PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT MAANDAG 10 AUG. 1942 Er komen „stad"- en „Iand"-kaarten. ABONNEMENTSPRIJS 19 ct per. week of 1 2.42'per kwartaal Franco per post 2.63 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent ADVERTENTIEPRIJS Per m.m. 14 cent, min. per adv. f 2.30. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties (max. 8 regels): van 1—5 regels 65 ct, Iedere regel meer 13 ct., dienstatnvr. en dlenstaanb. resp. 55 en 11 ct Kabouters (alleen op Vrij dag): 1—5 woorden 30 ct., elk woord meer 6 ct, bU vooruitbetaling. „Brie ven of adres Bur.v.d.Bl." 10 ct. meer. WAARIN OPGENOMEN DE WIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE EN BRESKENSCHE COURANT UITGAVE DER FIRMA'S F. VAN DE VELDE JR. EN G. W. DEN BOER POSTREKENING 359300. PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT, MIDDELBURG DIT NUMMER BESTAAT DIT 4 BLADZIJDEN 185ste JAARGANG NUMMER 186 DIRECTIE: F. VAN DE VELDE, F. B. DEN BOER HOOFDREDACTEUR: J. C. VISSER. VLI8SINGEN D« BUREAUX van d® Provincial® ieeuwsche Courant .zijn gevestigd te: VLISSINGEN: Redactie en Admini stratie Waistr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen) Redactie na kantoortijd telefoon 578 MIDDELBURG: Londensche Kaal 29 Redactie telefoon 3521, na kantoortijd telef. 3454. Administratie telef. 3541. GOES: Red. en Administr. Turfkade 15. tel. 2663, na kantoortijd tel. 2475 SOUBURG: Kanaïfstraat 45. tel. 234 OOSTBURG: Redactie en Admini stratie Breedestraat 45, telefoon 102 BRESKENS: Dorpsstraat 35. tel. 21 DUITSCHLAND OVERWINT OP ALLE FRONTEN. Krasnodar en Maikop in Duitsche handen. Hoofdkwartier van den Führer, 9 Aug. (D.N.B.). Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede „Duitsche infanteriedivisies, op voortreffelijke wijze gesteund door af deelingen der luchtmacht, hebben na buitengewone marsch prestaties en In zware gevechten by tropische hitte sterke stellingen ten Noorden van de Koeban doorbroken en de voor de vijandelijke wapenindustrie belangrijke hoofdstad van het Koebangebied, Krasnodar, genomen". Voorts maakte het opperbevel der Duitsche weermacht gisteravond In een extra bericht bekend De stad Maikop, centrum van het belangrijke oliegcbied aan den Noordrand van den Kaukasus, is vandaag om 18.20 uur door •snelle formaties stor menderhand ingenomen. DE INNEMING VAN KRASNODAR. Het opperbevel der weermacht deelt ter aanvulling van het extra bericht over den val van-Krasnodar mee, dat deze inneming van de hoofdstad van het Koeban-gebied geschiedde door dezelfde divisies infanterie die 13 dagen geleden door de bestorming van Rostof en Bataisk deelnamen aan de vernietiging van de Don-defensie. In rustelooze achtervolging van den ver slagen tegenstander hebben zij onder voort - durenden strijd bij tropische hitte óp dik- bestofte wegen in een steppe zonder scha duw in deze 13 dagen de 280 km. van den Don tot den Koeban afgelegd. In zware ge vechten brakèn zrj ondanks taaien vgande- lgken tegenstand door de stellingen voor Krasnodar en toen werd de stad in een vruchtbare vlakte van zwarte aarde be stormd. Aan het succes van dezen dag hebben lichte batterijen luchtdoel-artillerie van de luchtmacht in voorbeeldige samenwerking met de^infanterie een beslissend aandeel. DE TOESTAND VAN HET ROODE LEGER. De Nya Dagligt Allehanda publiceert een bericht van United Press uit Londen, volgens hetwelk het roode leger zich blijk baar in onoverkomenlijke moeilijkheden be vindt en in dé Zuidelijke zóne van het Oos telijke front wanhopig strijdt tegen den druk der Duitsche gemotoriseerde troepen. Het is steeds weer gedwongen terug te trekken in de richting van het Kaukasus- gebergte, resp. van Stalingrad. DUITSCH WEERMACHT BERICHT. