierack, door het volgende besluit bijzondere volmachten verstrekt „Ter vervulling van de taak van het Groot-Duitsche rijk is een sterke rechtspleging noodzakelijk. Daarom machtig ik den rijksminister van jus titie en draag hem op om volgens mijn richtsnoeren en aanwijzingen in overleg met den rijksminister en chef der rijkskanselarij en den leider der partij-kanselarij een nationaal socia listische rechtspleging op te bouwen en alle daarvoor vereischte maatrege len te treffen. Hij kan hierbij van het bestaande recht afwijken". DR. FRANK ALLEEN GOUVER NEUR-GENERAAL VAN POLEN. De persafdeeling van de NSDAP maakt ten aanzien van het vorenstaande het vol gende bekend Dr. Frank, tot dusver lei der van den nat. socialistischen „Rechts- wahrerbund" president van de academie voor Duitsch recht en leider van het „Reichsrechtsamt", president van de aca demie voor Duitsch recht en leider van het Reichsrechtsamt der NSDAP, heeft dsn Führer verzocht, hem van deze func ties te ontheffen om zich volledig te kun nen wyden aan zijn taak als gouverneur- generaal. De Führer heeft aan dit verzoek gevolg gegeven en tot president van de academie voor Duitsch recht, alsmede tot leider van den nationaal socialistischen „Rechtswar rerbund" benoemd den pas be noemden rijksminister van justitie, dr. Thierack. Het „Reichsrechtsamt" van de NSDAP, de „Rechtsamter" voor de gou wen en districten, heeft de Führer ontbon den en de bestaande leiders der „Rechts amter" vcor de gouwen en districten toe gevoegd aan de „Stabsamter" der gouwen en districten. De nationaal socialistische „Rechtsberatungsstellen" blyven bestaan. Japansche bomaanvallen op Noord-Australië. Evenals op de voorafgaande dagen heeft de luchtmacht der Japansche marine Zon dag talryke plaatsen aan de kust van Noord-Australië met bommen bestookt Opnieuw werd groote schade aangericht, in Townsville, Port Darwin en Port Hedland. In de wateren van de Koraalzee, ten Oos ten van de Australische kust, is een vijan delijk transportschip van 5000 brt door bomtreffers tot zinken gebracht. Het schip had blijkbaar munitie aan boord, want het vloog nadat het getroffen was, met een enorme ontploffing in de lucht. Twee minu ten na den aanval was er van het schip niets meer te bespeuren. In verscheidene luchtgevechten boven, Noord-Australië werden in totaal 14 vijan- delijke vliegtuigen, waaronder zes van Amerikaansch type, neergeschoten. Slechts twee Japansche vliegtuigen zijn niet op hun steunpunten teruggekeerd. ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT. Het Italiaansche weermachtbericht van Maandag luidt als volgt In Egypte zijn gevechten tusschen pa trouilles in ons voordeel geëindigd. Eeni- ge gemechaniseerde strijdmiddelen wer den vernield tijdens een poging onze li nies te naderen. De vijandelyke lucht macht heeft tijdens gevechten 7 toestel len verloren. Vijf werden neergeschoten door Italiaansche jagers en ttvee door Duitsche jachttoestellen. Een ander vlieg tuig werd vernield door het afweerge schut van de sterkte Tobroek. Vijande lijke vliegtuigen hebben Zondag een aan val ondernomen op Gela, er vielen 4 doo- den en drie gewonden onder de burgerbe volking en lichte schade werd aangericht aan eenige gebouwen. TWEEJARIG MEISJE DOOR TRAM OVERREDEN. In de Oranjeboomstraat te Rotterdam is de tweejarige J. Wouters, door een motorwagen van lijn 9 aangereden, toen het kind plotseling overstak. 