PROVINCIALE ZEEUWS» COURANT KI Duitsche troepen in Kaukasus rukken verder op. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT 115, teL 2863, na kantoortijd tel. 2475 UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300, PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG SOUBURG: Kanaalstraat 40 tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admlni- DIT NUMMER BESTAAT UIT 4 BLADZIJDEN RA A AMh AP 17 A T 1-0/10 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER atratie BreedeBtraat 45, telefoon 102 185ste JAARGANG - NUMMER 192 iVl/l/iLN U AU 1/ AUvJ. LzJ*tZ HOOFDREDACTEUR: J. a VISSER, VLISSINGEN BRESKENS: -Dorpsstraat 35, tel. 21 ABONNEMENTSPRIJS 19 ct. per week of 2.42 per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Per m.m. 14 cent, min. per adv. 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 65 ct-, iedere regel meer 13 ct., dienstai.nvr. en dienstaanb. resp. 55 en 11 ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 15 woorden 30 ct., elk woord meer 6 ct, bU vooruitbetaling. „Brie ven of adre9 Bur.v.d.Bl," 10 ct. meer. Bolsjewistische aanvallen in zware afweergevechten verijdeld. Het opperbeval der Duitsche weer macht maakte Zondag bekend: In het gebied van den Kaukasus braken Duitsche en verbonden troepen het verzet van sterke vijandelijke achterhoeden en blijven steödis aanvallend optrekken. In de havens aan de Zwarte Zee en in de Straat van KertSj werd de bestrijding van vijan delijke ontruimingsbewegingen en insche pingspogingen uit de lucht voortgezet. De Sovjetvloot verloor daarbij- twee groote transportschepen en twee -kustvaartuigen. Een ander groot transportschip en twee be wakingsbooten werden zwaar beschadigd. In den N,-Oostelijken hoek van de groote bocht, van den Don braken divisies infante rie en snelle formaties in nauwe samen werking met de luchtmacht door vijande lijke stellingen en drongen tot den Don door. Hongaarsche troepen, vernietigden in suc cesvolle gevechten 16 vijandelijke pantser wagens. In het gebied van Woronesj had een eigen plaatselijke aanval volledig suc- cus. Tegenaanvallen van den vijand mis lukten. Ten Oosten van Wjasma en bij Rsjef werden herhaalde aanvallen van den vijand in zware afweergevechten verijdeld. Op verscheidene plaatsen gingen eigen troe pen tot tegenaanvallen over. In deze ge vechten verloor de vijand alleen in het gebied van Rsjef weer 71 pantserwagens. Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer aan de Wolchof werden nieuwe aarivallen van den vijand bloedig afgeslagen. De Finsche luchtmacht schoot in luchtgevechten tien vijanidlelijke vliegtuigen, waaronder negen van het type Hurricane, omlaag. Bij vluchten naar de bezette^, gebieden werden gisteren een Britsche bommenwer per en drie jachtvliegtuigen omlaag ge schoten. Vier andere jachtvliegtuigen wer den door lichte Duitsche zeestrijdkrachten en marineluchtdoelgeschut neergehaald. Na onbeteekenende storingsvluchten overdag vjel de Britsche luchtmacht in den afgeloopen nacht eenige plaatsen van West-Duitschland aan. De bevolking leed verliezen. Bovendien ontstond er schade aan woongebouwen. Vier dier aanvallende bommenwerpers werden door nachtjagers en luchtdoelartillerie neergeschoten. Aan de Zuidkust van Engeand en in het Oosten van het Britsche eiland bestookte de Duitsche luchtmacht overdag en in den nacht van 15 op 16 Augustus belangrijke militaire inrichtingen met brisant- en brandbommen. Alle vliegtuigen keerden terug. DE GEVECHTEN IN HET KAUKASUSGEBIED. Aan den benedenloop ''van dé Koeban hebben Duitsche en Roemeensche foripa- Ln het strijdgebied van het Nedenandsch legioen aan het Ilmenmeer. .Strandbad Gusl" hebben de vrijwilligers het huis genoemd. Waar zij ric' in een groote houten kuip kunnen wasschen' VNP-HeukelsoSPK Wenniger-Mulder- Pax Holland m Churchill's