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte gisteren bekend Over een breedte van ruim 400 km. heb- ifen Duitsche, Roemeensche en Slowaak- sche troepen de Noordelijke uitloopers van het Kaukasische gebergte bereikt. Om het briiggehoofd aan den Koeban, dat ten Noorden van Krasnodar 'in handen is van den vijand, wordt nog gestreden. Snelle formaties van het leger en de Waffen-SS zrjn den Laba-sector gepasseerd en zrjn in den aanval naar het Westen in de richting van Maikop. Het luchtwapen heeft zijn aanvallen op de vijandelijke terugtochts- en ontrui mingsbewegingen op wegen, spoorlijnen en uit de havens der Noord-Kaukasische kust aan de Zwarte Zee gericht. In de haven van Anapa zijn daarbij drie bolsjewistische lichters door treffers van bommen tot zin ken gebracht en een vrachtschip bescha digd. Tusschcn Wolga en Don, ten Zuid westen van Stalingrad zijn tegenaanvallen van sterke vijandelijke strijdkrachten in harde gevechten afgeslagen. In de groote bocht van den Don schrijdt de aanval der Duitsche troepen ten Noord westen van 1 Kalatsj met succes voort. Dichtopeengedrongen massa's van den vijand bij de rivierovergangen waren blootgesteld aan de vernietigende aanval len van groote en geringe hoogte van de formaties gevechtsvliegtuigen en jacht- kruisers. Ten Noordwesten van Woronesj zijn verscheidene aanvallen van den vijand afgeslagen. Eigen tegenaanvallen leverden plaatselijke successen op. In het gebied van Rzjef duren de zware a fweergevechten voort. In een anderen gevechtssector van het centrale front hebben formaties infan terie in den tijd van 20 tot 31 Juli bij plaatselijke* aanvallen op moeilijk terrein verscheidene divisies bolsjewistische infan terie uiteengeslagen. De vijand verloor bij deze gevechten ruim 4000 dooden en 1589 gevangenen, benevens 24 tanks, 20 kanon nen en 152 machinegeweren en granaat werpers. Aan de Wolchof heeft de vijand herhaaldelijk zware aanvallen gericht op een klein bruggehoofd, die door de dappere bezetting in harde gevechten werden af geslagen. Aan het Oostelijke front hebben forma ties jachtvliegers en afweergeschut giste ren 82 bolsjewistische vliegtuigen neerge schoten, terwijl 5 eigen vliegtuigen verlo ren gingen. In den strijd tegen Groot-Brittannïë heb ben gevechtsvliegtuigen overdag en des nachts voor den oorlog belangrijke instal laties in het Zuiden van Engeland, resp. in het Noorden en Noordoosten van het eiland aangevallen. Een Britsche nachtja ger werd in een luchtgevecht neerge schoten. KAART WW PEU Nachtelijke luchtaanvallen. Britsche bommenwerpers vlogen van nacht boven West-Duitsch gebied en lie ten brisant- en brandbommen vallen. In een vrij -groote stad van Westfalen ont stonden eenige branden in woonwijken. Volgens voorloopige berichten werden 4 der aanvallende machines neergeschoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een havenstad aan de Zuidkust van Engeland alsmede belangrijke mili taire inrichtingen in de Midlands en aan de Engelsche Oostkust met brisant- en brandbommen bestookt. DE STRIJD IN DE LUCHT. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben, naar het D.N.B. van militaire zijde ver neemt, Zaterdagavond laat en vannacht militair-economische installaties in ver scheidene steden in de Midlands en aan de Oostkust van Engeland gebombardeerd. DE ENGELSCHE LUCHTAANVALLEN. In een Londensch radiobericht voor Syd ney heeft men verklaard, dat te Ionden openlijk wordt erkend, dat de Engelsche luchtaanvallen op Duitschland niet het succes hebben gehad, dat men had ver wacht. De Engelsche luchtmacht is niet in staat de Duitsche industrieele centra ern stig te .beschadigen. DE ITALIAANSCHE VERLIEZEN IN JULI. De Italiaansche verliezen in Juli waren: Egypte 857 dooden, 1609 gewonden, 3774 vermisten. Rusland: 157 dooden, 622 ge wonden. Balkangebieden 398 dooden, 648 gewonden, 115 vermisten. -Ir.rine: 27 doo den, 120 gewonden, 327 vermisten. Lucht macht: 47 dooden, 73 gewonden, 98 ver misten. KEURING VOOR DE WAFFEN S.S. EN HET NED. VRIJWILLIGERSLEGIOEN. Het SS-Ersatzkommando Nederland, Den Haag, Stadhouderslaan 132, deelt mede, dat nieuwe keuringen voor de Waffen-SS gehouden worden in den tijd van 17 tot 24 Augustus 1942 in de vol gende plaatsen 17.8.42 10 uur Rotterdam, ueutsches Haus16 uur Tilburg, Werkliedenvere niging, Tuinstraat 68. 18.8.42 10 uur Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, Markt 45 16 uur Eindhoven, Huis Maria. Kruisstraat. 19.8.42 10 uur Roermond, N.S.D.A.P., Swalmerstraat 61 16 uur Arnhem, We- berstraat 16b. 20.8.42 10 uur Hengelo, Deutsches Haus 16 uur Meppel, Hotel Westerbeek, Woldstr^at.. 21.8.42 10 uur Groningen, C<yncerthui3, Poelestraat14 uur' Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 22.8.42 10 uur Amsterdam, School, Iepenweg 13 16 uur Utrecht, Wehr- machtsheim, Mariaplein. 23.8.42 10 uur Amersfoort, Pol. Durch- gangslager, KapeLweg. 24.8.42 10 uur Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Mannen zullen voor den duur van den oorlog, 2 of 4 jaar dienst doen, voor on dersteuning van de achterblijvende ge zinsleden, voor zoover het om kostwin ners gaat, wordt gezorgd. Bij het SS- Ersatzkommando Nederland, Stadhouders laan 132, kunnen gratis reisbiljetten van de woonplaats naar de plaats van de keuring worden aangevraagd. Biljetten voor de terugreis worden uitgereikt door het keuringsbureau, onverschillig of de candidaat is aangenomen of niet. De leerlingen der Legere scholen, die het geheele jaar In school en op de werktuinen hebben gearbeid, oogsten no, wat zij met zooveel zorg geplant en gekweekt hebben. De sla wordt gesneden Stevens-Pax Holland m DUITSCHLAND OVERWINT OP ALLE FRONTEN. Extra bericht. RUIM 103.000 BRT. TOT ZINKEN GEBRACHT. Uit het hoofdkwartier van den Führer, 8 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel van *de weermacht maakt bekend Onze duikbooten hebben in het Noorde lijke deel van den Atlantlschen Oceaan In felle aanvallen zeven schepen, die deel uitmaakten van convooien op de vaart Amerika-Engeland, met een gezameriiy- ken inhoud van 49.000 brt.-, alsmede een bewakingsvaartuig tot zinken gebracht. In het centrale deel van den Atlanti- schen Oceaan, in Amerikaansche wateren en voor de convooihavens der West- Afrikaansche kust vielen aan haar tor pedo's nog acht schepen met een geza- menlijken inhoud van 54.181 brt. ten of fer, alsmede een Amerikaansche torpedo- Jager. Onder de tot zinken gebrachte schepen hevond zich een groot Tnunltieschip -als mede een met pantserwagens en vliegtni- 1 gen geladen schip, dat naar Alexandrië onderweg was. Met de vernietiging van deze 15 sche pen met een gezameniyken inhoud van ruim 108.000 brt. is aan de Engelsch- Amerikaansche ravitailleerlngssclieepvaart door onze duikbooten weer een zwaar verlies toegebracht. GANDHI, AZAD EN NEHR0E GEARRESTEERD. Zaterdag heeft Gandhi voor de com- misssie van het Voor-Indische Congres een rede gehouden, waarin hg verklaarde hét Indische volk in zijn strijd voor de