'Het meisje geraakte bekneld tusschen voorbumper en een vluchtheuvel. Bij aankomst in het Zuiderziekenhuis bleek zij te zijn overle den. De oorlogsverklaring van Brazilië. BERLIJN OVER DE BRAZILIAANSCHE OORLOGSVERKLARING. Uit militair oogpunt zonder belang. Ten aanzien van de oorlogsverklaring van Brazilië aan Duitschland merkt men in Berlijnsche politieke kringen op, dat de poging van de Amerikaansche en En- gelsche propaganda om aan de zgn. oor logsverklaring van Brazilië een bijzonder groote beteekenis te hechten, naar Duit sche opvatting slechts in zooverre ge rechtvaardigd, als de stap van Brazilië, politiek beschouwd, gelijk staat met de volledige onderwerping aan de Vereenig de Staten. Van militair gezichtspunt uit wordt hij zonder belang geacht, daar de militaire machtmiddelen, voor zoover Brazilië die bezit, reeds onbeperkt ter beschikking van de Ver. Staten gesteld waren. De asmogendheden, zoo merkt men te Berlijn op, waren reeds lang op de hoogte van de onneutrale, ja vijandige houding van de Braziliaansche regeering. Politiek, psychologisch en militair waren de as mogendheden reeds lang op de thans ont stane ontwikkeling voorbereid, waarvoor het Braziliaansche volk de schuldigen eens ter verantwoording zal roepen. Braziliaansche politici door Washington omgekocht. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt voorts nog, dat op de persconferen tie van hpt ministerie van buitenlandsche zaken werd verklaard, dat men van Duitsche zijde omtrent de politieke be teekenis der oorlogsverklaring van Bra zilië aan de asmogendheden beschikt over bewijzen, dat de Ver. Staten een aantal vooraanstaande Braziliaansche politici door omkooping hebben bewogen, op een oorlogsverklaring aan de asmogendheden aan te sturen. De oorlogsverklaring wordt gemo tiveerd met de mededeeling, dat duik booten van de spil Braziliaansche koopvaardijschepen tot zinken hebben gebracht. Dat dit in de territoriale wateren van Brazilië zou zijn ge schied, wordt van bevoegde Duitsche zijde als onwaar gekenmerkt. Verder wijst men erop, dat Duitsch land steeds gewaarschuwd heeft, dat ge wapende koopvaardijschepen zich aan het gevaar van oorlogshandelingen bloot stel len. Het door da Braziliaansche regeering aangevoerde motief moet dan ook als een voorwendsel worden beschouwd om de oorlogsverklaring voor het Braziliaansche volk aannemelijk te maken. Tusschen volk en belangen van Bra zilië en die van de asmogendheden, en hierop legt men te Berlijn den nadruk, bestaat geenerlei tegenstelling en het zijn uitsluitend bepaalde Braziliaansche regee- ringskringen met den minister van buiten landsche zaken Aranha, .aan het hoofd, die onder den druk van Washington voor de oorlogsverklaring aan de spilmogend- heden geijverd hebben, waarmede zij te genover hun volk een groote verantwoor delijkheid op zich hebben geladen. Arrestaties In Rio. Reeds den eersten dag van den oorlogs toestand tusschen Brazilië en Duitschland zouden, naar uit Rio de Janeiro verno men wordt, honderden onderdanen der spilmogendheden gearresteerd zijn. Bo vendien zouden de autoriteiten bepaald hebben, dat alle Duitschers en Italianen, die „de openbare veiligheid in gevaar zou den kunnen brengen" achter slot en gren del gezet worden. ARGENTINIË EN DE OORLOG. Na een ministerraad, heeft het Argen- tijnsche ministerie van buitenlandsche za ken zaken de houding van Argentinië bij decreet aldus vastgelegd, dat Brazilië be schouwd wordt als „niet-oorlogvoerend". Ook uit Bolivia wordt gemeld dat de ministerraad besloten heeft, dat Bolivia ook in het vervolg Brazilië de rechten van een niet-oorlogvoerdenden staM toe kent. GROOTE BONNENHANDEL ONTDEKT. De marechaussee te Hemden heeft in Drunen en omgeving een wydvertakten honnenhandel ontdekt, waarbij meer dan 50 personen zyn betrokken. Verschillende daders zijn reeds gearresteerd. Duizenden bonnen zijn er hier verhandeld. De bon nen werden opgekocht bij boeren en arme gezinnen. DE NEDERLANDSCHE VOLKSDIENST TELT REEDS 35.000 VRIJWILLIGE MEDEWERKERS EN DUIZENDEN LEDEN. BLIJFT GEEN BUITEN- STAANDER, SLUIT U OOK AAN. Asmogendheden en grondstoffen. Belangwekkende Amerikaansche cijfers. (Van onzen Haagschen redacteur). De grondstoffenkwestie ls ook in den huidigen oorlog van groote beteekenis. Engelschen en Amerikanen