reis naar MoSkou. Naar het D.N.B. verneemt, bevindt Churchill zich sinds 13 Augustus te Mos kou. In zijn gevolg bevindt zich behalve enkele Engelsche militairen, ook de verte genwoordiger van Roosevelt, Harriman. Ook is de Amerikaansche ambassadeur te Ankara, Steinhardt, te Moskou aangeko men. Churchill heeft de luchtroute Cairo— Teheran gekozen. Volgens inlichtingen uit diplomatieke kringen te Bern, onlangs gepubliceerd in het Zweedsche blad Aftonbladet, zijn de volgende aanleidingen tot Churchill's reis genoemd 1. Churchill gevoelde dringende behoefte, veroorzaakt door de ernstige situatie van de Sovjet Unie als gevolg van den onop- houdelijken Duitschen opmarsch, om door zijn persoonlijke aanwezigheid den Russi- scchen wil tot tegenstand met alle midde- schen wil tot tegenstand met alle midde- 2. Churchill achtte het noodig Stalin per soonlek zijn opvatting over de situatie en de aangelegenheid van het tweede front uiteen te zetten. 3. Churchill wilde zich op grond van s eigen waarneming op de hoogte stellen van de stabiliteit van het Sovjet-bewind en reeds thans omzien naar krachten die in staat en bereid zouden zijn, indien het tegen de verwachting in tot een crisis voor het bewind zou komen, den oorlog van Rusland aan de zijde van Engeland voort te zetten. ties een naohtelijken Sovjet-Russischen aanval afgeslagen en in den loop van den 15en Augustus den Nobrdelijken oever van de Koeban van de uiteengeslagen bol sjewistische troependeelen gezuiverd. Op andere plaatsen aan den benedenloop van de Koeban gelukte het Duitschen Ieger- afdeelingen diepe bolsjewistische stellin gen te doorbreken. Ondanks hevige stof ontwikkeling door de droge Jütte op de de wegen rukten Duitsche, Roemeensche en Slowaaksche troepen verder op. De bolsjewisten trokken zich terug op de naar de Zwarte Zee leidende toevoerwe- gen, die verstopt zijn, om zich in de ha vens aan de Zwarte Zee in'te schepen of toevlucht te vinden in den Kaukasus. Duitsche gevechtsvliegtuigen en duik bommenwerpers hebben in verscheidene golven de haveninstallaties van" Toeapse gebombardeerd en aanvallen gericht op scheepsdoelen in de wateren tusschen Soechoem en Toeapse. De sqhepen der bolsjewistische koopvaardijvloot, die voor de verscheping gebruikt werden, leden op nieuw gevoelige verliezen. GEORGIJEYVSK INGENOMEN. Ten Noorden van den Kaukasus is, naar van militaire zijde verluidt, de aan de spoorlijn RostofBakoe gelegen stad Georg\jewsk op 14 Augustus door Duit sche troepen ingenomen. Daarbij zjjn 20 zwarestukken geschut buit gemaakt. Het Sovjet-Russische communiqué van middernacht geeft toe, dat de stad Mai- kopf verloren is. TURKIJE WEIGERT ASYL AAN SOVJET-VLOOT. De Turksche regeering heeft het En- gelsch-Amerikaansche voorstel', afspraken toe te zeggen in zake het onderbrengen van de Sovjet-Zwarte Zeevloot in een Turksche haven, van de hand gewezen. In haar antwoord aan de ambassadeurs van Engeland en de Ver* Staten verklaart de Turksche regeering, dat zij besloten is, vast te houden aan het beginsel van een strenge neutraliteit en dat zij niet in staat is, tevoren te onderhandelen over eenige speciale afspraak in 'zake het ver- leenen van asyl aan oorlogsschepen van oorlogvoerende mogendheden. Dé Tyrk- sche regeering verklaart verder, dat elk oorlogsschip, van een oorlogvoerende mo gendheid, dat in een Turksche haven toe vlucht zoekt, overeenkomstig het volken recht ontwapend en geïnterneerd, zal moe ten worden. De zeeslag bij de Salomons-eilanden. De groote zeeslag bij de Salomonseilan den die geëindigd is met een overweldigen de overwinning voor de Japansche marine, heeft zonder onderbreking drie volle dagen geduurd, te beginnen op 7 Augustus. Slechts enkele vijandelijke eenheden zou den er^n geslaagd zijn té* ontkomen e#wel, naar het schijnt, in de richting van