onafhankelijkheid te zullen leiden. Gandhi zeide op de bevrijding van Indië niet lan ger te kunnen wachten. Vertraging be- teekent een vernedering voor Indië. De vrijheidsstrijd staat voor de deur. Gandhi gaf een aantal richtsnoeren, volgens wel ke iedere Indiër zich als vrij man moet beschouwen. Ten slotte èischte Gandhi overdracht der markt aan een vrije In dische regeering. De voorstellen van Gandhi werden met groote meerderheid aangenomen. Pandit Nehroe verklaarde in de Con grescommissie, dat het met de gestelde eischen doodelijke ernst is. De Indiërs zul len zich door geen dreigementen van hun weg laten afbrengen, De onderkoning van Bribsch-Indië leg de een verklaring af, dat Engeland vast besloten is zijn reeds bekende politiek voort te zetten. Aanvaarding der voor stellen van het Congres zou te veel wan orde in de krachtsinspanning van den oorlog brengen. Als eerste maatregel van zijn bewe ging der burgerlijke ongehoorzaamheid heeft Gandhi alle bladen, die»in Indische handen zijn, verzocht niet meer uit te ko men, voor Indië zijn onafhankelijklrcid zal hebben verkregen. De Indische leeraren- en studenten zijn 'uitgenoodigd zich ge reed te houden hun werkzaamheden te beëindigen. Zondag in de vroegs ochtenduren zjjn in Bombay Gandhi, Pandit* Neh roe en Azad, tezamen met andere le den van de arbeidscommissie van het Congres gearresteerd. De executieve commissie van 'het Con gres, het Al-Indische Congréscomitéen de provinciale Congrescomité's in geheel Indië zijn verboden. Het verkeer in Bombay is door volks- oploopen gedesorganfceerd. In' den loop van Zondag kwam het tot onlusten, waar door een aantal personen werd gedood of gewond. De politie trad in vijf ver schillende buurten met de vuurwapens tegen de onrustige menigte op, waarbij telkens ook traangas werd gebruikt. De menschenmassa's staken verscheidene autobussen in brand en vielen politieiVian- nen aan, vooral Europeesche officieren. Zondagavond -is een uitgaansverbod voor bepaalde buurten afgekondigd. Wa pens mogen niet worden gedragen. Te Ahmedabad yaar de menigte stee- nen wierp na^r een politiebureau, dat zg had geprobeerd in brand te feteken, schoot de politie onder de menigte, waarbij een doode viel. BEKENDMAKING. 's-Gravenbage, 8 Augustus. V, Ten vervolge op zjjn bekendma king van IS Juli 1942 tot de ge heele Nederlandsche bevolking, die In alle Nederlandsche bladen ver schenen is, wordt op hevel van den weermachtsbevelhebber in Neder land, den generaal der vliegers Fr. Christiansen, het volgende officieel meegedeeld Op 7 Augustus hebben onverant woordelijke elementen te Rotter dam een aanslag gepleegd op een spoortrein der Duitsche weermacht. Een Nederlandsche spoorwegbeamb te is bij de vervulling van zjjn plicht het slachtoffer van dezen aanslag geworden. Indien niet vóór Vrijdag 14 'Au gustus a.s. middernacht, de daders zich bij de politie aanmelden, of vooral door medewerking van de bewoners des lands worden geïden tificeerd, zal op grond van de be kendmaking van den weermachts- bevelhebber in Nederland terugge grepen worden op een aantal gijze laars, die met hun leven voor der- gelijke daden van sabotage borg staan. Het arresteeren van de da ders is thans in het eigen belang van de geheele bevolking zelf, ten- ainde dit teruggrijpen op de gijze laars te vermijden. Op tijdige mede- deelingen aan een dienstinstantie van de Duitsehe weermacht of de politie, welke tot het grijpen van de daders leiden, stelt de weermachts-, bevelhebber in Nederland een, be- looning van 100.000. Mededeellngen worden vertrou welijk behandeld. De