hebben hun aanvankelijk optimistische verwachtingen ten aanzien van den afloop van dezen oorlog zelfs grootendeels gebaseerd op hun overheerschende positie bij het we- reld-grondstoffenreservoir. Des te merk waardiger is het, thans in een Ameri kaansch vaktijdschrift, „Engineering and Miningjournal", te lezen, dat het aandeel der Asmogendheden in de wereldgrond stoffen sinds het uitbreken van den oor log reeds is gestegen van 15 tot niet minder dan 33 pet. Er is geen enkele re den, te veronderstellen, dat nog wel een Amerikaansch vaktijdschrift de situatie voor de Asmogendheden rooskleuriger zou voorstellen dan deze ook in feite is. In tegendeel deze cijfers zijn vanzelf sprekend niet geflatteerd ten gunste van de vijanden der Anglo-Amerikanen, waar door zy echter des te welsprekender zijn. Verder berekent het blad nog, dat de Asmogendheden thans 13 pet. der aard oppervlakte onder contrdle hebben, het geen in September 1939 slechts voor 3 pet. het geval was. Terwijl toentertijd slechts 10 pet. der wereldbevolking woon de in de landen der Asmogendheden en de met haar in den strijd verbonden lan den, is thans niet minder dan 35 pet. der wereldbevolking direct betrokken bij het militaire en economische apparaat van de As. Tenslotte ontleenen wij nog de volgen de interessante vergelijkende cijfers met betrekking tot de grondstoffen-controle aan het genoemde Amerikaansche tijd schrift. De ijzerertsen, die op 1 September 1939 voor slechts 6 pet. onder controle der As mogendheden vielen, staan nu zelfs voor 46 pet. ter beschikking van deze staten. Deze cijfers zyn voor aardolie resp. 1 en 7 voor kolen 27 en 53 voor bauxiet en magnesium 0 en 49 voor lood 7 en 22 voor tin 1 en 72 voor mangaan 2 en 30; voor chroom 3 en 30 voor wolfram 6 en 60. Derhalve een eerbiedwekkende opsom ming, die niet zal nalaten in Londen en Washington indruk te maken en die ook ons te denken kan geven Intusschen dient nog bedacht te wor den, dat bij deze cijfers eenige ruimte voor kleine onnauwkeurigheden zeker niet alleen ten ongunste van de Asmo gendheden moet worden opengelaten, daar Duitschland, Italië en Japan sinds het begin van den oorlog geen productie cijfers meer gepubliceerd hebben. Dat deze echter zoo hoog mogelijk opgevoerd zullen zyn, laat zich verstaan. Britsche vliegtuigen boven Duitsch gebied. Britsche vliegtuigen hebben, naar aan het DNB gemeld wordt, brand- en brisant bommen neergeworpen op eenige plaatsen in het gebied van Ryn en Main. Volgens tot dusver ontvangen berichten zijn 15 der aanvallende Britsche vliegtuigen door nachtjagers en afweergeschut ten val ge bracht. ENGELSCHE VLIEGTUIGEN BESCHIETEN FRANSCHE VISSCHERSBOCTEN. Uit Rijssel meldt de Parijsche pers, dat Engelsche vliegtuigen wederom Fransche visschersschepen aan de kust van het Ka naal met machinegeweren hebben bescho ten. De visschers moesten bij hun terug keer 7 opvaren "en met verwondingen in een ziekenhuis brengen. De bladen noemen het optreden der Engelschen misdadig. Geen vestiging zonder vergunning. THANS OOK VOOR STOFFEERDERS EN BEHANGERS VAN TOEPASSING. In de Staatscourant van 24 Augustus 1942 is opgenomen een beschikking van den secretaris-generaal van het departe ment van handel, nijverheid en scheep vaart, betreffende de uitvoering van de vestigingswet kleinbedrijf. Hierbij wordt de vestiging, 'overneming, verplaatsing enz. zonder vergunning van den secreta ris-generaal verboden van inrichtingen, bestemd of mede bestemd voor de uit oefening van het'stoffeerders-, onderschei denlijk van het behangersbedrijf, voor zoo ver dit uitoefening betreft. Deze beschik king treedt op 25 Augustus 1942 in wer king. Ten gevolge van deze beschikking treedt het besluit algemeen vestigings verbod kleinbedrijf 1942 ten aanzien van deze bedrijfstak buiten werking.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1