Austra lië. Intusschen vinden echter, naar een be richt in de Japan Times and Advertiser meldt, felle i. gevechtshandelingen plaats tusschen Japansche strijdkrachten en Amerikaansche marine-eenheden, die op een der Salomonseilanden waren geland. In hun commentaren wijzen de bladen vooral op het opmerkelijke feit, dat de vij and door zijn talrijke verliezen reeds ge dwongen was een z.g. groot offensief uit sluitend onder bescheiming van kruisers, torpedobootjagers en andere kleine eenhe den uit te voeren. Dit is het duidelijkste bewijs vioor de zware verliezen, die de vij and sedert het begin van de gevechtshande lingen steeds opnieuw heeft moeten aan vaarden. De ongeregeldheden In Indlë. Zware straffen zijn door de Britsch-In- dische regeering ingesteld ter onderdruk king van den vrijheidsstrijd in Indië. In brand steken van spoqrweginstallaties, postgebouwen enz. zal in de toekomst ge straft worden met den dood. Geeseling zal worden toegepast voor het veroorzaken van storing in de spoorweginstallaties en telegra afleidingen. Tegelijkertijd zijn nadere berichten ont vangen over betoogingen in alle deelen van Indië. In Mïfdras zouden winkels en scho» len gesloten blijven. Ook zouden daar 1000 personen in verband met de vrjjheidsbetoo- gingen gearresteerd zijn. In Calcutta zijn weer demonstraties gehouden en men heeft getracht het verkeer stop te zetten. De politie maakte gebruik van de vuurwa pens. Te Naghpur zijn stations der spoorwe gen in brand gestoken of beschadigd. Van het postkantoor en de coöperatieve bank staan nog slechts de muren oveheind. Te Dacca zijn vijf personen om het leven gekomen en vier gewond, toen de politie het vuur cpende op de betoogende Indiërs. HET AANTAL SLACHTOFFERS. Volgens een vrijen Indischen zender in Honan zijn bij de onlusten in Britsch-In- dië tot dusverre 600 menschen om het le ven gekomen en 400 gewond. SECRETARIS VAN GANDHI GESTORVEN. Reuter meldt uit Bombay, dat Maradev Desai, 'de secretaris van Gandhi, in hech tenis is gestorven. Het bericht van het plotselinge overlij den van den door de Engelschen gear resteerden secretaris van Gandhi heeft po litieke kringen te Berlijn verrast, omdat DUITSCHLAND OVERWINT OP ALLE FRONTEN. EXTRA BERICHT. DE SLAG OP DE MIDDELLANDSCHE ZEE. Hoofdkwartier van den Flihrer, 15 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede De lucht- en zeeslag op\de Middel- landsche Zee heeft door heldhartig op treden der verbonden lucht- en zee strijdkrachten geleid tot een vernieti gende nederlaag voor den vijand. Vol gens de tot dusver ontvangen berichten zijn van de 21 vijandelijke transport schepen, koopvaarders en tankschepen, die onder zeer sterke convooibescher- ming door de Straat van Sicilië trach ten te breken, 15 schepen met rond 180-000 brt. tot zinken gebracht, waar bij alle tankschepen. Van de resteeren- de koopvaarders hebben eenige, deels zwaar beschadigd, Malta aangeloopen. Van dé begeleidende zeestrijdkrachten, die onder het effect van de Duitsche en Italiaansche formaties naar het Westen keerden, zijn het vliegtpigmoe- derschip „Eagle", groot 22.600 ton, en twee kruisers, waaronder de groote kruiser „Manchester", groot 9300 ton, en drie torpedobootjagers tót zinken gebracht. Een vliegtuigmoederschip van het type „Dlustrlous", groot 23.000 ton, dat in brand was geraakt, niet zooals op 13 Augustus gemeld werd het Amerikaansche vliegtuigmoeder schip „Wasp" en het vllegtuigmoeder- schip „Furious", groot 22.450 ton, zijn zwaar beschadigd in Gibraltar binnen- geloopen. Voorts zijn 3 kruisers en tor pedobootjagers zwaar beschadigd. De eigen verliezen zijn gering. De zege vierende strijd vormt een roemrijk blad in de samenwerking der verbonden strijdkrachten te water en in de lucht en van de voorbeeldige dapperheid van alle'betrokken soldaten in vliegtuigen