Höhere SS en Polizeiführer en Commissaris-Generaal voor de veiligheid, RAUTER, SS-Gruppenfilhrer en luitenant- generaal der politie. Een motor-tirailleur ren het SS Legioen Nederland SS-PK Klerk-Polygoon-Pax Holland m Engelsche luchtaanvallen op Nederland. Nachtelijke vluchten van de Britsche luchtmacht boven Nederlandsch grondge bied hadden in de afgeloopen week uit sluitend ten doel, de Nederlandsche burger bevolking te terroriseeren. Zoo werd er door het lukraak uitwerpen van brisant- en brandbommen op woonwijken geringe schade aan -gebouwen alsmede glasschade aangericht. Voorts werd een kerkhof ge bombardeerd. Volkomen zinlooze aanvallen met boordwapens op schepen van de bin nenvaart en op een zandzuiger veroorzaak ten geen noemenswaardige schade. Geen bonnetjes van het platteland naar de steden. De distributiediensten der gemeenten waar men in het bevolkingsregister ïs op genomen, zullen op nader te bipalei^tijd stippen gedurende het tgdvak van 17 Augustus tot en met 5 September a.s., tegen overlegging .van de distributiestam kaart en tegen inontvangstneming van een bon van het inlegvel, bonkaarten „voedings middelen 10e periode 1942", benevens nieu we aardappelkaarten uitreiken. De diensten zullen uitreiken aan houders van een inlegvel K 1 of L 1 een bonkaart K 107 of L 1-07 en twee aard appelkaarten 107 aan houders van een inlegvel K 2 of L 2 een bonkaart K 20" of L 207 en drie aard appelkaarten N 107 aan houders van een inlegvel K 3 of L 3 een bonkaarf K 307 of L 307 ep twee aard appelkaarten N" 107 aan houders van een inlegvel K 4 óf L 4 een bonkaart K 407 of L 407 en één aard- appelkaart N 107. Bovendien zullen alle houders, van L-in- legvellen ditmaal wederom een toeslagkaart voor aardappelen ontvangen. De bonnen van de bovengenoemde kaarten zullen naar gelang z\\ in een stad of ten plattelande uitgereikt wor den, een opdruk in verschillende kleur hebben, nl. rood voor de „stad"-kaarten en zwart voor de „land"-kaarten. Zelfverzorgers voor aardappelen, brood, vleesch 'en melk zullen onderscheidenlijk geen aardappel-, brood-, vleesch- óf melk- kaarten ontvangen. Van zelfvej^orgers voor melk, op wier bonkaarten geen melkbon- nen voorkomen, zal een viertal „reserve"- bonnen worden ingehouden. In een aantal gemeenten dient men ter verkrijging van een aardappelkaart een formulief MD 32 in te vullen. De plaatse lijke distributiediensten zullen hierover na dere mededeelingen doen. Zaj, die geboren zijn .tusschen 9 Augustus en 7 September van de jareif 1921, 1928 en 1938, dienen, alvorens hun bonkaarten in ontvangst te nemen, hun inlegvellen te ruilen. Nieuwe rook- en snoepkaarten. Voorts zullen tegelgk met de bonkaarten voor voedingsmiddelen nieuwe tabaks-, si garetten- en versnaperingenkaarten worden uitgereikt. Hiervoor behoeven geën bonnen van de thans in gebruik zijnde kaarten te worden ingeleverd. Dientengevolge zullen ook zij, aan wie de vorige keer geen kaar ten werden verstrekt, nieuwe rook- of ver snaperingenkaarten ontvangen, terwijl bo vendien mannelijke personen, geboren vóór 7' September 1924 en vrouwelijke personen, geboren vóór- 7 September 1917, opnieuw hun keus kunnen bepalen tusschen een ver- snaperingenkaart eenerzjjds en een tabaks- of sigarettenkaart anderzijds. De aandacht wordt er op gevestigd, dat men terstond bij het inontvangstnemen der kaarten dient te controleeren. of men alle bescheiden, Waarop men recht heeft, heeft ontvangen, aangezien latéte reclames uiteraard niet in behandeling kunnen wor den genomen. Tevens dient men na te gaan of op de