en aan boord der oorlogsschepen. DAGORDER VAN MUSSOLINI. Uit het Italiaansche hoofdkwartier wordt gemefd De Duce heeft den volgenden dagorder aan de marine eq de luchtmacht gerichtOffi cieren en onderofficieren en gegradueerden bij de vloot, soldaten der luchtmacht, op 11, 12 en 13 Augustus hebt gij na een har den slag vijandelijke vlootstrtjdkrachten vernietigd, die nogma&ls getracht hadden zich te wagen op de Zee van Rome. De vijand, die gewoonlijk zoo schoorvoetend .en traag is, is, gezien den ernst van zijn catastrophe, gedwongen de verliezen toe te geven en uw schitterende overwinning te erkennen. Aangetast door uw bommen en uw torpedo's liggen zijn schepen op den bodem van de Middellandsche Zee. Duitsche kameraden hebben in broederlijken wed ijver met U dag en nacht aan uw zijde ge streden, den vijand doodelijke slagen toe brengende. Officieren, onderofficieren en gegradueerden bij de marine, soldaten der luchtmacht, in een kort tijdsbestek van twee maanden hebt gij de schrijnendste ver nedering toegebracht aan de trots van de natie, die eens meesteresse over de zeeën was en gij hebt haar prestige en macht verminderd. Het Italiaansche volk is trotsch op U. Leve de koning. w.g. Mussolini. ENGELSCHE PERSSTEM. Naar Aftonbladet uit Londen meldt, schrijft de Daily Mail over den slag in de Middellandsche Zee„Het zou geen zin hebben te ontkennen, dat onze reeds gepu bliceerde verliezen zwaar zijn en dat men moet verwachten, dat de verliezen aan koopvaarders, waarover nog niets gemeld is, eveneens zwaar zullen zijn." ITALIAANSCH WEERMACHTBERICHT. In jzrjn weermachtbericht no. 811 van Zondag maakte het Italiaansche Opperbevel het volgende bekend: Aan het Egyptische front geen enkele gebeurtenis van belang. Aanvalspogingen van den vijand in den nacht van 14 op 15 Aug. onmiddellijk achter onze linie wer den prompt verijdeld. Italiaansche en Duit sche jagers schoten in luchtgevechten vjjf Britsche vliegtuigen Omlaag. Twee andere vijandelijke toestellen werden door onze jagers in het centrale hekken van de Mid dellandsche Zee neergehaald. De luchtstrijdkrachten van de as opereer den tegen de bases van Malta en vielen herhaalde malen de militaire inrichting aan. Een vijandelijke vLootformatie onder nam in den nacht van 13 op 14 Aug. een bombardementsactie op het eiland Rhodos en omstreken. Snel werd een tegenactie ondernomen door de batterijen der verde diging en door onze motortorpedoboóten. De door-het geschut van den vijand aange richte schade is onbeteekenend. Onder de burgerbevolking werd een persoon ge kwetst. AANVULLEND WEERMACHTBERICHT Het Italiaansche hoofdkwartier heeft een aanvullend bericht uitgegeven, waarin de namen van zes vliegerofficieren en een commandant van een- Mas (motortorpedo boot) worden genoemd, die zich buitenge woon hebben onderscheiden in den aanval tegen het in bericht nr. 810 genoemde vij andelijke convooi. Maradev Desai zich tot nu toe in een zeer goede gezondheid had verheugd. De nadere omstandigheden, die tot den dood van een man geleid hebben, die als rechterhand van Gandhi én wegens zijn bijzondere kennis van den politieken toestand en politieke achtergronden in Indië alsmede om zijn activiteit den Britten een doorn in het oog was, verdienen derhalve naar de te Berlijn heprschende opvatting te worden opgehel derd, daar de door Reuter gegeven lezing, volgens welke hartzwakte de doodsoorzaak zou zijn geweest, zeer weinig overtuigend klinkt BEKENDMAKING. Aangezien ondanks de uiterst dringende uitnoodiging van den Wehrmachtsbefehlshaber General der Flieger Christiansen de da- der van den springstofaanslag in Rotterdam te laf zijn geweest om zich aan te melden, zijn de volgen de gijzelaars aangepakt en heden morgen doodgeschoten: 1) Ruys, Willem, directeur-generaal, Rotterdam 2) Graaf E. O. G. van Limburg Stirum, Arnhem; 3) !NIr. Baelde, Robert, Rotterdam; 4) Bennekers, Chri-stoffel, vroeger hoofdinspecteur van politie, Rotter dam; 5) Baron Alexander Schimmelpen- nink van der Oye, Noordgouwe, Zeeland. Den Haag, 15 Augustus 1942. De Höhere SS. und Polizeifiihrer Nordwest. get. Rauter SS.-Gruppenführer en Generalleutnant D.P. Engelsche vliegtuigen boven bezet gebied. Een gemengde Britsche formatie, vlieg tuigen vloog Zaterdag op groote hoogte tot aan de mond van de Schelde. Na zonder uitwerking eenige hommen te hebben laten vallen werden de machines door Duitsche jagers verdreven. Ter hoogte van Duin kerken werd een Engelschformatie door het Duitsche afweergeschut verstrooid en vedreven. Drie Spitfires werden brandend omlaag gehaald. DE BOMBARDEMENTAANVAL OP MAINZ. Volgens een te Lausanne ontvangen be richt van een tijdens den Britschen bom- bardementsaanval op de stad Mainz daar tijdelijk verblijf houdenden Zwitser, was de aanval in den nacht van Woensdag op Don derdag een der zwaarste aanvallen op de Rijnsche steden. Desondanks was, naar de Zwitser zeide, de houding der bevolking voorbeeldig. In moedig optreden hebben mannen en vrouwen gewedijverd met de politie en de luchtbescherming in de be strijding der brandschade, vol naastenliefde werd in wederzijdsch hulpbetoon zorg ge dragen voor de menschen. Ondanks bran den en instortingsgevaar hebben de inwo ners der stad overal moedig aangepakt. Kenmerkend is, dat ondanks de vernielin gen en de verliezen aan menschenlevens de bevolking geen terneergeslagenheid of wan hoop liet zien, maar uitdrukking gaf aan de overtuiging, dat het luchtwapen van Goering daarvoor spoedig wraak zou ne men op Engeland. Wel is men zich in het geheele Rijnsche gebied er van bewust, dat het Duitsche luchtwapén eerst dan zal overgaan tot groote vergeldingsslagen, wanneer het zijn werk aan het Sovjetfront zal hebben geëindigd. De Zwitser besluit zijn relaas met uitdrukking te geven aan verbazing over de hardheid van de Rijn sche bevolking die hij kortgeleden bidden 'luchtaanval op Keulen heeft bewonderd. Verordening betreffende aardrijkskundige kaarten. In het Zaterdag verschenen verordenin genblad is een verordening van den rijks commissaris voor het bezette Nederland- sche gebied opgenomen betreffende aard rijkskundige kaarten. Aardrijkskundige kaarten in den zin van deze verordening is een landkaart, een plat tegrond van een stad, een zeekaart, dan wel een andere in kaart gebrachte weer gave van het gebied van het Duitsche rijk, van het oezette Nederlandsche gebied, o$y van een ander door de Duitsche weermacht .bezet gebied, mede voor zoover des^ bevindt in of als bijlage bij eeUf* boek of eenig ander gedrukt of ?eschrVeven stuk Krachtens deze v*éroruérülVg kan de weermachtsbevelhebbe^ in Nederland be schikken, .dat hij die aardrijkskundige kaar ten ontwerpt, drukt, uitgeej.it in den han del brengt of openbaar maakt, gehouden is hem, binnen een door hem tev bepalen termijn inlichtingen betreffende deze, kaar ten te verstrekken, dan wel hem deze tover te leggen. Houders van bepaalde aardrijkskundig kaarten kunnen worden verplicht deze bte een door hem bepaalde instantie en binnen een door hem te bppalen termijn, in te leveren. De weermachtsbevelhebber kan deze kaarten, ten behoeve van het Duitsche rijk verbeurdverklaren. De beschikkingen van den weermachtsbevelhebber geschieden NIEUWE ZEEPB0NNEN. Gedurende het tijdvak van 16 Augustus tot en met 30 September 1942 geven de volgende bonnen recht op het koopen van de daarachter .vermelde hoeveelheden zeep. De met algemeen 370 gemerkte bon en de met „M eenheidszeep" gemerkte bon van de aan kinderen beneden den leeftijd van acht jaar uitgereikte kaarten, geven recht op het koopen van hetzij een stukje van 28 gram luchtgevulde eenheidstoilet zeep 57 pet.; hetzij