distributiestamkaarten de afkruising der vakjes op de juiste wijze heeft plaats ge had. Bij de uitreiking van een bonkaart „voedingsmiddelen 10e periode 1942" K of L 107, 207, 307 of .407 moet het vakje L 13. terwijl bij verstrekking van een versnape- ringenkaart, een tabakskaart en een siga rettenkaart in het vakje A.A. 2 van de distributiestamkaart onderscheidenlijk de letters X, Y en Z geplaatst dienen te wor den. DE STAD- EN LANDKAARTEN. Familie op het platteland is door de ste delingen nog nooit zoo' gewaardeerd als in dezen distributietijd. Geen wonder, want de plattelanders zijn nog wel eens bereid een paar bonnetjes af te staan voor de familie in de stad. Het is begrijpelijk, dat deze bonnen dank. baar worden aanvaard, doch het is ook dui- delijk, dat het ongewenscht is,* dat de eene stadsbewoner meer bonnen heeft dan de ander. De minder bevoorrechten zullen dit speciaal ervaren als de winkelvoorraad bij den leverancier in de stad wel toereikend is om de rechtmatige rantsoenen aan de gegadigden te leveren, doch niet berekend" is op het verstrekken van extra, porties. Daarom heeft mei? besloten verschillende levensmiddelen- en aardappelkaarten uit te reiken voor de stad en het platteland. In gemeenten met een uitgesproken ste delijk karakter wtfrden bg de eerstkomende uitreiking kaarten afgegeven met rooden opdruk, terwijl in plaatsen met een typisch landelijk karakter kaarten met zwarten opdruk zullen worden uitgereikt. „Stad"- en „land"-kaarten dus. De ,.land"-kaai;ten zullen in de stad niet geldig zijn, de stad- kaartap daarentegen wel ten plattelande. Houders van kaarten met zwarten opdruk zullen deze dus niet kunnen gebruiken als zg in de stad gaan logeeren. Natuurlijk be- teekent dit niet, dat het verblijf in de stad hun onmogelijk wordt gemaakt. De bedoe ling is slechts, dat het« bovenvermelde kwaad zooveel mogelijk wordt ondervan gen. Daarom geldt de nieuwe regeling dan ook alleen vooi die week-arttkelen, welke in den regel speciaal £n de plaats van in woning, meestal van een vasten leveran cier worden betrokken, b.v. aardappelen- Om technische rgdenen is echter de geheele "kaart van een opdruk in eenzelfde kleur voorzien. Wie dus een dagje naar de stad gaat, zal van de regeling geen hinder onder vinden. De plattelander, die een weekje in de stad gaat logeeren. zal in de ge legenheid worden gesteld de noodige bonnen in te ruilen bij den plaatselijken distributiedienst. Bg de uitreiking zal menigeen zich ver bazen roode kaarten te ontvangen, terwgl hij zwarte had venvacht. Ook het omge keerde kan het geval zijn. Bij de indeeling wordt namelijk speciaal gelet op het typi sche karakter van den betrokken kring, die vaak meerdere gemeenten omvat. Zoo wor den b.v. Sneek en Harlingen als stad be schouwd, Franeker als een landelijke ge meente. In Geldrop worden „stad"-kaarten uitgereikt, omdat het tot den kring Eind hoven behoort, in Zutfen en Harderwijk ontvangt men „land"-kaarten. Op deze wijze wordt voorkomen, dat de winkelstand wordt gedupeerd. Winkeliers met bezorgdiensten in de stad en op het land behoeven zich dus niet ongerust te maken. Nadere bijzonderheden omtrent de nieu we regeling zullen tijdig worden bekend gemaakt. Men valle de distributiediensten dus niet lastig met verzoeken om inlichtin gen, doch wachte de nadere mededeelin gen af. In Zeeland zullen ln alle gemeenten landkaarten worden uitgereikt, met uitzondering van Vlissingen, Middel- buig: en Goes, waar stadskaarten znl- len worden verstrekt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1942 | | pagina 1