een stukje van 28 gram JychtgeTwlde eenheidstoiletzeep 40 pet.; Hetzij een stukje van 75 gram eenheidstoi letzeep 21 pet.; hetzij een stukje Van 75 gram eenheidstoiletzeep 15 pet.; hetzij op het doen wasschen van 8 kilogram droge vuile wasch. Voorts kan men op dezen bon 45 gr. huishoudzeep koopen, voor zoover de win kelier deze nog voorradig heeft. De met „algemeen 371" gemerkte bon en de met ,,M waschpoeüer" gemérkte bon van de aan kinderen beneden den leeftyd van acht jaar uitgereikte kaarten, geven recht op het koopen van 250 gr. wasch- poeder of zeeppoeder(oude of nieywe sa menstelling) of op het doen wasschen van 12 kg. droge vuile wasch. De met „M toiletzeep" gemerkte bon van de "aan kinderen beneden den leeftijd van twee jaar uitgereikte kaarten geeft recht op het koopen van 75 gram toilet zeep 80 pet.» Voorts wordt bekend gemaakt, dat de geldigheidsduur der met „algemeen 335" gemerkte bonnen, aangewezen voor een heidszeep en der met „algemeen 336" ge merkte bonnen, aangewezen voor wasch- poeder, alsmede de geldigheidsduur van de met „L zeep" gemerkte bonnen, aangewe zen voor eenhejdstoiletzeep en waschpoe- der, en van de met „L toiletzeep" gemerk te bonnen is verlengd tot en met 30 Sep tember a.s. Distributiebescheiden voor tijdelijk elders verblijvenden. Het centraal distributiekantoor vestigt er in verband met de uitreiking der bon kaarten voor voedingsmiddelen iOe periode en andere distributiebescheiden gedurende het tijdvak van 17 Augustus tot en met 5 September 1942 de aandacht op, "dat z'.j, die ten gevolge van de oorlogsomstandigheden tgdelijk elders verblijven, hun kaarten in ontvangst kunnen nemen bij den distribu- tiedienst van de gemeente, waar zij tijde lijk verbiyf houden, ook al blijven zij in de gemeente, uit welke zij afkomstig zyn, in het bevolkingsregister opgenomen. De onderscheiding tusschen „stad"- en „land"-kaarten maakt, dat het aanbeveling verdient, dat zij. die onder de bovenom schreven regeling vallen, daarvan ook in derdaad gebruik maken, aangezien anders de mogelijkheid bestaat, dat zg in het be zit worden gesteld van „land"-kaarten en deze ka rten :n de gemeente, waar zij tij delijk verblijf houden, voor bepaalde distri- butiegoederen niet kunnen worden ge bruikt. Distributie van brandstoffen Gedurende het tijdvak van 15 A' aeustus 1942 tot en met 30 April 1943K«!feven <je met „een eenheid eerste rislriode", „één eenheid tweede periode'^. eenheid der de periode' en ,,ëen j^enkei(j vierde periode" gemerkte jonn^p^ élk recht op het kpopen van één eentj^j^ vaste brandstoffen. Maximumprijs voor aardappelen. De Pyjjs van aardappelen, welke ten «oogster aa^ n(ien consument in rekening vorden gebracht gedurende het tijd- vak v kn i7 Augustus tot en met 5 Sep- te"l1^r 1942, bedraagt, naar het bedrijfs- scï\ap voor aardappelen mededeelt, 0.09 P^-r kg. Deze prijs mag zóó, noodig ver- c-uoogd worden met 1 cent pér kg voor thuis bezorgen. door bekendmaking in de pers, dan wel door schriftelijk bericht aan de houders der aardrijkskundige kaarten. Een aardrijks kundige kaart, welke nog niet is openbaar gemaakt, mag niet in den handel worden gebracht, of openbaar gemaakt, tenzij de weermachtsbevelhebber daarin toestemt. Hetzelfde geldt voor herdrukken, mede voor zoover een vroegere druk voor het in wer king treden van deze verordening is open baar gemaakt. Overtreding wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren, doch van ten minste drie maanden niet voldoen door schuld wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of met geldboete van ten hoogste tienduizend gulden. De strafbaar gestelde handelingen zijn strafbare feiten in den zin van paragraaf 1 der verordening no. 1.2/1940 betreffende de bevoegdheid van dè.n (Duitschen) krijgsraad.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1